Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Usługi w Polsce 2009-2011 [2012]

Usługi w Polsce 2009-2011 [2012]
Warszawa 2012
Stron: 294 Format: A5
ISSN: 1899-797X
Polski

Cena: 65,00 PLN
52,00 PLN
Dodaj do koszyka

Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur przedstawia kolejną edycję rocznika poświęconego problematyce rozwoju usług w Polsce. Rocznik w zasadzie dokumentuje zmiany w latach 2009-2011, jednak w szczególnych przypadkach analizą objęto dłuższy okres. Dotyczy to rodzajów usług nie prezentowanych we wcześniejszych opracowaniach tej serii wydawniczej oraz sytuacji wymagającej zasygnalizowania zmiany tendencji analizowanych zjawisk w latach wcześniejszych.  Opis  Spis treści

Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur przedstawia kolejną edycję rocznika poświęconego problematyce rozwoju usług w Polsce. Rocznik w zasadzie dokumentuje zmiany w latach 2009-2011, jednak w szczególnych przypadkach analizą objęto dłuższy okres. Dotyczy to rodzajów usług nie prezentowanych we wcześniejszych opracowaniach tej serii wydawniczej oraz sytuacji wymagającej zasygnalizowania zmiany tendencji analizowanych zjawisk w latach wcześniejszych.

Zgodnie z przyjętym od pierwszego wydania układem opracowania, treści zawartych w nim artykułów skupiają się wokół dwóch grup zagadnień:

  • tendencji rozwojowych sektora w zasadniczych obszarach charakteryzujących jego działalność, takich jak: udział w rozwoju gospodarczym kraju i w wykorzystaniu dostępnych czynników wytwórczych, sytuacja finansowa przedsiębiorstw w sektorze, ich innowacyjność i kierunki inwestowania;
  • zmian zachodzących w poszczególnych grupach usług. W tym roku pogłębioną analizą objęte zostały cztery grupy usług, dotychczas nie prezentowane: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, edukacyjne i usługi rynku pracy.

Zmiany zachodzące w latach 2009-2011 w strukturze polskiej gospodarki, wyrażone za pomocą dwóch podstawowych wskaźników wykorzystywanych do oceny zaawansowania procesu serwicyzacji gospodarek, a mianowicie struktury pracujących i wartości dodanej brutto wg sektorów ekonomicznych, miały w 2011 roku niekorzystny charakter. Udział sektora usług zarówno w ogólnej liczbie pracujących, jak i wartości dodanej brutto zmniejszył się, podczas gdy w latach wcześniejszych z roku na rok wzrastał.

Zmiany w absorpcji siły roboczej przez poszczególne sekcje usługowe były zróżnicowane. Wzrost liczby pracujących odnotowano w sekcjach „Informacja i komunikacja" oraz „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa". Należy to uznać za pozytywny przejaw rozwoju nie tylko sektora usług, ale także gospodarki narodowej, w której sfera informacji, komunikacji i finansowania odgrywa rolę krwioobiegu dostarczającego podstaw do zwiększania efektywności, wydajności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Stosunkowo wysoką dynamikę liczby pracujących odnotowano również w sekcjach: „Transport i gospodarka magazynowa", „Obsługa rynku nieruchomości" oraz „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna". Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju istotny jest fakt, że w tych właśnie sekcjach wzrost liczby pracujących występował przez kilka kolejnych lat. Absorpcja siły roboczej przez te usługi pozwala uznać, że zachodzące w ostatnich latach w sektorze przekształcenia strukturalne prowadzą do unowocześnienia gospodarki. Wzrost zatrudnienia dotyczy bowiem usług opartych na zaawansowanej wiedzy.

We wszystkich sekcjach sektora usług wzrosła natomiast wydajność pracy. Najwyższą wydajność odnotowano w sekcji „Obsługa rynku nieruchomości", natomiast największe tempo wzrostu wydajności pracy odnotowano w sekcji „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne".

Usługi tradycyjnie są tą częścią bilansu płatniczego, która zmniejsza wartość jego ujemnego salda. Ten korzystny wpływ usług na bilans płatniczy dotyczy jedynie tradycyjnych ich rodzajów, głównie usług transportowych, które dominują w strukturze międzynarodowej wymiany usługowej. Drugim rodzajem usług, w którym przychody były wyższe od rozchodów, były podróże zagraniczne. Natomiast w pozycji „Pozostałe usługi", w której ujęte są nowoczesne usługi, takie jak: informatyczne, informacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe itp., w latach 2009-2011 saldo przyjmowało wartości ujemne.

Perspektywy dalszego rozwoju przedsiębiorstw sekcji usługowych nie są oceniane pozytywnie. Formułowane przez przedsiębiorstwa usługowe w drugiej połowie 2012 roku oceny ogólnego klimatu koniunktury oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji w zakresie popytu, sprzedaży, finansów oraz zatrudnienia były niekorzystne, gorsze niż w tym samym okresie 2011 roku.

 


Lidia Kuczewska
IBRKK

 

Usługi w polskiej gospodarce
Celem rozważań jest zaprezentowanie zmian zachodzących w polskim sektorze usług w latach 2009-2011. Przedstawiono w nich strukturę gospodarki wg sektorów ekonomicznych oraz zmiany zachodzące w sekcjach usługowych w zakresie: generowania produktu krajowego brutto, liczby pracujących, liczby bezrobotnych, których ostatnim miejscem pracy były usługi, poziomu wydajności pracy, wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto. Zaprezentowano także strukturę wydatków na usługi w różnych grupach gospodarstwach domowych oraz saldo usług w bilansie płatniczym.
Słowa kluczowe: sektorowa struktura gospodarki, udział sektora usług w PKB, pracujący, wydajność pracy, wynagrodzenia, wydatki na usługi, saldo usługowe w bilansie płatniczym.
Kody JEL: D12, F1, J29, J49, J59, J69, O11

Services in the Polish Economy
The aim of deliberations is to present changes taking place in the Polish sector of services in 2009-2011. There are presented in it the economy's structure by economic sector and changes occurring in the service sectors as regards generating the gross domestic product, number of employees, number of jobless people whose last working places were services, level of labour productivity, amount of average monthly gross wages. There is also presented the structure of expenditure on services in various groups of households and the balance of services in the balance of payments.
Key words: economy's sector structure, service sector's share in GDP, workers, labour productivity, wages, expenditure on services, service balance in the balance of payments.
JEL codes: L80 

 


Anna Skowronek-Mielczarek
IBRKK

 

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw sekcji usługowych
W artykule ocenie poddano sytuację finansową przedsiębiorstw sekcji usługowych w latach 2008-2011, w których obserwowane było dość wyraźnie zjawisko spowolnienia gospodarczego. Analizę tę oparto na ocenie kształtowania się przychodów, kosztów, wyników finansowych, rentowności oraz sprawności działania i płynności finansowej. Przeprowadzona ocena wykazała poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw większości sekcji usługowych w 2011 roku w stosunku do lat 2008-2009. Zwiększyło się tempo wzrostu osiąganych przez przedsiębiorstwa przychodów całkowitych, nieznacznie spadły wyniki finansowe brutto i netto. W 2011 roku poprawie uległa płynność finansowa przedsiębiorstw. Można zatem sformułować wniosek, iż przedsiębiorstwa usługowe oceniane przez pryzmat ich sytuacji finansowej, były dość dobrze przygotowane do dynamicznych turbulencji rynkowych w 2012 roku.
Słowa kluczowe: sytuacja finansowa, przedsiębiorstwa usługowe, przychody, koszty, wyniki finansowe, rentowność, aktywność gospodarcza, płynność.
Kody JEL: L29, L80

Evaluation of Financial Situation of the Service Sections' Enterprises
In her article, the author assesses the financial situation of enterprises of service sections in the years 2008-2011 when there observed quite a clear phenomenon of economic slowdown. The analysis is based on the evaluation of formation of revenues, costs, financial results, profitability as well as activity efficacy and financial liquidity. The carried out assessment showed improvement of the financial situation of enterprises in the majority of service sections in 2011 related to 2008-2009. There increased the rate of growth of total revenues achieved by enterprises, while fell insignificantly gross and net financial results. In 2011, enterprises' financial liquidity improved. Therefore, one may formulate a conclusion that service enterprises evaluated through the prism of their financial condition were quite well prepared for dynamic market turbulences in 2012.
Key words: financial situation, service enterprises, revenues, costs, financial results, profitability, economic activity, liquidity.
JEL codes: L29, L80


Urszula Kłosiewicz-Górecka
IBRKK

Działalność inwestycyjna w sektorze usług
W artykule przeprowadzono analizę działalności inwestycyjnej w sektorze usług na tle wydatków inwestycyjnych w gospodarce narodowej. Podstawę analizy stanowią dane GUS w układzie PKD za lata 2007-2011 oraz ostatnie dostępne dane dotyczące działalności inwestycyjnej w usługach podmiotów z kapitałem zagranicznym (2009 r. i 2010 r.). Analizie poddano tempo inwestowania w układzie sekcji usługowych, strukturę rzeczową inwestycji oraz proces odnawiania środków trwałych jako rezultat działalności inwestycyjnej.
Słowa kluczowe: nakłady inwestycyjne w sektorze usług, stopień zużycia środków trwałych.
Kody JEL: L81
 

Investment Activity in the Service Sector
In her article, the author carried out an analysis of investment activities in the service sector against the background of investment outlays in the national economy. The grounds for the analysis are the CSO data in accordance with PKD (Polish Classification of Activities) for the period of 2007-2011. The analysis examines the rate of investing by service section, the subject structure of investments and the process of restitution of fixed assets as a result of investment activities.
Key words: investment outlays in the service sector, degree of consumption of fixed assets.
JEL codes: L81 

 


Bożena Słomińska
IBRKK

 

Przedsiębiorstwa w sektorze usług - ujęcie regionalne
Celem rozważań jest prezentacja stanu i kierunków zmian w układzie podmiotowym sektora usług w latach 2009-2011 oraz udziałów w ujęciu regionalnym liczby przedsiębiorstw, liczby pracujących, przychodów i nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w poszczególnych sekcjach usługowych. Z analizy wynika, że nadal wiodącą rolę w sektorze pod względem prezentowanych udziałów odgrywają sekcje: „Handel; naprawa pojazdów samochodowych", „Transport i gospodarka magazynowa" oraz „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna". Wzrasta również udział przedsiębiorstw z sekcji „Informacja i komunikacja" oraz „Obsługa rynku nieruchomości", co można uznać za dobry prognostyk dla dalszego rozwoju gospodarki, tym bardziej, że udział nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa tych sekcji jest jednym z najwyższych w strukturze nakładów w sektorze.
Słowa kluczowe: układ podmiotowy sektora usług, działalność przedsiębiorstw w sekcjach usługowych, rozwój sekcji usługowych w regionach.
Kod JEL: L80

Enterprises in the Service Sector - Regional Approach
The objective of the article is to present the state and directions of changes by entity of the service sector in the years 2009-2011 and shares by region of the number of enterprises, number of employees, enterprises' revenues and investment outlays in individual service sections. The analysis shows that still the leading role in the sector in terms of the presented shares is played by the sections: Trade and motor vehicles repair; Transport and storage and Professional, scientific and technical activities. There is also growing the share of enterprises from the section Information and communication as well as Real estate activity what may be considered as a good omen for a further development of the economy, moreover, that the share of investment outlays incurred by enterprises of these sections is one of the highest in the structure of outlays in the sector.
Key words: subjective profile of the service sector, enterprises' activities in the service sections, development of the service sections in regions.
JEL codes: L80

 


Barbara Pokorska
IBRKK

 

Systemy franczyzowe w usługach
Franczyza od lat uznawana jest za bardzo efektywny i atrakcyjny system współpracy przedsiębiorstw. Świadczy o tym jego popularność i niemal wszechobecność na światowym i europejskim rynku. W Polsce rynek franczyzy utrzymuje od wielu lat tendencję wzrostową - dotyczy to zarówno działających systemów, jak i placówek franczyzowych. Rok 2011 charakteryzuje się niższą dynamiką, ale był to okres selekcji jakościowej działających systemów, wiele systemów wycofało się, pozostały dobre i sprawdzone.
W artykule zaprezentowano ogólną charakterystykę rynku franczyzowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działających na nim systemów usługowych (poza handlem). Przedstawiono wielkość rynku franczyzowego, jego strukturę, przemiany jakościowe i ilościowe, które dokonywały się w ostatnich latach, omówiono koszty inwestycji, które ponoszą franczyzobiorcy związane z uruchomieniem i działaniem placówek franczyzowych, przychody osiągane przez placówki. Ponadto omówiono zakres i formy umiędzynarodowienia działalności polskich systemów franczyzowych. Zaprezentowano również szczegółową charakterystykę funkcjonowania systemów i placówek franczyzowych w poszczególnych dziedzinach działalności usługowej.
W artykule oparto się w dużej mierze na wynikach badań sondażowych przeprowadzonych przez firmę doradczą PROFIT System, jak i uzupełniająco na badaniach własnych IBRKK.
Słowa kluczowe: systemy franczyzowe, franczyzodawcy, franczyzobiorcy, sektor usług, struktura rynku franczyzowego, koszty i przychody placówek franczyzowych, ekspansja zagraniczna polskich firm franczyzowych.
Kody JEL: L20 L89

Franchise Systems in Services
Franchise has been for years considered as a very effective and attractive system of enterprise cooperation. It is evidenced by its popularity and almost ubiquity in the global and European markets. In Poland, the franchise market has been maintaining for years its growth trend - it concerns both the systems in operation and franchise establishments. The year 2011 is characterised by a lower dynamics; however, it was the period of qualitative selection of the systems in operation; many systems have withdrawn, there have remained good and proven.
In her article, the author presented an overall description of the franchise market in Poland, with a particular consideration of the service systems (besides trade) operating in it. She presented the size of franchise market, its structure, qualitative and quantitative transformations that have taken place in the recent years; discussed the costs of investment projects incurred by franchisees related to start-up and operation of franchise establishments, revenues achieved by them. Moreover, she discussed the scope and forms of internationalisation of operation of the Polish franchise systems. She also presented detailed characteristics of functioning of the franchise systems and establishments in individual fields of service activities.
In the article, the author relied to a great extent on the results of sounding surveys carried out by the consulting company PROFIT System as well as, as supplementing, on own surveys carried out by IBRKK.
Key words: franchise systems, franchisors, franchisees, service sectors, franchise market's structure, franchise establishments' costs and revenues, foreign expansion of Polish franchise companies.
JEL codes: L20, L89

 


Sławomir Tajer
IBRKK

 

Rynek usług telekomunikacyjnych - stan i tendencje rozwoju
W artykule skoncentrowano się na identyfikacji zmian zachodzących na polskim rynku telekomunikacyjnymi i perspektywach jego rozwoju, uwzględniając następujące subrynki: telefonię stacjonarną, telefonię mobilną (komórkową) oraz rynek usługi dostępu do Internetu. Ponadto zwrócono uwagę na relatywnie nowe zjawisko, którym jest pakietyzacja usług. Artykuł został przygotowany głównie na podstawie danych statystycznych oraz materiałów zaczerpniętych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wykazano w nim, że dotychczasowe zmiany na rynku telekomunikacyjnym uwarunkowane są m.in.: małą konkurencją wśród operatorów, ryzykiem tworzonym przez regulatora oraz nadmiernymi regulacjami prawnymi i biurokratycznymi. Trzon artykułu stanowi analiza i ocena poszczególnych subrynków. Objęła ona swym zakresem czasowym lata 2006-2011. W końcowej części podjęto próbę nakreślenia perspektyw rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Przyszłe zmiany będą prawdopodobnie zmierzały do wzmocnienia tego rynku m.in. poprzez rozwój usług dodanych.
Słowa kluczowe: rynek usług telekomunikacyjnych, telefonia stacjonarna, telefonia mobilna, dostęp do Internetu, regulator rynku, pakietyzacja usług, płatności mobilne, m-commerce, technologia M2M.
Kod JEL: L96

Market for Telecommunication Services - State and Development Trends
In his article, the author focused on identification of changes occurring in the Polish market for telecommunications and perspectives of its development, taking into account the following submarkets: fixed telephony, mobile (cellular) telephony and the market for the service of access to Internet. Moreover, he paid attention to a relatively new phenomenon which is service bundling. The article was prepared mainly on the basis of statistical data and materials taken from the Office of Electronic Communications (UKE). The author showed in it that the previous changes in the telecommunication market are determined, inter alia, by low competition among operators, the risk created by the regulator as well as excessive legal and bureaucratic regulations. The core of the article is an analysis and evaluation of particular submarkets. It covers the years 2006-2011. In the final part, the author made an attempt to outline perspectives of the telecommunication market in Poland. Future changes will be probably aimed at consolidation of this market, inter alia, by development of services added.
Key words: market for telecommunication services, fixed telephony, mobile telephony, access to Internet, market regulator, service bundling, mobile payments, m-commerce, M2M technology.
JEL codes: L96 

 


Lidia Kuczewska
IBRKK

 

Rynek usług pocztowych
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na polskim rynku usług pocztowych w latach 2006-2011, ze szczególnym uwzględnieniem skutków liberalizacji tego rynku: zidentyfikowano ilościowe i jakościowe zmiany w asortymencie świadczonych usług, posiadanym potencjale i przychodach zarówno operatora narodowego, jak i prywatnych firm pocztowych. Pełne uwolnienie rynku pocztowego, które nastąpi 1.01.2013 r., w decydującym stopniu zmieni warunki działania operatora publicznego, a niezależnym operatorom pocztowym umożliwi funkcjonowanie w dotychczas zastrzeżonym obszarze usług powszechnych. Scharakteryzowano również stan przygotowania Poczty Polskiej do tego faktu oraz sytuację jej głównych konkurentów.
Słowa kluczowe: usługi pocztowe, operator publiczny (narodowy), operatorzy niezależni (alternatywni), liberalizacja, konkurencja.
Kody JEL: L87

Market for Postal Services
In her article, the author presented the changes taking place in the Polish market for postal services in the years 2006-2011, with a particular consideration of the effects of this market liberalisation: there are identified quantitative and qualitative changes in the assortment of services provided, held potential and revenues of both national operator and private postal companies. The full liberalisation of the postal market to take place on 1.01.2013 will definitely change the terms and conditions
of activities carried out by the public operator and will ensure independent postal operators their functioning in the so far reserved area of universal postal services. There is also characterised the state of preparedness of Poczta Polska to that fact
as well as the situation of its main competitors.
Key words: postal services, public (national) operator, independent (alternative) operators, liberalisation, competition.
JEL codes: L87


Robert Nowacki
IBRKK

Rynek usług turystycznych - tendencje zmian
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące stanu i tendencji rozwojowych usług turystycznych. Podstawą są dane statystyczne dotyczące liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON. Zaprezentowano w nim przede wszystkim dane dotyczące liczby i dynamiki podmiotów zarejestrowanych w sekcji w rozbiciu na działy i klasy z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego oraz wielkości podmiotów mierzonej liczbą zatrudnionych. Scharakteryzowano również problematykę jakości usług turystycznych i jej postrzegania w świetle wybranych badań, a także syntetycznie zaprezentowano podstawowe uwarunkowania wpływające na rozwój usług turystycznych w perspektywie najbliższych lat.
Słowa kluczowe: usługi turystyczne, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, biura podróży.
Kody JEL: L 83

Market for Tourist Services - Change Trends
In his study, the author presents the data on the state and developmental trends in tourist services. The basis is statistical data on the number of entities registered in the REGON system. There are presented in it, first of all, the data on the number and dynamics of the entities registered in the section divided into subsections and classes taking into account territorial differentiation and sizes of the entities measured with the number of employees. There are also characterised the subject matters of quality of tourist services and its perception in the light of selected surveys as well as there are synthetically presented the basic determinants affecting development of tourist services in the next years.
Key words: tourist services, tourism, hotel industry, catering, travel agencies.
JEL codes: L83 

 


Iwona Kowalczuk
SGGW - Warszawa

 

Stan i perspektywy rozwoju rynku usług gastronomicznych
Celem rozważań jest prezentacja aktualnego stanu i perspektyw rozwoju rynku usług gastronomicznych w Polsce do 2016 roku. Na podstawie wyników badań (GUS, Euromonitor International, PMR Reaserch, GfK Polonia, badania własne) zaprezentowano dane dotyczące wielkości i struktury rynku, a także rozmiarów popytu i uwarunkowań zachowań konsumentów. Stwierdzono, iż obserwowany rozwój rynku determinowany jest głównie przez rosnący popyt, zmiany demograficzne, ekonomiczne i społeczne stymulujące zainteresowanie ofertą gastronomiczną oraz rozwój ruchu turystycznego. Słabą stroną branży gastronomicznej jest niedoinwestowanie, skutkujące niskim standardem wyposażenia, poziomem higieny i zaawansowania technologicznego. Wspomożeniem dla kondycji finansowej sektora mogą być programy finansowe wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a także środki z funduszy unijnych. Przewagą polskich firm nad sieciami zagranicznymi jest większa elastyczność działania i zdolność do reagowania na zmiany w otoczeniu oraz lepsza znajomość uwarunkowań popytu (szczególnie lokalnego). Kluczowym czynnikiem dalszego rozwoju branży gastronomicznej jest poprawa stanu polskiej gospodarki.
Słowa kluczowe: usługi gastronomiczne, rynek żywnościowy, zachowania konsumentów.
Kody JEL: D12, O14

State and Perspectives of the Market for Catering Services
An objective of author's deliberations is to present the current state and perspectives of development of the market for catering services in Poland. Based on the results of surveys (CSO, Euromonitor International, PMR Research, GfK Polonia, own studies), the author presented the data relating to the market size and structure as well as volumes of demand and determinants of consumers' behaviour. She stated that the observed development of the market is mainly determined by the growing demand, demographic, economic and social developments stimulating the interest in catering offer as well as by the tourism development. A weakness of the catering industry is underinvestment resulting in a low standard of equipment, level of hygiene and technological advancement. A support for the sector's financial condition may be the financial programmes supporting development of small and medium enterprises as well as means from the EU funds. An advantage of Polish companies over foreign chains is a greater flexibility of action and ability to react to developments in the environment as well as the better awareness of demand determinants (particularly of the local demand). The key factor of a further development of the catering trade is improvement of the condition of Polish economy.
Key words: catering services, market for food products, consumers' behaviour.
JEL codes: D12, O14 


Bożena Słomińska
IBRKK

Usługi rynku pracy - ocena stanu i efektywności
Przedmiotem artykułu jest analiza form, skali i natężenia stosowanych w latach 2009-2011 w Polsce instrumentów aktywnych służących realizacji usług rynku pracy przez publiczne służby zatrudnienia oraz wielkości i efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na aktywne formy przeciwdziałania i ograniczania bezrobocia. Skuteczne przywracanie do zatrudnienia jak największej liczby bezrobotnych i poszukujących pracy jest w istniejącej sytuacji rynkowej dużym wyzwaniem. Zróżnicowanie stosowanych instrumentów wsparcia, a także poziom oraz skuteczność ich wykorzystania świadczą o znaczeniu przypisywanym tego rodzaju działalności przez organy państwowe.
Przeprowadzona analiza danych statystycznych oraz ocen i opinii wyrażanych przez ekspertów rynku pracy na temat zakresu i skutków podejmowanych działań aktywizacyjnych pozwala wskazać szereg istotnych problemów z tym związanych. Należą do nich m.in.: z jednej - strony marnotrawstwo środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych, z drugiej - ich niedostatek w sytuacji wzrastającego bezrobocia, a także podkreślana niska profesjonalizacja działań służb zatrudnienia.
Słowa kluczowe: pomoc dla poszukujących pracy, instrumenty realizacji usług rynku pracy, wydatki na działania aktywizujące, Fundusz Pracy, efektywność zatrudnieniowa i kosztowa.
Kody JEL: L 88

Labour Market Services - Evaluation of the State and Effectiveness
The subject matter of the article is an analysis of the forms, scale and intensity of the applied in Poland in the years 2009-2011 active instruments serving provision of the labour market services by the public employment services as well as volume and effectiveness of the use of public resources assigned for active forms of counteracting and reduction of unemployment. An effective reemployment of as many jobless people and jobseekers as possible is, in the present market situation, a great challenge. Differentiation of the applied instruments of support as well as the level and efficiency of their use evidence the importance attributed to such activities by the state bodies.
The carried out analysis of the statistical data as well as of evaluations and opinions expressed by the labour market experts on the scope and effects of the undertaken activating measures allows indicating crucial problems related to it. They include, inter alia, on the one hand, waste of the means assigned for jobless people activating, and, on the other hand, lack of them in the situation of growing unemployment as well as the emphasised low professionalization of activities carried out by employment services.
Key words: assistance to jobseekers, instruments for labour market service provision, expenditure on activating measures, Labour Fund, employment and cost effectiveness.
JEL codes: L88

 


Marcin Lipowski
UMCS w Lublinie

 

Studia dla obcokrajowców jako segment rynku usług edukacyjnych w Polsce
Celem rozważań jest identyfikacja stanu i perspektyw rozwoju kształcenia na poziomie wyższym dla zagranicznych studentów w Polsce. Liczba obcokrajowców w polskich uczelniach wynosiła w roku 2010/2011 ok. 21,5 tys. osób. Dominują wśród nich obywatele Ukrainy i Białorusi, często polskiego pochodzenia. Najpopularniejszym kierunkiem studiów wśród obcokrajowców są studia medyczne wybierane przez 24% obcokrajowców studiujących w Polsce. W ich przypadku najwięcej studentów pochodzi z państw skandynawskich oraz USA. Motywem wyboru Polski jako miejsca kształcenia są najczęściej niższe koszty studiowania oraz położenie Polski w Europie. Warunkiem trwałego wzrostu liczby zagranicznych studentów jest podniesienie prestiżu polskich uczelni.
Słowa kluczowe: zagraniczni studenci, mobilność studentów, szkolnictwo wyższe w Polsce.
Kod JEL: I23

Studies for Foreigners as a Segment of the Market for Education Services in Poland
An objective of author's deliberations is to present the state and perspectives of development of education in schools of the academic rank for foreign students in Poland. The number of foreigners in Polish schools of the academic rank amounted in 2010/2011 to approx. 21.5 thousand individuals. There prevail among them citizens of Ukraine and Belarus, often of Polish origin. The most popular line of studies among foreigners is medical studies chosen by 24% of foreigners studying in Poland. In case of them, the biggest number of students comes from the Scandinavian states and the USA. The motive for choosing Poland as the venue for education is most often lower cost of studying and location of Poland in Europe. The condition for a permanent growth of the number of foreign students is an increase of prestige of Polish universities and academies.
Key words: foreign students, student mobility, high schools in Poland.
JEL codes: I23

 

 
 
Autorzy
redaktor naczelny:
Bożena Słomińska

Urszula Kłosiewicz-Górecka

Barbara Pokorska

Lidia Kuczewska

Robert Nowacki

Sławomir Tajer

Anna Skowronek-Mielczarek

Iwona Kowalczuk

Marcin Lipowski