Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty3/2011
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

3/2011

Przewodnictwo Węgier w Radzie Unii Europejskiej - próba oceny - Ewa Kaliszuk
Węgry objęły przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia 2011 r. jako ostatnie państwo z trójki Hiszpania - Belgia - Węgry sprawującej grupową prezydencję, a jednocześnie jako trzecie nowe państwo członkowskie sprawujące tę funkcję. W artykule omówiono węgierskie priorytety i podjęto próbę oceny ich realizacji. Specjalną uwagę zwrócono na priorytety mające wydźwięk regionalny, jak np. Strategie dunajska i romska. Oprócz działań wynikających z uzgodnionego wcześniej programu, przedstawiono także wydarzenia nieplanowane - międzynarodowe i unijne - którym prezydencja musiała stawić czoła. Do tych pierwszych należy zaliczyć m.in. wydarzenia w Afryce Północnej i związany z tym problem uchodźców, stawiający poważne wyzwanie dla strefy Schengen, a także katastrofę nuklearną w Japonii. Nieoczekiwanym wydarzeniem w samej Unii była niemiecko-francuska inicjatywa przyjęcia przez kraje strefy euro paktu na rzecz konkurencyjności (pakt euro plus). W artykule przedstawiono także największe sukcesy Węgier: uzgodnienie 95% treści pakietu sześciu ustaw regulujących europejskie zarządzanie gospodarcze, zakończenie nowego cyklu zarządzania gospodarczego na szczeblu UE (europejski semestr), zorganizowanie pierwszego szczytu energetycznego i zakończenie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją, a także drobniejsze, takie jak uzgodnienie rozporządzenia w sprawie agencji zarządzającej zewnętrznymi granicami Unii Frontex czy porozumienie w sprawie oznakowania żywności. W podsumowaniu Autorka wyraża nadzieję na wzmocnienie pozycji Europy Środkowej w UE wynikające z następujących po sobie prezydencji Węgier i Polski.

Wzrost cen żywności na świecie - przyczyny i prognozy - Adam Gwiazda
Światowy rynek żywności stał się w ostatnich latach niestabilny. Najbardziej widocznym zjawiskiem na tym rynku są rosnące ceny, które powodują, że codzienne życie staje się bardziej kosztowne. Wzrost cen żywności szczególnie mocno uderza w kraje biedniejsze. W sytuacji, gdy ceny są wyższe o 30% niż przed rokiem, FAO prognozuje, że w roku 2011 niedożywionych będzie miliard ludzi.
Artykuł omawia charakter zmienności cen na rynkach rolno-spożywczych, główne czynniki najbardziej wpływające na głównie spekulacyjny wzrost cen żywności, wliczając w to produkcję biopaliw i najnowsze tendencje cenowe na światowym rynku żywności. W uwagach końcowych zostały przedstawione pewne rozwiązania, reorientacja istniejącego modelu konsumpcji i zmiany przeregulowanego rynku żywności.

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym - Jan Piotrowski
Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej dyrektywy zmieniającej zasady rozliczania podatku dochodowego (CIT) przez spółki działające w różnych krajach członkowskich UE. W miejsce obecnego systemu rozliczania podatku CIT w każdym kraju oddzielnie, KE proponuje konsolidację zysków i strat spółek na poziomie grupy kapitałowej (CCCTB). Skonsolidowany wynik finansowy byłby następnie dzielony na różne kraje, zgodnie z formułą złożoną z trzech czynników: przychodów, zatrudnienia i aktywów trwałych, z jednakowymi wagami każdego czynnika. Oczekuje się, że zmiana uprości rozliczanie podatku w różnych krajach, zmniejszy bariery podatkowe na wspólnym rynku europejskim i zredukuje koszty dostosowania się do różnych systemów podatkowych. Jednakże badania empiryczne pokazują, że mechanizm CCCTB spowoduje zwiększenie dochodów podatkowych w jednych krajach i ich spadek w innych. Polski budżet może stracić 1% dochodów z CIT. W rzeczywistości CCCTB prowadzi do harmonizacji efektywnych stawek podatkowych i poprzez zmianę poziomu opodatkowania spowoduje zmiany w poziomie zatrudnienia i PKB w poszczególnych krajach UE. Wzrost zatrudnienia wystąpi w Hiszpanii i Francji, natomiast w pozostałych krajach, w tym w Polsce, zatrudnienie obniży się.

Europejskie mechanizmy stabilności finansowej - gwarancja stabilności strefy euro czy gra na zwłokę? - Agata Wancio
Problemy fiskalne niektórych państw członkowskich strefy euro oraz realne zagrożenie stabilności całej strefy spowodowały uruchomienie przez UE specjalnych instrumentów wsparcia finansowego. Ze środków pozyskanych z użyciem tych instrumentów udzielono dotychczas pożyczek Grecji, Portugalii i Irlandii. Doraźne działania nie przyniosły jednak trwałej poprawy sytuacji sektora finansów publicznych w tych państwach. Mimo wdrażanych programów oszczędnościowych, będących warunkiem uzyskania pożyczek, ich szanse na szybki powrót do samofinansowania się na rynku kapitałowym są raczej niewielkie. Dodatkowo, pojawiło się ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań przez inne nadmiernie zadłużone państwa eurolandu. W związku z powyższym postanowiono, że w chwili wygaśnięcia instrumentów tymczasowych dalsze wsparcie krajów, w których wystąpią poważne trudności finansowe odbywać się będzie poprzez nowo ustanowiony stały mechanizm stabilności. Dla jego uruchomienia konieczne jest jednak wprowadzenie zmiany do Traktatu o funkcjonowaniu UE. Obecnie nie przewiduje on bowiem żadnej formy wsparcia dla państw strefy euro w razie wystąpienia w nich poważnych kłopotów z regulowaniem zobowiązań finansowych. Warunki uzyskania pożyczki z nowego mechanizmu mają być obwarowane rygorystycznymi warunkami, a procedura ich przyznawania dość długa i złożona.