Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznySpis treści numerów wg rocznikówSpis treści numerów z 2010 r.
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Spis treści numerów z 2016 r.
Spis treści numerów z 2015 r.
Spis treści numerów z 2014 r.
Spis treści numerów z 2013 r.
Spis treści numerów z 2012 r.
Spis treści numerów z 2011 r.
Spis treści numerów z 2010 r.
Spis treści numerów z 2009 r.
Spis treści numerów z 2008 r.
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Spis treści numerów z 2010 r.

Roczny spis treści

PAWEŁ BRZUSTEWICZ - Marketing zrównoważony jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa....................................................................................nr 6
DOROTA CZERWIŃSKA-KAYZER, ANNA BIENIASZ - Factoring w Polsce w latach 2006-2008..........................................................................................nr 3
ANNA DĄBROWSKA - Infrastruktura usług społecznych w latach 2004-2008 - ujęcie regionalne (część 1)...............................................................................nr 2
ANNA DĄBROWSKA - Korzystanie z usług społecznych w latach 2007 i 2009 - ujęcie regionalne (część 2)..............................................................................nr 3
ANNA DĄBROWSKA, ROBERT NOWACKI - Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010.............................................nr 6
Jubileusz 80. rocznicy urodzin Profesora dr hab. Mariana Strużyckiego................nr 4-5
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Marketing przedsiębiorstw handlowych.........nr 1
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego - szansą na dostosowanie podaży do popytu na rynku pracy.................................nr 4-5
WIESŁAW ŁUKASIŃSKI - Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego.......................................................................nr 1
EDWARD MALESZYK - Zmiany konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw handlowych w okresie transformacji gospodarczej............................................................nr 2
BARTŁOMIEJ PIERAŃSKI - Postrzegana jakość usługi handlowej jako czynnik kształtujący przewagę konkurencyjną sieci handlowych...................................nr 4-5
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Analiza zmian struktury wydatków gospodarstw domowych (na podstawie miar podobieństwa)...................................................nr 3
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Wpływ świadczeń edukacyjnych na zróżnicowanie dochodowe gospodarstw domowych...............................................................nr 6
ANNA SKOWRONEK-MIELCZAREK - Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw usługowych - wybrane obszary ..................................................................nr 2
KRYSTYNA ŚWIETLIK - Konsumpcja żywności w Polsce w warunkach recesji gospodarczej.........................................................................................nr 2
SŁAWOMIR TAJER - Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w unowocześnianiu handlu hurtowego w Polsce..................................................nr 3
PIOTR TARKA - Efektywność badań marketingowych......................................nr 4-5
MAŁGORZATA TYRAŃSKA - Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie turystycznym....................................................nr 4-5


Z BADAŃ
AGNIESZKA I. BARUK - Wybrane czynniki wpływające na postrzeganie artykułów spożywczych (wyniki badań empirycznych)...................................................nr 1
ANNA DĄBROWSKA, MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO, KRYSTYNA GUTKOWSKA, IRENA OZIMEK - Aktywność miejskich gospodarstw domowych na rynku usług związanych z kapitałem ludzkim (wyniki badania)...........................................nr 4-5
MAGDALENIA HRYNIEWICKA - Wybrane aspekty funkcjonowania branży motoryzacyjnej w latach 2004-2009...........................................................nr 4-5
DOMINIKA JAKUBOWSKA, MONIKA RADZYMIŃSKA, STEFAN S. SMOCZYŃSKI - Zachowania nabywcze konsumentów żywności a postrzegane ryzyko......................nr 2
MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ - Wpływ preferencji żywieniowych konsumentów na zmiany ich zachowań ...........................................................................nr 4-5
SŁAWOMIR KALINOWSKI - Aktywność ekonomiczna i ocena sytuacji finansowej mieszkańców wsi w Wielkopolsce...............................................................nr 1
MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA, JERZY GĘBSKI - Internet jako źródło informacji o żywności i żywieniu...............................................................................nr 3
IWONA KOWALCZUK - Innowacyjność konsumentów na rynku żywności...............nr 6
WOJCIECH KOZŁOWSKI - Konkurencyjność w handlu detalicznym produktami spożywczymi (wyniki badań)...................................................................nr 4-5
RENATA PAJEWSKA-KWAŚNY - Wydatki Polaków na leczenie a ich skłonność do zakupu dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.................................nr 4-5
MARLENA PIEKUT - E-handel w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach nr 6
BOGNA PILARCZYK, MAGDALENA STEFAŃSKA - Wykorzystanie środków promocji handlowej i komunikacji marketingowej przez producenta we współpracy z hurtownikami.....................................................................................nr 4-5
AGNIESZKA PIOTROWSKA-PIĄTEK - Dostosowanie oferty i sposobu kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego woj. świętokrzyskiego..................................................................................nr 1
ADAM RUDZEWICZ - Zapach jako skuteczne i nowoczesne narzędzie marketingu....nr 3
ZOFIA SKRZYPCZAK - Wydatki polskich gospodarstw domowych na zakup leków - ujęcie makro- i mikroekonomiczne......................................................................nr 2
TERESA SŁABY, MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO - Innowacje w usługach transportowych dla ludności....................................................................nr 1
BOŻENA SŁOMIŃSKA - Usługi w rozwoju gospodarczym regionów.....................nr 2
MAGDALENA STEFAŃSKA - Promocja handlowa - współpraca hurtowników i detalistów...........................................................................................nr 6
BARTŁOMIEJ STOPCZYŃSKI - Marki własne - instrument konkurowania detalistów na polskim rynku...................................................................................nr 1


Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW
JOANNA WIŚNIEWSKA - Międzynarodowy handel usługami krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej......................................................nr 3


UNIA EUROPEJSKA
ZBIGNIEW GOŁAŚ - Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w Unii Europejskiej.............nr 1
MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK, KAROLINA PAWLAK - Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne sektora usług w Unii Europejskiej......................................................................................nr 4-5
MONIKA RADZYMIŃSKA, DOMINIKA JAKUBOWSKA - Czynniki wyboru produktów mięsnych przez młodych konsumentów polskich i belgijskich .................................nr 6


WYWIAD
ANNA DĄBROWSKA - Wywiad z Piotrem Stańczakiem, Dyrektorem ECK Polska......nr 6


DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH
MAGDALENA JACIOW - Sprawozdanie z konferencji pt. Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek. Polska - Europa.............................................................nr 1
ROBERT NOWACKI - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Wyzwania zarządcze w zmieniającej się gospodarce, poświęconej Jubileuszowi 80. rocznicy urodzin Profesora dr hab. Mariana Strużyckiego.....................................................................nr 4-5
JADWIGA ODORZYŃSKA-KONDEK - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych a konsumpcja........................................nr 4-5
SZCZEPAN FIGIEL, DARIUSZ WALDZIŃSKI, WOJCIECH KOZŁOWSKI - Sprawozdanie z XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing w realiach współczesnego rynku. Teoria - Dydaktyka - Praktyka.........nr 6


PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE
ANNA DĄBROWSKA - Alicja Kusińska, Segmentacja rynku i typologia konsumentów.....................................................................................nr 4-5
BARBARA POKORSKA - Bogdan Sojkin, Maria Terlecka, Tomasz Olejniczak, Mirosława Bakalarska, Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności...............nr 2
BARBARA POKORSKA - Elżbieta Duliniec, Marketing międzynarodowy..................nr 6