Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty6/2011
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

6/2011

Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Radzie UE - wybrane zagadnienia - Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ewa Kaliszuk
1 czerwca 2011 r. Polska przejęła od Węgier półroczne przewodnictwo w Radzie UE. Wydarzeniu temu przypisano bardzo duże znaczenie, przede wszystkim z uwagi na jego bezprecedensowy charakter. W artykule autorki oceniły najważniejsze punktu polskiego programu przewodnictwa: przyjęcie pakietu sześciu aktów prawnych wzmacniających zarządzanie gospodarcze w UE (tzw. „sześciopak"), porozumienie w sprawie jednolitego patentu, w tym utworzenia jednolitego sądu patentowego, kompromis w sprawie programu żywności dla najuboższych, szczyt klimatyczny w Durbanie, rozszerzenie strefy Schengen o Bułgarię i Rumunię, podpisanie traktatu akcesyjnego z Chorwacją, rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz zakończenie negocjacji w sprawie strefy wolnego handlu i umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. W opinii autorek Polska w trakcie sprawowania przewodnictwa w RUE zbyt dosłownie potraktowała radę pełnienia roli „uczciwego pośrednika" i nie wykorzystała wyjątkowej okazji do wzmocnienia roli Europy Środkowej w UE.

Projekt polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - Magdalena Sapała
Artykuł prezentuje główne zmiany w systemie programowania i wdrażania polityki spójności UE zapowiedziane we wnioskach legislacyjnych Komisji Europejskiej przedstawionych 6 października 2011 r. Omówienie koncentruje się na zapisach rozporządzenia podstawowego, wspólnego dla wszystkich funduszy polityki spójności, polityki rolnej i rybołówstwa i wskazuje na nowe propozycje co do: wysokości środków w ramach wieloletnich ram finansowych i sposobu ich podziału (kategorie regionów, wysokość współfinansowania), strategicznego i zintegrowanego programowania (hierarchia dokumentów programowych), koncentracji na rezultatach i efektywności (mechanizmy oceny i warunkowość), wzmocnienia wymiaru terytorialnego (narzędzia angażujące społeczności lokalne i obszary miejskie) oraz innowacyjnych instrumentów finansowych. Przygotowana przez Komisję Europejską reforma jest głęboka i wielokierunkowa. Wiele z zaproponowanych rozwiązań wymaga jednak dopracowania, a niektóre diametralnej przebudowy. Najbliższe dwa lata będą czasem trudnych negocjacji między instytucjami UE i państwami członkowskimi, ale chodzi o to, aby ich wynik w optymalny sposób zaspokajał potrzeby wszystkich szczebli zaangażowanych w realizację polityki spójności - od unijnego po lokalny.

Opodatkowanie akcyzą produktów energetycznych w UE - Jan Piotrowski
Produkty energetyczne przeznaczone na cele napędowe i do celów opałowych są w UE obciążone podatkiem akcyzowym od 1992 r. Pierwotnie opodatkowaniu podlegały tylko oleje mineralne. W 2004 r. zakres dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD) rozszerzono na gaz ziemny, węgiel i elektryczność. Ustanawia on minimalne stawki opodatkowania na produkty energetyczne przeznaczone na cele napędowe i opałowe oraz elektryczność, a także zawiera cały zestaw postanowień umożliwiających stosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnień z podatku, głównie ze względów środowiskowych lub społecznych. Obecnie obowiązujące stawki są zależne od ilości zużywanego paliwa i nie odzwierciedlają wartości energetycznej produktu lub wielkości emisji CO2 każdego produktu energetycznego. Dyrektywa ETD wprowadza preferencje niezgodne z polityką UE w zakresie celów energetycznych i klimatycznych. Z tych względów Komisja przedstawiła projekt zmiany dyrektywy ETD, który przewiduje podział stawek akcyzy na dwa elementy - jeden zależny od wartości energetycznej i drugi zależny od wielkości emisji CO2 każdego z paliw. W efekcie nowej regulacji wzrosną stawki podatkowe głównie na węgiel, gaz ziemny i LPG.

Upodabnianie się funkcjonowania przedsiębiorstw na hurtowym rynku energii elektrycznej do instytucji finansowych - Dariusz Michalski, Paweł Hawranek
Autorzy wskazują na procesy prowadzące do zmian w funkcjonowaniu elektroenergetyki i ewolucję podejmowanego przez jej nią ryzyka finansowego. Przedstawiają także zmiany w przepisach prawa regulujących hurtowy segment rynku energii elektrycznej, wpływające na charakter jego funkcjonowania.
Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej zmieniła podejście do zarządzania ryzykiem w elektroenergetyce. Ryzyko to zaczęto w większym stopniu postrzegać z perspektywy wolnego rynku i konkurencji. Ma ono coraz bardziej charakter finansowy. Zarządzanie w tych warunkach w coraz większym stopniu zbliża się do zarządzania portfelem instrumentów finansowych lub czynników ryzyka, upodabniając specyfikę funkcjonowania uczestników rynku energii elektrycznej do przedsiębiorstw działających na rynkach finansowych. Nowe regulacje wprowadzane przez Komisję Europejską spowodują, że w niedalekiej przyszłości zakłady elektroenergetyczne działające na rynku hurtowym będą nie tylko stosowały instrumenty rynku finansowego, ale same będą traktowane jako instytucje finansowe.

Wysokie bezrobocie w polskich regionach - czy przyczyną jest histereza? - Piotr Zientara, Grzegorz Kuczyński
Od wielu lat wysokie bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów trapiących polskie regiony. Na przykład w pierwszej dekadzie XXI w. w województwie warmińsko-mazurskim czy zachodniopomorskim stopa bezrobocia rzadko spadała poniżej poziomu 15%. Co znamienne, w drugim z wymienionych regionów w maju 2011 r. bezrobocie wynosiło prawie 20%. Dlatego też celem artykułu - w którym wyraźnie zaznacza się, iż u podstaw takiego stanu rzeczy legła kombinacja wielu różnych czynników - jest zidentyfikowanie zasadniczej przyczyny wysokiego bezrobocia. W artykule weryfikuje się hipotezę, że to histereza, która pojawia się w systemie gospodarczym na skutek dominującej pozycji tzw. insiderów, jest odpowiedzialna za utrzymywanie się wysokiej stopy bezrobocia. Przy założeniu, że aktywność związków zawodowych jest w dużej mierze określona przez sytuację na rynku pracy w przeszłości, szeregi czasowe bezrobocia będą zawierać pierwiastek jednostkowy. Ergo, w celu weryfikacji hipotezy histerezy w polskiej rzeczywistości, zastosowano panelowy test HEGY. Z badania wynika, że hipoteza pierwiastka jednostkowego nie może być odrzucona przy częstotliwości zerowej. To z kolei może świadczyć o tym, że histereza w znacznym stopniu wpłynęła na wzrost i utrzymywanie się wysokiego bezrobocia. W zakończeniu przedstawiono potencjalne kierunki działań mających zmienić status quo.