Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6/2012
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6/2012

Barbara Freytag-Leyer, Prof. Dr Socio-ecology of Private Households
Department of Nutritional, Food and Consumer Sciences, Fulda University of Applied Sciences, Germany

Sustainable Consumption in the Field of Nutrition in Germany - Four Examples
Four main surveys in Germany focused on sustainable consumption in the field of nutrition. The results and the methods of these studies were analysed. The results show the complexity of nutrition behaviour and influencing factors. Organic products have become more familiar in recent years but the purchase frequency of organic products is low. Different quantitative and qualitative methods were used to gather data. Recommendations were given for the food supply chain as politics and consumer counselling in the conclusions of these projects. Advice for future research is offered at the end of the analyses. Inter- and transdisciplinary research and methods should increase. Not only nutrition, but also all household activities should be included in the analysis of sustainable consumption.
Key words: sustainable consumption, organic products, private households, inter- and transdisciplinary research
JEL codes: E2

Konsumpcja zrównoważona w dziedzinie żywienia w Niemczech - cztery przykłady
Cztery podstawowe badania ankietowe w Niemczech skoncentrowały się na zrównoważonej konsumpcji w dziedzinie wyżywienia. Dokonano analizy wyników i metod tych badań. Wyniki wskazują na złożoność zachowań żywieniowych i wpływających na nie czynników. Produkty ekologiczne stały się w ostatnich latach bardziej znane, ale częstotliwość kupowania produktów organicznych jest niska. Do zebrania danych użyto różnych metod ilościowych i jakościowych. We wnioskach tych projektów podano zalecenia dla łańcucha dostaw żywności w charakterze polityk i doradztwa konsumenckiego. Pod koniec analiz proponuje się doradztwo w sprawie przyszłych badań. Należy zwiększyć zakres badań i metod inter- i transdyscyplinarnych. Analiza zrównoważonej konsumpcji powinna objąć nie tylko żywienie, lecz także całą działalność gospodarstw domowych.
Słowa kluczowe: zrównoważona konsumpcja, produkty ekologiczne, indywidualne gospodarstwa domowe, badania inter- i transdyscyplinarne.
Kody JEL: E2

Устойчивое потребление в области питания в Германии - четыре примера
Четыре основных опроса в Германии были сосредоточены на устойчивом потреблении в области питания. Провели анализ результатов и методов этих опросов. Результаты указывают сложность поведения в отношении питания и влияющих на него факторов. Экологические продукты стали в последние годы более известными, но частотность их покупки низка. Для сбора данных использовали разные количественные и качественные методы. В выводах из этих проектов указаны рекомендации для цепочки поставок продуктов питания в качестве политики и потребительских советов. В конце анализов предлагаются советы по вопросу о будущих исследованиях. Следует расширить круг интер- и трансдисциплинарных исследований и методов. Анализ устойчивого потребления должен охватить собой не только питание, но и всю деятельность домохозяйств.
Ключевые слова: устойчивое потребление, органические продукты, частные домохозяйства, интер- и трансдисциплинарные исследования.
Коды JEL: E2

 


Wojciech Przychodzeń
Akademia Leona Koźmińskiego - Warszawa

 

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
W artykule dokonano analizy głównych czynników warunkujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce. Otrzymane rezultaty potwierdzają, że Polska jest pod tym względem liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to przede wszystkim spowodowane korzystnymi uwarunkowaniami czynników tradycyjnych, jak stabilna sytuacja polityczno-prawna, chłonny rynek wewnętrzny, dynamiczny wzrost gospodarczy, duży potencjał rynku pracy, znaczący stopień rozwoju rynku finansowego, stabilność kursu walutowego i niskie płacowe koszty pracy. Pomimo to, w celu zachowania pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej i atrakcyjnej lokalizacji w ujęciu globalnym, konieczna staje się poprawa sytuacji w Polsce w zakresie uwarunkowań składających się na klimat inwestycyjny. Dotyczy to zwłaszcza poprawy spójności przepisów prawnych, wzrostu efektywności procedur administracyjnych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz ograniczenia klina podatkowego.
Słowa kluczowe: zagraniczne inwestycje bezpośrednie, klimat inwestycyjny, czynniki warunkujące napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Kody JEL: H54, O16, P33

Factors Determining Inflow of Foreign Direct Investment in Poland
In his article, the author carried out an analysis of the main factors determining inflow of foreign direct investment (FDI) in Poland. The obtained results confirm that Poland is in these terms a leader in Central and Eastern Europe. This is caused first of all, by favourable conditions of the traditional factors such as the stable political and legal situation, absorptive internal market, dynamic economic growth, large labour market potential, considerable degree of financial market development, stability of exchange rate and low wage labour costs. Despite that, in order to retain the position of leader in Central and Eastern Europe and attractive locality in global terms, there is the need to improve the situation in Poland as regards the determinants comprising the investment climate. This particularly concerns improvement of consistency of legal regulations, growth of effectiveness of the administrative procedures related to starting up business activity and reduction of the tax wedge.
Key words: foreign direct investment, investment climate, factors determining inflow of foreign direct investment.
JEL codes: H54, O16, P33

Факторы, обусловливающие приток прямых зарубежных инвестиций в Польше
В статье провели анализ основных факторов, обусловливающих приток прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) в Польше. Полученные результаты подтверждают, что Польша является в этом отношении лидером в Центрально-Восточной Европе. Это прежде всего вызвано благоприятными обусловленностями традиционных факторов, таких как стабильное политико-правовое положение, емкий внутренний рынок, динамичный экономический рост, большой потенциал рынка рабочей силы, значительная степень развития финансового рынка, стабильный валютный курс и низкие издержки труда по его оплате. Несмотря на это, для удержания позиции лидера в Центрально-Восточной Европе и привлекательного положения в глобальном выражении необходимым становится улучшение положения в Польше в отношении обусловленностей, составляющих инвестиционный климат. Это, в особенности, касается улучшения последовательности правовых положений, роста эффективности административных процедур, связанных с приступлением к осуществлению экономической деятельности, и ограничения налогового клина.
Ключевые слова: прямые зарубежные инвестиции, инвестиционный климат; факторы, обусловливающие приток прямых зарубежных инвестиций.
Коды JEL: H54, O16, P33


Leszek Michalczyk
Politechnika Krakowska

Perspektywy rozwoju e-commerce w Polsce
W artykule analizie poddano możliwości rozwojowe handlu internetowego w Polsce. Wykorzystanie narzędzi internetowych w działalności handlowej datuje się w Polsce od początku ubiegłej dekady, zwłaszcza od roku 2003. Wykorzystywane są tu zarówno witryny, jak i sklepy internetowe. W artykule, poza analizą związaną z danymi historycznymi, uwzględniono perspektywę rozwoju branży związaną z rozwojem Internetu szerokopasmowego.
Słowa kluczowe: handel elektroniczny, e-commerce.
Kody JEL: M39, Y8

Perspectives of E-commerce Development in Poland
In his article, the author analyses opportunities for development of Internet trade in Poland. Making use of the Internet tools in commercial activities has dated in Poland since the beginning of the previous decade, especially since the year 2003. Here are used both websites and Internet shops. In the article, besides the analysis connected with historical data, there are taken into consideration the perspective for development of the branch related to broad-band Internet development.
Key words: e-commerce, Polish e-commerce, Poland.
JEL codes: M39, Y8

Перспективы развития э-торговли в Польше
В статье провели анализ возможностей развития Интернет-торговли в Польше. Использование Интренет-инструментов в торговой деятельности датируется в Польше с начала прошлой декады, в особенности с 2003 г. Здесь используются как витрины, так и Интернет-магазины. В статье, наряду с анализом, связанным с историческими данными, учли перспективу развития отрасли, связанной с развитием высокоскоростного (широкополосного) Интернета.
Ключевые слова: э-торговля, э-торговля в Польше, Польша.
Коды JEL: M39, Y8


Joanna Wiśniewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Strategie konkurencji przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego w warunkach konwergencji rynku krajowego i zagranicznego
W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego. Analizowano źródła przewagi konkurencyjnej i stosowane strategie konkurencji na rynkach krajowym i zagranicznych. Strategie badanych przedsiębiorstw są zgodne z przewagami konkurencyjnymi związanymi z jakością produktów i specjalizacją produkcji. Zbieżność ocen przedsiębiorców wskazuje na konwergencję warunków rynkowych w kraju i za granicą. Jednak przedsiębiorcy relatywnie słabiej oceniali swoją pozycję na rynkach zagranicznych niż na rynku krajowym. Słabsza pozycja badanych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wynika z niskiego stopnia koncentracji przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa owoców i warzyw oraz z ich relatywnie niskiej innowacyjności.
Słowa kluczowe: konkurencyjność branży, strategie konkurencji przedsiębiorstw, źródła przewagi konkurencyjnej.
Kody JEL: L11, L21

Strategies of Competition of Enterprises of the Fruit-and-Vegetable Processing Industry under the Conditions of Domestic and Foreign Market Convergence
In her article, the author presents results of qualitative research of competitiveness of Polish enterprises of the fruit-and-vegetable processing industry. She analysed the sources of competitive advantage and the applied competition strategies in the domestic and foreign markets. Strategies of the surveyed enterprises comply with competitive advantages connected with quality of products and produce specialisation. Convergence of opinions of entrepreneurships indicates the convergence of market conditions in the country and abroad. However, entrepreneurs relatively worse assessed their position in foreign markets than in the domestic one. The weaker position of the enterprises in question in foreign markets results from a low degree of concentration of the fruit-and-vegetable processing industry enterprises and their relatively low innovativeness.
Key words: branch competitiveness, enterprises competition strategies, sources of competitive advantage.
JEL codes: L11, L21

Стратегии конкуренции предприятий фруктово-овощной перерабатывающей промышленности в условиях конвергенции национального и зарубежных рынков
В статье представили результаты качественных исследований конкурентоспособности польских предприятий фруктово-овощной перерабатывающей промышленности. Анализировали источники конкурентного преимущества и применяемые стратегии конкуренции на внутреннем и зарубежных ранках. Стратегии обследуемых предприятий сходны с конкурентными преимуществами, связанными с качеством продуктов и специализацией производства. Сходство оценок предпринимателей указывает на конвергенцию рыночных условий в стране и за рубежом. Однако предприниматели относительно слабее оценили свою позицию на зарубежных рынках, нежели на национальном рынке. Более слабая позиция обследуемых предприятий промышленности по переработке овощей и фруктов вытекает из низкой степени концентрации предприятий фруктово-овощной перерабатывающей промышленности, а также из их относительно низкой инновационности.
Ключевые слова: конкурентоспособность отрасли, стратегии конкуренции предприятий, источники конкурентного преимущества.
Коды JEL: L11, L21


Anna Zielińska-Chmielewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Analiza strategiczna spółki akcyjnej Indykpol SA przy wykorzystaniu metody SPACE
Celem rozważań jest próba identyfikacji pozycji strategicznej giełdowej spółki Indykpol SA działającej na krajowym rynku drobiu oraz określenie zalecanej dla niej strategii działania. W związku z powyższym w czteropolowym układzie współrzędnych utworzonym w czterech wymiarach przeprowadzono analizę portfelową tej spółki z wykorzystaniem metody SPACE. Wyniki opracowania pokazują, że Indykpol SA charakteryzuje się silną pozycją i działa na atrakcyjnym rynku. Zatem należy zastosować agresywną strategię polegającą na intensywnej penetracji i ekspansji działalności.
Słowa kluczowe: metoda SPACE, siła finansowa (SF), przewaga konkurencyjna (PK), siła rynku (SS), stabilność otoczenia (SO), strategie działania: agresywna, konserwatywna, konkurencyjna, defensywna.
Kod JEL: L25, Q13

Strategic Analysis of the Joint-Stock Company Indykpol with the Use of the SPACE Method
The objective of the article is an attempt to identify the strategic position of the quoted company Indykpol operating in the national market for poultry as well as to define the strategy of activities recommended for it. Having the said in mind, in the four-field set of coordinates, set up in the four dimensions, there was carried out an analysis of this company's portfolio with the use of the SPACE method. The results show that Indykpol SA is characterised by a strong position and is operating in an attractive market. Hence, there should be applied an aggressive strategy consisting in an intense penetration and expansion of activities.
Key words: SPACE method, financial strength, competitive advantage, market strength, stability of the environment, strategies for activities: aggressive, conservative, competitive, defensive.
JEL codes: L25, Q13

Стратегический анализ акционерного общества «Indykpol» с использованием метода SPACE
Цель статьи - попытка выявить стратегическую позицию биржевой компании «Indykpol», действующей на национальном рынке мяса птицы, и определить рекомендуемую стратегию действия. В этой связи в четырехполевой системе координат, созданной в четырех измерениях, провели анализ портфеля заказов этой компании с использованием метода SPACE. Результаты разработки показывают, что для «Indykpol SA» характерна сильная позиция и что компания действует на привлекательном рынке. Следовательно, надо применить агрессивную стратегию, заключающуюся в интенсивном проникновении и в экспансии деятельности.
Ключевые слова: метод SPACE, финансовая сила, конкурентное преимущество, сила рынка, стабильность среды, стратегии действия: агрессивная, консервативная, конкурентная, дефенсивная.
Коды JEL: L25, Q13


Sylwester Makarski, Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski

Perspektywy rozwoju marketingu
Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (część II)
Artykuł stanowi drugie z cyklu trzech opracowań odnoszących się do problematyki perspektyw rozwoju marketingu uwzględniającej aspekty nauki, dydaktyki oraz praktyki. Traktuje o tendencjach zmian w konsumpcji i zachowaniach konsumentów jako podstawowych uwarunkowaniach rozwoju gospodarki rynkowej oraz podmiotów w niej funkcjonujących. Porusza ponadto problematykę serwicyzacji konsumpcji oraz konsumpcji zrównoważonej, które także wpływają na transformację struktur handlu i usług w Polsce. Zwraca uwagę na procesy rozwoju w handlu i usługach będące następstwem zmian w preferencjach nabywczych klientów. Wskazuje na zmiany ilościowe i jakościowe w handlu.
Słowa kluczowe: konsumpcja, konsumpcja zrównoważona, serwicyzacja, handel, e-handel, struktury handlu, centra handlowe.
Kody JEL: M31

Perspectives of Marketing Development
Science and Didactics Versus Challenges of Practice (Part II)
The article constitutes the second of the cycle of three studies related to the subject matters of perspectives of marketing development taking into account the aspects of science, didactics and practice. It treats the trends in changes in consumption and consumer behaviour as the basic determinants of development of the market economy and entities functioning therein. Moreover, it touches the subject matter of servicisation of consumption and sustainable consumption which also affects transformation of the structures of trade and services in Poland. The authors pay attention to the processes of development in trade and services being a consequence of changes in the customers' purchasing preferences. They indicate the quantitative and qualitative changes in trade.
Key words: consumption, sustainable consumption, servicisation, commerce, e-commerce, commercial structures, shopping centres.
JEL codes: M31

Перспективы развития маркетинга
Наука и дидактика перед лицом вызовов практики (Часть II)
Статья представляет собой вторую из цикла трех разработок, относящихся к проблематике перспектив развития маркетинга, учитывающей аспекты науки, дидактики и практики. Она обсуждает тенденции изменений в потреблении и в поведении потребителей как основные обусловленности развития рыночной экономики и функционирующих в ней субъектов. Кроме того, она затрагивает проблематику сервисизации потребления и устойчивого потребления, кторые также влияют на трансформацию структур торговли и услуг в Польше. Авторы обращают внимание на процессы развития в торговле и услугах, являющиеся следствием изменений в покупательских предпочтениях клиентов. Они указывают на количественные и качественные изменения в торговле.
Ключевые слова: потребление, устойчивое потребление, скрвисизация, торговля, э-торговля, структуры торговли, торговые центры.
Коды JEL: M31