Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójWskazówki dla Autorów artykułów
Szukaj:   
 

 
Konsumpcja i Rozwój
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
Abstrakty
Numery archiwalne
English
Raport Konsumpcja w Polsce
Projekty badawcze w trakcie realizacji
Projekty badawcze zrealizowane

 

Wskazówki dla Autorów artykułów w czasopiśmie „Konsumpcja i rozwój”

1. Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.

2. Wraz z artykułem należy przysłać informację o afiliacji autora, adres mailowy, adres korespondencyjny i numer telefonu.

3. Razem ze składanym do publikacji tekstem należy przesłać do redakcji podpisane oświadczeniem (w formie skanu lub pocztą), że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu oraz że wyraża zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie Konsumpcja i Rozwój w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konsumpcja@ibrkk.pl

5. Objętość tekstu: około 20 000 znaków (pół arkusza wydawniczego), 12-15 stron (łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).

6. Do artykułu należy dołączyć:

 • streszczenie (ok. ½ strony, do 1000 znaków), zawierające 7 obowiązkowych elementów:
  • cel artykułu/Purpose of article;
  • rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego/Research of methodology/ research approach;
  • główne wyniki badań/analiz/Key findings/analysis;
  • implikacje praktyczne/Practical implications;
  • implikacje społeczne/Social implictaions;
  • słowa kluczowe - maksymalnie 6 słów/Keywords max. 6 words;
  • kategoria artykułu (zgodnie z poniższą klasyfikacją):/Article category:
   • artykuł badawczy/research article,
   • studium przypadku/case study,
   • artykuł metodologiczny/methodical article,
   • artykuł koncepcyjny/conceptual article,
   • przegląd literatury/review article;
 • bibliografię;
 • klasyfikację kodu JEL (Journal Economic Literature), np. Kody JEL: O43, O47, D02;
 • ora, jeśli w artykule znajdują się wykresy - zbiór Excel z biało-czarnymi wykresami.
7. Czcionka: Times New Roman
Wielkość czcionki: 12 pkt.
Interlinia: 1,5
Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy): 2,5 cm

8. Wykresy i tabele nie mogą być skanowane.
Wykresy powinny być przygotowane w Excelu (z konwersją do Worda) w kolorze czarno-białym.

9. Pod wykresami i tabelami należy podać źródło.

10. W tabelach stosujemy odsyłacze literowe.

11. Szablon układu artykułu:

 • Tytuł artykułu
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa instytucji reprezentowanej (afiliacja)
 • Streszczenie
 • Słowa kluczowe
 • Treść artykułu (z umieszczeniem śródtytułów)
 • Bibliografia

12. Od 2013 roku wydawca wymaga stosowania tzw. przypisów harvardzkich.

Styl harwardzki 

Odniesienie w tekście do źródła:

 • w celu odesłania do źródła nie stosuje się przypisów, a jedynie w tekście, w nawiasie wpisuje nazwisko autora i rok wydania, np. (Pokorska 2002).
 • jeśli autorów jest dwóch to wpisuje się oba nazwiska np. (Mitchener i Echikson 2003)
 • w przypadku większej liczby autorów wpisuje się pierwszego a następnie łaciński skrót et al. (et alii - i inni), np. (Prandecki et al. 2011)
 • w przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Lange 1965; Pokorska 2002; Prandecki 2011; Prandecki 2012).
 • w przypadku odniesień do kilku pozycji tego samego autora publikowanych w tym samym roku wprowadza się dodatkowy zapis literowy, np. (Prandecki 2012a; Prandecki 2012b)
 • w przypadku odniesień do publikacji dwóch osób o tym samym nazwisku należy dodać ich inicjały), np. (K. Prandecki 2011; J. Prandecki 2011).

Cytowanie odbywa się na tych samych zasadach. Konieczne jest, aby dodatkowo w nawiasie podać numer strony, którą cytujemy, np. (Pokorska 2002, s. 21).


Bibliografia:
W stylu harwardzkim konieczne jest umieszczanie bibliografii na końcu każdego tekstu. Musi być ona sporządzona w porządku alfabetycznym. Stosuje się następujący porządek wpisów:

 1. Nazwisko i inicjał imienia autora
 2. Rok wydania (pisany w nawiasie)
 3. Tytuł (kursywą),
 4. Wydawca
 5. Miejsce wydania.

przykłady:

 • monografie autorskie:
  Pokorska B. (2002), Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa.
 • monografie wieloautorskie (pod redakcją):
  Weiler J. H. H., Belg I., Peterson B. (Eds.), (2003), Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 • w przypadku cytowania rozdziału książki przypisanego do konkretnego autora:
  Scharf F. W. (2003), The European Social Model: Coping with the Challenge of Diversity, (w:) Weiler J. H. H., Belg I., Peterson B., Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 • czasopisma:
  Sadowski Z. (2006), Granice wzrostu - nowa ocena sytuacji, (w:) Przyszłość - Świat - Europa - Polska, „Biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN nr 1, Warszawa.
 • w przypadku źródeł internetowych należy podawać pełny adres oraz datę korzystania z zasobu np.:
  Howitt P. (2005), Health, human capital and economic growth: a Schumpeterian perspective, Brown University, http://www.econ.brown.edu/fac/peter_howitt/publication/PAHO.pdf [dostęp: 22.12.2011].

 

13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.

14. Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów.

15. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF) przesłany pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy.

16. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia recenzentów lub odniesienie się przez Autora do ew. uwag recenzentów.