Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończonePolska szkoła makro-konkurencyjności
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Polska szkoła makro-konkurencyjności

Cel projektu:
Celem naukowym projektu jest zweryfikowanie tezy o istnieniu „polskiej szkoły makro-konkurencyjności", znalezienie wspólnych elementów w prowadzonych w ostatnich latach badaniach nad konkurencyjnością gospodarek, usystematyzowanie ich i zintegrowanie w celu stworzenie przyczynku do jednolitej teorii konkurencyjności w ekonomii. Jak dotąd w literaturze ekonomicznej nie istnieje odrębna teoria konkurencyjności, mimo, że temat konkurencyjności jest bardzo popularny i systematycznie rozwijany zarówno przez międzynarodowe ośrodki badawcze, jak również przez wielu autorów w Polsce. O ile w mikroekonomii problem konkurencyjności został już dość dokładnie zbadany, to w makroekonomii problematyka ta wymaga dalszych prac i uporządkowania, a nade wszystko połączenia wyników prac różnych jednostek naukowo-badawczych w jedną spójną całość. Podjęcie po raz kolejny problematyki konkurencyjności uzasadnia fakt, że na przestrzeni ostatnich 20 lat wokół tematyki konkurencyjności gospodarki narosło wiele kontrowersji, poczynając od wątpliwości czy w ogóle istnieje konkurencyjność w skali makro- czyli makro-konkurencyjność, a kończąc na szeroko zakrojonych badaniach konkurencyjności prowadzonych przez międzynarodowe ośrodki badawcze, takie jak np. International Institute for Management Development (IMD) czy World Economic Forum (WEF).

Zakres badań:
Projekt ma przyczynić się do odnalezienia wspólnych obszarów badawczych i wytyczenia dalszych kierunków badań w Polsce, przy jednoczesnym poszanowaniu dotychczasowego dorobku naukowego w tym zakresie, zarówno polskiego, jak i zagranicznego autorstwa. Znalezienie wspólnego „mianownika" dla wyników dotychczasowych badań pozwoli na osadzenie ich w teorii ekonomii i stworzenie stabilnych podwalin pod przyszłą teorię konkurencyjności. Istotną rolę w porządkowaniu dotychczasowego dorobku naukowego polskich ekonomistów odegra Zintegrowany Model Konkurencyjności Gospodarki (ZMKG). Założenia tego modelu przedstawiono w książce E.M.Jagiełło pt. „Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki" wydanej jesienią 2008 r. nakładem POLTEXT. W przypadku pozytywnego zweryfikowania tezy o istnieniu „polskiej szkoły makro-konkurencyjności" można będzie pokusić się o uznanie istotnego wkładu polskich ekonomistów w tworzenie teorii konkurencyjności.

Wymierne efekty podjętych badań:
Wymiernym, udokumentowanym efektem podjętego problemu będzie konferencja naukowa, na której zostaną przedstawione wyniki badań oraz publikacja naukowa w formie monografii naukowej pt. „Polska szkoła makro-konkurencyjności". Celem zarówno konferencji, jak i publikacji będzie nie tylko omówienie wyników badań, ale również integracja środowiska naukowego i środowiska praktyków wokół problematyki konkurencyjności gospodarki - tak istotnego we współczesnym świecie, w tym w Unii Europejskiej. Znalezienie wspólnego obszaru badań w dorobku naukowym polskich autorów zajmujących się problematyką konkurencyjności pozwoli nie tylko zweryfikować tezę o istnieniu „polskiej szkoły makro-konkurencyjności" w aspekcie wzbogacenia teorii ekonomii, ale również wytyczyć kierunki dalszych badań w omawianym zakresie.

Kierownik projektu: dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło.