http://ibrkk.pl/id/1/Strona_g%C5%82%C3%B3wna/

Strona główna

W dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja naukowa nt. Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia, na której zaprezentowano najnowsze raporty Instytutu:
- Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku. Raport roczny [2017]
- Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018 [2017]
- Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018 [2017]
Konferencję otworzył i powitał uczestników dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK. Prezentacje wygłosili:
prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Świat na rozdrożu - przeobrażenia geograficznej struktury produkcji w turbulentnym świecie w perspektywie do 2022 r.
dr hab. prof. IBRKK Krzysztof Marczewski - Strefa euro - nareszcie wyraźne ożywienie.
dr prof. IBRKK Jan Przystupa - Stabilizacja czy wzrost niepewności? - prognoza rozwoju polskiej gospodarki w latach 2017-2018.
mgr Janusz Chojna - Ceny na rynkach światowych - czy zapowiada się powrót do boomu surowcowego? Pozycja inwestorów zagranicznych w gospodarce Polski - czy zmiana tendencji?
dr Magdalena Rybicka - Nowy Jedwabny Szlak - cele i uwarunkowania.
Dyskusja z uczestnikami z sali zakończyła konferencję.


W dniu 24 marca 2017 r. w Instytucie Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. Konsumpcja i rozwój. Rozwój i konsumpcja, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. Konferencję otworzyła i powitała uczestników prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta. Dyrektor IBRKK dr Bogusław Bławat w  wystąpieniu przypominiał, że Instytut kontynuuje wieloletnią tradycję badań nad konsumpcją, którą można traktować jako zwieńczenie dokonywanych przez konsumentów aktów wyboru. Prof. Olejniczuk-Merta, podkreślając, że dzisiejsze wydarzenie jest okazją nie tylko do podsumowania wielu lat badań nad konsumpcją ale również do świętowania jubileuszu pięciolecia istnienia na rynku wydawniczym czasopisma „Konsumpcja i Rozwój”, oddała głos prof. dr hab. Alicji Kusińskiej, która zaprezentowała krótki przegląd historii rozwoju badań nad konsumpcją, prowadzonych od lat 50. XX wieku do dnia dzisiejszego, w Polsce i w Instytucie.
Następnie odbył się panel dyskusyjny pod hasłem Interdyscyplinarny dyskurs o konsumpcji. Jego moderatorami byli: prof. dr hab. Czesław Bywalec (UE w Krakowie), prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (UE we Wrocławiu) i prof. dr hab. Tomasz Zalega (UW). W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska), prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka (IFiS PAN), prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie), prof. dr hab. Henryk Mruk (UE w Poznaniu), prof. dr hab. Adam Noga i prof. dr hab. Tadeusz Tyszka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz prof. dr hab. Teresa Słaby (SGH). Dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach związanych z rolą konsumpcji w procesach komunikowania się, zjawisku odhumanizowania konsumpcji i zmian w zachowaniach konsumentów, a także konsumpcji zrównoważonej i odpowiedzialnej.
W dalszej części konferencji odbyła się dyskusja plenarna nt. Miejsce i rola konsumpcji we współczesnym rozwoju - nowe kierunki badań, którą poprowadziły: prof. dr hab. Urszula Łangowska-Szcześniak (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Jolanta Witek (Uniwersytet Szczecińki) i dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec (Uniwersytet w Białymstoku). Dyskusja dotyczyła takich zagadnień jak: gospodarstwo domowe i jego powiązanie z otoczeniem, nowa rola gospodarstwa domowego w gospodarce XXI wieku, rola konsumpcji i konsumentów w kształtowaniu zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju, potrzeba polityki konsumpcji w Polsce.
W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli różnych środowisk naukowych z całej Polski, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i praktyki gospodarczej.


W dn. 16-17 marca 2017 r. na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku odbyło się spotkanie uczestników międzynarodowego projektu badawczego Emerging Market Global Players poświęcone rozwojowi projektu i wytyczeniu kierunków współpracy na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczyła dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, która kieruje projektem po stronie polskiej.
Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur od 2010 r. uczestniczy w projekcie Emerging Market Global Players koordynowanym przez Columbia Centre on Sustainable Investment (CCSI), czołowy ośrodek badań nad zagadnieniami przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), działający na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uczestnikami projektu są ośrodki naukowo-badawcze w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Celem projektu jest zidentyfikowanie pochodzących z tych krajów przedsiębiorstw spoza sektora finansowego, realizujących projekty inwestycyjne za granicą, a także stworzenie ich rankingu ze względu na stopień umiędzynarodowienia. (Więcej)


16 marca 2017 r. w Instytutcie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się seminarium pt. Ekonomiści o sobie i naukach ekonomicznych. Wokół książki „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami”. Seminarium otworzył dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK. Następnie dr Tadeusz Smuga, prof. IBRKK, kierownik Zakładu Badań Ekonomiczno-Społecznych, zaprezentował książkę będącą rezultatem badań przeprowadzonych w ramach realizacji w latach 2014-2016 projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS4/02706 pt. „Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej".
Książka zawiera zapis 20 wywiadów przeprowadzonych z wybitnymi polskimi ekonomistami oraz prezentuje wyniki badań ankietowych. Reprezentanci szkół liberalnych wskazywali na keynesizm jako dominujący w Polsce i vice wersa. Przejawiał się podział na liberalne kierunki myśli ekonomicznej wywodzące się z keynesizmu, przy tym połowa osób odwoływała się do keynesizmu i postkeynesizmu, ale duża grupa do instytucjonalizmu, a znaczna część uznała się za eklektyków.
Mgr Grzegorz Konat przedstawił uzyskane rezultaty badań modelowych wyników przeprowadzonej ankiety. Największa grupa respondentów (30,4%) zadeklarowała się jako przedstawiciele nowej ekonomii instytucjonalnej, a wybór tej szkoły był dodatnio skorelowany z przedziałem wieku 46-55 lat i wyższym wykształceniem matki.
W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja panelowa, którą prowadził dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH, a wzięli w niej udział prof. zw. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor z INE PAN i prof. zw. dr hab. Mieczysław Kabaj z IPiSS. Paneliści wskazali na szereg barier rozwoju polskich nauk ekonomicznych, w tym na barierę finansową, ale też na wadliwy system kształcenia, w ramach którego nie uczy się współpracy, samodzielnego myślenia i kreatywności.Archiwum wydarzeń Instytutu  >>