Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójSpis treści numerów 1/2011
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Abstrakty
Numery archiwalne
English

 

1/2011

 • Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń - Józefa Kramer
 • Związki konsumpcji z rozwojem społeczno-gospodarczym - Henryk Mruk
 • Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce - Anna Olejniczuk-Merta
 • Konsument a triada: właściciel - przedsiębiorca - menedżer w teorii przedsiębiorstw - Adam Noga
 • Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta - Krystyna Mazurek-Łopacińska
 • Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - Anna Czubała
 • Modele strukturalne w analizie zachowań konsumenta - ewolucja podejść - Adam Sagan
 • Market Segmentation Based on Consumers' Cognitive-Motivational Structures - Eugene Kaciak

Z badań

 • Hierarchia uznawanych wartości jako czynnik kreujący popyt i konsumpcję - Alicja Kusińska
 • Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności - Krystyna Gutkowska
 • Przestrzenne mierniki jakości zamieszkiwania w Polsce: wybór i ocena w świetle badań - Ewa Stachura

Omówienia i recenzje

 • Ethical Consumption. A Critical Introduction, (ed.) T. Lewis, E. Potter, Routledge, London 2011 - Anna Szymańska
 • Młodzi 2011 - Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Jadwiga Odorzyńska-Kondek

 

 


Contents
 • Consumption - Evolution of the Roles and Importance - Józefa Kramer
 • Relations of Consumption with the Socio-Economic Development - Henryk Mruk
 • Consumption in the Innovative Economy - Anna Olejniczuk-Merta
 • Consumer and the Triad: Owner - Entrepreneur - Manager in the Theory of Enterprises - Adam Noga
 • Postmodernist Consumption Culture in Shaping Demand and Contemporary Consumer's Lifestyles - Krystyna Mazurek-Łopacińska
 • Role of Consumers in Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility - Anna Czubała
 • Structural Models in the Consumer Behaviour Analysis. Evolution of Approaches - Adam Sagan
 • Market Segmentation Based on Consumers' Cognitive-Motivational Structures - Eugene Kaciak

Research Outcomes

 • Hierarchy of the Acknowledged Values as a Factor Creating Demand and Consumption - Alicja Kusińska
 • Consumers' Innovativeness towards Food Products as a Condition for Development of the Market for Foods - Krystyna Gutkowska
 • Spatial Measures of Quality of Dwelling in Poland: Choice and Evaluation in the Light of Research - Ewa Stachura

Discussions and Reviews

 • Ethical Consumption. A Critical Introduction, (ed.) T. Lewis, E. Potter, Routledge, London 2011 - Anna Szymańska
 • Young people 2011 - Report of the Chancellery of the Prime Minister of Poland - Jadwiga Odorzyńska-Kondek