Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty4/2011
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

4/2011

Międzynarodowe migracje ludności - ryzyko i korzyści - Adam Gwiazda
W erze globalizacji wzrasta zainteresowanie migracją ludności z krajów gospodarczo słabiej rozwiniętych do krajów zamożniejszych w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Dyskusja o migracjach międzynarodowych nie może ograniczać się do analizy i oceny korzyści i strat wynikających z przemieszczania się emigrantów, ponoszonych przez kraje ich przyjmujące i kraje, z których wyjechali. Ważne jest poznanie motywów emigracji i preferowanych kierunków wyjazdów.
Według najnowszych wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez Instytut Gallupa, na początku 2011 r. ok. 14% dorosłych na świecie zdecydowałoby się na emigrację, gdyby mogło to uczynić. Dla porównania, w 2007 r. było to ok. 16% dorosłych. Chęć do emigracji maleje we wszystkich regionach świata z wyjątkiem mieszkańców Unii Europejskiej i Ameryki Północnej. Najbardziej zmalała ona wśród mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej. Mniejszą skłonność do emigracji można wiązać z lepszymi warunkami ekonomicznymi i politycznymi w krajach rozwijających się, a także z większą niestabilnością gospodarczą na świecie, zwiększającą ryzyko emigracji.

Polityka imigracyjna Unii Europejskiej - odpowiedź na „kryzys migracyjny" 2011 roku - Maciej Duszczyk
Wydarzenia w Afryce Północnej nasiliły presję imigracyjną na terytorium Unii Europejskiej, wywołując powrót dyskusji na temat priorytetów unijnej polityki imigracyjnej. W artykule zanalizowano działania podejmowane przez instytucje unijne i państwa członkowskie w odpowiedzi na wzmożony napływ nielegalnych imigrantów oraz przedstawiono główne wątki debaty nad przyszłością polityki imigracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli na graniach wewnętrznych UE. W artykule zamieszczono ponadto dane statystyczne o imigracji oraz omówiono najważniejsze dokumenty, stanowiące podstawę unijnej polityki imigracyjnej.

Chiny i Indie - szansa czy zagrożenie dla przemysłu motoryzacyjnego Unii Europejskiej? - Łukasz Ambroziak
W ostatnich latach zaszły dynamiczne zmiany w strukturze geograficznej światowej produkcji i sprzedaży pojazdów mechanicznych. Zmalało znaczenie krajów rozwiniętych (m.in. USA, Japonii i UE-27), a wzrosło rynków wschodzących (m.in. Chin, Indii i Brazylii). Zmiany te były szczególnie widoczne w okresie kryzysu gospodarczo-finansowego lat 2008/2009. W 2010 r. wyprodukowano w Chinach nieco ponad 18 mln pojazdów, co stanowiło blisko 1/4 produkcji światowej branży motoryzacyjnej. Chiński i indyjski rynek motoryzacyjny cechuje szczególnie duży potencjał rozwoju. Prognozowane na najbliższe lata szybkie tempo rozwoju tych rynków będzie miało znaczenie dla przemysłu motoryzacyjnego Unii Europejskiej. Z jednej strony zwiększy się presja konkurencyjna ze strony Chin i Indii, a z drugiej - pojawią się możliwości wykorzystania swoistego boomu motoryzacyjnego w obu krajach. Zagrożeniem dla unijnych producentów pojazdów może być specjalizacja Chin w produkcji części i akcesoriów o niskiej wartości dodanej oraz specjalizacja Indii w wytwarzaniu małych i bardzo małych samochodów, a także aktywna polityka rządu chińskiego wspierająca rozwój rynku pojazdów ekologicznych. Szans należy natomiast upatrywać w większym zaangażowaniu inwestycyjnym europejskich koncernów samochodowych w produkcję pojazdów mechanicznych w Chinach oraz w produkcję części i akcesoriów w Indiach, a także w dużym potencjale wzrostu eksportu samochodów wyprodukowanych w UE na rynek chiński.

Ograniczanie emisji przez transport drogowy w Unii Europejskiej - Piotr Ważniewski
Od lat 70. XX w. Unia Europejska podejmuje działania zmierzające do ograniczania emisji szkodliwych substancji przez pojazdy drogowe, przede wszystkim poprzez wprowadzanie jej limitów i poprawę jakości paliw. W artykule zaprezentowano zarówno działania służące ograniczeniu emisji substancji trujących, jak i służące ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, w związku z potrzebą przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Poza coraz ostrzejszymi limitami emisji trujących substancji i dwutlenku węgla przez nowe pojazdy, ich ograniczeniu służą też zachęty podatkowe, polityka informacyjna oraz wymogi uwzględniania w zamówieniach publicznych i niektórych prywatnych poziomu tej emisji.
Mimo podjętych działań, udział transportu w emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, rośnie w całej Unii, a jeszcze szybciej w Polsce. Udział transportu drogowego w emisji transportu ogółem jest dominujący, ale wykazuje on lekką tendencję spadkową. Przeciętna emisja nowego samochodu zmniejsza się szybciej w UE niż w Polsce. W artykule przedstawiono długookresowe perspektywy zmian emisji przez transport drogowy oraz wzrostu udziału samochodów elektrycznych i z napędem hybrydowym w sprzedaży nowych samochodów, a także postulaty dotyczące pożądanych działań w Polsce.