Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty1/2011
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

1/2011

Stany Zjednoczone jako partner handlowy Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek
Tradycyjnie najważniejszym partnerem handlowym Unii Europejskiej są Stany Zjednoczone. Obie gospodarki odgrywają dominującą rolę w gospodarce globalnej, a ich wzajemny handel należy do największych przepływów towarów w gospodarce globalnej. Powiązania między obu gospodarkami wykraczają daleko poza wymianę handlową. Na intensyfikację stosunków gospodarczych silnie wpływają także bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Unia Europejska jest największym inwestorem w USA, a Stany Zjednoczone są najważniejszym inwestorem w UE. Przedsiębiorstwa amerykańskie w UE, i przedsiębiorstwa pochodzące z krajów UE w USA zatrudniają łącznie 14 mln osób. W ostatnich latach dużą rolę odgrywa integracja rynków finansowych. Statystyki handlu zagranicznego wskazują na systematyczny spadek wzajemnego udziału w wymianie z zagranicą obu gospodarek. Zmniejsza się również ich znaczenie w handlu międzynarodowym, wyraźne zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach. Wynika ono jednak bardziej z rosnącej złożoności współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych (co można określić ogólnym mianem globalizacji), niż z faktycznego osłabienia stosunków dwustronnych. Złożoność tych powiązań sprawia, że często wymykają się one statystykom.

Konsekwencje pełnego otwarcia rynków pracy w Niemczech i Austrii - wybrane problemy - Anna Barwińska-Małajowicz
1 maja 2011 r. ma nastąpić pełne otwarcie rynków pracy w Niemczech i Austrii - krajów, które zdecydowały się na utrzymanie maksymalnie długich okresów przejściowych w dostępie do rynków pracy dla nowych państw członkowskich, przyjętych do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. W artykule omówiono przepisy przejściowe regulujące te kwestie w państwach UE-15 oraz scharakteryzowano skalę i kierunki poakcesyjnej emigracji Polaków do wybranych państw UE. Na podstawie licznych badań prowadzonych w Polsce, Austrii i Niemczech przedstawiono konsekwencje regulacji przejściowych dla austriackiego i niemieckiego rynku pracy oraz najważniejsze skutki okresów przejściowych dla gospodarki polskiej.

Nowy model zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej - Małgorzata Misiak
Światowy kryzys gospodarczo-finansowy ujawnił słabość mechanizmów koordynacji polityk gospodarczych i nadzoru nad polityką budżetową Unii Europejskiej. Powszechne stało się przekonanie, ze te mechanizmy powinny zostać wzmocnione We wrześniu 2010 r. Komisja przedstawiła pakiet składający się z sześciu aktów ustawodawczych mających na celu wzmocnienie paktu na rzecz stabilności i wzrostu oraz wykrywanie i skuteczne eliminowanie pojawiających się zakłóceń równowagi makroekonomicznej w UE i strefie euro.
W artykule omówiono także nowy proces koordynacji ex ante polityk budżetowych i gospodarczych, czyli europejski okres oceny, zgodny z przepisami paktu na rzecz stabilności i wzrostu i strategii „Europa 2020". Pierwsze europejskie półrocze wstępnej koordynacji polityki rozpoczęło się w styczniu 2011 r. Jego podstawę stanowi dokument KE Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys.

Czy kryzys gospodarczy spowodował wzrost protekcjonizmu? - Ewa Kaliszuk
Skala załamania handlu i zakres działań interwencyjnych podejmowanych przez rządy w sferze finansowej wywołały obawy o powtórzenie sytuacji z lat 30. XX w. - protekcjonistycznej polityki zubażania sąsiadów (beggar-thy-neighbour). Aby zapobiec pogłębianiu kryzysu na skutek hamowania wymiany handlowej, kraje grupy G20 zobowiązały się nie wprowadzać nowych barier w handlu i przepływie inwestycji oraz znieść środki już istniejące. Upoważniły także organizacje międzynarodowe (WTO, OECD i UNCTAD) do kontroli tych zobowiązań i systematycznego publikowania sprawozdań. Posunięcia protekcjonistyczne w szerszym zakresie identyfikował także niezależny, międzynarodowy zespół badawczy Global Trade Alert. Własny monitoring środków dyskryminacyjnych państw trzecich uruchomiła również Unia Europejska. W artykule omówiono wyniki zaprezentowane w raportach WTO, GTA i UE jesienią 2010 r., zwracając uwagę na różnice w ocenie wpływu środków restrykcyjnych na załamanie handlu światowego. Wymieniono również główne powody, które spowodowały, że środki protekcjonistyczne nie wpłynęły znacząco na handel.

Miraż złota - Adam Gwiazda
Od kilku lat wzrasta popyt i ceny złota. W czasach kryzysu gospodarczego złoto staje się alternatywną rezerwą w stosunku do dolara i innych walut wymienialnych. Podaż złota jest ograniczona i nie można zwiększyć jego wydobycia ponad 2,5 tys. ton. Chiny są największym producentem złota i jednocześnie drugim po Indiach największym „konsumentem" (użytkownikiem). Według danych Światowej Rady Złota zapotrzebowanie na złoto w Chinach wzrosło w 2009 roku do 450 ton w porównaniu do 200 ton w roku 1999. Również Indie, największy konsument złota , zwiększyły jego import, i podobnie jak banki centralne skupują w ostatnich latach znaczne ilości złota. Efektem tego jest stały wzrost cen złota na rynku światowym, wywołany także spekulacyjnymi zakupami złota przez różne podmioty gospodarcze.

Zmiana preferencyjnych reguł pochodzenia towarów w UE - Jan Piotrowski
W 2011 r. weszły w życie nowe reguły pochodzenia dotyczące produktów importowanych w ramach systemu ogólnych preferencji handlowych (GSP). Reguły pochodzenia określają warunki, jakie muszą spełnić produkty importowane do UE, aby eksporterzy z krajów rozwijających się mogli skorzystać z preferencji celnych. Przed wprowadzeniem reformy funkcjonowało ponad 500 różnych reguł pochodzenia. Regulacje te ze względu na długie i kosztowne procedury administracyjne oraz uciążliwe procedury kontroli importowej stanowią poważne bariery w handlu. W 2005 r. Komisja Europejska podjęła prace nad modyfikacją systemu reguł pochodzenia w celu ich uproszczenia przez ustanowienie jednego, jasnego kryterium w postaci udziału wartości dodanej. Ostateczna wersja nowych reguł pochodzenia różni się jednak od pierwotnej. Zamiast kryterium udziału wartości dodanej zachowano zróżnicowane kryteria specyficzne. Wprowadzono jednak pewne uproszczenia i nowe elementy. Od 2017 r. certyfikaty pochodzenia wystawianych przez organy celne kraju beneficjenta będą zastąpione oświadczeniami o pochodzeniu towarów składanymi przez eksporterów, po ich zarejestrowaniu w systemie elektronicznym. Nowe reguły pochodzenia nie spowodują raczej zwiększenia importu preferencyjnego z krajów rozwijających się.

Świadczenia zdrowotne w świetle dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej - Małgorzata Paszkowska
W styczniu 2011 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę o korzystaniu z usług medycznych w UE, umożliwiającą leczenie w innym kraju i zwrot kosztów leczenia do poziomu gwarantowanego w kraju ubezpieczenia, zwaną w skrócie dyrektywa transgraniczną. Dyrektywa, zatwierdzona w lutym 2011 r. przez Radę UE, ma wejść w życie w 2013 r. Dyrektywa, kodyfikująca orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, od początku budziła wiele kontrowersji, przede wszystkim w aspekcie ekonomicznym (obciążenia dla budżetu, potencjalne ograniczenie kompetencji państw członkowskich). Przedmiotem artykułu jest przybliżenie treści dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz jej wpływ na możliwości leczenia zagranicznego, a także stanowiska Polski w tym zakresie.