Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty4/2012
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

4/2012

Krystyna Świetlik
IERiGŻ-PIB

Wpływ spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2009-2011 na konsumpcję żywności
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych zapoczątkowane w połowie 2008 r., globalna recesja i kryzys zadłużeniowy państw strefy euro doprowadziły do znacznego osłabienia aktywności gospodarki światowej, co nie pozostało bez wpływu na gospodarkę Polski. W latach 2009-2011 znacznemu spowolnieniu uległo tempo wzrostu polskiego PKB i dochodów dyspozycyjnych ludności. Z rachunków narodowych GUS wynika, że wzrost spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych był dwukrotnie mniejszy niż w latach 2006-2008, przy stagnacji spożycia żywności. Badania budżetów gospodarstw domowych wskazują na spadek realnych wydatków na żywność we wszystkich grupach gospodarstw domowych. Potwierdzeniem negatywnych tendencji w rozwoju popytu na żywność w ostatnich latach są statystyki sprzedaży. Głównymi czynnikami deprecjonującymi popyt na żywność w latach 2009-2011 były: niskie tempo wzrostu płac, trudna sytuacja na rynku pracy, realne podrożenie żywności, zmiana struktury kosztów utrzymania oraz wzrost popytu na towary nieżywnościowe i usługi.
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, spożycie indywidualne, dochody ludności, budżety gospodarstw domowych, wydatki na żywność, sprzedaż detaliczna żywności, konsumpcja żywności.
Kody JEL: A12, D12

Impact of Economic Slowdown in Poland in 2009-2011 on Food Consumption
Turbulences in the global financial markets that began in the mid-2008, the global recession and debt crisis of the Eurozone states led to a significant weakening of activity of the global economy what also affected the economy of Poland. In 2009-2011, a significant slowdown was observed in the rate of growth of the Polish GDP and population's disposable incomes. The CSO national accounts show that the growth of individual consumption in the sector of households was twice lower than in the years 2006-2008, with stagnation of food consumption. Household budgets surveys indicate a drop in real expenditure on food in all groups of households. The negative trends in development of demand for food in the recent years are confirmed by the sales statistics. The main factors depreciating demand for food in the years 2009-2011 were: the low rate of growth of wages and salaries, difficult situation in the labour market, real rise in prices for food, change of the structure of living costs and growth of demand for non-food goods and services.
Key words: economic growth, individual consumption, incomes of population, households' budgets, food expenditure, food retail sale, food consumption.
JEL codes: A12, D12

Влияние экономического спада в Польше в период 2009-2011 гг. на потребление продуктов питания
Потрясения на мировых финансовых рынках, которые начались в половине 2008 года, глобальный экономический спад и кризис задолженности государств еврозоны привели к заметному ослаблению активности мировой экономики, что не осталось без влияния на экономику Польши. В 2009-2011 гг. значительное замедление претерпели темпы роста польского ВВП и располагаемых доходов населения. Национальные счета ЦСУ показывают, что рост личного потребления в секторе домохозяйств был вдвое меньше, чем в 2006-2008 гг., наряду со стагнацией потребления продуктов питания. Обследования бюджетов домохозяйств указывают на снижение реальных расходов на продукты питания во всех их группах. Отрицательные тенденции в развитии спроса на продукты питания в последние годы подтверждаются статистикой продажи. Основными факторами, снижающими спрос на продукты питания в 2009-2011 гг., были: низкий темп роста заработной платы, трудная ситуация на рынке труда, реальное удорожание продуктов питания, изменение структуры прожиточного минимума и рост спроса на непродовольственные товары и услуги.
Ключевые слова: экономический рост, индивидуальное потребление, доходы населения, бюджеты домохозяйств, расходы на продукты питания, розничная продажа продуктов питания, потребление продуктов питания.
Коды JEL: A12, D12


Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury na Dolnym Śląsku
Związana z reformą samorządu terytorialnego decentralizacja zarządzania dotyczy wielu obszarów, w tym także sfery kultury. Uwarunkowane tym procesem zmiany zachodzące w obszarze kultury polegają na tym, że organizatorami instytucji kultury są samorządy, prowadzące politykę na szczeblu regionalnym i lokalnym. Jednocześnie należy podkreślić, że rozwój regionu nie jest możliwy w przypadku pominięcia jego kulturalnej funkcji. Ze względu na pobudzanie przez rozwój kultury wielu pozytywnych zmian społeczno-gospodarczych, zwiększa się endogeniczna zdolność regionu do reagowania na zmiany zachodzące pod wpływem czynników egzogenicznych. W artykule zaprezentowano zachodzące w latach 1999-2010 zmiany dotyczące:
liczby instytucji kultury na Dolnym Śląsku,
wydatków na kulturę na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego Dolnego Śląska,
uczestnictwa w kulturze na Dolnym Śląsku.
Słowa kluczowe: instytucje kultury, uczestnictwo w kulturze, samorząd terytorialny, marketing.
Kody JEL: Z11, M31

Cooperation of Local Government Units with Local Institutions of Culture in Lower Silesia
The decentralisation of management associated with the reform of local government applies to many areas, including the cultural sphere. Resulting changes in the cultural sphere are expressed by local governments being responsible for organising the institutions of culture. At the same time, it should be pointed out that development of the region is not possible without taking into consideration its cultural function. Due to many positive sociological and economical changes stimulated by the cultural development, the endogenous ability of region to react to changes influenced by exogenous stimuli is improving. In this paper, the changes between 1999 and 2010 are presented. These changes include: number of cultural institutions in Lower Silesia; expenditure on culture at various levels of local government of Lower Silesia; participation in culture in Lower Silesia.
Key words: cultural institutions, participation in culture, local government, marketing.
JEL codes: Z11, M31

Сотрудничество единиц территориального самоуправления с культурными учреждениями в Нижней Силезии
Связанная с реформой органов территориального самоуправления децентрализация управления касается многих областей, в том числе также сферы культуры. Обусловленные этим процессом изменения, происходящие в сфере культуры, отражаются в том, что организаторами заведений культуры являются самоуправления, которые осуществляют политику на региональном и локальном уровнях. Следует тоже подчеркнуть, что развитие региона невозможно, если не учитывают его культурной функции. Ввиду стимулирования развитием культуры многих положительных социально-экономических изменений повышается эндогенная способность региона реагировать на изменения, происходящие под влиянием экзогенных факторов. В статье представлены происходящие в период 1999-2010 гг. изменения, касающиеся числа учреждений культуры в Нижней Силезии, расходов на культуру на отдельных уровнях территориального самоуправления Нижней Силезии, участия в культуре в Нижней Силезии.
Ключевые слова: учреждения культуры, участие в культуре, территориальное самоуправление, маркетинг.
Коды JEL: Z11, M31


Sławomir Tajer
IBRKK - Warszawa

Zmiany w sieci magazynowej handlu w pierwszej dekadzie XXI wieku
Dotychczasowa struktura handlu detalicznego sprzyja dalszemu funkcjonowaniu tradycyjnego hurtu instytucjonalnego. Mimo to w ostatnich latach zachodzą w nim istotne zmiany. Dokonują się one m.in. pod wpływem uczestnictwa w procesach konsolidacji, rozwijania marek własnych, wdrażania nowoczesnych technologii oraz rozwoju bazy logistyczno-magazynowej. W artykule pokazano, że tradycyjni pośrednicy hurtowi, dążąc do poprawy obsługi klientów, rozwijają coraz częściej własne zaplecza logistyczno-magazynowe. W efekcie, w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia doszło do istotnej poprawy stanu ilościowo-jakościowego sieci magazynowej handlu. Jednocześnie przekształcenia zachodzące w detalu (a zwłaszcza uruchamianie placówek wielkopowierzchniowych i różnego rodzaju zgrupowań sieci sklepów), a także w sferze produkcji wywołały potrzebę rozwoju nowoczesnych obiektów magazynowych oraz ich zgrupowań w formie centrów dystrybucyjnych i parków logistycznych. Gwarantują one bowiem zabezpieczenie wysokiej jakości towarów, właściwą i terminową realizację szerokiego wachlarza usług, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów związanych z fizycznym przebiegiem towarów i towarzyszących im strumieni.
Słowa kluczowe: hurt tradycyjny, pośrednik hurtowy, sieć magazynowa, magazyn zamknięty, struktura rodzajowa magazynów, struktura własnościowa magazynów, struktura wielkościowa magazynów, średnia powierzchnia składowa, wyposażenie magazynów, centrum dystrybucyjne.
Kody JEL: D30, N70

Changes in the Trade Warehousing Network in the First Decade of the 21st Century
The hitherto structure of retailing is conducive to a further functioning of the traditional institutional wholesale trade. Yet, in the recent years, there have been occurring there substantial changes. They are made, among other things, under the influence of participation in consolidation processes, development of private labels, implementation of up-to-date technologies and development of the logistics and warehousing base. In his article, the author shows that traditional wholesale agents, seeking to improve customer services, develop more and more often their own logistics and warehousing bases. In effect, in the first decade of the present century, there took place a substantial improvement of the quantitative and qualitative state of trade warehousing network. At the same time, the transformations occurring in retailing (and particularly opening of large facilities and various groups of shop chains) as well as in the sphere of production have evoked the need of development of modern warehouse facilities and their groups in the form of distribution centres and logistic parks as they guarantee assurance of high quality of goods, proper and prompt provision of a wide range of services with a simultaneous reduction of costs related to physical movement of commodity and accompanying them flows.
Key words: traditional wholesale trade, wholesale agent, warehousing network, closed warehouse, structure of warehouses by type, structure of warehouses by ownership, structure of warehouses by size, average storage, warehouse equipment, distribution centre.
JEL codes: D30, N70

Изменения в складской сети торговли в первой декаде 21-го века
Существующая до сих пор структура розничной торговли способствует дальнейшему функционированию традиционного институционального опта. Несмотря на это, в последние годы в нем происходят существенные изменения. Они осуществляются, в частности, под влиянием участия в процессах консолидации, развития собственных марок, внедрения современных технологий и развития логистической и складской базы. В статье указывается, что традиционные оптовые посредники, стремясь улучшить обслуживание клиентов, развивают все чаще собственную логистическую и складскую базу. В результате в первой декаде текущего столетия произошло существенное улучшение количественного и качественного состояния складской сети торговли. Одновременно преобразования, происходящие в рознице (и, в особенности, ввод в действие крупных объектов и разновидных групп сети магазинов), а также в сфере производства вызвали необходимость развивать современные складские объекты и их группировки в форме распределительных центров и логистических парков, ибо они гарантируют обеспечение высокого качества товаров, соответствующее и своевременное оказание широкого круга услуг при одновременном снижении издержек, связанных с физическим продвижением товаров и сопутствующих им потоков.
Ключевые слова: традиционный опт, оптовый посредник, складская сеть, закрытый склад, видовая структура складов, структура складов по виду собственности, структура складов по их размеру, средняя складская площадь, оборудование складов, распределительный центр.
Коды JEL: D30, N70


Tomasz Zalega
Uniwersytet Warszawski

Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych w okresie II fali kryzysu
Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w końcowych latach pierwszej dekady XXI wieku w Stanach Zjednoczonych, objął swoim zasięgiem gospodarki wszystkich krajów Starego Kontynentu, w tym również, gospodarkę polską. Tak naprawdę, widoczne spowolnienie gospodarcze będące konsekwencją światowej recesji dotarło do Polski w 2009 roku. Konsekwencje zjawisk kryzysowych mają charakter zarówno mikro-, jak i makroekonomiczny. Do podstawowych skutków mikroekonomicznych spowolnienia gospodarczego zaliczyć można spadek poziomu konsumpcji i zachowania adaptacyjne konsumentów, zaś do konsekwencji makroekonomicznych: spadek PKB, wzrost bezrobocia (głównie typu koniunkturalnego), wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw z powodu opcji walutowych, problemy w sferze finansów publicznych, zmiany struktury spożycia, pogorszenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych oraz zmiany ich stylów zachowań, a także pogorszenie się nastojów konsumenckich.
Przedmiotem rozważań jest analiza zachowań adaptacyjnych polskich gospodarstw domowych w okresie globalnego kryzysu. W szczególności uwaga skoncentrowana jest na subiektywnie odczuwanych konsekwencjach spowolnienia gospodarczego przez gospodarstwa domowe oraz na podejmowanych przez nie zachowaniach asekuracyjnych w okresie kryzysu. Celem rozważań jest określenie postaw polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu gospodarczego oraz próba wyjaśnienia kluczowych determinant uwzględnianych przez konsumentów przy zakupie artykułów żywnościowych i dóbr nieżywnościowych.
Słowa kluczowe: kryzys, konsumpcja, zachowania konsumpcyjne, gospodarstwa domowe.
Kody JEL: A12, C18, C46, D03, D12, D18

Polish Households' Consumption Behaviour in the Period of the Second Wave of Crisis
The economic crisis that started in the USA in the late 2010s affected all countries on the old continent, including Poland. In fact, the effects of economic slowdown produced by the global recession became visible in the Polish economy in 2009. Crises exert both micro- and macroeconomic impacts. The basic microeconomic consequences of decelerating economy include declining consumption and adaptive behaviour among consumers, while the macroeconomic ones are shrinking GDP, growing unemployment (mainly structural), more enterprises going bankrupt because of forex options, public finance problems, changing pattern of consumption, deteriorating financial situation of households and adjustments in their lifestyles, as well as worsening consumer attitudes. This article deals with the adaptive behaviour of Polish households in the time of crisis. A special attention is paid to the households' subjective perception of the consequences of economic slow-down and the precautionary measures they take under crisis conditions. The purpose of the article is to identify Polish households' attitudes during the economic crisis, to explain what key determinants guide consumers in purchasing food and non-food products.
Key words: crisis, consumption, consumer behaviour, households.
JEL codes: A12, C18, C46, D03, D12, D18

Потребительское поведение польских домохозяйств в период второй волны кризиса
Экономический кризис, который начался в последние годы первой декады XXI века в Соединенных Штатах Америки, распространился на экономики всех стран Европы, в том числе и на польскую экономику. В действительности заметное замедление экономического роста, являющееся последствием мирового экономического спада, дошло до Польши в 2009 году. Последствия кризисных явлений носят как микро-, так и макроэкономический характер. К числу основных микроэкономических последствий замедления экономического развития можно отнести снижение уровня потребления и адаптационное поведение потребителей, тогда как к числу макроэкономических последствий - уменьшение ВВП, рост безработицы (в основном, конъюнктурного типа), рост числа предприятий-банкротов из-за валютных опционов, проблемы в сфере публичных финансов, изменение структуры потребления, ухудшение материального положения домохозяйств и изменения в их стилях поведения, а также ухудшение настроения потребителей. Предмет статьи - анализ адаптационного поведения польских домохозяйств в период глобального кризиса. В особенности, внимание сосредоточено на субъективно ощущаемых домохозяйствами последствиях замедления экономического роста и на предпринимаемых ими мерах предосторожности в период кризиса. Цель рассуждений - определить подход польских домохозяйств в период экономического кризиса и предпринять попытку объяснить основные детерминанты, учитываемые потребителями во времы покупки продовольственных и непродовольственных товаров.
Ключевые слова: кризис, потребление, потребительское поведение, домохозяйства.
Коды JEL: A12, C18, C46, D03, D12, D18


Marcin Świtała
Department of Business Logistics, University of Economics in Katowice

TSL Sector Companies and Their Offer of Logistics Services
Background: This study focuses on the description of the activity of suppliers active in the domestic market of TSL services, with special regard to key factors of their competitive advantage as well as the scope of services provided.
Methodology: The source basis consists of the results of direct studies carried out on a purposely selected group of 168 companies. TSL sector companies constituted 64% of the sample and logistics clients - 36%. The results were analysed with the use of basic descriptive statistics methods.
Results: Most service providers are international entities offering a wide variety of services adjusted to the needs of diverse market segments. Their fundamental source of income is road transport and shipping. Logistics experience and complexity of service are the main characteristics of their market offer.
Conclusions: Logistics operators are entities whose impact on the market economy is considerable and constantly develops. They are marked by a flexible approach to the client as well as effective implementation of logistic processes. The importance of logistics standards as factors diversifying competences of suppliers is decreasing in the market under analysis. We may expect a rise in marketing importance for the activity of logistics service providers in the nearest future.
Key words: TSL industry, logistics service providers, consumer preferences.
JEL codes: D22, D40, L87.

Firmy sektora TSL i ich oferta obsługi logistycznej
Cel artykułu: Niniejsze opracowanie koncentruje się na opisie działalności oferentów funkcjonujących na krajowym rynku usług TSL, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych czynników ich przewagi konkurencyjnej oraz zakresu świadczonych usług.
Metodyka: Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośrednich, które przeprowadzono na celowo dobranej grupie 168 przedsiębiorstw. 64% próby stanowiły firmy sektora TSL, a 36% ─ usługobiorcy logistyczni. Do opracowania wyników wykorzystano podstawowe metody statystyki opisowej.
Wyniki: Większość usługodawców to podmioty o międzynarodowym zasięgu z bogatą paletą usług dopasowanych do potrzeb różnych segmentów rynku. Ich podstawowym źródłem dochodów są transport drogowy i spedycja. Doświadczenie logistyczne i kompleksowość obsługi to główne wyróżniki ich oferty rynkowej.
Wnioski: Operatorzy logistyczni to podmioty o znaczącym i stale rosnącym wpływie na gospodarkę rynkową. Ich cechą charakterystyczną jest elastyczne podejście do klienta oraz efektywna realizacja procesów logistycznych. Na badanym rynku maleje znaczenie standardów logistycznych jako czynników różnicujących kompetencje oferentów. W najbliższym czasie można spodziewać się wzrostu znaczenia marketingu w działalności usługodawców logistycznych.
Słowa kluczowe: branża TSL, operatorzy logistyczni, preferencje nabywcze.
Kody JEL: D22, D40, L87

Фирмы сектора TSL и их предложение логистического обслуживания
Цель статьи: Разработка сосредоточена на описании деятельности фирм, предлагающих свои услуги, которые функционируют на национальном рынке услуг TSL (транспортного экспедирования и логистики), с особым учетом основных факторов их конкурентного преимущества и диапазона предоставляемых услуг.
Методика: Основу в качестве источника представляют собой результаты прямых исследований, проведенных на сознательно выбранной группе 168 предприятий. 64% выборки представляли фирмы из сектора TSL, а 36% ─ логистические услугодатели. Для разработки результатов использовали основные методы описательной статистики.
Результаты: Большинство услугодателей - субъекты с международным масштабом действия и с богатой палитрой услуг, приспособленных к нуждам разных сегментов рынка. Их основным источником доходов является автодорожный транспорт и экспедирование. Логистический опыт и комплексный характер обслуживания - главные показатели их рыночного предложения.
Выводы: Логистические операторы - субъекты со значительным и постоянно возрастающим влиянием на рыночную экономику. Характерной чертой их является гибкий подход к клиенту и эффективное осуществление логистических процессов. На обследуемом рынке уменьшается значение логистических стандартов как факторов, дифференцирующих компетенции фирм, предлагающих свои услуги. В ближайшее время можно ожидать роста значения маркетинга в деятельности логистических услугодателей.
Ключевые слова: отрасль TSL, логистические операторы, покупательские предпочтения.
Коды JEL: D22, D40, L87


Wojciech Przychodzeń
Akademia Leona Koźmińskiego

Czynniki warunkujące działalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1989-2010
W artykule dokonano analizy głównych czynników warunkujących działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce. Pomimo znaczącego wzrostu nakładów badawczo-rozwojowych w ostatnich dwóch dekadach, polskie przedsiębiorstwa, zarówno pod względem wskaźników innowacyjności i intensywności innowacji, jak i absolutnych wielkości nakładów na działalność innowacyjną, zajmowały w 2010 roku odległe miejsca w Unii Europejskiej. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu niskiej dostępności zewnętrznych źródeł finansowych wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i odliczeń podatkowych z tego tytułu, niejasności i braku spójności przepisów prawnych oraz zawiłych procedur administracyjnych i pozaadministracyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Bez znaczącej poprawy sytuacji w wymienionych powyżej obszarach stworzenie odpowiedniego modelu wsparcia innowacji, który przyczyni się do wzrostu ich natężenia i intensywności, nie będzie możliwe.
Słowa kluczowe: innowacje, zarządzanie innowacjami, czynniki warunkujące działalność innowacyjną.
Kody JEL: O32, O32, Q55

Factors Determining Innovation Activities in the Corporate Sector in Poland in 1989-2010
The study analyses the main factors influencing innovative activities in the enterprise sector in Poland. Despite a high increase in research and development expenditure achieved over the last two decades, Polish companies in 2010 were still occupying bottom places in the European Union in terms of innovation indicators, innovation intensity and absolute innovation investment. This is mainly due to low availability of external financial sources supporting research and development activities and tax deductions in that area, low quality and coherence of the existing rule of law and complex administrative procedures connected with starting and doing business. Without a significant improvement in the above-mentioned areas, creation of a proper innovation support model, which will contribute to increase in its scale and intensity, will not be possible.
Key words: innovation, management of innovation, factors influencing investment expenditure.
JEL codes: O32, O32, Q55

Факторы, обусловливающие инновационную деятельность в секторе предприятий в Польше в 1989-2010 гг.
В статье провели анализ основных факторов, обусловливающих инновационную деятельность предприятий в Польше. Несмотря на значительный рост расходов на исследования и развитие в последних двух декадах, польские предприятия как с точки зрения показателей инновационности и интенсивности инноваций, так и абсолютных объемов вложений в инновационную деятельность занимали в 2010 году далекие места в Европейском Союзе. Такая ситуация - результат прежде всего низкой доступности внешних финансовых источников оказания поддержки деятельности по исследованию и развитию и отчислений из налогов по этой статье, неясности и противоречивости законодательства, а также сложных административных и неадминистративных процедур, связанных с приступлением к экономической деятельности и ее осуществлением. Без значительного улучшения положения в вышеперечисленных областях создание соответствующей модели поддержки инноваций, которая будет способствовать росту их масштабов и интенсивности, не будет возможным.
Ключевые слова: инновации; управление инновациями; факторы, обусловливающие инновационную деятельность.
Коды JEL: O32, O32, Q55


Olga Dyczkowska-Uss
SGH - Warszawa

Doskonalenie procesu obsługi klienta przy wykorzystaniu badań typu „Tajemniczy Klient" na przykładzie Ford Polska Sp. z o.o.
Celem rozważań jest zaprezentowanie jednej z metod sprawdzenia jakości obsługi klienta w procesie sprzedaży i/lub realizacji usługi - badania typu „Tajemniczy Klient".
Opisane badanie przeprowadzono wśród dealerów firmy Ford Polska Sp. z o.o. w listopadzie 2011 r. Dokonano analizy założeń przyjętych do badania, sposobu jego realizacji oraz wykorzystania wyników badania do doskonalenia standardów obsługi klienta.
Zaprezentowano także sposób wykorzystania końcowych wyników tych badań, a także pewne ogólne wnioski dotyczące wpływu wybranych zagadnień na doskonalenie procesu obsługi klienta przez Ford Polska Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: „Tajemniczy Klient", gra rynkowa, doskonalenie jakości obsługi klienta.
Kody JEL: D22, D23, D83, M42

Improving the Process of Customer Service with the Use of Surveys of the Mystery Customer Type on the Example of Ford Polska Sp. z o.o.
The objective of considerations is to present one of the methods of checking the quality of customer service in the selling process and/or service provision - surveys of the Mystery Customer type. The described survey was carried out among dealers of the Ford Polska Sp. z o.o. company in
November 2011. There was carried out an analysis of the assumptions adopted for the survey, way of its implementation and use of the survey results for improvement of customer service standards. There was also presented the manner of use of the final results of those surveys as well as some general conclusions related to an impact of the selected issues on improvement of the process of customer service by Ford Polska Sp. z o.o.
Key words: Mystery Customer, market game, improving customer-service quality.
JEL codes: D22, D23, D83, M42

Совершенствование процесса обслуживания клиента с использованием обследований типа «таинственный клиент» на примере ООО «Форд Польша»
Цель рассуждений - представить один из методов проверки качества обслуживания клиента в процессе продажи и/или оказания услуги - обследование типа «таинственный клиент». Описанное обследование провели среди дилеров фирмы Ford Polska Sp. z o.o. в ноябре 2011 года. Провели анализ предпосылок, принятых в обследовании, способа его проведения и использования результатов для совершенствования стандартов обслуживания клиента. Представили также способ использования конечных результатов обследования, а также некоторые общие выводы, касающиеся влияния избранных вопросов на совершенствование процесса обслуживания клиента компанией Ford Polska Sp. z o.o.
Ключевые слова: «таинственный клиент», рыночная игра, совершенствование качества обслуживания клиента.
Коды JEL: D22, D23, D83, M42


Leszek Michalczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wielokryterialna analiza czynników strategii konkurencyjnej banków na przykładzie wybranych oddziałów banków małopolskich
Celem rozważań jest zdefiniowanie wzorcowego modelu relacji konsumenckich i pracowniczych banku z punktu widzenia kategorii marketingu relacyjnego. W części teoretycznej artykułu przeprowadzono analizę poszczególnych elementów koncepcji marketingu relacyjnego. W części empirycznej przeprowadzono analizę badań z wykorzystaniem metody AHP na podstawie materiałów pozyskanych od klientów i pracowników banków i instytucji parabankowych wyodrębnionych na podstawie kryteriów celowo-losowych
Słowa kluczowe: marketing relacyjny, metoda AHP, banki małopolskie.
Kody JEL: G20, G29, M31

Multi-Criteria Analysis of Factors of Banks' Competitive Strategy on the Example of Selected Lesser Poland's Banks' Branches
This article aims to establish a model of ideal consumer and employee relations in a bank as seen from the perspective of relational marketing. The paper analyses individual elements of the relational marketing framework and reviews empirical data via the AHP technique. The material in use was acquired from customers and employees of banks and quasi-banks. In the study, we embraced intentional as well as random criteria.
Key words: relational marketing, AHP method, banks of Małopolska (Lesser Poland).
JEL codes: G20, G29, M31

Многокритериальный анализ факторов конкурентной стратегии банков на примере избранных отделений банков Малой Польши
Цель рассуждений - определить образцовую модель отношений между потребителями и работниками банка с точки зрения категорий маркетинга отношений. В теоретической части статьи провели анализ отдельных элементов метода анализа иерархий (англ. AHP) на основе материалов, полученных от клиентов и работников банков и парабанковских учреждений, выделенных на основе намеренно-случайных критериев.
Ключевые слова: маркетинг отношений, метод анализа иерархий, малопольские банки.
Коды JEL: G20, G29, M31