Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Unia Europejska.pl 1/2013 (218). Dwumiesięcznik

Unia Europejska.pl 1/2013 (218). Dwumiesięcznik
Warszawa 2013
Stron: 60 Format: A4
ISSN: 2084-2694
Polski

Cena: 37,00 PLN
15,00 PLN
Dodaj do koszyka
  Opis  Spis treści

Streszczenia artykułów 

Handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w państwach Unii Europejskiej

Łukasz Ambroziak

W artykule przedstawiono zmiany intensywności handlu wewnątrzgałęziowego (intra-industry trade - IIT) wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w państwach Unii Europejskiej w latach 1995-2010, ze szczególnym uwzględnieniem zmian struktury rodzajowej IIT. W analizowanym okresie intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej w handlu pojazdami mechanicznymi oraz częściami i akcesoriami wzrastała w państwach UE-12, podczas gdy w państwach UE-15 notowany był tylko wzrost wskaźników IIT w handlu częściami i komponentami motoryzacyjnymi. Struktura rodzajowa IIT w handlu wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w krajach UE-15 była stabilniejsza niż w krajach UE-12. W tych ostatnich od początku pierwszej dekady obecnego stulecia zachodziły wyraźne zmiany. Wiązały się one z procesem postępującej specjalizacji w produkcji i eksporcie małych samochodów, który wyraźnie nasilił się w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego. Po pierwsze, w krajach UE-15 wzrósł udział pionowego IIT wysokiej jakości w handlu pojazdami oraz udział pionowego IIT niskiej jakości w handlu komponentami motoryzacyjnymi. Po drugie, w krajach UE-12 zwiększyło się znaczenie pionowego IIT niskiej jakości w handlu pojazdami oraz znaczenie pionowego IIT wysokiej jakości w handlu komponentami motoryzacyjnymi.
Słowa kluczowe: handel wewnątrzgałęziowy, przemysł motoryzacyjny, Unia Europejska.
Kody JEL: F14, F15

 

Budżet UE: mniej pieniędzy, mniej Europy? Przyszłe WRF z perspektywy nowych państw członkowskich

Miklós Somai

Głównym celem artykułu jest omówienie porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), osiągniętego na szczycie Rady Europejskiej 8 lutego 2013, na którym ustanowiono priorytety budżetowe UE i pułapy dla wspólnych polityk w latach 2014-2020. Przedstawiono w nim zmiany, jakie zaszły w stosunku do wstępnych propozycji Komisji (z końca czerwca 2011 r.) oraz fakt zmniejszenia, po raz pierwszy historii wieloletnich ram finansowych, zasobów finansowych przeznaczonych dla UE w porównaniu z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013.
Następny budżet wieloletni zachowa strukturę zbliżoną do obecnej, przy czym nieco więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na badania i rozwój, infrastrukturę i edukację, a mniej - na politykę rolną i spójności. Czy to oznacza, że politycy nie wierzą już w integrację europejską? Lub czy porozumienie jest jedynie nieuniknioną konsekwencją intelektualnego i finansowego zmęczenia wynikającego z działań, podjętych w ostatnich latach, aby przezwyciężyć kryzys i ustabilizować finanse publiczne w Europie?
Słowa kluczowe: budżet UE, wieloletnie ramy finansowe, wspólna polityka rolna, polityka spójności.
Kody JEL: F15, F36, H87


Wspólna polityka rolna w latach 2014-2020. Kwestie finansowe na tle budżetu wieloletniego

Janusz Rowiński

Prace nad budżetem wieloletnim na lata 2014-2020 oraz wspólną polityką rolną, która będzie prowadzona w tym okresie są poważnie opóźnione. Przewiduje się, że budżet będzie przyjęty przez Parlament Europejski dopiero w połowie 2013 roku, a przepisy regulujące WPR jeszcze później. W rezultacie realizowane przez poszczególne państwa programy rozwoju obszarów wiejskich będą w pełni uruchomione najwcześniej pod koniec 2014 roku. Podstawową przyczyną opóźnienia jest spór o wysokość budżetu. Już obecnie wiadomo, że będzie on (w cenach stałych) niższy od budżetu lat 2007-2013. Państwa członkowskie będą zatem musiały niezwykle starannie przygotować programy inwestycji, aby osiągnąć co najmniej takie same efekty, jak w latach 2007-2013.
Słowa kluczowe: budżet UE, wieloletnie ramy finansowe, wspólna polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich
Kody JEL: F15, F36, O18

 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw lotniczych w UE - zasady i praktyka

Jan Piotrowski

Polskie Linie Lotnicze LOT zwróciły się w grudniu 2012 r. o pomoc publiczną. Zgodnie z prawem europejskim, pomoc jest dozwolona, jeśli jest zgodna z wytycznymi w sprawie pomocy publicznej. W przypadkach pomocy publicznej Komisja otwiera postępowanie, mające na celu zbadanie czy zostały spełnione warunki prawne. Jeśli stwierdzi ona, że warunki zostały spełnione, wyraża zgodę na pomoc. W przeciwnym razie nakazuje, aby pomoc została zwrócona, co oznacza w praktyce upadłość podmiotu. Ostatnio Komisja badała przypadki pomocy publicznej udzielonej czeskim liniom lotniczych ČSA i węgierskim liniom lotniczym Malév, które zakończyły się odmiennie.
W drugiej połowie 2009 r. ČSA stały się praktycznie niewypłacalne. Czeski rząd zdecydował o udzieleniu pożyczki. Po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na podstawie art. 108(2) traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), Komisja uznała, że pożyczka nie była pomocą publiczną. ČSA nie były jednak w stanie spłacić pożyczki i władze Czech zdecydowały o zamianie pożyczki na kapitał spółki, co zostało uznane za pomoc publiczną. Komisja zbadała sytuację ekonomiczną spółki i plan restrukturyzacji i uznała, że pomoc była zgodna z zasadami rynku wewnętrznego.
W przypadku pomocy udzielonej Malév, Komisja uznała, że nie zostały spełnione żadne warunki zgodności z wytycznymi i zdecydowała, że pomoc musi być zwrócona, przypieczętowało to losy węgierskiego przewoźnika.
Celem opracowania była analiza ostatnich przypadków pomocy publicznej udzielonej przewoźnikom lotniczym z Europy Wschodniej oraz procedur prawnych podejmowanych przez Komisję. Analiza tych dwóch przypadków dostarcza okazji do wyciągnięcia wniosków, które mogą być użyteczne dla polskich władz i kierownictwa LOT.
Słowa kluczowe: pomoc publiczna, linie lotnicze, restrukturyzacja, bankructwo.
Kody JEL: H25; H85 i G34

 

Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Unii Europejskiej

Dariusz Michalski

Nowoczesny system elektroenergetyczny może być postrzegany jako kręgosłup społeczeństwa dwudziestego pierwszego wieku. W coraz bardziej „ucyfrowionym" społeczeństwie człowiek w coraz większym stopniu zależy od energii elektrycznej. Dlatego istotne jest zapewnienie takiej jakości jej dostaw, która zapewni niezakłóconą pracę centrów informatycznych, sieci telefonii komórkowych, wyposażenia szpitali czy komputerów i innych urządzeń w gospodarstwach domowych. Ponadto, nowe podmioty, bazujące głównie na świadczeniu usług IT, będą wpływać na zmiany funkcjonowania sieci elektroenergetycznych. Korzyści z rozwoju inteligentnych sieci społeczeństwo odczuje jednak tylko wtedy, gdy administracja państwowa czy wspólnotowa, dokona ich rozdziału wspólnie z inwestującymi przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w sposób, który zminimalizuje niepewność inwestorów. Chociaż zmiany te odczują głównie sieci dystrybucyjne, inteligentne sieci stają się kolejnym krokiem w kierunku zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, wspierania wzrostu gospodarczego, w zwalczaniu niekorzystnych skutków zmian klimatu, redukowaniu popytu w godzinach szczytowych czy zwiększaniu efektywności energetycznej. Inteligentne sieci są odpowiedzią na prognozowany wzrost popytu na energię elektryczną w godzinach szczytowych i wymóg wzrostu efektywności energetycznej. Obecnie wdrażane projekty inteligentnych sieci są realizowane na ograniczoną skalę i wynikają zazwyczaj z konkretnych potrzeb przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Komisja Europejska dąży do zwiększenia skali tych przedsięwzięć, aby można było zastosować różne technologie, osiągając pozytywny efekt skali. Korzystne zmiany w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej może przynieść rozwój nowoczesnego pomiaru zużycia energii elektrycznej przez konsumentów.
Słowa kluczowe: inteligentne sieci, inteligentne liczniki, rynek energii elektrycznej.
Kody JEL: F15, O18, O33

 
 
Autorzy