Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty1/2013
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

1/2013

Anna Dąbrowska
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (IBRKK) - Warsaw

Priorities for the EU Consumer Policy for 2014-2020
The article presents the issue of consumer protection and the role which education can play in raising consumers' awareness with regard to their rights and the possibilities concerning pursuing their claims. The author discusses priorities of the 2014-2020 EU Consumer Policy in the light of the policy adopted for 2007-2013. Consumer awareness plays an important role in the effective implementation of consumer policy. The paper presents the results of the study carried out for the research project "Consumer Protection and Education in Selected Services Markets". As the research shows, the level of awareness of Polish consumers is low, which results in the lack of proper concern for consumer rights, lack of knowledge about consumer institutions and organisations as well as underestimation of the role which primary schools and lower secondary schools play in educating consumers.
Key words: consumer policy, consumer protection, education, consumer awareness.
JEL codes: D18

Priorytety polityki konsumenckiej UE na lata 2014-2020
Artykuł poświęcony jest problematyce ochrony konsumentów i roli, którą może odegrać edukacja w podnoszeniu świadomości konsumentów na temat przysługujących im praw i dochodzenia roszczeń. Omówiono priorytety polityki konsumenckiej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na tle realizowanej strategii polityki przyjętej na lata 2007-2013. Ważne miejsce w skuteczności wdrażania polityki konsumenckiej odgrywa świadomość konsumencka. W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby projektu badawczego Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług. Jak wynika z badań, poziom świadomości polskich konsumentów jest niski, co skutkuje brakiem należytego zainteresowania prawami konsumentów, nieznajomością instytucji i organizacji konsumenckich, a także niedocenianiem roli szkół na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w edukowaniu konsumentów.
Słowa kluczowe: polityka konsumencka, ochrona konsumentów, edukacja, świadomość konsumentów.
Kody JEL: D18

Приоритеты потребительской политики ЕС на 2014-2020 гг.
Статья посвящена проблематике защиты потребителей и роли, которую может сыграть обучение в повышении сознательности потребителей в отношении присущих им прав и взысканий по притязаниям. Обсудили приоритеты потребительской политики Европейского Союза на 2014-2020 гг. на фоне осуществляемой стратегии политики, принятой на 2007-2013 гг. Важное место в эффективности внедрения потребительской политики играет сознание потребителей. В статье представлены результаты исследования, проведенного для нужд исследовательского проекта «Защита и обучение потребителей на избранных рынках услуг». Как вытекает из исследований, уровень сознательности польских потребителей низок, что приводит к отсутствию надлежащей заинтересованности правами потребителей, к незнанию потребительских учреждений и организаций, а также к недооценке роли начальных школ и гимназий в обучении потребителей.
Ключевые слова: потребительская политика, защита потребителей, обучение, сознательность потребителей.
Коды JEL: D18


Piotr Tarka, Mirosława Kaczmarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Skala pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych
Przedmiotem rozważań jest konstrukcja skali do pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych. Artykuł ma charakter metodologiczno-empiryczny. W pierwszej jego części autorzy określili pojęcie i przedmiot samej postawy oraz wskazali na złożoną strukturę postaw konsumenckich. Owa złożoność powoduje, że w metodologii badań marketingowych kładzie się mocny nacisk na dobre, jakościowe narzędzia i metody pomiaru postaw pozwalające rzetelnie oraz trafnie określić ich wieloaspektowość. W kolejnej części omówiono wszystkie kluczowe zagadnienia związane z metodologią pomiaru postaw konsumenckich (w szczególności dotyczących postaw wobec produktów rynkowych). Zwrócono zatem szczególną uwagę na proces konstrukcji skali i definiowanie pojęć. Opisano także procedurę operacjonalizacji zmiennych oraz założenia budowy skali pomiarowej. Ostatecznie zaprezentowano wyniki własnych badań empirycznych w ramach konstrukcji skali do pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych.
Słowa kluczowe: skala pomiarowa, badania marketingowe, konsumenci.
Kody JEL: M31, C18

Scale of Measurement of Consumers' Attitudes Towards Market Products
The subject matter of authors' deliberations is construction of the scale for measurement of consumers' attitudes towards market products. The article is of a methodological and empirical nature. In its first part, the authors described the notion and subject matter of the very attitude as well as they indicated a complex structure of consumers' attitudes. That complexity causes that the marketing research methodology puts a strong emphasis on good-quality tools and methods of measurement of attitudes allowing for fair and correct determination of their multi-aspect nature. In the subsequent part, they discussed all key issues relating to the methodology of measuring consumers' attitudes (in particular, concerning attitudes towards market products). Therefore, they paid a particular attention to the process of construction of the scale and definition of the terms. They also described the procedure of operationalization of variables and the assumptions of construction of the scale of measure. Finally, the authors presented results of their empirical research within the framework of construction of the scale for measuring consumers' attitudes towards market products.
Key words: scale of measure, marketing research, consumers.
JEL codes: M31, C18

Шкала измерения отношений потребителей к рыночным продуктам
Предмет рассуждений - конструкция шкалы для измерения отношений потребителей к рыночным продуктам. Статья носит методологический и эмпирический характер. В первой ее части авторы определили понятие и предмет самого отношения и указали сложную структуру отношений потребителей. Та сложность приводит к тому, что в методологии маркетинговых исследований делают большой упор на доброкачественные инструменты и методы измерения отношений, которые позволяют добросовестно и четко определить их многоаспектный характер. В очередной части статьи обсудили все основные вопросы, связанные с методологией измерения отношений потребителей (в особенности касающихся отношений к рыночным продуктам). Следовательно, особое внимание обратили на процесс конструкции шкалы и определение понятий. Описали тоже процедуру операционализации переменных, а также предпосылки построения шкалы измерения. В последней части представили результаты собственных эмпирических исследований в рамках конструкции шкалы для измерения отношений потребителей к рыночным продуктам.
Ключевые слова: шкала измерения, маркетинговые исследования, потребители.
Коды JEL: M31, C18


Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Katarzyna Woźniak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce
Celem rozważań jest ukazanie zmian w wielkości i strukturze produkcji oraz eksporcie i spożyciu soków i nektarów owocowych w Polsce w latach 2000-2011. Materiał badawczy stanowiły dane statystyczne z publikacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB: Analizy Rynkowe - Rynek Owoców i Warzyw, stan i perspektywy, za lata 2000-2011. W badanym okresie wzrosła produkcja przetworów owocowych (o 34,4%), w tym soków i nektarów owocowych (o 44,4%). Najszybciej wzrastała produkcja napojów i nektarów owocowych, spadała zaś produkcja soku jabłkowego i z owoców cytrusowych, kosztem wzrostu importu tych produktów.
Słowa kluczowe: rynek owoców, przemysł przetwórczy, przetwory owocowe, soki i nektary owocowe, eksport i import przetworów.
Kody JEL: E23, Q13

Market for Fruit Juices and Nectars in Poland
The objective of deliberations is to indicate changes in the volume and structure of production, exports and consumption of fruit juices and nectars in Poland in 2000-2011. The research material was the statistical data from publications of the Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute: Market Analyses. The Market for Fruit and Vegetables: State and Perspectives, for the years 2000-2011. In the period in question, there increased production of processed fruit (by 34.4%), including fruit juices and nectars (by 44.4%). The most quickly was growing production of fruit drinks and nectars, whereas there was decreasing production of apple juice and juice made of citrus fruits at the expense of growth of imports of those products.
Key words: market for fruit, processing industry, fruit juices and nectars, exports and imports of processed products.
JEL codes: E23, Q13

Рынок фруктовых соков и нектаров в Польше
Цель рассуждений - указать изменения в объеме и структуре производства, в экспорте и в потреблении фруктовых соков и нектаров в Польше в 2000-2011 гг. Исследовательский материал представляли собой статистические данные из публикаций Института экономики сельского и пищевого хозяйства, Государственного исследовательского института, «Рыночные анализы. Рынок фруктов и овощей: состояние и перспективы», за 2000-2011 гг. В исследуемом периоде увеличилось производство продуктов переработки фруктов (на 34,4%), в том числе фруктовых соков и нектаров (на 44,4%). Быстрее всего возрастало производство фруктовых напитков и нектаров, снижалось же производство яблочного сока и сока из цитрусовых фруктов за счет увеличения импорта этих продуктов.
Ключевые слова: рынок фруктов, перерабатывающая промышленность, продукты переработки фруктов, фруктовые соки и нектары, экспорт и импорт продуктов переработки.
Коды JEL: E23, Q13


Magdalena Hryniewicka, Józef Niemczyk
IBRKK - Warszawa

Ocena założeń i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma szczególne, bazowe znaczenie dla przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, zgodnego z potrzebami ochrony środowiska naturalnego. Środki przewidziane do realizacji Programu koncentrują sie głównie na rozwoju transportu (70% ogólnej wartości środków). Infrastruktura jest ponadto rozbudowywana w ramach 16 programów operacyjnych oraz w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Na koniec kwietnia 2012 r. istotny odsetek środków przewidzianych w różnych obszarach Programu był skierowany do realizacji (podpisane umowy), np.: 87% w zakresie środowiska, 68% w zakresie transportu, 93% w szkolnictwie wyższym, 87% w zakresie kultury. Wartość wskaźników czyni bardziej prawdopodobną pełną i terminową realizację Programu.
Niezależnie od dokonywanych korekt, ciągle widoczne są pewne słabe strony Programu. Można do nich zaliczyć, między innymi:
• względnie dużą eklektyczność struktury Programu (zbyt duży zakres), który obejmuje - transport, środowisko, energetykę, ale również szkolnictwo wyższe, kulturę, ochronę zdrowia;
• obiektywnie mocno rozbudowaną i wielopoziomową formę zarządzania Programem, przy jednoczesnym niedostatku fachowych kadr i mocy przerobowych. Wpływa to negatywnie na terminowość i jakość realizacji projektów i podnosi koszty Programu. Niestety, wybór wielu najtańszych ofert realizatorów Programu, często bez dostatecznie wnikliwej kontroli ich kondycji techniczno-finansowej, jest nietrafny. Również bieżąca kontrola realizacji projektów wydaje się mało wnikliwa, o czym świadczy niska jakość oddawanych do użytku dróg i autostrad.
Mimo to trzeba stwierdzić, że na obecnym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odpowiada potrzebom rozwojowym, chociaż naszym zdaniem zbyt ograniczone środki są kierowane na rozwój transportu (zwłaszcza dróg i autostrad) oraz na modernizację i rozbudowę energetyki.
Słowa kluczowe: Infrastruktura, Programy Operacyjne, Ochrona Środowiska, NSRO.
Kody JEL: R4, Q4, Q5

Evaluation of the Assumptions and Implementation of the Operational Programme "Infrastructure and Environment"
The Operational Programme "Infrastructure and Environment" is of a specific, base importance for the future Poland's socio-economic development, compliant with the needs of natural environment protection. The resources assigned for the Programme accomplishment are mainly focused on transport development (70% of the total value of funds). The infrastructure is additionally expanded within the framework of 16 regional operational programmes and in the Operational Programme "Development of Eastern Poland". As of the end of April 2012, a substantial percentage of the resources envisaged in various areas of the Programme was put into implementation (signed agreements), for example, 87% in the area of environment, 68% in the area of transport, 93% in the high school sector, 87% in the field of culture. The value of indices makes probable a full and timely accomplishment of the Programme.
Disregarding the carried out corrections, there are still apparent certain weaknesses of the Programme. They include, inter alia:
• relatively great eclecticism of the Programme's structure (too large scope) which comprises transport, environment, power engineering but also higher education, culture, healthcare;
• an objectively highly developed and multi-level form of Programme management, with a simultaneous deficit of professional staff and production capacities. It negatively affects timeliness and quality of project accomplishment and raises Programme's costs. Unfortunately, selection of many cheapest offers made by Programme contractors, often without a sufficiently thorough control of their technical and financial condition, is improper. Also the current control of project implementation seems to be not thorough enough what is evidenced by a low quality of roads and motorways put into operation.
Despite all this, one has to state that, at the present stage of the socio-economic development of Poland, the Operational Programme "Infrastructure and Environment" meets the developmental needs, though, in our opinion, too limited means are directed to transport development (particularly roads and motorways) as well as to modernisation and extension of the power engineering sector.
Key words: infrastructure, operational programmes, environment protection, NSRF.
JEL codes: R4, Q4, Q5

Оценка предпосылок и осуществления Оперативной программы «Инфраструктура и окружающая среда»
Оперативная программа «Инфраструктура и окружающая среда» имеет особое, базовое значение для будущего общественно-экономического развития Польши, согласного с нуждами защиты естественной среды. Средства, предусмотренные для осуществления программы, сосредоточены, в основном, на развитии транспорта (70% общей стоимости средств). Кроме того, инфраструктура развивается в рамках 16 региональных оперативных программ и по Оперативной программе «Развитие восточной Польши». На конец апреля 2012 г. существенная доля средств, предусмотренных в разных областях программы, была направлена для осуществления (подписанные договоры), например, 87% в области окружающей среды, 68% в области транспорта, 93% в вузах, 87% в области культуры. Объем показателей делает вероятным полное и своевременное осуществление программы.
Независимо от проведенных корректур, все еще видны некоторые слабые стороны программы. К их числу можно, в частности, отнести:
• относительно высокую эклектичность структуры программы (слишком большой диапазон), которая охватывает транспорт, окружающую среду, энергетику, но и вузы, культуру, здравоохранение;
• объективно широко развитую и многоступенчатую форму управления программой при одновременной нехватке профессиональных кадров и производственных мощностей. Это отрицательно сказывается на своевременности и качестве выполнения проектов и повышает издержки программы. Увы, выбор многих самых дешевых предложений исполнителей программы, часто без достаточно тщательного контроля их технико-финансового положения, неправилен. Также текущий контроль за выполнением проектов представляется недостаточно пристальным, о чем свидетельствует низкое качество сдаваемых в пользование дорог и автомагистралей.
Несмотря на это следует констатировать, что на нынешнем этапе социально-экономического развития Польши Оперативная программа «Инфраструктура и окружающая среда» отвечает нуждам развития, хотя, по-нашему, слишком ограниченные средства направляются на развитие транспорта (особенно дорог и автомагистралей), а также на модернизацию и развитие энергетики.
Ключевые слова: инфраструктура, оперативные программы, защита окружающей среды, НСРС.
Коды JEL: R4, Q4, Q5


Roma Ryś-Jurek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cykl konwersji gotówki w gospodarstwie rolnym - wybrane problemy na podstawie danych FADN dla krajów UE-27
z 2009 roku
Badaniu poddano cykl konwersji gotówki, a także zanalizowano płynność zadłużenia, sprawność działania i rentowność w gospodarstwie rolnym. Wykorzystano dane z bazy FADN. Porównano wyniki gospodarstw rolnych z Polski z wynikami obserwowanymi w UE-27 w 2009 roku. Wykazano, że rodzaj prowadzonej działalności, którą jest produkcja rolna, wpływa na wyniki uzyskane w badaniu przez gospodarstwa rolne, gdyż mają one wysoki poziom kapitału obrotowego netto w dniach obrotu, długi cykl operacyjny, nadpłynność, niską skłonność do zadłużania, małą sprawność działania i niewysoką rentowność. W toku prowadzonych badań sformułowano trzy problemy metodologiczne i zaproponowano sposoby ich rozwiązania.
Słowa kluczowe: cykl konwersji gotówki, cykl operacyjny, gospodarstwo rolne.
Kody JEL: Q14

Cash Conversion Cycle on a Farm - Selected Problems Based on the FADN Data for the EU-27 Countries of the Year 2009
The survey was carried out on the cash conversion cycle as well as there are analysed debt liquidity, activity efficiency and profitability on a farm. There were used data from the FADN base. The author compared the results of farms from Poland with the results observed in the EU-27 in 2009. She pointed out that the type of carried out activity, which agricultural production is, affects the results achieved by the farms surveyed, as they have a high level of net current assets in trading days, long operating cycle, excess liquidity, low propensity to borrow, low efficiency of activity and low profitability. In the course of surveys carried out, there were formulated three methodological problems and proposed ways of their solution.
Key words: cash conversion cycle, operating cycle, farm.
JEL codes: Q14

Цикл конверсии наличности на ферме - избранные проблемы на основе данных FADN для стран-членов ЕС-27 от 2009 года
Был исследован цикл конверсии наличности и проведен анализ ликвидности задолженности, четкости действия и рентабельности на ферме. Использовали данные из базы FADN. Автор сравнила результаты польских ферм с результатами, наблюдаемыми в ЕС-27 в 2009 году. Она указала, что вид осуществляемой деятельности, какой является сельскохозяйственное производство, влияет на результаты, достигнутые обследуемыми фермами, ибо они имеют высокий уовень чистого оборотного капитала в днях товарообращения, длинный операционный цикл, сверхликвидность, низкую склонность задалживаться, низкую четкость действия и невысокую рентабельность. По ходу проводимых исследований были поставлены три методологические проблемы и предложены способы их решения.
Ключевые слова: цикл конверсии наличности, операционный цикл, ферма.
Коды JEL: Q14


Sylwester Makarski, Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski

Perspektywy rozwoju marketingu
Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (część III)

Artykuł stanowi ostatnie z cyklu trzech opracowań odnoszących się do problematyki perspektyw rozwoju marketingu, wraz z aspektami nauki, dydaktyki oraz praktyki. Zaprezentowano w nim poglądy na temat praktyki zarządzania marketingowego z uwzględnieniem potencjalnych kierunków zmian w tym zakresie. Analiza prowadzona jest w kierunku charakterystyki rozbieżności między teoretycznymi koncepcjami marketingu i jego stosowaniem w praktyce. Zmieniające się oczekiwania rynku pracy skłaniają ponadto do rozważenia nowych koncepcji i metod kształcenia pozwalających uzyskać wyższy stopień integralności działań dydaktyków z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji oraz wyzwań stawianych przed absolwentami uczelni wyższych na rynku pracy.
Słowa kluczowe: zarządzanie marketingowe, praktyka marketingu, dydaktyka marketingu, efekty kształcenia, wiedza, umiejętności, kompetencje.
Kody JEL: M31

Perspectives of Marketing Development
Science and Didactics Versus Challenges of Practice (Part III)

The article is the last of the cycle of three studies related to the subject matters of perspectives of marketing development taking into account the aspects of science, didactics and practice. The authors presented in it opinions on the practice of marketing management taking into account potential directions of changes in this respect. An analysis is carried out from the viewpoint of characteristics of discrepancies between the theoretical concepts of marketing and its application in the practice. Moreover, the decreasing expectations of the labour market prompt to take into consideration new educational concepts and methods allowing achievement of a higher degree of integrity of actions carried out by didactics in the area of marketing, trade and consumption as well as challenges posed to graduates in the labour market.
Key words: marketing management, marketing practice, marketing didactics, educational effects, knowledge, skills, competences.
JEL codes: M31

Перспективы развития маркетинга
Наука и дидактика перед лицом вызовов практики (Часть III)

Статья представляет собой последнюю из цикла трех разработок, касающихся проблематики перспектив развития маркетинга, учитывающей аспекты науки, дидактики и практики. В ней представлены взгляды на практику маркетингового управления с учетом потенциальных направлений изменений в этом отношении. Анализ проводится в направлении характеристики расхождений между теоретическими концепциями маркетинга и его применением на практике. Изменяющиеся ожидания рынка труда склоняют, кроме того, к обсуждению новых концепций и методов обучения, позволяющих получить более высокую степень интегральности действий дидактиков из области маркетинга, торговли и потребления, а также вызовов, с которыми сталкиваются выпускники вузов на рынке труда.
Ключевые слова: маркетинговое управление, практика маркетинга, обучение маркетингу, эффекты обучения, знания, умения, компетенции.
Коды JEL: M31