Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty4/2012
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

4/2012

Rosnące znaczenie krajów BRIC w eksporcie strefy euro - Wojciech Mroczek
Rosnący popyt importowy w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) był w ostatnich latach jednym z najważniejszych czynników wspierających wzrost międzynarodowego handlu. Do kreacji popytu importowego przyczyniały się, z jednej strony, proces modernizacji gospodarek i rosnąca siła nabywcza społeczeństw, a z drugiej - włączenie tych krajów do międzynarodowych sieci produkcji. Z rosnącego popytu w krajach BRIC (z wyjątkiem Rosji) w mniejszym stopniu korzystały przedsiębiorstwa unijne. W artykule przeanalizowano przyczyny tego zjawiska, a także zmiany w strukturze eksportu strefy euro do krajów BRIC - geograficznej oraz według kategorii ekonomicznych.
Słowa kluczowe: kraje BRIC, Brazylia, Chiny, Indie, Rosja, unia gospodarcza i walutowa, eksport.

Skutki przystąpienia Rosji do WTO dla stosunków UE-Rosja - Marzenna Błaszczuk-Zawiła
22 sierpnia 2012 r. Rosja, największa wówczas gospodarka pozostająca poza strukturami Światowej Organizacji Handlu (WTO), stała się jej 156 członkiem. W związku z tym wydarzeniem oczekiwano poprawy dostępu do rosyjskiego rynku dóbr i usług oraz zwiększenia przejrzystości i stabilności warunków współpracy z tym krajem. Ze względu na znaczenie wzajemnych powiązań gospodarczych oczekuje się, że akcesja Rosji do WTO będzie miała potencjalnie największe znaczenie dla Unii Europejskiej.
W artykule omówiono przebieg rokowań akcesyjnych, proces ratyfikacji protokołu akcesyjnego i warunki członkostwa Rosji w WTO. Podjęto też próbę oceny potencjalnych skutków tego wydarzenia dla stosunków gospodarczych UE-Rosja, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez rosyjskie władze polityki niwelowania negatywnych skutków przystąpienia do WTO dla jej gospodarki. W konkluzji stwierdzono, że przystąpienie Rosji do WTO będzie miało stosunkowo niewielki wpływ na unijno-rosyjskie stosunki gospodarcze, zwłaszcza w krótkiej perspektywie. Otworzyło natomiast drogę do podjęcia rokowań w sprawie utworzenia pogłębionej i poszerzonej strefy wolnego handlu (DCFTA), a także umożliwiło ubieganie się Rosji o członkostwo w OECD.
Słowa kluczowe: Rosja, Unia Europejska, WTO.

Strefa wolnego handlu UE-Korea Płd. - zagrożenie dla europejskiej branży motoryzacyjnej? - Ewa Kaliszuk
Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Płd. od początku wzbudzała wiele zastrzeżeń borykających się z recesją europejskich koncernów samochodowych. Już w trakcie rokowań Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodowych (ACEA) zarzucało Komisji Europejskiej, że w branży samochodowej bilans będzie korzystny dla Korei, a tym samym pogłębi się deficyt Unii w handlu wyrobami motoryzacyjnymi. Po roku funkcjonowania umowy z wnioskiem o ustanowienie przewidzianego umową nadzoru nad importem samochodów z Korei wystąpiła Francja. W artykule badany jest wpływ umowy na handel samochodami osobowymi między UE i Koreą oraz ich udziały w rynku samochodowym drugiej strony w pierwszym roku po wejściu umowy w życie. W tym celu przeanalizowano znaczenie unijnego i koreańskiego rynku dla stron umowy oraz zmiany w handlu w badanym okresie. Omówiono ponadto postanowienia umowy dotyczące branży motoryzacyjnej, w tym klauzule zabezpieczające krajowych producentów przed gwałtownym napływem importowanych towarów lub niekorzystnymi skutkami stosowania systemu zwrotu cła. Zaprezentowano także wyniki opracowań europejskich i koreańskich ośrodków badawczych analizujących potencjalne skutki umowy. W podsumowaniu autorka formułuje wnioski dla wspólnej polityki handlowej oraz sygnalizuje problemy z podpisaniem przyszłej umowy o wolnym handlu z Japonią, największym eksporterem samochodów na rynek UE.
Słowa kluczowe: umowa o wolnym handlu, Unia Europejska, Korea Południowa, branża motoryzacyjna.

Dynamika negocjacji między centrum a krajami peryferyjnymi unii gospodarczej i walutowej - Janusz Sawicki
W artykule przedstawiono dynamikę negocjacji zadłużeniowych w strefie euro jako strategiczną grę między krajami centrum i krajami peryferyjnymi. W każdej grze strategicznej, negocjatorzy wyceniają, w sposób mniej lub bardziej formalny, wartość funkcji preferencji każdej ze stron. Pierwsze decyzje ratowania gospodarki Grecji podejmowano w sytuacji niepełnej informacji zarówno o wartości wypłat (mierzonych np. szacowaną wielkością zmian PKB), jak i o przedmiocie umowy związanej z realizacją wybranej strategii - refinansowania długów sektora publicznego Grecji. Rozpoczętą grę sekwencyjną, z niedoskonałą informacją, prezentowano na rynku jako skończone negocjacje. Tymczasem w negocjacjach pojawiały się nowe strategie (np. wyjścia ze strefy euro) i coraz większego znaczenia nabierała gra prowadzona między strefą euro a rynkiem kapitałowym. Istotnym problemem w rozpatrywanych negocjacjach zadłużeniowych jest ich koalicyjna postać. W strefie euro koalicje tworzą zarówno kraje centrum, jak i kraje peryferyjne. Ich stabilność zależy od podziału korzyści z przyjmowanego rozwiązania i ma istotne znaczenie dla sposobu rozwiązywania problemu zadłużenia w UGW i losów całej Unii Europejskiej. Autor zauważa, że wyniki interakcji uzyskiwane w negocjacjach z Grecją, Irlandią i Portugalią wpłynęły na kolejne strategie, a także na późniejsze postępowanie wobec problemów Hiszpanii i Włoch. Decyzje w sprawie powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności, aktywnego włączenia Europejskiego Banku Centralnego w zarządzanie długiem na rynku kapitałowym, powołanie unii bankowej itp. są istotnym „uzupełnieniem" podjętych wcześniej decyzji restrukturyzacji długu Grecji, Portugalii i Irlandii.
Słowa kluczowe: unia gospodarcza i walutowa, kryzys zadłużeniowy, teoria gier, centrum i peryferia.

Parlamenty narodowe państw UE a kryzys strefy euro - Anna Pudło
Ustanowienie funduszu ratunkowego dla strefy euro, czyli Europejskiego Mechanizmu Stabilności, wymagało zmian traktatowych. Państwa członkowskie na szczycie 25 marca 2011 r. podjęły jednogłośnie decyzję 2011/199/ UE o zmianie art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej według procedury uproszczonej (art. 48 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej - tzw. procedura kładki). Procedurę tę można stosować, gdy wprowadzona zmiana dotyczy części trzeciej TFUE i nie zwiększa kompetencji UE przyznanych w traktatach. Wejście w życie decyzji 2011/199/UE wymaga zatwierdzenia przez państwa członkowskie zgodnie z ich porządkiem konstytucyjnym, zasadniczo przez parlamenty. W artykule omówiono procedurę kładki, kontrowersje związane z ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE zwykłą mniejszością głosów w polskim Sejmie, a także w niemieckim Bundestagu po decyzji Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.
Słowa kluczowe: parlamenty narodowe, Sejm, zmiana traktatu, uproszczona procedura ratyfikacyjna.