Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończonePoziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest przedstawienie zmian intensywności handlu wewnątrzgałęziowego wyrobami przemysłu motoryzacyjnego państw Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie skupiona na analizie struktury jakościowej wymiany wewnątrzgałęziowej, tj. w podziale na handel poziomy i pionowy. Dopełnieniem badania będzie identyfikacja oraz ocena kierunku i skali wpływu poszczególnych czynników na poziom intensywności handlu wewnątrzgałęziowego wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w państwach Unii Europejskiej. Otrzymane wyniki zostaną skonfrontowane z teorią oraz z wcześniejszymi wynikami badań empirycznych.

Zakres badań:

Punktem wyjścia badania będzie przedstawienie teoretycznych zagadnień związanych z handlem wewnątrzgałęziowym. Szczególna uwaga zostanie poświecona wpływowi umiędzynarodowienia produkcji na intensywność IIT. Omówione zostaną także zagadnienia metodologiczne związane z pomiarem intensywności tego typu wymiany. Następnie zostaną przedstawione zmiany w handlu wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w państwach Unii Europejskiej - zarówno w ujęciu geograficznym (handel państw UE-27 z UE-15, UE-12 oraz spoza UE), jak i w ujęciu towarowym (w podziale na pojazdy mechaniczne oraz części i akcesoria). Główną częścią badania będzie analiza zmian intensywności IIT wyrobami przemysłu oraz charakteru tego handlu w omawianych państwach. Standardowe wskaźniki Grubela-Lloyda zostaną obliczone w ujęciu geograficznym oraz w ujęciu branżowym. Ponadto zostaną zaprezentowane zmiany struktury handlu wewnątrzgałęziowego, z uwzględnieniem podziału na handel poziomy, pionowy niskiej i wysokiej jakości. Dopełnieniem analizy wymiany wewnątrzgałęziowej będzie charakterystyka zmian w specjalizacji międzygałęziowej tych państw (z wykorzystaniem wskaźnika RCA). W dalszej kolejności na podstawie modelu ekonometrycznego zostanie oszacowany kierunek i skala wpływu poszczególnych czynników na poziom intensywności handlu wewnątrzgałęziowego. Uzyskane wyniki estymacji zostaną porównane z innymi badaniami empirycznymi na ten temat.

Wymierne efekty podjętych badań:

Wyniki badania zostaną zaprezentowane na krajowej konferencji poświeconej tematyce handlu zagranicznego oraz na konferencji międzynarodowej. Wybór konferencji będzie zależał od harmonogramu konferencji w 2012 r. Uwagi zebrane podczas prezentacji referatu na konferencjach będą uwzględnione w publikacji końcowej. Efektem badania będzie artykuł opublikowany w renomowanym czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. Autor podejmie również starania mające na celu opublikowanie przygotowanego referatu w czasopiśmie zagranicznym bądź w monografii powstałej po konferencji międzynarodowej.

Otrzymane wyniki badań dostarczą odpowiedź na pytanie, czy wpływ czynników na rozwój handlu wewnątrzgałęziowego wyrobami przemysłu motoryzacyjnego jest zbieżny z wnioskami wynikające z analizy na poziomie całej wymiany handlowej. W sytuacji, gdy zostaną wykazane różnice, które zostaną potwierdzone dalszymi badaniami, może to prowadzić do konieczności ponownego sformułowania teorii w zakresie determinant wymiany wewnątrzgałęziowej.

Tematyka zaproponowanego badania wiąże się pośrednio (poprzez poruszane zagadnienia związane z handlem wewnątrzgałęziowym) z tematem rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez autora. Temat ten brzmi: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej. Zakres przygotowywanego badania nie jest jednak zbieżny z zakresem zagadnień poruszanych w rozprawie doktorskiej.

Kierownik projektu: mgr Łukasz Ambroziak.

 
 
Kontakt
Łukasz Ambroziak

e-mail: lukasz.ambroziakibrkk.pl