Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty5/2012
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

5/2012

Gospodarki BRIC w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Wojciech Mroczek
Wyraźne zmiany w geografii światowej gospodarki, jakie dokonały się w pierwszej dekadzie XXI wieku pod wpływem wzrostu znaczenia krajów BRIC, w niewielkim tylko stopniu znalazły odzwierciedlenie w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). Największe gospodarki rozwijające się, prócz Rosji, wciąż praktycznie pozostają raczej egzotycznymi rynkami dla eksporterów z regionu EŚW. Udział Chin, Indii i Brazylii w eksporcie EŚW w 2011 r. wyniósł zaledwie 1,8%. Analiza zmian struktury geograficznej eksportu krajów EŚW w ostatnich latach wskazuje, że głównym celem przenoszenia produkcji do EŚW przez firmy z Europy Zachodniej było zwiększanie eksportu (dzięki poprawie konkurencyjności cenowej) na najbliższe geograficznie rynki, przede wszystkim UE-15 oraz Rosji i innych krajów b. ZSRR. Innymi słowy, kraje te stanowiły platformę eksportową dla korporacji międzynarodowych. Taka struktura geograficzna eksportu wynika, z faktu iż większość filii przedsiębiorstw zagranicznych w krajach EŚW specjalizuje się w produkcji i eksporcie wyrobów o stosunkowo mało zindywidualizowanych cechach, przeznaczonych na niższe segmenty rynku, podczas gdy produkcja towarów charakteryzujących się wyższą jakością (i jednocześnie ceną), pozostawiana jest najczęściej w krajach macierzystych.
Słowa kluczowe: BRIC, eksport, kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Propozycje nowych źródeł finansowania unijnego budżetu w latach 2014-2020 - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
W artykule przedstawiono propozycje ustanowienia dwóch nowych źródeł finansowania unijnego budżetu, którymi są modyfikacja obecnego dochodu opartego na VAT (tzw. nowy VAT) oraz nowy podatek unijny od transakcji finansowych (PTF). Omówiono zasady i przyczyny propozycji nowych podatków oraz dokonano krytycznej analizy tych propozycji. Kryteriami oceny były teoretyczne kryteria optymalnego sposobu finansowania budżetu oraz realność wprowadzenia obu propozycji w życie. W celu dokonania takiej oceny zaprezentowano teoretyczne kryteria optymalnego systemu finansowania budżetu UE oraz przyczyny krytyki obecnego systemu. Następnie zwięźle scharakteryzowano obie propozycje podatkowe i oceniono, na ile pozwoliłyby one wyeliminować obecną krytykę sposobu finansowania UE. Omówiono też stanowisko polskiego rządu wobec proponowanych rozwiązań.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, budżet wieloletni, podatki.

Indie jako partner strategiczny Unii Europejskiej - w kierunku strefy wolnego handlu - Grzegorz Mazur
W 2007 rozpoczęły się rokowania dotyczące utworzenia strefy wolnego handlu (SWH) między Unią Europejską i Indiami. Dynamiczny rozwój indyjskiej gospodarki, jak również wysoki poziom ochrony krajowego rynku, sprawiają, że kraj ten jest jednym z priorytetowych partnerów handlowych, z którymi Unia chce zawrzeć dwustronną umowę SWH. Nowe porozumienie powinno regulować nie tylko zasady obrotu towarowego, ale także wzajemny dostęp do rynku usług, zasady przepływu inwestycji, politykę konkurencji oraz kwestie odnoszące się do prawnej ochrony własności intelektualnej.
Mimo składanych już kilkukrotnie deklaracji, toczących się od ponad pięciu lat rokowań nie udało się jak dotychczas zakończyć. Wśród najważniejszych kwestii spornych, stojących na drodze do osiągnięcia ostatecznego porozumienia, znalazły się: dostęp europejskich samochodów do indyjskiego rynku, produkcja leków generycznych w Indiach, liberalizacja sektora usług czy dostęp dla europejskich firm do indyjskiego rynku zamówień publicznych. Wskazane trudności uniemożliwią zapewne osiągnięcie porozumienia przed końcem 2012 r., co deklarowały dotychczas obydwie strony.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, Indie, strefa wolnego handlu.

Od brain drain do brain exchange: jak lepiej zagospodarować wiedzę i umiejętności wysoko wykwalifikowanych pracowników - Alexandra David, Anna Barwińska-Małajowicz, Frans Coenen
Sprostanie problemom, które wynikają z braku wykwalifikowanej siły roboczej, stanowić będzie w przyszłości istotne wyzwanie dla rozwoju regionalnego. Problem dotyczy w szczególności wysoko wykwalifikowanych pracowników, traktowanych jako nośniki wiedzy, których absencja może negatywnie wpływać na społeczno-gospodarczy rozwój regionalny. W powyższym kontekście uwzględnienie migracji osób wysoko wykwalifikowanych powinno stać się częścią regionalnej strategii przeciwdziałania zjawisku utraty wykwalifikowanej siły roboczej, przy czym w obliczu mobilności europejskiej na szczególną uwagę zasługuje problem transferu wiedzy.
Swoboda przepływu zasobów pracy natrafia niejednokrotnie na przeszkody praktyczne, takie jak: brak dostępu do poszczególnych zawodów, regionalnych rynków pracy i społeczności regionalnych. Obok działań zmierzających do uznawania kwalifikacji zawodowych regiony powinny wypracować koncepcje, zmierzające do pełnego wykorzystania potencjału zawodowego migrantów i ich umiejętności, a następnie do całkowitego wchłonięcia ich wiedzy. W związku z powyższym głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu wiedzy posiadanej przez migrantów na rozwój regionów pochodzenia i regionów docelowych oraz prezentacja dwóch inicjatyw wspierających rozwój regionalny, tj. koncepcji inkluzji migrantów oraz zwiększania zdolności absorpcyjnej regionów. Są to instrumenty, które pozwolą na uniknięcie negatywnych konsekwencji zjawisk migracyjnych typu: brain drain i brain waste, a jednocześnie pozwolą na wykorzystanie wiedzy w wyniku brain gain i brain exchange. W końcowej części artykułu przedstawiono sieci migracyjne, postrzegane jako instrument służący zwiększaniu absorpcji wiedzy oraz wspierający integrację społeczną.
Słowa kluczowe: drenaż mózgów, migracja, kwalifikacje, pracownicy.

Migracja czy mobilność - wykorzystywanie przez Romów prawa do swobodnego przemieszczania się osób - Marcin Szewczyk
Ponad połowa Romów w Unii Europejskiej pochodzi z państw, które przystąpiły do Unii w latach 2004-2007. Uzyskane obywatelstwo UE uprawnia ich między innymi do swobodnego poruszania się po jej obszarze. Społeczeństwa i rządy państw docelowych tych migracji nie akceptują ich rzucającej się w oczy obecności. Romowie są postrzegani na równi z migrantami spoza UE. W połączeniu z nieustającym problemem wykluczenia społecznego tej grupy oraz z dyskryminacją, jaka spotyka ich praktycznie we wszystkich państwach europejskich, sytuacja Romów wymaga podjęcia konkretnych działań. Wzór mobilności romskiej został utrwalony w ich tożsamości cywilizacyjnej, choć jest postrzegany jako wzór narzucony. Jednak ze względu na kulturowy charakter, trudno jest go zmienić. Mimo to romska społeczność jest zmuszona podjąć wysiłek i porzucić pozostawanie na marginesie społeczeństwa. Natomiast społeczeństwo musi zaakceptować jej mobilność i odmienność kulturową, która nawet przy próbie aktywnej integracji pozostanie w dalszym ciągu zauważalna. Dotyczy to w szczególności ograniczenia praktyk dyskryminacyjnych. Najnowsza strategia UE wobec Romów, powiązana z założeniami Europy 2020 i działaniami zaprojektowanymi na poziomie krajowym, ma szansę w dłuższej perspektywie czasu przynieść wymierne rezultaty.
Słowa kluczowe: Romowie, migracja, mobilność.

Rynek wewnętrzny usług w UE. Stan i skutki wdrożenia dyrektywy usługowej (I) - Alina Szypulewska-Porczyńska
W artykule przedstawiono rezultaty badań, które stały się podstawą unijnego programu rozwoju integracji w zakresie usług. Chodzi tu o wyniki przeprowadzonej na zlecenie KE w 2012 r. analizy makroekonomicznych skutków dyrektywy usługowej. Ponadto, w artykule przedstawiono wyniki oceny stanu wdrożenia dyrektywy usługowej w państwach członkowskich UE. Na tym tle prowadzone są refleksje nad skutecznością działań unijnych w zakresie budowy rynku wewnętrznego usług.
Słowa kluczowe: dyrektywa usługowa, wdrożenie, Komisja Europejska.