Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014]

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014]
Warszawa 2014
Stron: 319 Format: B5
ISBN: 978-83-61284-49-9
Polski

Cena: 65,00 PLN
Dodaj do koszyka

Ostatnie dziesięciolecie najnowszej historii społeczno-gospodarczej Polski pozostawało pod przemożnym wpływem członkostwa w Unii Europejskiej (UE). Przystąpienie Polski w 2004 r. do ugrupowania integracyjnego demokratycznych państw Europy było nie tylko historycznym wydarzeniem bez precedensu, ale może również być traktowane jako wielka innowacja społeczno-gospodarcza o dalekosiężnych skutkach, dotykająca praktycznie każdej dziedziny życia narodu i funkcjonowania państwa.  Opis  Spis treści

Książka składa się z trzynastu rozdziałów ujętych w dwie części: część I. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na gospodarkę Polski, część II. Zmiany pozycji gospodarczej Polski w Unii Europejskiej.
W części I zamieszono siedem rozdziałów. W rozdziale 1 badano proces konwergencji Polski z Unią Europejską w ujęciu makroekonomicznym. Próbowano ocenić, w jakim stopniu w ciągu dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii gospodarka Polski upodobniła się w poszczególnych dziedzinach do struktur europejskich. Przedmiotem analizy były wskaźniki makroekonomiczne konwergencji realnej oraz wskaźniki konwergencji nominalnej zdefiniowane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiące podstawę oceny gotowości państwa do przyjęcia wspólnej waluty europejskiej.
W rozdziale 2 przedstawiono wyniki analizy porównawczej, mającej ustalić pozycję sektora zagranicznego (firm z kapitałem zagranicznym) w gospodarce Polski w okresie przed- i poakcesyjnym oraz jego oddziaływanie na wybrane zjawiska i kategorie w rozwoju przedsiębiorczości i umiędzynarodowieniu gospodarki, decydujące o skali i tempie konwergencji realnej z krajami UE. Statystyczną podstawą badania były długookresowe szeregi czasowe zebrane na podstawie danych publikowanych przez GUS, NBP i UNCTAD oraz zamawianych przez IBRKK.
W rozdziale 3 podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy fundusze UE miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były dwie perspektywy finansowe ‒ 2004-2006 (Narodowy Plan Rozwoju - NPR) i 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - NSRO). W badaniu wpływu interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw zastosowano analizę ekonometryczną (analiza przyczynowości w sensie Grangera).
Rozdział 4 poświęcono zmianom na rynku pracy w Polsce w okresie członkostwa w UE. Autorzy skoncentrowali się na opisie sytuacji, analizując wskaźniki rynku pracy, strukturę pracujących według sektorów gospodarki oraz emigrację zarobkową Polaków. Analizą objęto lata 2004-2012, czyli zarówno okres szybkiego wzrostu gospodarczego, jak i dekoniunktury.
W rozdziale 5 zbadano zmiany, jakie zaszły w rozwoju sektora usług w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Przeanalizowano podstawowe wskaźniki tego rozwoju: udział sektora usług w tworzeniu produktu krajowego brutto mierzonego wartością dodaną, udział w liczbie zarejestrowanych w gospodarce przedsiębiorstw, udział w liczbie pracujących w gospodarce oraz udział w nakładach inwestycyjnych.
W rozdziale 6 zbadano, jak wyzwania zewnętrzne i wewnętrzne wpłynęły na wspólną politykę handlową (WPH) Unii, w szczególności w dziedzinie postępowań ochronnych (polityka autonomiczna) i podejściu do dwustronnych porozumień preferencyjnych (polityka traktatowa). Badając dyskryminacyjne i preferencyjne aspekty polityki handlowej, starano się m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy światowy kryzys gospodarczy podważył paradygmat neoliberalnej polityki UE w dziedzinie WPH. Przedstawiono stanowisko Polski i skutki zmian WPH dla polskiego handlu.
W rozdziale 7 podjęto ważny temat polityki klimatyczno-energetycznej UE i jej wpływu na Polskę. Ze względu na rozległość i złożoność problematyki skoncentrowano się na najważniejszych kierunkach tej polityki w Unii i Polsce, a zwłaszcza na stymulowaniu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii.
W części II zamieszczono sześć rozdziałów. W rozdziale 8 przedstawiono różnice i zmiany, które zaszły po rozszerzeniu UE w 2004 r. w przychodach i wydatkach gospodarstw domowych w Polsce i w pozostałych krajach UE na poziomie makroekonomicznym.
W rozdziałach 9-11 przeanalizowano kolejno wymianę towarową i usługową Polski z zagranicą oraz oceniono jej międzynarodową pozycję konkurencyjną. W szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, na ile zmiany tej pozycji wynikały z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a na ile z oddziaływania innych czynników strukturalnych (jak np. uczestnictwo Polski w procesach fragmentaryzacji produkcji) i koniunkturalnych (światowy kryzys finansowo-gospodarczy czy kryzys zadłużeniowy w strefie euro). Aby uwzględnić rolę Polski w międzynarodowych łańcuchach produkcji, w badaniu wykorzystano nie tylko miary oparte na tradycyjnych statystykach handlowych, ale także na statystykach handlowych w kategoriach wartości dodanej.
W rozdziale 12 przedstawiono pozycję innowacyjną Polski w Unii Europejskiej w latach 2003-2013 na tle innych krajów Unii Europejskiej. Podjęto w nim próbę uzupełnienia wniosków z unijnego raportu Innovation Union Scoreboard.
W rozdziale 13 pokazano związek między wzrostem otwartości polskiej gospodarki i ekspansywności polskich firm po wejściu Polski do Unii a dynamicznym wzrostem polskich bezpośrednich inwestycji za granicą.
W większości rozdziałów badaniem objęto lata 2003-2013 lub 2004-2012 oraz, w miarę dostępności danych, 2014 r. Wyjątkiem jest rozdział 2 i częściowo rozdział 5, gdzie dokonano porównań dekady bezpośrednio poprzedzającej akcesję Polski do UE z pierwszą dekadą członkostwa.

 
 
Autorzy
Hanna Kępka

Urszula Kłosiewicz-Górecka

Robert Nowacki

Sławomir Tajer

Tadeusz Smuga

Anna Skowronek-Mielczarek

Wanda Karpińska-Mizielińska

Grzegorz Konat

Red. naukowa:
Ewa Kaliszuk

Jan Piotrowski

Marzenna Błaszczuk-Zawiła

Łukasz Ambroziak

Katarzyna Bąkowska

Janusz Chojna

Wojciech Burzyński

Piotr Ważniewski

Lucyna Piskiewicz

Dorota Szepieniec-Puchalska

Katarzyna Wasilik