Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty6/2012
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

6/2012

Zmiany w eksporcie nowych państw członkowskich do Rosji po przystąpieniu do UE - Wojciech Mroczek
Od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej nastąpił znaczący wzrost eksportu krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) do Rosji. W 2011 r. wartość tego eksportu była blisko sześciokrotnie wyższa niż w 2003 r., tj. bezpośrednio przed akcesją krajów EŚW do UE. W latach 2004-2008 wartość eksportu na rynek rosyjski (wyrażona w euro) zwiększała się o blisko 40% średnio rocznie, co wskazuje, że w tym okresie eksport EŚW do Rosji był jednym z najszybciej rosnących strumieni handlu międzynarodowego. W efekcie kraj ten stał się ponownie jednym z najważniejszych rynków dla eksporterów z EŚW. Na wysoką dynamikę eksportu do Rosji złożył się nie tylko szybki wzrost popytu w tym kraju, ale przede wszystkim strategia realizowana przez korporacje międzynarodowe. Korporacje te za pośrednictwem filii zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej prowadziły ekspansję eksportową swoich marek na rynku rosyjskim, wykorzystując przede wszystkim niższe koszty produkcji w krajach tego regionu. Miało to na celu, uwzględniając niższą siłę nabywczą Rosjan, dostosowanie i rozszerzenie oferty na rynek rosyjski. W wyniku tego procesu nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze towarowej eksportu EŚW w kierunku zwiększenia udziału produktów związanych z międzynarodowymi sieciami produkcji.
Słowa kluczowe: Rosja, nowe państwa członkowskie, Unia Europejska.
Kody JEL: F10

Kwestie strategiczne dla UE-10 w 2012 roku - Krisztina Vida
W artykule podjęto próbę sprecyzowania unijnych priorytetów dziesięciu nowych państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej (UE-10) oraz ich zdolności do wywierania wpływu na politykę Unii Europejskiej, samodzielnie lub wspólnie. Omówiono następujące zagadnienia: zarządzanie kryzysem w strefie euro, wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, reformy wspólnej polityki rolnej i polityki spójności po 2013 r., polityka energetyczna, stosunki zewnętrzne, polityka rozszerzenia i sąsiedztwa. Autorka stwierdza, że mimo kryzysu, kraje UE-10 są mniej problematycznym regionem Unii i potencjalnie mogłyby stać się silniejszym graczem w sprawach unijnych. Kraje UE-10 ze względu na różne interesy, stanowiska i wyzwania nie zachowują się jednak jak jednolita grupa lobbingowa, niemniej w wielu dziedzinach polityki - jak zauważono - mają podobne stanowisko, co powinno umożliwić im wywieranie wpływu na integrację europejską.
Słowa kluczowe: UE-10, polityka Unii Europejskiej, kwestie strategiczne.
Kody JEL: F15

Kryzys w strefie euro a problem legitymacji władzy w Unii Europejskiej - Rafał Riedel
Głównym celem artykułu jest ustalenie, czy i - jeśli tak - w jaki sposób kryzys gospodarczy, który obserwujemy w strefie euro, stawia w nowym świetle wiele dotychczasowych pytań debaty na temat deficytu demokracji w Unii Europejskiej i - szerzej - legitymacji władzy w przestrzeni ponadnarodowej. Wielu analityków - obserwując środki oszczędnościowe stosowane w takich krajach, jak Grecja - uważa że proces ten odbywa się poza, a czasami wbrew, mandatowi demokratycznemu. Autor rekonstruuje główne elementy systemu legitymizacji władzy w UE, ich relacyjny charakter, kanały legitymizacyjne i ich punkty węzłowe, aby wskazać sposób, w jaki wpływa na nie kryzys w strefie euro. Kolejnym ważnym elementem jest doprecyzowanie definicji obecnego (stanu) kryzysu w strefie euro. Pozwala ono ustalić, o co tak naprawdę chodzi w kryzysie, jakie są jego źródła, mechanizmy, sposoby przejawiania się, skutki uboczne, implikacje dla relacji władczych/decyzyjnych w UE, w szczególności dla wrażliwej kwestii legitymizacji władzy. Za ilustrację problemu posłuży najbardziej jaskrawy przykład kraju strefy euro pogrążonego w kryzysie, a mianowicie Grecja.
Słowa kluczowe: kryzys w strefie euro, legitymacja władzy, Unia Europejska.
Kody JEL: F15

Analiza międzynarodowych przepływów siły roboczej między Polską a Wielką Brytanią po 2004 roku w świetle teorii neoklasycznej - Michał Szwabe
Celem artykułu jest próba oceny przydatności podejścia neoklasycznego w międzynarodowych przepływach siły roboczej do wyjaśnienia przyczyn współczesnych migracji wewnątrz Unii Europejskiej na przykładzie migracji między Polską a Wielką Brytanią po 2004 roku. Mimo że w ramach nowej ekonomii migracji pracowniczych powstało wiele teorii objaśniających przyczyny migracji międzynarodowych, to wydaje się, że wciąż podstawowym motywem, którym kierują się potencjalni migranci przy podejmowaniu decyzji odnośnie migracji zarobkowej, jest różnica w stawkach płac między krajem ich zamieszkania a krajem docelowym. Analiza migracji między Polską a Wielką Brytanią podczas kryzysu, który dotknął gospodarkę światową w 2008 r., dostarcza również dowodów na znaczenie cyklu koniunkturalnego dla międzynarodowych przepływów siły roboczej. Stąd, rozpatrując przepływy siły roboczej między obu krajami w okresie kryzysu gospodarczego, podjęto próbę ich wyjaśnienia za pomocą koncepcji czynników wypychających i przyciągających (push - pull approach) zredukowanej do jednego czynnika, tj. dynamiki wzrostu PKB obydwu krajów. Artykuł wskazuje również na bariery regulacyjne (okresy przejściowe) jako na czynnik zakłócający wolnorynkowe procesy migracyjne w Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: migracja, teoria neoklasyczna, Polska, Wielka Brytania.
Kody JEL: F11, F16, F22

Rynek wewnętrzny usług UE. Strategia rozwoju do 2020 roku (II) - Alina Szypulewska-Porczyńska
W artykule poddano analizie unijne zamierzenia mające prowadzić do likwidacji barier w handlu usługami. Głównym narzędziem przeciwdziałającym negatywnym skutkom różnorodnych przepisów krajowych mają być procesy harmonizacji. Przeprowadzona wzajemna ocena ujawniła tymczasem, że źródłem kłopotów w Unii bywają również same regulacje unijne. Tym bardziej zasadnym wydaje się powrót do koncepcji oparcia rynku wewnętrznego usług na zasadzie wzajemnego uznawania.
Słowa kluczowe: rynek wewnętrzny, usługi, strategia.
Kody JEL: F15