Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyKlastryKlaster Eksport Promocja Azja (EPA)
Szukaj:   
 

 
Projekty finansowane przez MNiSW i NCN
Projekty finansowane z EFS
Projekt INDEUNIS
Klastry
Mazowiecki Klaster Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT)
Klaster Eksport Promocja Azja (EPA)
Projekt Emerging Market Global Players
Projekty na zamówienie Ministerstwa Gospodarki

 

Klaster Eksport Promocja Azja (EPA)

Idea

Dostrzegając potencjał związany z eksportem i promocją polskich wyrobów i usług na rynkach azjatyckich, a w szczególności na rynku chińskim w zakresie eksportu polskiej żywności oraz uznając za wartościową koncepcję zorganizowania współpracy instytucji w Polsce w formie klastra, Polskie Centrum Logistyczne Xijiao w Szanghaju, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Detal Holding Sp. z o.o. i PNO Consultants Sp. z o.o. sformułowały i zainicjowały współpracę w ramach Klastra Eksport Promocja Azja.

Celem przedsięwzięcia

jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy producentami, dystrybutorami, jednostkami badawczymi i instytucjami z otoczenia biznesu oraz administracją dla uzyskania wartości dodanej w wyniku zintegrowanego użycia zasobów ludzkich, materialnych, finansowych i informacyjnych dla skutecznej realizacji eksportu na rynek chiński i inne rynki azjatyckie, promocji Polski jako atrakcyjnego miejsca dla lokowania azjatyckich inwestycji oraz wspierania rozwoju turystyki przyjazdowej z krajów azjatyckich do Polski.

Klaster funkcjonuje jako wspólne przedsięwzięcie Partnerów.

Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność zgodną z celem Klastra lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów będących członkami Klastra Eksport Promocja Azja. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza dla polskich producentów żywności, szczególnie tych, którzy mają w swojej ofercie produkty ze znakiem „Poznaj Dobrą Żywność" lub uczestniczą w innych programach promocyjnych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa. Uczestnictwo w Klastrze jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.

Główne cele działalności Klastra to:

- Wspólna promocja, baza informacyjna, portal internetowy, udział w targach i misjach gospodarczych ukierunkowany na eksport polskiej żywności na rynek chiński i inne rynki azjatyckie,
- Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji,
- Wspieranie i ubieganie się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych Klastra z uwzględnieniem środków finansowych UE, rządowych i samorządowych,
- Wspólne prowadzenie badań i projektów innowacyjnych,
- Wydawanie wspólnych publikacji,
- Wspieranie członków Klastra poprzez transfer wiedzy z instytutów badawczych do jednostek gospodarczych,
- Integracja wszystkich członków Klastra poprzez wymianę know-how, szkolenia, konferencje.

Działania Klastra, a w szczególności realizowany przez Klaster system promocji polskich artykułów spożywczych na rynku chińskim ma na celu:

- doprowadzenie do obecności żywności wytworzonej w Polsce w koszyku zakupów chińskich konsumentów,
- wzrost świadomości chińskich konsumentów w kwestii wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności produkowanej w Polsce,
- zaistnienie w świadomości chińskich konsumentów polskiej marki żywności,
- promowanie Polski, jej walorów turystycznych, kultury i tradycji.

Działania Klastra mają doprowadzić do:

- wzrostu udziału produktów polskich firm spożywczych w rynku chińskim i innych rynkach azjatyckich,
- wzrostu wartości i ilości sprzedaży artykułów spożywczych wytworzonych w Polsce,
- wzrostu przychodów i zysków firm spożywczych z Polski,
- ugruntowania wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca dla lokowania zagranicznych inwestycji,
- wzrostu turystyki przyjazdowej z państw azjatyckich do Polski.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy w ramach Klastra dla jego członków:

- dostęp do informacji o konsumentach chińskich, ich potrzebach, rynku oraz łańcuchu dostaw,
- możliwość nawiązania współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami z łańcucha dostaw,
- możliwość udziału we wspólnych projektach Klastra oraz wspólnej strategii promocyjnej wyrobów z Polski; promowaniu i budowaniu pozytywnego wizerunku członków Klastra,
- wykreowanie marki polskiej żywności jako wartości dla konsumentów i inwestorów,
- poprawa konkurencyjności i innowacyjności polskich firm spożywczych,
- wzmocnienie pozycji rynkowej polskich firm spożywczych w stosunku do globalnych marek.

Inicjatorzy utworzenia Klastra:

Polskie Centrum Handlu i Dystybucji Produktów Rolno-Spożywczych (PLC Xijiao) w Szanghaju.
Hall 32,F.2nd,No. 1500,Rd.XinFuZhong, Qingpu District, Shanghai, China

Pierwsze polskie stoisko wystawienniczo-sprzedażowe oferujące chińskim konsumentom polskie artykuły spożywcze funkcjonujące w Centrum Logistycznym Xijiao International położonym w płd.wsch. części Szanghaju, w odległości około godziny jazdy samochodem od centrum miasta.

Strona internetowa: http://www.xjgj.com/en/Index_en.aspx
Strona operatora: http://plchk.hk

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK), Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Instytut badawczy z siedzibą w Warszawie zajmujący się badaniami ekonomicznymi m.in. z dziedziny współpracy gospodarczej z zagranicą nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju. Działalność naukowo-badawcza Instytutu jest ściśle związana z praktyką gospodarczą. Poza raportami i ekspertyzami wykonywanymi dla centrum gospodarczego Instytut świadczy także usługi w zakresie analiz rynkowych i finansowo-ekonomicznych. Jest inicjatorem i organizatorem krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji będących forum wymiany poglądów dla naukowców, biznesmenów i przedstawicieli administracji rządowej. Instytut jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Koniunktury Gospodarczej (AIECE).

Strona internetowa: http://www.ibrkk.pl

Polecane publikacje:

- Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji - Korea Południowa, Malezja, Wietnam. Warszawa 2011, str.132, ISBN: 978-83-61284-33-8, http://ibrkk.pl/book/338
- Współpraca inwestycyjna Chin Kontynentalnych z zagranicą. Warszawa 2014, stron: 147, format: B5, ISBN: 978-83-61284-50-5, W Aneksie do monografii został zamieszczony Katalog wytycznych kierunków realizacji bezpośrednich inwestycji przemysłowych w Chinach (zmieniony w 2011 r.) ogłoszony wspólnie przez Komisję Rozwoju Narodowego i Reform oraz Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej., http://ibrkk.pl/book/424

-Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Indie. Indonezja. Warszawa 2017, str. 125, ISBN: 978-83-61284-53-6, http://ibrkk.pl/book/492

Detal Holding sp. z o.o., ul. Gryfińska 105, 70-772 Szczecin
Firma DETAL HOLDING powstała w 2008 r. i jest częścią grupy dystrybucyjno-logistycznej - Lodimex. Specjalizuje się w magazynowaniu, dystrybucji i promocji polskich produktów w Europie i na świecie.

Strona internetowa: http://detalholding.pl

PNO Consultants Sp. z o. o., PROMENADA ul. Ostrobramska 75c, 04 -175 Warszawa
Wiodąca, europejska firma doradztwa dotacyjnego koncentrująca swoje działaniana na wspieraniu inwestorów w Europie Środkowej.

Strona internetowa: http://www.pnocee.com/pl/pl/page/pno

Formy działania:

Inicjatorzy utworzenia Klastra rozpoczęli swoje działania od wypracowania i upowszechnienia koncepcji stoiska wystawienniczo-sprzedażowego w Szanghaju jako nowej formy promocji i rozwoju eksportu, łączącej wysiłek poszczególnych przedsiębiorców (w formie działania grupowego) ze wsparciem ze strony państwa oraz wykorzystaniem programów i funduszy promocyjnych dla potrzeb wdrażania wybranych elementów funkcjonowania jego struktury organizacyjnej i planu gospodarczego oraz współfinansowania kosztów promocji realizowanej przez przedsiębiorców.
Rynek chiński oraz miasto Szanghaj zostały wybrane przez inicjatorów utworzenia Klastra jako priorytetowe miejsce działania, ze względu na duży potencjał rynku i chłonność na polskie produkty spożywcze w układzie sektorowo-produktowym.

Taka forma działania powinna umożliwić:

1. wzmocnienie kapitałowe podejmowanych przez polskich przedsiębiorców działań promocyjnych poprzez połączenie wysiłków wielu zainteresowanych podmiotów,
2. zwiększenie efektywności działań finansowanych ze środków publicznych kierowanych na promocję i rozwój eksportu,
3. zwiększenie konkurencyjności polskiej oferty eksportowej, poprzez:
- przejęcie marż pośredników i możliwość obniżenia cen,
- bezpośredni kontakt z odbiorcą końcowym, zarówno hurtowym jak i detalicznym,
- zwiększenie stopnia penetracji wybranych segmentów rynku, będących przedmiotem zainteresowania uczestników Klastra,
4. zwiększenie rozmiarów eksportu w skali poszczególnych przedsiębiorstw działających w ramach Klastra jak i w skali kraju,
5. wzrost chińskich i azjatyckich inwestycji bezpośrednich w Polsce, zwłaszcza w sektorze spożywczym,
6. wzrost chińskiej i azjatyckiej turystyki przyjazdowej do Polski.

Polskie Centrum Logistyczne Xijiao w Szanghaju stanowi dla Klastra bazową jednostkę realizującą zadania promocyjne i handlowe (detal i hurt) na chińskim rynku spożywczym w odniesieniu do:

- produktów i usług uczestników Klastra,
- produktów i usług innych przedsiębiorców polskich zainteresowanych dostępem do rynku chińskiego (zadania zlecone),
- innych podmiotów polskich zainteresowanych wykorzystaniem PLC Xijiao jako platformy do działań promujących Polskę.

Polskie Centrum Logistyczne Xijiao w Szanghaju we współpracy z WPHI w Szanghaju i w Pekinie obejmuje zakresem swoich działań promocyjnych i handlowych również inne targi i wystawy produktów spożywczych w Chinach, takie jak:

- SIAL Szanghaj, 9-11.05.2012
- Targi artykułów konsumpcyjnych w Ningbo (prowincja Zhejiang), 8-11.06.2012
- Targi Harbińskie, 15-18.06.2012
- Targi artykułów spożywczych w Xiamen (prowincja Fujian), 29.06 - 01.07.2012
- Food Expo Hong Kong - Międzynarodowe Targi Spożywcze w Hong Kongu, 16-20.08.2012
- Targi Agriexpo w Yangzhou organizowane przez CCPIT Jiangsu, 19-22.09.2012

prezentując produkty spożywcze, materiały reklamowe i katalogi firm uczestniczących w stałym stoisku wystawienniczym PLC Xijiao w Szanghaju.

Klaster Export Promocja Azja

W ramach promocji polskiej oferty eksportowej żywności do Chin, Klaster planuje zorganizowanie wystawy: „Polish food products offer for China" w czasie China Expo w Polsce w dniach 20-22.09.2012, połączonej z Konferencją, na której przedstawiciele Klastra wystąpią z referatami:
„Chiny nowy atrakcyjny rynek eksportowy dla polskiej żywności"
„Klaster Eksport Promocja Azja - Nowe Formy Promocji Polski na rynku chińskim"

Klaster planuje zorganizowanie w Szanghaju (październik/listopad 2012) Seminarium: „Polish Food Tastes Great - Poland Attractive Place for Tourism and Investment" z udziałem polskich instytucji i firm działających w Szanghaju, wykorzystując dostępne tam zasoby ludzkie, materialne, finansowe i informacyjne. Celem przedsięwzięcia jest m.in. zwiększenie polskiego eksportu żywności na rynek chiński, promocja Polski jako atrakcyjnego miejsca dla chińskich inwestycji, a także wspieranie rozwoju chińskiej turystyki przyjazdowej do Polski.

W dniach 19-21 czerwca 2016 roku (niedziela-wtorek) wizytę oficjalną w Polsce złożył Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Było to wielkie wydarzenie dynamizujące relacje polityczne, gospodarcze i kulturalne pomiędzy Polską a Chinami.
W delegacji biznesowej towarzyszącej wizycie prezydenta Xi Jinpinga uczestniczyły m.in. jedne z największych chińskich firm z branży e-commerce: Osell i Oconnect.
W ramach wydarzeń gospodarczych towarzyszących wizycie Prezydenta Chin odbyło się „Pierwsze -Polsko Chińskie Forum Biznesu E-commerce" stanowiące element realizacji chińskiej „Wizji i działania w sprawie wspólnego budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku".
Forum było częścią projektu budowy w Polsce Parku Przemysłowego High Tech, połączonego z platformą e-commerce. Platforma będzie służyła rozwojowi wymiany handlowej Regionu Europy Środkowej i Wschodniej z Chinami zwłaszcza w dziedzinie eksportu. Zagraniczni producenci, dzięki systemowi e-commerce, będą mieli możliwość wprowadzenia swoich produktów na rynek chiński w sposób, który pozwala na uniknięcie lub przyspieszenie procedur rejestracyjnych i certyfikacyjnych, skorzystanie z łagodniejszej polityki podatkowej i bez konieczności licencjonowania swojej działalności.

 

Przewodniczący Rady Klastra Eksport Promocja Azja:

dr hab. Ryszard Michalski

Zarząd Klastra Eksport Promocja Azja:

Przewodniczący: Mariusz Borawski - Detal Holding Sp. z o.o.
Wiceprzewodniczący: dr Jerzy Rzymanek - Polskie Centrum Logistyczne Xijiao w Szanghaju
Sekretarz: Hanna Kępka - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Informacji na temat działalności Klastra, jego Partnerów oraz procedury związanej z przystąpieniem do Klastra udzielają:

Hanna Kępka, e-mail: hanna.kepka@ibrkk.pl , dr Jerzy Rzymanek, e-mail: DrJerzy@gmail.com

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Stałe stoisko wystawiennicze PLC Xijiao w Szanghaju.

Stałe stoisko wystawiennicze PLC Xijiao w Szanghaju.