Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneMiejsce i rola ludzi młodych w regionie
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Miejsce i rola ludzi młodych w regionie

Od czerwca 2011 r. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (Zakład Konsumpcji) realizuje projekt badawczy (nr N N114 146940) pt. „Miejsce i rola ludzi młodych w regionie", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest analiza i ocena stanu i uwarunkowań angażowania się ludzi młodych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu/województwa, w którym żyją, osiąganych efektów w tym zakresie oraz ich zgodności z oczekiwaniami i aspiracjami, odnośnie własnego rozwoju społeczno-zawodowego, roli i miejsca zajmowanego w procesie budowy nowoczesnej gospodarki regionów/województw i ich struktur społecznych wraz z konsekwencjami dla samych młodych ludzi oraz dla regionu/województwa.

Oczekiwanym efektem projektu będzie:
- diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej ludzi młodych i uwarunkowań tej sytuacji,
- ocena możliwości realizacji społecznych i zawodowych aspiracji ludzi młodych w różnych regionach oraz warunków wyzwalania takich aspiracji wraz ze wskazaniem różnic międzyregionalnych/międzywojewódzkich w tym zakresie,
- weryfikacja przyjętego założenia mówiącego o wpływie wszystkich czynników - wewnętrznych i zewnętrznych - na zaangażowanie się ludzi młodych w rozwój społeczny i zawodowy, ze wskazaniem różnic pomiędzy regionami/województwami wysoko, średnio i słabo rozwiniętymi oraz o konsekwencjach takiej sytuacji.

Realizacja projektu zakończona zostanie konferencją oraz publikacją w formie książki.