Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane z EFSNowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
Szukaj:   
 

 
Projekty finansowane przez MNiSW i NCN
Projekty finansowane z EFS
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
Projekty zakończone
Projekt INDEUNIS
Klastry
Projekt Emerging Market Global Players
Projekty na zamówienie Ministerstwa Gospodarki

Materiały do pobrania
Prezentacja-Chelm-Klosiewicz
Prezentacja-Chelm-Przystupa
Prezentacja-Chelm-Slominska

 

Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie – większe szanse na rynku pracy

W kwietniu 2010 r. rozpoczęte zostały w Instytucie prace związane z realizacją przypisanej mu części projektu pt.: „Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie - większe szanse na rynku pracy'. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wnioskodawcą i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada" w Chełmie a IBRKK partnerem w jego realizacji. Łączny czas trwania projektu wynosi 29 miesięcy, natomiast prace prowadzone przez IBRKK zaplanowano na 14 miesięcy. Realizacja projektu zakończy się 30 maja 2011 roku.

Projekt ma charakter badawczy. Jego celem ogólnym jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz młodzieży wybierającej przyszły zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku Lublina i Chełma oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wiedza ta ma służyć przystosowaniu planów rozwojowych szkolnictwa zawodowego do potrzeb rozwijającego się rynku pracy.

Spośród siedmiu zaplanowanych w harmonogramie projektu działań Instytutowi powierzona została realizacja dwóch następujących: badanie ilościowe pracodawców oraz działania prognostyczne.

• Badanie ilościowe pracodawców przeprowadzone będzie metodą bezpośredniego wywiadu w oparciu o skategoryzowany kwestionariusz (300 wywiadów). Pozyskane informacje dotyczyć będą: liczby i struktury oferowanych miejsc pracy, zapotrzebowania pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach, wymagań stawianych młodym pracownikom oraz oceny przygotowania zawodowego pracowników. Badanie zakończy raport w wersji drukowanej oraz w postaci syntezy zamieszczonej na Lubelskim Portalu Informacyjno-Badawczym.

• W ramach działań prognostycznych powołany zostanie panel ekspertów-specjalistów z różnych gałęzi gospodarki, których rozwój wymaga personelu wykształconego na poziomie zawodowym, specjalistów z instytucji działających na rzecz szkolnictwa zawodowego praz przedstawicieli władz odpowiedzialnych za rozwój Lublina i Chełma. Ich pogłębiona wiedza posłuży opracowaniu wariantowych scenariuszy rozwoju rynku pracy w perspektywie 2020 roku a tym samym perspektyw rozwoju zawodów, w których kształci szkolnictwo zawodowe na terenie Lublina i Chełma. Scenariusze rozwoju upublicznione zostaną w końcowym raporcie oraz zamieszczone na LPIB.

Wartością dodaną projektu będzie:
• metoda badawcza nie tylko pozwalająca rejestrować stan faktyczny i pogłębiać diagnozę o przyczyny tego stanu, ale także zarysować kierunki rozwoju badanych procesów,
• pozyskanie do udziału w projekcie wielu instytucji lokalnych i uruchomienie platformy współpracy między nimi,
• możliwość wykorzystania przez lokalne instytucje rozpoznanych kanałów pozyskiwania informacji i narzędzi analiz w kolejnych okresach,
• zapoczątkowanie prac nad zmianą wizerunku szkolnictwa zawodowego, co powinno zaowocować zwiększaniem jego rangi i rozwojem.


Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie kwiecień - czerwiec 2010.

Zgodnie z harmonogramem prac, w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. Przygotowano kwestionariusz badania ilościowego pracodawców działających na terenie Lublina i Chełma,
2. Podjęto prace organizacyjne związane z przeprowadzeniem badania w terenie tj.: utworzono listy adresowe pracodawców, zwerbowano i przeszkolono ankieterów,
3. Przeprowadzono pilotaż badania ilościowego,
4. Przeprowadzono zasadnicze badanie ilościowe,
5. Rozpoczęto przygotowania do tworzenia bazy danych pozyskanych od respondentów i prowadzenia obliczeń (słownik, propozycje tablic korelacyjnych).


Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie lipiec - wrzesień 2010.

Zgodnie z harmonogramem prac, w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
• zakończono tworzenie bazy danych pozyskanych od respondentów/pracodawców z terenu Lublina i Chełma,
• podsumowano wyniki badania i przeprowadzono obliczenia korelacji,
• przystąpiono do analizy zagadnienia potrzeb zawodowych pracodawców,
• podjęto pogłębioną analizę rynku pracy w oparciu o zgromadzone materiały statystyczne,
• podjęto rozpoznanie problematyki współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi,
• przystąpiono do opracowania nowego wizerunku zawodów,
• w ramach pracowni prognoz rozpoczęto przygotowania organizacyjne i merytoryczne do przeprowadzenia badania wśród ekspertów.


Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie październik - grudzień 2010.

Zgodnie z harmonogramem prac, w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
• Przygotowano i przetestowano kwestionariusz ankiety do badania metodą delficką,
• Zrealizowano dwa planowane etapy badania metodą delficką; w badaniu uczestniczyło 25 ekspertów,
• Opracowano wersję końcową raportu pt. "Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy - raport z badania desk research oraz badania pracodawców",
• Przygotowano raport do druku pod względem redakcyjnym i technicznym,
• Wykonano recenzję merytoryczną raportu.


Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie styczeń - marzec 2011.

Zgodnie z harmonogramem projektu działania podejmowane w pierwszym kwartale 2011 roku dotyczyły przygotowania prognozy popytu na pracę w regionie lubelskim do 2020 roku. Obejmowały one w szczególności:
• statystyczne opracowanie wyników badania ankietowego przeprowadzonego metodą delficką,
• prognozę globalnego popytu na pracę na podstawie makro-modelu ekonometrycznego,
• projekcję makroekonomiczną w podziale na sekcje i duże grupy zawodowe,
• prace nad wariantowymi scenariuszami rozwoju zapotrzebowania regionalnego rynku pracy na pracowników o określonych profilach wykształcenia.

Wyniki podjętych analiz zaprezentowane zostaną w raporcie kończącym projekt.


Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie kwiecień - maj 2011.

Zgodnie z harmonogramem, działania podejmowane w dwóch ostatnich miesiącach realizacji projektu dotyczyły:
• merytorycznego opracowania raportu kończącego projekt,
• technicznego przygotowania raportu kończącego projekt,
• druku raportu kończącego projekt,
• opracowania trzech referatów na konferencję zamknięcia,
• aktywnego uczestnictwa w konferencji zamknięcia, która odbyła się w Chełmie w dniu 26 maja 2011 roku.

Raport kończący projekt jest rezultatem pracy zespołu prognostycznego pod kierownictwem dr J. Przystupy. Zawiera on wariantową projekcję popytu na pracę dla absolwentów szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do 2020 r.

Wystąpienia pracowników IBRKK na konferencji zamknięcia zawierały prezentacje następujących problemów badawczych podejmowanych w projekcie:
1. dr B. Słomińska, „Udział szkolnictwa zawodowego w Chełmie w kształtowaniu podaży na lokalnym rynku pracy",
2. prof. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, „Kreowanie wizerunku szkolnictwa zawodowego jako warunek dostosowania popytu i podaży na pracę w Chełmie",
3. dr Jan Przystupa, „Wariantowa projekcja popytu na pracę w woj. lubelskim do 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem zawodów szkolnictwa zawodowego".

 
 
Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców. [2010]
Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców. [2010] Urszula Kłosiewicz-Górecka, Lidia Kuczewska, Edward Maleszyk, Robert Nowacki, Sławomir Tajer

Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
opis: Raport, który oddajemy w Państwa ręce, jest drugim z kolei opracowaniem podsumowującym kolejny etap badań i analiz prowadzonych w ramach realizacji projektu pt.: "Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie - większe szanse na rynku pracy". Prezentujemy w nim wyniki badań prowadzonych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK), który jest jednym z wykonawców projektu.
 
Wariantowa projekcja popytu na pracę w województwie lubelskim do 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem zawodów szkolnictwa zawodowego. [2011]
Wariantowa projekcja popytu na pracę w województwie lubelskim do 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem zawodów szkolnictwa zawodowego. [2011] Krzysztof Barteczko

Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
opis: Raport ten jest trzecim z kolei opracowaniem w ramach realizacji projektu: „Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie - większe szanse na rynku pracy". Przedstawiono w nim wariantowe projekcje popytu na pracę dla absolwentów szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do 2020 r.