Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty2/2012
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

2/2012

Kontrowersyjny traktat fiskalny - Ewa Kaliszuk
2 marca 2012 r. na szczycie w Brukseli przywódcy państw Unii Europejskiej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Czech) podpisali Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Monetarnej, zwany powszechnie paktem fiskalnym, mający zaostrzyć dyscyplinę fiskalną oraz wzmocnić nadzór nad polityką gospodarczą, przede wszystkim dzięki wprowadzeniu zasady zrównoważonego budżetu. Z powodu braku jednomyślności państw członkowskich nowe zasady fiskalne mają być wprowadzone umową międzynarodową, a nie jak planowano pierwotnie drogą nowelizacji unijnych traktatów. Traktat ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., pod warunkiem że do tego czasu ratyfikuje go co najmniej 12 z 17 państw strefy euro. W artykule omówiono główne postanowienia traktatu w powiązaniu z innymi aktami prawnymi („sześciopak") oraz problemy pojawiające się w trakcie negocjacji i ratyfikacji traktatu w państwach członkowskich. Przedstawiono także zastrzeżenia pojawiające się w międzynarodowej debacie na temat paktu fiskalnego o charakterze prawnopolitycznym i ekonomicznym. W konkluzji stwierdzono, że wyraźne rozbieżności w ocenie następstw ratyfikacji traktatu fiskalnego wśród polityków i ekspertów w Polsce oraz za granicą powinny skłonić do poważnej debaty na jego temat, ponad podziałami politycznymi.

Porozumienie rolne Unia Europejska - Maroko: potencjalne skutki dla Polski i UE - Łukasz Ambroziak, Marzenna Błaszczuk-Zawiła
W lipcu 2012 r. wejdzie w życie porozumienie w sprawie wzajemnej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi artykułami rolnymi, rybami i produktami rybołówstwa między UE i Marokiem. Stanowi ono realizację postanowień układu stowarzyszeniowego i wpisuje się w nowe podejście do polityki sąsiedztwa („więcej za więcej"). Jest ono również pierwszym krokiem w wypracowaniu nowej formuły stosunków dwustronnych. Parafowanie porozumienia, a następnie jego przyjęcie przez Parlament Europejski, wzbudziło wiele kontrowersji, w tym sprzeciwy rolników z południa Europy, najbardziej narażonych na jego negatywne skutki. W artykule omówiono dyskusję towarzyszącą procesowi zatwierdzania porozumienia oraz jego główne postanowienia. Przedstawiono też wielkość i strukturę wymiany handlowej UE i Polski z Marokiem oraz podjęto próbę oceny wpływu porozumienia na unijną i polską wymianę handlową.

W drodze ku innowacyjnej gospodarce - rozwój wiedzochłonnych usług biznesowych w Polsce na tle pozostałych krajów UE-10 - Agata Wancio
Artykuł ten omawia rolę, jaką odgrywają wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge intensive business services - KIBS) w gospodarkach wschodzących w procesie powstawania, rozwoju i dyfuzji innowacji. Zagadnienie to nie spotkało się dotychczas z dużym zainteresowaniem ze strony badaczy, zwłaszcza w odniesieniu do wschodzących gospodarek Unii Europejskiej. Choć udział sektora KIBS w UE-10 (zarówno pod względem zatrudnienia, jak i wartości dodanej) jest ciągle niewielki, występuje wyraźna tendencja do systematycznego zwiększania jego znaczenia. Ponieważ KIBS są ważnym źródłem, katalizatorem i nośnikiem innowacji, jawią się jako duża szansa na zwiększenie potencjału innowacyjnego krajów UE-10, które są obecne zapóźnienie w dziedzinie innowacji w porównaniu nie tylko z krajami rozwiniętymi, lecz także z niektórymi rynkami wschodzącymi. Dla lepszego zrozumienia warunków niezbędnych do wykorzystania możliwości związanych z rozwojem usług biznesowych w badaniu tym, posługując się przykładem Polski, próbuje się określić determinanty, które z jednej strony umożliwiają rozwój usług typu KIBS, a z drugiej strony utrudniają włączanie się w procesy outsourcingu i offshoringu KIBS. Autor konkluduje obserwacją, iż polityka innowacyjna w Polsce rzadko uwzględnia usługi typu KIBS, mimo iż dowiedziono ważnej roli, jaką ten sektor odgrywa w systemie innowacji.

Projekty regulacji unijnego rynku energii elektrycznej - wzmocnienie zaufania do rynku czy zagrożenie dla jego płynności? - Dariusz Michalski, Paweł Hawranek
Komisja Europejska wskazała konieczność nowelizacji regulacji rynków finansowych na podstawie doświadczeń zdobytych podczas kryzysu finansowego. Ukryte, niewykazywane ryzyko w umowach dwustronnych wpłynęło nie tylko na rynki finansowe, lecz nawet na realną gospodarkę. Innym aspektem jest podejrzenie, że spekulacja na rynkach finansowych znajduje swój wyraz we wzroście cen surowców, zwłaszcza energii. Stąd założenie Komisji, że ryzyko dla rynków pozagiełdowych instrumentów pochodnych powinno być bardziej przejrzyste.
Jednym z rynków, na które nowe regulacje mogą mieć wpływ, jest rynek energii elektrycznej. Rosnące znaczenie handlu w segmencie hurtowym tego rynku jest decydujące dla dostaw energii i ustalania cen dla odbiorców detalicznych. Ale handel w segmencie hurtowym rynku energii elektrycznej (trading) jest postrzegany jako nader atrakcyjna działalność przynosząca zyski, gdyż jego wartość na rynku kontynentalnym nadal jest niższa niż na rynku skandynawskim. Ryzyko jest generowane przez zmianę podstawy tworzenia zysku i w tradycyjnych usługach komunalnych ryzyko wiązało się ze środkami trwałymi (elektrownie, linie przesyłowe i dystrybucja) lub obsługiwanymi klientami i było podejmowane zazwyczaj na rynku towarowym, a firmy wykorzystywały instrumenty pochodne jedynie do jego asekuracji. Trading dąży do osiągania zysków, stosując instrumenty pochodne i zawierając umowy na rynku transakcji terminowych, spekulując i zdobywając pozycje na rynku transakcji terminowych. Zmienia się przez to sposób prowadzenia działalności gospodarczej w elektroenergetyce, generując jednocześnie potencjalne niebezpieczeństwo utraty powiązań między rynkiem transakcji terminowych a rynkiem podstawowym, tzn. rynkiem z dostawą fizyczną.
Powyższe niepewności co do przyszłości rynków finansowych znalazły swój wyraz w zestawie rozporządzeń Komisji Europejskiej, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i przejrzystości zarówno na rynkach finansowych, jak i na rynku energetycznym. Autorzy przedstawili pogląd, że regulacje te powinny również wpłynąć na elektroenergetykę poprzez zwiększenie ryzyka wypełnienia warunków, nadzoru regulacyjnego nad rynkami finansowymi i wzrost niektórych kosztów związanych z działalnością handlową.