Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójSpis treści numerów 1/2012
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Abstrakty
Numery archiwalne
English

 

1/2012

 • Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies - Adam Glapiński
 • Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce - Krystyna Świetlik
 • Konsumenci i gospodarstwa domowe na nieformalnym rynku pracy w Polsce - Bogdan Mróz
 • Zachowania kobiet na rynku usług finansowych - nowe zjawiska, tendencje - Ewa Kieżel, Sławomir Smyczek
 • Orientacja na przyjemność w zachowaniach konsumentów - Felicjan Bylok
 • Ochrona konsumentów na rynku żywności - wybrane aspekty - Irena Ozimek
 • Marketing Strategies for Overcoming Consumer Resistance to Innovations - Nataliya Chukhray

Z badań

 • Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji - Dorota Szepieniec-Puchalska
 • Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych - Małgorzata Radziukiewicz
 • Polski e-konsument na rynku usług - Robert Wolny
 • Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw na rynku artykułów żywnościowych - Bogdan Sojkin, Tomasz Olejniczak

Omówienia i recenzje

 • T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele - Anna Olejniczuk-Merta
 • P. Underhill, What women want: the science of female shopping - Anna Szymańska

 Contents

 • Schumpeter's Theory of Entrepreneur, or Where the God Comes from - Adam Glapiński
  Consumption as a GDP Growth Factor in Poland - Krystyna Świetlik
  Consumers and Households in an Informal Labour Market in Poland - Bogdan Mróz
  Women's Behaviour in the Market for Financial Services - New Phenomena, Trends - Ewa Kieżel, Sławomir Smyczek
  Orientation towards Pleasure in Consumer's Behaviour - Felicjan Bylok
  Consumer Protection in the Market for Foods - Selected Aspects - Irena Ozimek
  Marketing Strategies for Overcoming Consumer Resistance to Innovations - Nataliya Chukhray

Research Outcomes

 • Polish Consumers in the Face of Consumption Megatrends - Dorota Szepieniec-Puchalska
 • Income Situation Changes and Expenditure on Services in Polish Households - Małgorzata Radziukiewicz
 • Polish E-Consumer in the Market for Services - Robert Wolny
 • Enterprise Product Innovativeness in the Market for Food Products - Bogdan Sojkin, Tomasz Olejniczak

Discussions and Reviews

 • T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele (Consumption. Determinants. Theories. Models) - Anna Olejniczuk-Merta
 • P. Underhill, What Women Want: the Science of Female Shopping - Anna Szymańska