Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych [2016]

Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych [2016]
Warszawa 2016
Stron: 113 Format: B5
ISBN: 978-83-61284-54-3
Polski

Cena: 36,00 PLN
Dodaj do koszyka

W dwóch minionych dekadach postępował szybki proces otwierania i transformacji gospodarek. Rozwój wielu krajów, zaliczanych do niedawna do rozwijających się (np. Chin i Indii), powiązany był z szybkim wzrostem ich wymiany zagranicznej oraz podnoszeniem poziomu edukacji, nauki i techniki. Budowa gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, liberalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz rozszerzenie Unii Europejskiej, jako ważne elementy globalizacji, przyczyniły się także do wprowadzenia wielu milionów nowych pracowników z krajów uprzednio względnie izolowanych gospodarczo i mniej rozwiniętych w orbitę światowej gospodarki.  Opis  Spis treści

W dwóch minionych dekadach postępował szybki proces otwierania i transformacji gospodarek. Rozwój wielu krajów, zaliczanych do niedawna do rozwijających się (np. Chin i Indii), powiązany był z szybkim wzrostem ich wymiany zagranicznej oraz podnoszeniem poziomu edukacji, nauki i techniki. Budowa gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, liberalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz rozszerzenie Unii Europejskiej, jako ważne elementy globalizacji, przyczyniły się także do wprowadzenia wielu milionów nowych pracowników z krajów uprzednio względnie izolowanych gospodarczo i mniej rozwiniętych w orbitę światowej gospodarki.
Awans Polski do grupy krajów o wysokich dochodach realnych, który dokonał się w ostatnim pięcioleciu, nie był specjalnie zauważony i doceniony przez polityków i mieszkańców naszego kraju, ale perspektywicznie stanowi istotne osiągnięcie polskiego społeczeństwa i gospodarki oraz szansę, która powinna zostać zachowana i w wielu dziedzinach lepiej wykorzystana przez polskich przedsiębiorców. Jest to jeden z czynników, które wzmacniają także pośrednio pozycję Polski jako eksportera kapitału w formie inwestycji bezpośrednich, o których jednak w najbliższej perspektywie decydować mogą, w sposób negatywny, czynniki związane z rosnącym ryzykiem politycznym i gospodarczym na arenie międzynarodowej.
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska odnotowała znaczny wzrost wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) zarówno polskich za granicą, jak i napływających. Światowy kryzys gospodarczy lat 2007/2008 i następnych spowodował pogorszenie koniunktury gospodarczej, szczególnie krajów UE, co ograniczyło aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw za granicą. Znacznie zmniejszył się odpływ kapitału na świecie, także kapitału polskiego.
Głównym kierunkiem polskich BIZ była i jest Europa (około 90% ogółu należności z tytułu BIZ), szczególnie kraje UE. W statystykach odnotowano również polskie BIZ w bardziej odległych regionach świata, jak Ameryka (Stany Zjednoczone), Azja (Chiny, Indie), Afryka. Inwestorzy kierowali się głównie czynnikami rynkowymi, rzadziej kosztowymi i efektywnościowymi. Dominowały bezpośrednie inwestycje zagraniczne dokonywane przez podmioty sektora usługowego. Należności Polski z tytułu BIZ stanowią, jak na razie, znikomy odsetek światowych BIZ i nie przekraczają 0,5% BIZ wychodzących z Unii Europejskiej. Jednak wśród nowych państw członkowskich UE Polska pod względem skumulowanej wartości BIZ utrzymuje pozycję lidera i nawet z roku na rok ją umacnia. Należności z tytułu BIZ za granicą na koniec 2014 roku stanowiły 40% ogółu należności krajów UE-13 z tego tytułu. Polskie przedsiębiorstwa, spośród których wiele zalicza się do firm globalnych, odczuwają potrzebę rozwoju i deklarują dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych, coraz więcej z nich można zaliczyć do firm globalnych.
Na polskie bezpośrednie inwestycje za granicą duży wpływ w ostatnim okresie miały operacje finansowe podmiotów specjalnego przeznaczenia (kapitał w tranzycie). W 2013 roku Narodowy Bank Polski przygotował po raz pierwszy informację o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą opierając się na nowych standardach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczących sporządzania statystyki inwestycji bezpośrednich, opisanych w Benchmark Definition of Foreign Direct Investement 4th ed. (BD4). Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez Narodowy Bank Polski w 2013 roku był nowy sposób kwalifikacji dochodów, transakcji oraz stanów należności i zobowiązań między innymi podmiotami w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo. Dla tej kwalifikacji kluczowe jest zidentyfikowanie i ustalenie rezydencji podmiotu dominującego w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo.
Autorzy podjęli próbę pokazania, z jak poważnymi problemami pojęciowymi i statystycznymi należy się liczyć, stosując różne teorie i modele ekonometryczne do badania procesów konwergencji gospodarczej, chociaż budowa uproszczonych, deterministycznych scenariuszy czy wariantowych, warunkowych prognoz okresów konwergencji realnej wydaje się dość prostym zadaniem. Jeszcze trudniejszym wyzwaniem, ze względu na zmieniające się warunki działania i ryzyko w gospodarce światowej oraz brak wystarczająco długich szeregów statystycznych, byłoby podjęcie się próby weryfikacji hipotez dotyczących wpływu procesów realnej konwergencji w Polsce i świecie na zmiany i efektywność polskich bezpośrednich inwestycji za granicą. Ograniczono się raczej do pokazania przeobrażeń strukturalnych w gospodarce światowej oraz analizy statystyk i raportów organizacji międzynarodowych (w tym MFW, Banku Światowego i UNCTAD), które mogą pomóc w formułowaniu hipotez i pytań badawczych w interesującej nas dziedzinie w przyszłości.
Wybrane aspekty globalizacji i ekspansję polskich firm typu born global opisała Joanna Gniadek. Bezpośrednie inwestycje za granicą w powiązaniu z procesami globalizacji, konwergencji i transformacji w gospodarce światowej przedstawił prof. Juliusz Kotyński. Zaś próbę analizy bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich podmiotów gospodarczych na tle głównych kierunków w przepływie światowych BIZ podjęła Hanna Kępka. W monografii autorzy dokonali analizy polskich inwestycji zagranicznych na podstawie różnych źródeł informacji (m.in. NBP, UNCTAD, Eurostat), ale dochowano starań, aby w danej części opracowania dane były porównywalne.

 
 
Autorzy