Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneInternacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego

Cel projektu badawczego

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań nad zachowaniami polskich przedsiębiorstw (z przewagą kapitału polskiego) inwestujących za granicą. Projekt realizowany jest przez Instytut we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi gospodarek wschodzących w ramach międzynarodowego projektu The Emerging Market Global Players (EMGP), koordynowanego przez The Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC) - wiodący ośrodek badań nad zagadnieniami przepływu BIZ, działający na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Zakres prowadzonych badań

Badania mają stanowić nie tylko próbę oszacowania skali umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, na poziomie ogólnym oraz z uwzględnieniem struktury branżowej i geograficznej, ale także oceny jakościowej z wykorzystaniem dotychczasowego dorobku z dziedziny teorii międzynarodowej produkcji i handlu. Interesują nas szczególnie determinanty lokalizacyjne polskich przedsiębiorstw zarówno wewnątrz integrującego się obszaru, jak i na zewnątrz niego, w tym identyfikacja czynników wypychających i przyciągających inwestycje, motywy ekspansji zagranicznej oraz strategie inwestycyjne, zwłaszcza wychodzenia z kryzysu. Autorzy planują ponadto zbadanie zależności między procesem integracji regionalnej (członkostwem w Unii Europejskiej), a procesem umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw. W dalszym etapie zamierzają skoncentrować się na analizie działań innowacyjnych, podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa realizujące inwestycje zagraniczne, i na ich wpływie na podnoszenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Dotychczasowy dorobek empiryczny w tej dziedzinie jest skromny.

Wymierne efekty podjętych badań

Wyniki badań prowadzonych przez Instytut w ramach projektu EMGP zostały zaprezentowane w 2011 r. w raporcie pt. Survey on Polish Multinationals Finds Geographic Concentration and Industrial Diversity, w 2012 r. w raporcie pt. Polish Multinationals Go Beyond Europe oraz w 2013 r. raporcie pt. Polish Multinationals - Expanding and Seeking Innovations. Najnowszy raport ma zostać zaprezentowany na międzynarodowej konferencji organizowanej przez VCC oraz partnerów z projektu EMGP. Wszystkie trzy raporty w języku angielskim są dostępne na stronie projektu.

Dodatkowo, wyniki badań nad wpływem światowego kryzysu gospodarczego na internacjonalizację polskich przedsiębiorstw oraz nad skutkami wstąpienia do UE w zakresie podejmowania przez nie inwestycji zagranicznych zostały przedstawione w formie referatu pt. The Polish Investment Development Path in the Context of Poland's Accession to the European Union and the Global Financial and Economic Crisis na konferencji pt. International Business, Institutions and Performance after the Financial Crisis w Birmingham zorganizowanej przez Aston University w dn. 21-23 marca 2013 r. Referat zostanie opublikowany w postaci artykułu w 2014 r. w książce pt. "International Business, Institutions and Performance After The Financial Crisis" (Palgrave Macmillan).

Kierownik projektu: dr Ewa Kaliszuk.