Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012 [2012]

Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012 [2012]
Warszawa 2012
Stron: 298 Format: A5
ISBN: 1899-7988
Polski

Cena: 65,00 PLN
52,00 PLN
Dodaj do koszyka
  Opis  Spis treści

Zamieszczone artykuły - ujęte w dwie grupy tematyczne - obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w sferze handlu w Polsce i w skali przedsiębiorstwa handlowego.

W pierwszej grupie tematycznej znalazły się artykuły, które prezentują zmiany, jakie zaszły w latach 2008-2012 w zakresie: struktury podmiotowej handlu wewnętrznego, sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw handlowych, nakładów inwestycyjnych ponoszonych w handlu, skali i struktury pracujących w handlu oraz zagadnień związanych z sytuacją i zmianami zachodzącymi w handlu hurtowym i detalicznym. Łącznie dają one pogłębioną analizę przemian dokonujących się w handlu w Polsce.

W drugiej części czasopisma przedstawiono wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych. Wiele uwagi poświęcono problematyce integracji. Omówiono przesłanki, cele i formy integracji w handlu detalicznym, ze szczególnym rozwinięciem zagadnienia struktury i rodzajów systemów franczyzowych. Spowolnienie rozwoju gospodarczego skłoniło do zajęcia się cenami i marką jako narzędziami konkurowania przedsiębiorstw handlowych oraz nowoczesnymi narzędziami w komunikacji marketingowej firmy z otoczeniem. Zamieszczono także artykuły, które pozwoliły poszerzyć analizę sytuacji w handlu o problematykę sprzedaży bezpośredniej, która coraz bardziej dynamicznie rozwija się w Polsce oraz o wielowymiarową analizę przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego.

Mamy nadzieję, że publikacja okaże się użyteczna dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, środowisk akademickich, reprezentantów rynków regionalnych i lokalnych oraz wszystkich interesujących się zmianami zachodzącymi w sferze handlu w Polsce.

Będziemy zobowiązani za wszelkie uwagi i sugestie, które chcielibyśmy wykorzystać w kolejnych edycjach publikacji.


Bożena Słomińska

IBRKK

Handel wewnętrzny w gospodarce narodowej
W artykule przedstawiono rezultaty działalności podmiotów gospodarczych w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych, która odgrywa wiodącą rolę w sektorze usług. Posługując się danymi statystycznymi z okresu lat 2007-2011, przeprowadzono analizę udziału handlu w tworzeniu PKB oraz analizę zmian wartości sprzedaży detalicznej i hurtowej ogółem oraz według rodzajowych grup towarów. Wykazała ona w 2011 r. przyspieszenie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej i hurtowej przede wszystkim w grupie artykułów nieżywnościowych, ale także (choć w mniejszym stopniu) w grupie żywności i napojów. Wyraźny spadek tempa sprzedaży zarysowuje się dopiero w 2012 r., co jest jedną z oznak spowolnienia gospodarki krajowej. W ślad za tym postępują negatywne oceny aktualnego klimatu koniunktury gospodarczej wyrażane przez przedsiębiorstwa oraz pesymistyczne prognozy.
Słowa kluczowe: udział handlu w wartości dodanej brutto, dynamika sprzedaży detalicznej i hurtowej, struktura sprzedaży.
Kody JEL: L 81

Internal Trade in the National Economy
In the article, there are presented results of activities carried out by economic entities in the section Trade and Repair of Motor Vehicles which plays a leading role in the service sector. Using the statistical data of the period of 2007-2011, the author carried out an analysis of the trade's share in GDP creation as well as an analysis of changes in the value of retail and wholesale trade's sales as a whole and by type of commodity groups. The analysis showed in 2011 an acceleration of the rate of retail and wholesale trade's sales, first of all, in the group of non-foods but also (though to a lower degree) in the group of foods and beverages. A clear decline in the rate of sales can be only seen in 2012 what is one of the symptoms of slowdown of the national economy. In the wake of this, there are presented negative opinions on the current economic climate uttered by enterprises as well as pessimistic forecasts.
Key words: trade's share in the gross value added, dynamics of retail and wholesale trade's sales, sales structure.
JEL codes: L81


Bożena Słomińska
IBRKK


Struktura podmiotowa handlu wewnętrznego
W artykule omówiono zmiany w liczebności, strukturze własnościowej i organizacyjno-prawnej, a także wielkościowej przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową w latach 2009-2011 (ostatnie dostępne dane). Przemiany ilościowe i jakościowe zachodzące w tym okresie w handlu odzwierciedlały potrzebę jego zrównoważonego rozwoju i były odpowiedzią na potrzebę dostosowania się do zmian sytuacji rynkowej, której przejawem były podwyżki cen, w pierwszym rzędzie artykułów żywnościowych, spadek realnej wartości płac, a co za tym idzie zmiana zwyczajów zakupowych konsumentów. Analiza została przeprowadzona na podstawie publikowanych i specjalnie zamawianych danych GUS, co umożliwiło pogłębioną ocenę zmian w układzie rodzajowym podmiotów w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych.
Słowa kluczowe: układ podmiotowy handlu, przedsiębiorstwa hurtowe i detaliczne, krajowe i z kapitałem zagranicznym, wielkość przedsiębiorstw, struktura działowa i branżowa przedsiębiorstw, zróżnicowanie terytorialne przedsiębiorstw, sytuacja mikroprzedsiębiorstw.
Kody JEL: L 81

Internal Trade's Structure by Entity
In her article, the author discussed the developments in the number, ownership and organisational and legal structure as well as in the structure in terms of size of enterprises carrying out commercial activities in 2009-2011 (the recent available data). The quantitative and qualitative transformations occurring in that period in trade reflected the need for its sustainable development and were a response to the need to adjust to changes in the market situation whose manifestation were price increases, in the first instance, foods, and drop in the real value of wages and, hence, change in consumers' purchase habits. The analysis was carried out on the grounds of published by and ordered from the CSO data what enabled an in-depth evaluation of those changes by type of entities in the section Trade and Repair of Motor Vehicles.
Key words: trade's structure by entity, wholesaling and retailing enterprises, national and foreign-owned enterprises, enterprise size, enterprises' structure by section
and branch, territorial differentiation of enterprises, microenterprises' situation.
JEL codes: L81 

 


Anna Skowronek-Mielczarek
IBRKK

 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw handlowych
W artykule poddano ocenie sytuację finansową przedsiębiorstw handlowych w latach 2008-2011 (ostatnie dostępne dane), kiedy obserwowane było dość wyraźnie zjawisko spowolnienia gospodarczego. Przedmiotem analizy były przychody, koszty, wyniki finansowe, rentowność oraz sprawność działania i płynność finansowa. Odnotowano poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych w 2011 r. w stosunku do lat 2008-2009. Zwiększyło się tempo przychodów całkowitych osiąganych przez przedsiębiorstwa, jednak nieznacznie spadły wyniki finansowe brutto i netto. W 2011 r. poprawiła się płynność finansowa przedsiębiorstw. Z tych względów można sformułować wniosek, iż przedsiębiorstwa handlowe oceniane przez pryzmat ich sytuacji finansowej były dość dobrze przygotowane do dynamicznych turbulencji rynkowych w 2012 r.
Słowa kluczowe: sytuacja finansowa, przedsiębiorstwa handlowe, przychody, koszty, wyniki finansowe, rentowność, aktywność gospodarcza, płynność.
Kody JEL: L81

Economic and Financial Situation of Commercial Enterprises
In the article, the financial situation of commercial enterprises in the years 2008-2011 (the recent available data) was assessed when the economic downturn and subsequent phase of growth were relatively noticeable. The analysis was based on estimation of incomes, costs, financial results, profitability and financial liquidity. The conducted assessment indicated an improvement in the financial situation of commercial enterprises in 2011 in comparison with the years 2008-2009. The rate of total incomes growth has risen. Financial results (both gross and net) in 2011 decreased slightly. Improvement in rates of return of the analysed enterprises is also notable, although they have not yet reached the levels of good economic conditions of 2007. The financial liquidity of enterprises also improved in 2011. For those reasons, a conclusion can be drawn that commercial enterprises, judged by their financial situation, were considerably well prepared for the dynamic turbulences of the year 2012.
Key words: financial situation, commercial enterprises, incomes, costs, financial results, returns, economic activity, liquidity.
JEL codes: L81


Urszula Kłosiewicz-Górecka
IBRKK


Nakłady inwestycyjne w handlu
W artykule przedstawiono wielkość i strukturę inwestycji w handlu wewnętrznym na tle inwestycji ogółem w gospodarce Polski. Przeprowadzono analizę w układzie rodzajowym handlu (detaliczny i hurtowy) oraz rzeczowym (nakłady na budynki i budowle, maszyny i urządzenia oraz środki transportu). Szczególną uwagę poświęcono inwestycjom zagranicznych przedsiębiorstw handlowych, które są liderami w zakresie inwestowania w sferze handlu w Polsce. Analizą objęto lata 2008-2010 i dostępne dane z 2011 r.
Słowa kluczowe: handel wewnętrzny, inwestycje, przedsiębiorstwa handlowe, bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
Kody JEL: L81

Investments in Trade
In her article, the author presents the volume and structure of investments in internal trade against the total investments in the economy of Poland. There is carried out an analysis by type of trade (retailing and wholesaling) as well as by subject (investments in buildings and constructions, machinery and plants and in transportation means). A particular attention is paid to investments made by foreign trade companies being leaders in terms of investment in the sphere of trade in Poland. The analysis comprised the years 2008-2010 and the available data of the year 2011.
Key words: internal trade, investment, commercial enterprises, foreign direct investment.
JEL codes: L81 

 


Lidia Kuczewska
IBRKK

 

Pracujący w handlu
Celem artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących w poziomie i strukturze pracujących w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych w latach 2009-2011 (ostatnie dostępne porównywalne dane, a tam gdzie było to możliwe uwzględniono również 2012 r.). W analizie wzięto pod uwagę dwa podstawowe rodzaje handlu - hurtowy i detaliczny, a także terytorialne zróżnicowanie poziomu jego rozwoju, mierzone udziałami sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych w ogólnej liczbie pracujących w poszczególnych województwach. Jako drugi, po przemyśle, pracodawca handel generuje również znaczne bezrobocie, co wykazano, przedstawiając liczbę bezrobotnych, dla których ostatnim miejscem pracy była sekcja Handel; naprawa pojazdów samochodowych w układzie wojewódzkim. Zaprezentowano również poziom i dynamikę wynagrodzeń w handlu (także w odniesieniu do średniej krajowej płacy), istotnego czynnika warunkującego poziom i strukturę zatrudnienia. Na tle tych ilościowych przeobrażeń ukazano istotne problemy związane z warunkami pracy w handlu, a także krótkookresowe plany firm handlowych w zakresie zmian w zatrudnieniu.
Słowa kluczowe: handel, pracujący, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, bezrobocie, warunki pracy w handlu.
Kod JEL: L81

Trade Employees
The objective of the article is to identify changes occurring in the level and structure of people working in the section Trade and Repair of Motor Vehicles in 2009-2011 (the recent available comparable data, and, where it was possible, there was also taken into account the year 2012). In the analysis, there were taken into consideration the two basic types of trade, wholesaling and retailing, as well as the territorial differentiation of its development measured by the share of the section Trade and Repair of Motor Vehicles in the total number of employees in individual provinces. as the second, after industry, largest employer trade generates also a significant unemployment what is showed presenting the number of jobless people for whom the last place of work was the section Trade and Repair of Motor Vehicles by province. There are also presented the level and dynamics of wages in trade (also related to the national average wage), important factors determining the level and structure of employment. Against the background of these quantitative developments, there are presented crucial problems connected with working conditions in trade as well as short-term plans of trade companies as regards changes in employment.
Key words: trade, employees, average monthly gross salary, unemployment, working conditions in trade.
JEL codes: L81


Sławomir Tajer
IBRKK

Zmiany w handlu hurtowym w latach 2008-2012
Treścią artykułu są zmiany w handlu hurtowym, jakie zachodzą po 2008 r. Skoncentrowano się w nim na trzech zasadniczych kwestiach. Po pierwsze, pokazano, że wzrasta zainteresowanie wśród tradycyjnych pośredników hurtowych łączeniem sił lub poszukiwaniem prężnych partnerów. Ma to na celu zwiększanie siły zakupowej wobec dostawców oraz rozszerzanie zasięgu działania. Po drugie, obserwuje się silną tendencję do konsolidacji hurtu z detalem. Odbywa się to głównie poprzez rozwijanie sieci sklepów w sposób organiczny (np. na zasadach franczyzy). Po trzecie, równolegle ze zmianami wśród tradycyjnych pośredników postępuje rozwój nowoczesnych form działalności hurtowej. Dotyczy to zwłaszcza uruchamiania centrów dystrybucyjnych i parków logistycznych. Artykuł przygotowano głównie na podstawie informacji zaczerpniętych ze stron internetowych poszczególnych dystrybutorów/operatorów sieci placówek detalicznych oraz inwestorów/developerów, specjalizujących się w budowie obiektów magazynowych i ich zgrupowań. Podyktowane to zostało brakiem sprawozdawczości statystycznej z tego zakresu.
Słowa kluczowe: hurt tradycyjny, pośrednik hurtowy, konsolidacja, sklepy własne, sklepy franczyzowe, nowoczesna działalność hurtowa, centra handlu hurtowego, centra dystrybucyjne, parki logistyczne.
Kod JEL: L 81

Developments in Wholesale Trade in 2008-2012
The article's contents are changes in retail trade occurring after the year 2008. The author focused on the three basic issues. First, he presents that there has been rising interest among traditional wholesale agents in combining strengths or seeking for robust partners. This aims at an increase of their purchasing power in relation to suppliers and at expanding the scope of their activities. Second, there can be observed a strong trend to consolidate wholesale trade with retail trade. This takes place mainly through development of chains of stores in an organic way (e.g. on the principles of franchise). Third, parallel to the changes among traditional agents, there takes place development of modern forms of wholesaling activities. This particularly concerns establishment of distribution centres and logistic parks. The article was prepared mainly on the grounds of information gathered from websites of individual distributors/operators of chains of retail outlets and investors/developers specialising in construction of warehouse facilities and groupings thereof. This was dictated by the lack of statistical reporting in this respect.
Key words: traditional wholesale trade, wholesaling agent, consolidation, enterprises' own stores, franchise stores/shops, modern wholesaling activities, wholesale trade centres, distribution centres, logistic parks.
JEL codes: L81


Urszula Kłosiewicz-Górecka
IBRKK


Handel detaliczny w latach 2007-2011

Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian, jakie zaszły w handlu detalicznym w Polsce w latach w 2007-2011 (ostatnie dostępne dane). Przedmiotem analizy są: liczebność sklepów i ich struktura branżowa oraz wielkościowa, sklepy własności zagranicznej, formy organizacji handlu detalicznego, handel detaliczny w układzie wojewódzkim. Analizą objęto również stan i kierunki rozwoju małych, niezależnych sklepów oraz zmiany w modelach biznesowych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, a także relacje zachodzące pomiędzy handlem małoformatowym i wielkopowierzchniowym.
Słowa kluczowe: handel detaliczny, sieć sklepów, formaty handlu, handel niezależny, zagraniczne sieci handlowe.
Kody JEL: L81

Retail Trade in 2007-2011
The aim of the article is to identify the developments occurred in retail trade in Poland in 2007-2011 (the recent available data). The subject matters of analyses are: number of shops and their structure by branch and size, foreign-owned stores, forms of organisation of retail trade, retail trade by province. The analysis comprised also the state and directions of development of small independent shops as well as the change in business models of large trade facilities and relationships occurring between small-format trade and large-outlet trade.
Key words: retail trade, shop network, trade formats, independent trade, foreign trade chains.
JEL codes: L81


Wiesław Ciechomski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Integracja w handlu detalicznym - przesłanki, cele i formy
Celem artykułu jest analiza procesów integracyjnych dokonujących się w handlu detalicznym w Polsce. Przedmiotem rozważań są przesłanki i formy integracji oraz korzyści osiągane przez partnerów rynkowych. Punktem wyjścia jest charakterystyka sektora handlu, który cechuje silne rozdrobnienie, wyrażające się między innymi tym, że 2/3 sklepów ogólnospożywczych w Polsce nie podejmuje aktywnych działań integracyjnych. Ich właścicieli nie przekonuje do przynależności do grupy zakupowej czy sieci sklepowej fakt, że integracja jest dobrym sposobem na osiąganie korzystnej pozycji konkurencyjnej na rynku. W rezultacie sklepy te narażone są na rosnącą konkurencję, szczególnie ze strony prężnych sieci dyskontowych, oferujących podobne produkty o 1/3 taniej, w konsekwencji czego corocznie kilka tysięcy punktów sprzedaży zawiesza swoją działalność. W artykule podjęto próbę identyfikacji korzyści osiąganych przez detalistów z tytułu przynależności do struktur sieciowych.
Słowa kluczowe: integracja, kooperacja, kanały dystrybucji.
Kody JEL: L81

Integration in Retail Trade. Premises, Purposes and Forms
The aim of the article is to analyse the integration processes taking place in retail trade in Poland. The subject matters of author's deliberations are premises and forms of integration as well as benefits achieved by market partners. The starting point is characteristics of the trade sector whose feature is a strong atomisation expressed, inter alia, in that 2/3 of grocer firms in Poland do not undertake active integration actions. Their owners are not convinced to be members of the purchasing group of store network by the fact that integration is a good way to achieve a beneficial competitive position in the market. In result, those stores are subject to a growing competition, particularly at the part of robust discount chains offering similar products by 1/3 cheaper; in effect, every year a few thousand of POS suspend their business. In the article, the author undertook an attempt to identify benefits achieved by retailers on account of membership in chain structures.
Key words: integration, cooperation, distribution channels.
JEL codes: L81

 


Barbara Pokorska
IBRKK

 

Systemy franczyzowe w handlu
Franczyza od lat uznawana jest za efektywny i atrakcyjny system współpracy przedsiębiorstw. Świadczy o tym jej popularność i niemal wszechobecność na światowym i europejskim rynku. W Polsce rynek franczyzy utrzymuje od wielu lat tendencję wzrostową; dotyczy to zarówno działających systemów, jak i placówek franczyzowych. Rok 2011 charakteryzuje się niższą dynamiką, ale był to okres restrukturyzacji systemów, wiele systemów wycofało się, pozostały dobre i sprawdzone.
Artykuł zawiera ogólną charakterystykę rynku franczyzowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działających na nim systemów. Przedstawiono w nim wielkość rynku franczyzowego, jego strukturę, przemiany jakościowe i ilościowe, jakie dokonywały się w ostatnich latach, omówiono koszty inwestycji, jakie ponoszą franczyzobiorcy w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem placówek franczyzowych, przychody osiągane przez placówki. Omówiono także zakres i formy umiędzynarodowienia działalności polskich systemów franczyzowych i przedstawiono charakterystykę funkcjonowania wybranych systemów oraz placówek franczyzowych. W  artykule oparto się w dużej mierze na wynikach badań sondażowych przeprowadzonych przez firmę doradczą PROFIT System i uzupełniająco na badaniach własnych IBRKK.
Słowa kluczowe: systemy franczyzowe, franczyzodawcy, franczyzobiorcy, handlowe systemy franczyzowe, struktura rynku, koszty i przychody placówek franczyzowych, ekspansja zagraniczna polskich firm franczyzowych.
Kody JEL: L81, F14

Franchise Systems in Trade
Franchise has for years been considered as an effective and attractive system of enterprise cooperation. It is evidenced by its popularity and almost omnipresence in the world and European markets. In Poland, the franchise market has been retaining for years its growth trend; this concerns both the systems in operation and franchise facilities. The year 2011 is characterised by a lower dynamics but it was the period of systems restructuring, many systems withdrew, there remained good and proven. The article contains a general description of the franchise market in Poland, with a particular consideration given to the systems operating therein. The author presented in it the franchise market's size, its structure, quantitative and qualitative developments which took place in the recent years, discussed investment costs incurred by franchisees on account of start-up and operation of franchise facilities, earning achieved by those facilities. She also discussed the scope and forms of internationalisation of activities of Polish franchise systems and presented the characteristics of functioning of the selected franchise systems and establishments. The article presents, to a great extent, findings of surveys carried out by the consulting agency PROFIT System and, as supplement, own research by IBRKK.
Key words: franchise systems, franchisors, franchisees, commercial franchise systems, market structure, costs and earnings of franchise establishments, foreign expansion of Polish franchise firms.
JEL codes: L81, F14

 


Grażyna Rosa
Izabela Ostrowska
Uniwersytet Szczeciński

 

Ceny jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw handlowych
W artykule przeanalizowano wpływ prowadzonej polityki cenowej przedsiębiorstw handlowych na ich pozycję konkurencyjną na rynku. Do analizy wykorzystano źródła wtórne (dane GUS, Eurostatu, najnowsze wyniki badań rynku) oraz wyniki badania własnego. Uzyskane wyniki potwierdzają postępującą koncentrację polskiego handlu oraz wskazują na silną konkurencję cenową pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Obserwowane obecnie zmiany w polskim handlu detalicznym są konsekwencją obniżenia realnych dochodów do dyspozycji Polaków. Powoduje to konieczność oszczędzania na codziennych zakupach, a więc w większym stopniu zwracanie uwagi na ceny. W odpowiedzi na oczekiwania nabywców handlowcy starają się dostarczać produkty wysokiej jakości po jak najniższej cenie.
Słowa kluczowe: strategie cenowe, konkurencja, handel.
Kody JEL: D4, M31

Prices as an Instrument of Commercial enterprises Competing
In their article, the authors analysed the impact of the pricing policy carried out by commercial enterprises on their competitive position in the market. For the purposes of analysis there are used secondary sources (data of the CSO, Eurostat, the recent market research findings) as well as results of own research. The achieved results confirm the progressing concentration of the Polish trade as well as the strong price competition between individual entities. The currently observed changes in the Polish retail trade are a consequence of decrease in Poles' real disposable incomes. This causes the necessity to make savings on daily shopping, hence, to pay a greater attention to prices. In response to purchasers' expectations, marketers try to deliver products of high quality at as low price as possible.
Key words: price strategies, competition, trade.
JEL codes: D4, M31

 


Robert Nowacki
IBRKK

 

Marka jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw handlowych
Celem artykułu jest próba zidentyfikowania znaczenia marki w procesie kształtowania konkurencyjności i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych. Punktem wyjścia stało się określenie marki przez pryzmat korzyści dla firmy związanych z wyróżnieniem jej na tle konkurentów. Artykuł przygotowano na podstawie wyników dwóch badań ilościowych prowadzonych wśród menedżerów działających w Polsce przedsiębiorstw handlowych. Badania dotyczyły oceny poziomu konkurencyjności firmy oraz postrzegania instrumentów i działań związanych z rywalizacją rynkową. Wykorzystano również sondażowe badania prowadzone wśród konsumentów na temat wpływu silnej marki na postrzeganie atrybutów placówki handlowej i ocenę jej konkurencyjności. Analizy wykazały, że rośnie wiedza kadry menedżerskiej przedsiębiorstw handlowych na temat czynników kreujących konkurencyjność firmy. W artykule zwrócono też uwagę na trendy w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce i działania ją wspierające.
Słowa kluczowe: marka, konkurencyjność przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo handlowe, czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Kody JEL: M 31, D 23

Brand as an Instrument of Commercial enterprises Competing
The aim of the article is an attempt to identify importance of the brand in the process of formation of competitiveness and building commercial enterprises' competitive advantage. The starting point became determination of the brand through the prism of benefits to the company, connected with its distinguish against the background of competitors. The article was prepared on the basis of results of two quantitative surveys carried out among managers of commercial enterprises operating in Poland. The surveys concerned evaluation of the level of firm's competitiveness and perception of the instruments and actions related to market competition. There were also used the sounding surveys carried out among consumers on the impact of a strong brand on perception of the attributes of trade establishment and evaluation of its competitiveness. The analyses have shown that there is growing awareness of the managerial staff of commercial enterprises of the factors creating company's competitiveness. In his article, the author also paid attention to the trends as regards competitiveness of commercial enterprises in Poland and actions supporting them.
Key words: brand, enterprise's competitiveness, commercial enterprise, factors determining enterprise's competitiveness.
JEL codes: M31, D23

 


Barbara Borusiak
Bartłomiej Pierański
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Nowoczesne narzędzia w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych
Celem artykułu jest prezentacja nowoczesnych narzędzi komunikacji przedsiębiorstwa handlowego z nabywcami. Skoncentrowano się na dwóch instrumentach: aplikacjach mobilnych oraz fan page. Charakterystyki dokonano na podstawie publikacji z czasopism naukowych, raportów dotyczących przedstawianych zjawisk, informacji ze stron korporacyjnych oraz doniesień z prasy fachowej. Jeśli chodzi o aplikacje mobilne, to zauważyć należy kilka tendencji: rośnie znaczenie smartfonu jako kanału komunikowania się, istnieje bardzo wiele aplikacji mobilnych, służących jako pomoc w dokonywaniu zakupów (zarówno w handlu stacjonarnym, na którym skoncentrowano się w tekście, jak i internetowym). Zaawansowane aplikacje mobilne pozwalają na formułowanie komunikatów charakteryzujących się dużą precyzją treści, są adekwatne do charakterystyki klienta. Celem stosowania fan page jest stworzenie silnej relacji z nabywcami, zaangażowanie emocjonalne fanów, którzy mogą stać się promotorami marki. Oba narzędzia stanowią wyraz rosnącego wyrafinowania procesu komunikacji przedsiębiorstwa handlowego z klientami.
Słowa kluczowe: handel detaliczny, komunikacja, marketing mobilny, social media, fan page.
Kody JEL: L81, M31

Modern Tools in Commercial enterprises Marketing Communication
The objective of the article is to present modern tools of commercial enterprise's communication with purchasers. The authors focused on the two instruments: mobile applications and fan page. The characteristics were made on the grounds of publications in academic journals, reports on the presented phenomena, information from corporate websites and news from the trade press. Regarding the mobile applications, there should be noticed few tendencies: there is growing importance of smartphone as a channel of communication; there are many mobile applications serving as an aid in making purchases (both in the stationary trade, which is a focus in the article, and in the Internet-based one). The advanced mobile applications allow formulating messages being characterised by a high precision of contents, are adequate to the customer's characteristics. The purpose of usage of the fan page is to set up a strong relationship with buyers, emotional involvement of fans who may become the brand promoters. Both tolls are an expression of ever growing sophistication of the process of communication of the commercial enterprise with customers.
Key words: retail trade, communication, mobile marketing, social media, fan page.
JEL codes: L81, M31

 


Grażyna Śmigielska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Sprzedaż bezpośrednia - teoria i praktyka
W artykule przybliżono problematykę sprzedaży bezpośredniej i wskazano tendencje jej rozwoju w Polsce na tle tendencji europejskich. Zdefiniowano pojęcie sprzedaży bezpośredniej i jej miejsce w strukturze handlu. Przedstawiono również etapy jej rozwoju, wskazując elementy instytucjonalizacji. W analizie tego rodzaju działalności gospodarczej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, wykorzystano materiały i wyniki badań udostępnione przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej oraz The European Direct Selling Association (Seldia). Wykazano m.in., że: pomimo kryzysu sprzedaż bezpośrednia nie wykazuje oznak kryzysu; struktura sprzedaży w Polsce odbiega jednak od tej w wyżej rozwiniętych krajach UE, zatem w najbliższym czasie należy spodziewać się zmian; dystrybutorzy realizują niższą przeciętną sprzedaż niż wynosi średnia dla UE, realizują zatem niższe dochody, w tym zakresie też należy spodziewać się zmian; budowanie wizerunku sprzedaży bezpośredniej i szkolenie dystrybutorów powinno być priorytetem branży; rozwój sprzedaży internetowej jest szansą, ale może się również stać zagrożeniem dla wizerunku sprzedaży bezpośredniej.
Słowa kluczowe: handel, sprzedaż bezpośrednia, marketing sieciowy.
Kody JEL: L81

Direct Selling. Theory and Practice
In her article, the author focuses on the subject matters of direct selling and points out to trends in its development in Poland against the background of European trends. She defines the term direct selling and its place in the trade's structure. She also presents stages of development thereof, indicating the elements of institutionalisation. In the analysis of such business activities in Europe, with a particular account for Poland, there were used materials and research findings provided by the Polish Direct Selling Association as well as the European Direct Selling Association (Seldia). He pointed out, inter alia, that despite the crisis direct selling did not demonstrate symptoms of the crisis; however, the sales structure in Poland differs from that in higher-developed countries of the EU, hence, one should expect in years to come changes; distributors make lower average sales than the average for the EU are; therefore, they make lower revenues; one should also expect changes in this respect, too; building the image of direct selling and training of distributors should be the sector's priority; development of Internet selling is an opportunity but it also may become a threat to the direct selling image.
Key words: trade, direct selling, network marketing.
JEL codes: L81

 


Krzysztof P. Wojdacki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce
Głównym celem artykułu jest określenie przestrzennego zróżnicowania rozwoju handlu detalicznego w układzie regionalnym (wojewódzkim). Wychodząc z założenia, że o poziomie rozwoju handlu detalicznego w danym obszarze decyduje wiele czynników, zastosowano podejście wielowymiarowe, a ściślej - wielowymiarową analizę porównawczą w jej dynamicznym (czasowym) wariancie (DWAP). Postępując zgodnie z przyjętym algorytmem, zidentyfikowano - na podstawie wtórnych źródeł informacji (dane BDL GUS) - potencjalny zbiór zmiennych diagnostycznych, by następnie, wykorzystując analizę czynnikową, dokonać jego redukcji do finalnego zbioru quasi-zmiennych (czterech czynników głównych). Opierając się na nich, konstrukcja syntetycznej miary rozwoju handlu detalicznego poszczególnych województw pozwoliła na określenie hierarchicznej struktury województw ze względu na poszczególne czynniki główne i zmienną syntetyczną oraz jej zmiany w latach 2004-2010 (ostatnie dostępne dane i wydłużony okres analizy podyktowany specyfiką tematu). W artykule dokonano również delimitacji województw na homogeniczne grupy według kryterium wartości syntetycznej miary rozwoju, a także według kierunku i natężenia jej zmian w czasie.
Słowa kluczowe: handel detaliczny, przestrzenne badania handlu, hierarchiczna struktura handlu detalicznego.
Kody JEL: L81

The Multidimensional Analysis of Spatial Differentiation of Retail Trade in Poland
The main objective of the article is to determine the spatial differentiation of development of retail trade by region (province). Assuming that the level of development of retail trade in a given area is decided by many factors, the author applied a multidimensional approach, and, more exactly, a multidimensional comparative analysis in its dynamic (time) variant (DVCA). Proceeding in accordance with the adopted algorithm, the author identified - based on the secondary sources of information (CSO Local Data Bank's data) - the potential set of diagnostic variables to carry out, next, using the factor analysis, its reduction to the final set of quasi-variables (four main factors). Based on them, the construction of the synthetic measure of development of retail trade in individual provinces allowed determination of the hierarchical structure of provinces by individual main factors and the composite variable and its changes in the years 2004-2010 (the recent available data and an extended time-period of an analysis dictated by the specificity of the topic). In the article, the author also carried out delimitation of provinces to homogeneous groups by the criterion of value of the composite measure of development as well as by direction and intensity of its changes in time.
Key words: retail trade, trade spatial research, hierarchical structure of retail trade.
JEL codes: L81

 
 
Autorzy
Bożena Słomińska

redaktor naczelna:
Urszula Kłosiewicz-Górecka

Barbara Pokorska

Lidia Kuczewska

Robert Nowacki

Sławomir Tajer

Anna Skowronek-Mielczarek

Wiesław Ciechomski

Grażyna Rosa

Izabela Ostrowska

Barbara Borusiak

Bartłomiej Pierański

Krzysztof Wojdacki

Grażyna Śmigielska