Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty5/2012
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

5/2012

Jacek Chwałek
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Alians strategiczny - dylematy wyboru
Celem rozważań jest ocena przydatności aliansów strategicznych dla przedsiębiorców działających w sferze handlu w okresie słabej koniunktury gospodarczej. Na podstawie krytycznej analizy literatury tematu oraz własnego doświadczenia z zakresu doradztwa gospodarczego autor rozważa, czym powinni kierować się przedsiębiorcy podejmując decyzję o wyborze formuły współpracy z innymi uczestnikami rynku i jakie mają w tym względzie możliwości wyboru. Zidentyfikowane konfiguracje obejmują - zgodnie z podejściem zaproponowanym przez Y. Doza i G. Hammela - alianse polegające na łączeniu sił, alianse polegające na łączeniu kompetencji i alianse polegające na przejmowaniu umiejętności. Mogą być one zawierane zarówno wewnątrz branży handlowej, jak i wzdłuż łańcucha tworzenia wartości dla ostatecznego nabywcy, w ramach własnego łańcucha tworzenia wartości lub pomiędzy różnymi łańcuchami tworzenia wartości. Decyzje dotyczące formy organizacyjno-prawnej są wtórne wobec decyzji merytorycznej: w jakim celu i z kim zawrzeć alians.
Słowa kluczowe: alianse w handlu, alians strategiczny, alians łączenia sił, alians łączenia kompetencji, alians przyswajania wiedzy, formy organizacyjno-prawne aliansów.
Kody JEL: D04, D23, D30, L10, L81

Strategic Alliance - Choice Dilemmas
The objective of deliberations is to assess usefulness of strategic alliances for enterprises operating in the sphere of trade during an economic downturn. Based on the critical analysis of the literature on the topic and his own experience in the area of business consulting, the author deliberates what should guide entrepreneurs in making their decision on choice of the formula of cooperation with other market participants and what possibilities of choice they have in this regard. The identified configurations comprise - according to the approach proposed by Y. Doz and G. Hammel - alliances consisting in joining forces, alliances consisting in joining expertise and alliances consisting in taking over skills. They may be concluded both within the trade branch and along the chain of creation of value for the final customer, within the framework of own value-creating chain or between various value-creating chains. Decisions on the organisational and legal form are secondary compared with the substantial decision: for what purpose and with whom to conclude an alliance.
Key words: alliances in trade, strategic alliance, force-joining alliance, competences-joining alliance, knowledge-absorption alliance, organisational and legal forms of alliances.
JEL codes: D04, D23, D30, L10, L81

Стратегический альянс - дилеммы выбора
Цель рассуждений - оценка пригодности стратегических альянсов для предприятий, действующих в сфере торговли во времена экономического спада. На основе критического анализа литературы по теме и собственного опыта из области экономической консультации автор рассуждает, чем должны руководствоваться предприниматели, принимая решение о выборе формулы сотрудничества с другими участниками рынка и каковы у них в этом отношении возможности выбора. Выявленные конфигурации охватывают - в соответствии с подходом, предложенным авторами Y. Doz и G. Hammel - альянсы, заключающиеся в объединении сил, альянсы, заключающиеся в объединении компетенций, и альянсы, заключающиеся в перенятии умений. Они могут заключаться как внутри торговой отрасли, так и вдоль цепочки создания ценностей для конечного покупателя, в рамках собственной цепочки создания ценностей или между различными цепочками создания ценностей. Решения насчет организационно-правовой формы - вторичны по отношению к решению по существу: для чего и с кем заключить альянс.
Ключевые слова: альянсы в торговле, стратегический альянс, альянс объединения сил, альянс объединения компетенций, альянс усвоения знаний, организационно-правовые формы альянсов.
Коды JEL: D04, D23, D30, L10, L81


Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Impact of the Free and Open Source Software on Enterprises' Activities. Research Conclusions
The objective of the article is to present the most important conclusions resulting from the carried out empirical studies on the impact of Free and Open Source Software (FOSS) on activities of Polish enterprises. These studies aim at filling up the gap concerning lack of analyses of potential and real possibilities to use FOSS in the economic practice, including private enterprises. The general conclusion from the carried out studies is as follows: despite the fact that FOSS is used by Polish enterprises relatively broadly, only few of them are aware of the fact that they deal just with this type of software. The use of Free and Open Source Software affects improvement of efficacy of functioning of all groups of economic entities singled out by the number of employees, first of all such, in which there is operating a separated IT unit and there takes place a broad use of computers in the production and managerial processes.
Key words: Free and Open Source Software, empirical studies, enterprise.
Kody JEL: L20, L31, L86 i M15

Wpływ Wolnego i Otwartego Oprogramowania na działalność przedsiębiorstw. Wnioski z badań
Celem rozważań jest przedstawienie najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań empirycznych nad wpływem Wolnego i Otwartego Oprogramowania (WOO) na działalność polskich przedsiębiorstw. Badania te starają się wypełnić lukę dotyczącą braku analiz potencjalnych i realnych możliwości wykorzystania WOO w praktyce gospodarczej, w tym w prywatnych przedsiębiorstwach. Generalna konkluzja z przeprowadzonych badań brzmi następująco: mimo że WOO jest wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa stosunkowo szeroko, to tylko nieliczne z nich zdają sobie sprawę z tego, że mają do czynienia właśnie z tego typu oprogramowaniem. Stosowanie Wolnego i Otwartego Oprogramowania wpływa na poprawę sprawności funkcjonowania wszystkich grup podmiotów gospodarczych wyodrębnionych ze względu na liczbę pracujących, przede wszystkim takich, w których funkcjonuje wyodrębniona komórka IT oraz ma miejsce szerokie wykorzystanie komputerów w procesach produkcyjnych i zarządczych.
Słowa kluczowe: Wolne i Otwarte Oprogramowanie, badania empiryczne, przedsiębiorstwo
Kody JEL: L20, L31, L86 i M15

Влияние свободного и открытого программного обеспечения на деятельность предприятий. Выводы из исследований
Цель статьи - представить основные выводы, вытекающие из проведенных эмпирических исследований по влиянию свободного и открытого программного обеспечения (СОПО) на деятельность польских предприятий. Эти исследования страются заполнить брешь, связанную с нехваткой анализов, касающихся потенциальных и реальных возможностей использования СОПО в экономической практике, в том числе на частных предприятиях. Общий вывод из проведенных исследований следующий: несмотря на то, что СОПО используется польскими предприятиями относительно широко, лишь немногочисленные из них отдают себе отчет в том, что они имеют дело именно с такого рода программным обеспечением. Применение свободного и открытого программного обеспечения влияет на улучшение четкости функционирования всех групп экономических субъектов, выделенных по числу занятых, прежде всего таких, в которых действует выделенная информатическая единица и имеет место широкое использование компьютеров в производственных и управленческих процессах.
Ключевые слова: свободное и открытое программное обеспечение, эмпирические исследования, предприятие
Коды JEL: L20, L31, L86 i M15


Urszula Kłosiewicz-Górecka
IBRKK - Warszawa

Zakup towarów w przedsiębiorstwach handlowych - ocena stanu i kierunki zmian
Celem rozważań jest ocena organizacji zakupu i zidentyfikowanie zmian, które zachodzą w sferze zakupu w przedsiębiorstwach handlowych. Analizą objęto niezależne przedsiębiorstw handlowe i funkcjonujące jako sieci handlowe. W artykule wykorzystano dostępne dane GUS dotyczące struktury dostaw do przedsiębiorstw hurtowych i detalicznych wg typu dostawców towarów oraz wyniki badania z połowy 2011 r. dotyczącego relacji między dostawcami i odbiorcami towarów, przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wśród producentów i przedsiębiorstw handlowych z artykułami codziennego zapotrzebowania.
Kluczowe słowa: organizacja zakupu towarów, typy dostawców, współpraca z dostawcami.
Kody JEL: D30, L81

Purchasing Goods at Trade Enterprises - Evaluation of Condition and Directions of Changes
The objective of deliberations is to evaluate organisation of purchasing and to identify the changes occurring in the sphere of purchases at trade enterprises. An analysis covered independent commercial enterprises and those operating as trade chains. In her article, the author used the CSO available data on the structure of supplies to wholesale and retail enterprises by type of suppliers as well as findings of the survey from the half of the year 2011 on the relationships between commodity suppliers and recipients, carried out by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research among manufacturers and trade enterprises with FMCG.
Key words: organisation of goods purchasing, types of suppliers, cooperation with suppliers.
JEL codes: D30, L81

Закупка товаров на торговых предприятиях - оценка состояния и направления изменений
Цель рассуждений - оценить организацию закупки и выявить изменения, происходящие в сфере закупок на торговых предприятиях. Анализ охватил собой независимые торговые предприятия и функционирующие в системе торговых сетей. В статье использовали доступные данные ЦСУ, касающиеся структуры поставок на оптовые и розничные предприятия по типу поставщиков товаров, а также результаты исследования полугодия 2011 г., касающегося отношений между поставщиками и получателями товаров, проведенного Институтом исследований рынка, потребления и деловых циклов среди производителей и торговых предприятий с товарами повседневного спроса.
Ключевые слова: организация закупки товаров, типы поставщиков, сотрудничество с поставщиками.
Коды JEL: D30, L81


Lidia Kuczewska
IBRKK - Warszawa

Inwestycje zagraniczne w sektorze usług
W niniejszym artykule zaprezentowano dwa istotne przejawy internacjonalizacji polskiego sektora usług, a mianowicie inwestycje zagraniczne lokowane w polskim sektorze usług oraz wchodzenie przez polskie przedsiębiorstwa usługowe na rynki zagraniczne. W obu przypadkach ukazano wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sekcjach zaliczanych do sektora usług oraz bariery i czynniki sprzyjające ich rozwojowi.
Słowa kluczowe: BIZ, sekcje usługowe, bariery, czynniki sprzyjające.
Kody JEL: F21, L80

Foreign Investment in the Service Sector
In her article, the author presented the two important manifestations of internationalisation of the Polish service sector, namely foreign investment placed in the Polish service sector and entering foreign markets by Polish service enterprises. In both cases, there is presented the value of foreign direct investment in the sections included in the service sector as well as barriers and factors conducive to their development.
Key words: FDI, service sections, barriers, conducive factors.
JEL codes: F21, L80

Зарубежные инвестиции в секторе услуг
В статье представили два важных проявления интернационализации польского сектора услуг, а именно зарубежные инвестиции, вводимые в польский сектор услуг, и выход польских предприятий сферы услуг на зарубежные рынки. В обоих случаях указали стоимость прямых зарубежных инвестиций в секциях, включаемых в сектор услуг, а также барьеры и факторы, способствующие их развитию.
Ключевые слова: ПЗИ, секции услуг, барьеры, способствующие факторы.
Коды JEL: F21, L80


Marta Anna Troć, Magdalena Zegan, Beata Sińska, Ewa Michota-Katulska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Marka jako czynnik determinujący wybory żywieniowe dzieci
Celem badania była ocena wpływu marki na wybory żywieniowe dzieci. Badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2011 roku. Grupę badaną stanowiły dzieci (n=40) w wieku 5-6 lat. Dzieci dokonywały wyboru między celowo dobranymi grupami produktów. Skierowano również ankietę do rodziców badanych dzieci, która dostarczyła informacji o zwyczajach żywieniowych rodziny.
Wykazano korelacje między pozytywną postawą dzieci wobec produktów markowych a liczbą ilością godzin przeznaczonych na oglądanie telewizji, częstością oglądania telewizji w czasie posiłków, częstością towarzyszenia rodzicom w zakupach oraz częstością bywania w barach typu fast food. Produkty marek globalnych były wybierane częściej i oceniane wyżej w porównaniu z produktami marek lokalnych. Wpływ marki na wybory żywieniowe dzieci uznano za znaczący, a jednocześnie uzależniony od zwyczajów żywieniowych rodziny.
Słowa kluczowe: marka, dzieci, wybory żywieniowe.
Kod JEL: I10, I19

Brand as a Factor Determining Children's Food Choices
The survey's objective was to evaluate brand's impact on children's food choices. The survey was carried out at the turn of March and April 2011. The survey group was comprised of children (n=40) aged 5-6. Children were choosing from among the deliberately chosen product groups. There was also sent a questionnaire to the surveyed children's parents, which provided the information on family's eating habits. There were indicated correlations between the children's positive attitude towards branded products and the number of hours designed to watch TV, frequency of TV watch during meals, frequency of accompanying the parents while shopping and frequency of staying at the fast food type bars. Products of the global brands were chosen more often and evaluated better that products of the local brands. The brand's impact on children's nutrition choices were considered as significant and, at the same time, dependent on the family's eating habits.
Key words: brand, children, food choices.
JEL codes: I10, I19

Марка как фактор, определяющий детские выборы продуктов питания
Цель исследования - оценить влияние марки на детские выборы продуктов питания. Исследование провели в конце марта и начале апреля 2011 года. Обследуемую группу составляли дети (n=40) в возрасте 5-6 лет. Дети осуществляли выбор между сознательно подобранными группами продуктов. Направили тоже анкету родителям обследуемых детей, которая принесла информацию о привычках питания семьи. Указали корреляции между положительным отношением детей к марочным продуктам и количеством часов, отведенных смотру телевизора, частотностью смотра телевизора во время приема пищи, частотностью сопровождения родителей во время покупок и частотностью посещения заведений типа fast food. Продукты глобальных марок выбирались чаще и оценивались лучше по сравнению с продуктами локальных марок. Влияние марки на выборы детьми продуктов питания сочли значительным и, заодно, зависимым от привычек питания семьи.
Ключевые слова: марка, дети, выборы продуктов питания.
Коды JEL: I10, I19


Dorota Ciesielska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uwarunkowania zewnętrzne handlu zagranicznego w okresie kryzysu finansowego i ich wpływ na rentowność polskich eksporterów
Ostatni kryzys w gospodarce światowej doprowadził do drastycznego załamania międzynarodowej wymiany handlowej w 2009 roku. Obniżenie wartości międzynarodowej wymiany handlowej wynikało m.in. z globalnej dekoniunktury, spadku zaufania na rynkach, ograniczenia możliwości finansowania handlu kredytem, a także struktury handlu światowego, który zdominowany jest przez globalne łańcuchy produkcyjne. Pomimo załamania handlu światowego oraz globalnej dekoniunktury wskaźniki rentowności dla grupy polskich eksporterów i eksporterów wyspecjalizowanych w latach 2008-2011 cechowała stała tendencja wzrostowa. Co więcej, w analizowanym okresie polscy eksporterzy odnotowali większy przyrost rentowności obrotu netto niż przedsiębiorstwa niebędące eksporterami. W związku z powyższym, celem niniejszego badania było dokonanie analizy uwarunkowań o charakterze makroekonomicznym, które wpłynęły na kondycję ekonomiczną polskich eksporterów oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak dobrej kondycji polskich eksporterów w okresie kryzysu. Przeprowadzone badania wykazały, że relatywnie dobra sytuacja ekonomiczna i finansowa polskich eksporterów w okresie ostatniego kryzysu, a w tym w okresie załamania handlu światowego, przynajmniej w części była następstwem wystąpienia kilku pozytywnych tendencji o charakterze makroekonomicznym, w tym relatywnie szybkiego odrodzenia wzrostu gospodarczego i popytu wewnętrznego na głównych polskich rynkach eksportowych, a także wystąpienie korzystnych tendencji w zakresie kształtowania się kursów walutowych i terms of trade w handlu zagranicznym.
Słowa kluczowe: eksport, eksporterzy wyspecjalizowani, rentowność polskich eksporterów.
Kody JEL: F14, F18, D23

Foreign Trade External Determinants in the Period of Financial Crisis and Their Impact on Polish Exporters' Profitability
The recent crisis in the global economy has led to a drastic collapse of international trade exchange in 2009. Decreasing of the value of international trade exchange resulted, inter alia, from the global downturn, drop of confidence in markets, reduction of possibilities to finance trade by credit as well as the global trade structure, which is dominated by global production chains. Despite the global trade's collapse and global downturn, profitability ratios for a group of Polish exporters and specialised exporters in 2008-2011 were characterised by a constant growth trend. What's more, in the period in question, Polish exporters noted a greater increment of net sales profitability than enterprises not being exporters. Having the said in mind, an aim of the present survey was to carry out an analysis of determinants of the macroeconomic nature that have influenced Polish exporters' economic condition and to give an answer to the question of the reasons for such a good condition of Polish exporters in the period of crisis. The carried out surveys showed that a relatively good economic and financial situation of Polish exporters in the period of recent crisis, inclusive of the period of global trade collapse at least partly was a consequence of occurrence of several positive trends of the macroeconomic nature, including a relatively quick recovery of the economic growth and internal demand in main Polish export markets as well as occurrence of favourable trends as regards formation of foreign exchange rates and terms of trade in foreign trade.
Key words: export, specialised exporters, Polish exporters' profitability.
JEL codes: F14, F18, D23

Внешние обусловленности внешней торговли в период финансового кризиса и их влияние на рентабельность польских экспортеров
Последний кризис в мировой экономике привел к резкому распаду международного торгового обмена в 2009 году. Снижение стоимости международного торгового обмена вытекало, в частности, из глобального экономического спада, снижения доверия на рынках, ограничения возможности финансирования торговли кредитом, а также структуры мировой торговли, которая находится под влиянием глобальных производственных цепочек. Несмотря на крах мировой торговли и глобальный спад, показателям рентабельности для группы польских экспортеров и специализированных экспортеров в 2008-2011 гг. была свойственна тенденция к росту. Более того, в анализуруемый период польские экспортеры отметили более высокий прирост рентабельности товарооборота нетто, чем предприятия-неэкспортеры. В этой связи цель настоящего исследования - провести анализ обусловленностей макроэкономического характера, которые повлияли на экономическое положение польских экспортеров, а также ответить на вопрос о причинах столь хорошего положения польских экспортеров в период кризиса. Проведенные исследования показали, что относительно хорошее экономическое и финансовое положение польских экспортеров в период последнего кризиса, в том числе в период краха мировой торговли, по крайней мере частично было следствием проявления нескольких положительных тенденций макроэкономического характера, в том числе относительно быстрого восстановления экономического роста и внутреннего спроса на основных польских экспортных рынках, а также появление благоприятных тенденций в отношении формирования валютных курсов и условий торговли во внешнем торговом обмене.
Ключевые слова: экспорт, специализированные экспортеры, рентабельность польских экспортеров.
Коды JEL: F14, F18, D23


Sylwester Makarski, Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski

Perspektywy rozwoju marketingu
Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (Część I)
Artykuł stanowi pierwsze z cyklu trzech opracowań odnoszących się do problematyki perspektyw rozwoju marketingu uwzględniającej aspekty nauki, dydaktyki oraz praktyki. Zamieszczono w nim szereg konkluzji dotyczących współczesnych koncepcji marketingu i perspektyw rozwoju tej dyscypliny nauki z uwzględnieniem kwestii teoretycznych podstaw i założeń koncepcyjnych dotyczących marketingu w kontekście kryzysu ekonomii. Przedstawiono ponadto problematykę sprawności marketingu w perspektywie skuteczności, efektywności i produktywności. Poruszono problem badań marketingowych, ich poprawności i rzetelności. W artykule zwrócono także uwagę na proces ewolucji w obszarze komunikacji marketingowej.
Słowa kluczowe: koncepcje marketingu, teoria marketingu, skuteczność marketingu, badania marketingowe, komunikacja marketingowa
Kody JEL: M31

Perspectives of Marketing Development
Science and Didactics Versus Challenges of Practice (Part I)
The paper constitutes the first from three parts of discussion dealing with problems of perspectives of marketing development, taking into account science, didactics and practice. There were presented some conclusions concerning modern concepts of marketing and perspectives of development of the science, covering theoretical bases and assumptions about marketing in the context of crisis of economics. Moreover, problems of efficiency, effectiveness and productivity of marketing were discussed. The problem of marketing research, its correctness and reliability was taken into account as well. The paper also pays attention to evolution in the sphere of marketing communication.
Key words: marketing concepts, marketing theory, efficiency of marketing, marketing research, marketing communication.
JEL codes: M31

Перспективы развития маркетинга
Наука и дидактика перед лицом вызовов практики (Часть I)
Статья представляет собой первую из цикла трех разработок, касающихся проблематики перспектив развития маркетинга, учитывая аспекты науки, дидактики и практики. В ней поместили ряд выводов, касающихся современных концепций маркетинга и перспектив развития этой дисциплины науки с учетом вопроса теоретических основ и концептуальных предпосылок, касающихся маркетинга в контексте кризиса экономии. Кроме того, представили проблематику эффективности маркетинга в перспективе результативности, эффективности и производительности. Затронули вопрос маркетинговых действий, их правильности и достоверности. В статье обратили тоже внимание на процесс эволюции в области маркетинговой коммуникации.
Ключевые слова: концепции маркетинга, теория маркетинга, эффективность маркетинга, маркетинговые исследования, маркетинговая коммуникация.
Коды JEL: M31