Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Szukaj:   
 

 
Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

Materiały do pobrania
Formularz recenzji UE.pl pol
Oswiadczenie Autora UE.pl ang
Oswiadczenie Autora UE.pl pol
Formularz recenzji UE.pl ang

 

Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji

Manuskrypt artykułu przesłany w formie elektronicznej na adres redakcji poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji:

- ocenie wstępnej - dokonanej przez kolegium redakcyjne m.in. pod kątem spełnienia wymogów formalnych i językowych oraz zgodności z profilem wydawniczym periodyku;
- ocenie recenzentów.

Teksty recenzji przesyłane są autorom. Jeśli recenzent naniesie szczegółowe uwagi bezpośrednio na manuskrypt, autor - oprócz tekstu recenzji - otrzyma manuskrypt z naniesionymi uwagami.

Autor powinien ustosunkować się do uwag i wprowadzić ewentualne poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów oraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych autor wysyła do redakcji.

Redaktor naczelny ma prawo zwrócić się do autora z prośbą o wprowadzenie dalszych koniecznych zmian i poprawek. W konsultacji z redaktorem tematycznym podejmuje on ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu artykułu do druku.

Zasady recenzowania

1. Oceny manuskryptu artykułu dokonuje dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (procedura double blind review).

3. Recenzja sporządzana jest na specjalnym formularzu przekazanym recenzentowi.

4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:

   • Praca może być opublikowana.
   • Praca może być opublikowana, pod warunkiem dokonania:
     - niewielkich zmian,
     - znacznych zmian.
   • Praca powinna być odrzucona.
 
5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji przez recenzentów:
- odrzucone są prace napisane niesamodzielnie oraz prace zawierające poważne błędy merytoryczne.
- pod pojęciem niewielkie zmiany rozumie się m.in.: uzupełnienie bibliografii odpowiednio - o krajowych lub zagranicznych autorów, aktualizację tekstu (np. uwzględnienie nowych aktów prawnych), uporządkowanie treści tabel, dokonanie drobnych uzupełnień lub skrótów tekstu, sprawdzenie danych statystycznych, nazwisk i tytułów prac.
- pod pojęciem znaczne zmiany rozumie się m.in.: zmianę struktury pracy, rezygnację z niektórych wątków, konieczność odniesienia się do wyników badań innych autorów, które mają istotne znaczenie dla omawianego tematu, rozszerzenie części wnioskowej.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w ostatnim numerze).

7. Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie wolno im również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego artykułu przed jego opublikowaniem.

Zapora ghostwriting i guest authorship

W 2012 r. wydawca wprowadził procedury zapobiegające zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. W przypadku guest authorship udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji. Są one przejawami nierzetelności naukowej i wyrazem braku dobrych obyczajów.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja wprowadza następujące procedury:

  • Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym opracowaniem nienaruszającym praw osób trzecich.
  • W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.).
  • Wszystkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora.
  • Zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej.