Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneUpadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej

Podejmowany projekt badawczy koncentruje się na przedstawieniu upadłości konsumenckiej w Polsce na tle innych krajów UE. Podstawą rozważań będą podobieństwa i różnice w rozwiązaniach legislacyjnych w poszczególnych krajach odnoszące się do możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej. Należy zauważyć, że w Polsce ustawa o upadłości konsumenckiej, weszła w życie 31 marca 2009 r. Przy jej opracowywaniu korzystano z rozwiązań i doświadczeń krajów o długiej tradycji upadłości konsumenckiej. Zostanie przedstawiona ocena funkcjonowania polskiej ustawy, jej mocnych i słabych stron z punku widzenia gospodarki i konsumenta oraz restrykcyjność zapisów z uwagi na rehabilitację konsumenta.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Małgorzata Dąbrowska.