Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyProcedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Szukaj:   
 

 
Handel Wewnętrzny
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji

Manuskrypt artykułu przesłany w formie elektronicznej na adres redakcji poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji:

 • ocenie wstępnej - dokonanej przez kolegium redakcyjne m.in. pod kątem spełnienia wymogów formalnych i językowych oraz zgodności z profilem wydawniczym periodyku;
 • ocenie recenzentów.

Teksty recenzji przesyłane są autorom. Jeśli recenzent naniesie szczegółowe uwagi bezpośrednio na manuskrypt, autor - oprócz tekstu recenzji - otrzyma manuskrypt z naniesionymi uwagami.

Autor powinien ustosunkować się do uwag i wprowadzić ewentualne poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów oraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych autor wysyła do redakcji.

Redaktor naczelny ma prawo zwrócić się do autora z prośbą o wprowadzenie dalszych koniecznych zmian i poprawek. W konsultacji z redaktorem tematycznym podejmuje on ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu artykułu do druku.

Zasady recenzowania

 • Oceny manuskryptu artykułu dokonuje dwóch recenzentów, w tym co najmniej jeden spoza jednostki.
 • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Recenzja sporządzana jest na specjalnym formularzu przekazanym recenzentowi.
 • Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:
  • Artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej formie.
  • Artykuł nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag szczegółowych recenzenta.
  • Artykuł nie nadaje się do publikacji.
 • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji przez recenzentów:
  • odrzucane są prace napisane niesamodzielnie, prace niespełniające wymogów czasopisma, prace zawierające poważne błędy merytoryczne.
  • uwagi recenzenta obejmować mogą niewielkie zmiany, przez które rozumie się m.in.: uzupełnienie bibliografii odpowiednio - o krajowych lub zagranicznych autorów, aktualizację tekstu (np. uwzględnienie nowych aktów prawnych), uporządkowanie treści tabel, dokonanie drobnych uzupełnień lub skrótów tekstu, sprawdzenie danych statystycznych, nazwisk i tytułów prac, lub znaczne zmiany, przez które rozumie się m.in.: zmianę struktury pracy, rezygnację z niektórych wątków, konieczność odniesienia się do wyników badań innych autorów, które mają istotne znaczenie dla omawianego tematu, rozszerzenie części wnioskowej.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w ostatnim numerze) oraz na stronie internetowej czasopisma.
 • Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie wolno im również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego artykułu przed jego opublikowaniem.

Zapora ghostwriting i guest authorship

W 2012 r. wydawca wprowadził procedury zapobiegające zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. W przypadku guest authorship udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji. Są one przejawami nierzetelności naukowej i wyrazem braku dobrych obyczajów.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja wprowadza następujące procedury:

 • Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym opracowaniem nienaruszającym praw osób trzecich.
 • W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.).
 • Wszystkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora.
 • Redakcja zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej.