Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznySpis treści numerów wg rocznikówSpis treści numerów z 2011 r.
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Spis treści numerów z 2016 r.
Spis treści numerów z 2015 r.
Spis treści numerów z 2014 r.
Spis treści numerów z 2013 r.
Spis treści numerów z 2012 r.
Spis treści numerów z 2011 r.
Spis treści numerów z 2010 r.
Spis treści numerów z 2009 r.
Spis treści numerów z 2008 r.
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Spis treści numerów z 2011 r.

Roczny spis treści

Handel w zarządzaniu łańcuchem dostaw opartym na popycie - WŁADYSŁAW SZCZEPANKIEWICZ nr 4
Koncepcja jakości usługi handlowej - BARTŁOMIEJ PIERAŃSKI nr 4
Konkurencyjność małych firm handlowych - SŁAWOMIR TAJER nr 2
Marże i zapasy jako wyznaczniki konkurencyjności przedsiębiorstw
handlu detalicznego - URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA nr 3
Menedżer sprzedaży na rynku jednostek zinstytucjonalizowanych (organizational market) - implementacja modelu kompetencyjnego - PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI nr 6
Model międzykulturowy GLOBE - MARCIN KOMOR nr 1
Model organizacyjny i system zarządzania spółdzielnią (na przykładzie spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej) - JERZY KRUPA nr 3
Niedoskonały rynek świadczeń zdrowotnych - AGNIESZKA ŁOŚ, DANIEL PUCIATO nr 1
Outsourcing i offshoring jako czynniki rozwoju usług - EDWARD MALESZYK nr 2
Prawna upadłość konsumencka (bankructwo) w aspekcie ekonomiczno-socjologicznej „moralności płatniczej" - LESZEK MICHALCZYK nr 6
Przedsiębiorstwa rynkowe - geneza i rozwój - DANUTA MLICZEWSKA nr 5
Strategie rozwoju sklepów internetowych - BARTŁOMIEJ STOPCZYŃSKI nr 3
Struktura geograficzna i rodzajowa międzynarodowego handlu usługami - MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK, KAROLINA PAWLAK, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK nr 2
Szara strefa w Internecie: tendencje i kierunki rozwoju - BOGDAN MRÓZ nr 3
Upadłość konsumencka w świetle wybranych przepisów prawnych - JADWIGA ODORZYŃSKA-KONDEK nr 1
Wspomnienie o prof. dr hab. Zofii Kędzior nr 6
Wybrane formy finansowego wspierania eksportu w Polsce w latach 2000-2010 - MAGDALENA HRYNIEWICKA nr 2
Wykorzystanie funduszy unijnych w obszarze infrastruktury transportowej w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - JACEK BIAŁEK, ADAM OLEKSIUK nr 3
Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe (aspekty teoretyczne i praktyczne) - KRYSTYNA ŚWIETLIK nr 5

Z BADAŃ
Bariery dostępu MSP z regionu sieradzkiego do źródeł finansowania zewnętrznego - ZOFIA PRZYBYSZ nr 1
Decyzje zakupu na rynku żywności a świadomość i zachowania proekologiczne konsumentów - WŁADYSŁAWA ŁUCZKA-BAKUŁA nr 3
Etyka producentów żywności a wizerunek artykułów spożywczych w opinii nabywców finalnych - AGNIESZKA I. BARUK ..................... nr 1
Inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa a skłonność konsumentów do dokonania zakupu - GRZEGORZ ZASUWA nr 4
Jakość usługi handlowej oferowanej przez hipermarkety w Polsce (wyniki badań empirycznych) - BARTŁOMIEJ PIERAŃSKI nr 3
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez jakość produktu (na przykładzie przedsiębiorstwa mleczarskiego) - ANNA IWANICKA nr 6
Lojalność emocjonalna podstawą długookresowej współpracy oferentów z nabywcami finalnymi - AGNIESZKA I. BARUK nr 4
Niedopasowania w relacjach business-to-business: czy komunikacja wpływa na stosunek nabywcy do sprzedawcy - GRZEGORZ LESZCZYŃSKI, MAREK ZIELIŃSKI nr 1
Organizacje pozarządowe jako podmioty komunikacji marketingowej - MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO nr 4
Promocja handlowa - współpraca hurtowników i detalistów - MAGDALENA STEFAŃSKA nr 1
Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - KRZYSZTOF P. WOJDACKI nr 6
Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim - KRZYSZTOF P. WOJDACKI nr 2
Rynek farmaceutyczny w Polsce i determinanty popytu na leki - ZOFIA SKRZYPCZAK, JÓZEF HACZYŃSKI nr 4
Segmentacja konsumentów wołowiny w Polsce - SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, KRYSTYNA GUTKOWSKA, MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA, MARTA SAJDAKOWSKA, JERZY WIERZBICKI nr 6
Sytuacja małych sklepów osiedlowych w świetle opinii ich właścicieli - TERESA SŁABY, ANNA DĄBROWSKA nr 5
Technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw turystycznych - MARLENA PIEKUT nr 5
Wpływ kryzysu na zachowania konsumentów na rynku dóbr luksusowych - KLAUDIA PLAŻYK nr 6
Wpływ kryzysu na dochodową elastyczność popytu na żywność gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem - TOMASZ ZALEGA nr 5
Wpływ wykształcenia na spójność społeczną ludności wiejskiej - SŁAWOMIR KALINOWSKI nr 6
Zachowania konsumentów na rynku barów bistro - PAWEŁ NOWICKI, TADEUSZ SIKORA nr 5
Zawody z przyszłością (na przykładzie siedleckiego rynku pracy) - MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ nr 5
Zdrowy styl życia jako nowy trend w zachowaniach współczesnych konsumentów - ANNA DĄBROWSKA, IRENA OZIMEK nr 4
Znaczenie wybranych źródeł informacji o produktach żywnościowych dla konsumentów - IRENA OZIMEK, MARTA TOMASZEWSKA nr 2

UNIA EUROPEJSKA
Sektor usług w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej - LIDIA KUCZEWSKA nr 2
Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie sektora usług w Polsce i w Niemczech - MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK, KAROLINA PAWLAK, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK nr 5
Zadłużenie gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej - PAULINA ANIOŁA, ZBIGNIEW GOŁAŚ nr 3

WYWIAD
Agencje badawcze awangardą w dotarciu do konsumenta - wywiad z Arkadiuszem Wódkowskim (Prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii) i Sebastianem Nowackim (Prezesem Agencji Badań Marketingowych Sp. z o.o.) - ANNA DĄBROWSKA nr 1

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Handel we współczesnej gospodarce II. Nowe trendy w sektorze - BARBARA BORUSIAK nr 4
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek. E-zachowania - MAGDALENA JACIOW nr 6
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsumpcja a rozwój regionów - DOROTA SZEPIENIEC-PUCHALSKA ............... nr 1
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty - ROBERT NOWACKI nr 6
Sprawozdanie z Kongresu Kupiectwa - URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA nr 6
Sprawozdanie z seminarium pt. Społeczna odpowiedzialność w handlu. Stan obecny i kierunki rozwoju - GRAŻYNA ŚMIGIELSKA nr 4
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Wpływ wykorzystania Wolnego i Otwartego Oprogramowania na konkurencyjność
polskich przedsiębiorstw - JÓZEF NIEMCZYK nr 5

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE
Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - BARBARA POKORSKA nr 2
Jaroslav Kita, Nákup a predaj - základné obchodné funkcie výrobného podniku - GRAŻYNA ŚMIGIELSKA nr 4
Katarzyna Bachnik, Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania - ROBERT NOWACKI nr 6
Kazimierz Albin Kłosiński, Światowy rynek usług w początkach XXI wieku - BARBARA POKORSKA nr 6
Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. Lechosław Garbarski - JAN W. WIKTOR nr 4
Marta Joanna Ziółkowska, Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu - BARBARA BOJEWSKA nr 3
Przedsiębiorstwo, region, rozwój, red. naukowy Marian Strużycki - ANNA DĄBROWSKA nr 5
Reklama w procesach konkurencji, red. Robert Nowacki, Marian Strużycki - ANNA DĄBROWSKA nr 2
Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, red. Genowefa Sobczyk - ANNA DĄBROWSKA nr 3