Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty3/2012
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt





 

3/2012

Maria Sławińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W setną rocznicę urodzin. Wkład Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego w rozwój nauki o handlu
Celem autorki artykułu jest przedstawienie wkładu Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego w rozwój nauki o handlu w ujęciu syntetycznym. Główną metodą badań była analiza źródeł literaturowych, składających się na dorobek naukowy Profesora w okresie ponad czterdziestoletniej pracy twórczej. Zakres przedmiotowy badań ograniczono do prac naukowych Profesora, związanych z następującymi zagadnieniami: ekonomika handlu jako nauka, teoria handlu, polityka handlowa, handel w ujęciu przestrzennym, efektywność handlu oraz rozwój myśli ekonomicznej w nauce o handlu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Profesor Zbigniew Zakrzewski wniósł wielki wkład w wyjaśnienie podstaw teoretycznych wyodrębnienia ekonomiki handlu oraz opracowanie teorii handlu.
Słowa kluczowe: ekonomika handlu jako nauka, teoria funkcji handlu, polityka handlowa, handel w ujęciu przestrzennym, efektywność handlu.
Kody JEL: A11, Z19

On the Occasion of His Hundredth Birth Anniversary. Contribution of Professor Zbigniew Zakrzewski in Development of the Science on Trade
The objective of the author of article is to present the contribution of Professor Zbigniew Zakrzewski in development of the science on trade in a synthetic expression. The main method of studies was an analysis of the literature sources comprising the Professor's academic achievements in the period of more than 40-year creative work. The objective scope of studies was limited to Professor's scientific works connected with the following issues: trade economics as a science, trade theory, trade policy, trade in its spatial expression, trade effectiveness and development of the economic thought in the science on trade. The carried out analysis shows that Professor Zbigniew Zakrzewski has made a great contribution to explanation of the theoretical bases of separation of trade economics and development of the trade theory.
Key words: trade economics as a science, theory of trade functions, trade policy, trade in spatial expression, trade effectiveness.
JEL codes: A11, Z19

По случаю 100-ой годовщины со дня рождения. Вклад профессора Збигнева Закшевского в развитие науки о торговле
Цель автора статьи - представить вклад профессора Збигнева Закшевского в развитие науки о торговле в синтетическом выражении. Основным методом исследований был анализ печатных источников, составляющих научные труды профессора в период свыше сорокалетнего созидательного труда. Предметный круг исследований ограничили научными трудами профессора, связанными со следующими вопросами: экономика торговли как наука, теория торговли, торговая политика, торговля в пространственном выоажении, эффективность торговли и развитие экономической мысли в науке о торговле. Из проведенного анализа вытекает, что профессор Збигнев Закшевский внес большой вклад в объяснение теоретических основ выделения экономики торговли и в разработку теории торговли.
Ключевые слова: экономика торговли как наука, теория функций торговли, торговая политика, торговля в пространственном выражении, эффективность торговли.
Коды JEL: A11, Z19


Urszula Kłosiewicz-Górecka
IBRKK - Warszawa

Siła przetargowa przedsiębiorstw hurtowych we współpracy z partnerami biznesowymi
W artykule dokonano przeglądu źródeł siły przetargowej przedsiębiorstw, a następnie podjęto próbę określenia siły przetargowej przedsiębiorstw hurtowych w kontaktach z ich kluczowymi partnerami biznesowymi, tj. producentami artykułów codziennego zapotrzebowania - Fast Moving Consumer Goods (FMCG) - i firmami detalicznymi. W analizie wykorzystano dostępne dane GUS dotyczące liczebności i struktury przedsiębiorstw hurtowych w Polsce, ich zasobów oraz skali zakupów towarów dokonywanych w hurcie przez różne podmioty. Dla analizy informacyjnej, doradczej i prawnej siły przetargowej przedsiębiorstw hurtowych posłużono się wynikami badania przeprowadzonego w połowie 2011 roku przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wśród przedstawicieli producentów FMCG i przedsiębiorstw handlowych, metodą zindywidualizowanych wywiadów. Korzystano także z dostępnej literatury dotyczącej relacji przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w kanałach dystrybucji FMCG.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa hurtowe, siła przetargowa przedsiębiorstw, relacje między partnerami biznesowymi, współpraca przedsiębiorstw.
Kody JEL: D30

Bargaining Power of Wholesale Enterprises in Cooperation with Business Partners
In her article, the author carried out a review of enterprises' bargaining power and, next, she undertook an attempt to determine the bargaining power of wholesale enterprises in contacts with their key business partners, i.e. manufacturers of fast moving consumer goods (FMCG) and retailing companies. In the analysis, there are used the available CSO data on the number and structure of wholesale enterprises in Poland, their resources and the scale of purchases of goods being made in wholesale trade by various entities. For the purposes of information, advisory and legal analysis of the bargaining power of wholesale enterprises, there are used the findings of research carried out in the mid-2011 by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (IBRKK) among representatives of manufacturers of FMCG and trade enterprises by the method of individualised interviews. There was also used the available literature on the relationships between manufacturing and trade enterprises in the FMCG distribution channels.
Key words: wholesale enterprises, enterprises' bargaining power, relationships between business partners, enterprise cooperation.
JEL codes: D30

Позиция оптовых предприятий в переговорах, позволяющая им отстаивать свои интересы, в сотрудничестве с бизнес-партнерами
В статье проведен обзор источников позиции предприятий в переговорах, позволяющей им отстаивать свои интересы, а затем предпринята попытка определить эту позицию оптовых предприятий в контактах с их ключевыми бизнес-партнерами, т.е. производителями ходких потребительских товаров (англ. FMCG) и розничными фирмами. В анализе использованы доступные данные ЦСУ, касающиеся численности и структуры оптовых предприятий в Польше, их ресурсов и масштаба закупок товаров, осуществляемых в опте различными субъектами. Для информационного, консультационного и правового анализа позиции оптовых предприятий, позволяющей им отстаивать свои интересы, использовали результаты исследования, проведенного Институтом исследований рынка, потребления и деловых циклов в половине 2011 года среди представителей производителей FMCG и торговых предприятий по методу индивидуализированных интервью. Использовали также доступную литературу, касающуюся отношений производственных и торговых предприятий в каналах распределения FMCG.
Ключевые слова: оптовые предприятия; позиция предприятий в переговорах, позволяющая им отстаивать свои интересы; отношения между бизнес-партнерами; сотрудничество предприятий.
Коды JEL: D30


Robert Nowacki
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research - Warsaw, University of Finance and Management in Warsaw (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Warszawa,Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

Advertising Activity Management at Service Enterprises in Poland
An objective of the article is to analyse the course of processes of advertising activity management at service enterprises operating in the Polish market. Due to the specificity of service activities, there arises the question whether it complies the model concepts being created by theoreticians as there is common the assumption that the patterns described in the literature are applied mostly at manufacturing enterprises, having at their disposal tangible, hence easy to present in advertising massages, products. In services, intangible by their nature, there is the need of a certain modification of communication processes, and it is difficult to decide whether the scale of those modifications equally concerns all the stages of the process of advertising management. Striving to implement the assumed objective, there was carried out an empirical research among representatives of 168 service enterprises operating in Poland. It concerned the determinants, course and evaluation of the process of advertising activity management. In his article, the author presents a synthesis of the most important outcomes of the research together with the conclusions based on it. It must be noted that the processes of advertising activity management at service enterprises go, in principle, in accordance with the concepts presented in the literature, although one may notice some deficiencies in this respect. To the greatest degree, they concern the two stages: identification of the target recipients and their preferences and evaluation of efficacy and effectiveness of advertising activities. The both stages require an important implementation of research procedures, which are clearly underestimated by representatives of service enterprises. To a much greater degree than managers of other enterprises they base on their own knowledge and intuition, treating the domain of research as a potential area of savings of the financial nature - therefore, the scale of carried out surveys is considerably smaller than it would result from the comparison with other activities. On the other hand, positively must be assessed the great commitment and flexibility as regards other stages, conducive to achievement of positive advertising effects.
Key words: advertising, advertising activity management, service enterprises.
JEL codes: M 37, M 31, D 21

Zarządzanie działalnością reklamową w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce
Celem rozważań jest analiza przebiegu procesów zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach usługowych funkcjonujących na rynku polskim. Ze względu na specyfikę działalności usługowej pojawia się pytanie, czy procesy te są spójne z modelowymi koncepcjami tworzonymi przez teoretyków. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że opisywane w literaturze wzorce znajdują zastosowanie przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dysponujących materialnymi, a przez to łatwymi do przedstawienia w przekazach reklamowych, produktami. W usługach, ze swej istoty niematerialnych, zachodzi konieczność pewnego modyfikowania procesów komunikacyjnych, przy czym trudno przesądzić, czy skala tych modyfikacji w jednakowym stopniu dotyczy wszystkich etapów procesu zarządzania reklamą. Dążąc do realizacji założonego celu podjęto badania empiryczne wśród przedstawicieli 168 działających w Polsce przedsiębiorstw usługowych. Dotyczyły one uwarunkowań, przebiegu i oceny procesu zarządzania działalnością reklamową. W artykule zaprezentowano syntezę najważniejszych wyników tych badań wraz z nasuwającymi się na tej podstawie wnioskami. Na podstawie zaprezentowanych rozważań należy zauważyć, iż procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach usługowych przebiegają zasadniczo zgodnie z prezentowanymi w literaturze koncepcjami, choć dostrzec można pewne niedoskonałości w tym zakresie. W największym stopniu dotyczą one dwóch etapów: identyfikacji docelowych odbiorców i ich preferencji oraz oceny skuteczności i efektywności działań reklamowych. Oba etapy wymagają istotnego wdrażania procedur badawczych, które są wyraźnie niedoceniane przez przedstawicieli przedsiębiorstw usługowych. W stopniu znacznie większym niż menadżerowie innych przedsiębiorstw bazują oni na własnej wiedzy i intuicji, traktując płaszczyznę badań jako potencjalny obszar oszczędności natury finansowej - stąd skala prowadzonych badań jest znacznie mniejsza niż wynikałoby to z porównania z innymi działaniami. Pozytywnie ocenić należy natomiast bardzo duże zaangażowanie i elastyczność w zakresie pozostałych etapów, sprzyjające osiąganiu pozytywnych efektów reklamowych.
Słowa kluczowe: reklama, zarządzanie działalnością reklamową, przedsiębiorstwa usługowe.
Kody JEL: M37, M31, D21

Управление рекламной деятельностью на предприятиях сферы услуг в Польше
Цель рассуждений автора статьи - анализ хода процессов управления рекламной деятельностью на обслуживающих предприятиях, функционирующих на польском рынке. Ввиду специфики обслуживающей деятельности появляется вопрос о том, вполне ли эти процессы отвечают образцовым концепциям, создаваемым теоретиками, ибо общепринято, что описываемые в литературе образцы находят применение прежде всего на производственных предприятиях, располагающих материальными, следова-тельно, простыми для представления в рекламных сообщениях, продуктами. В услугах, по своему существу нематериальных, появляется необходимость некоторого видоизме-нения процессов общения, причем трудно предопределить, в одинаковой ли степени масштаб этих видоизменений касается всех этапов процесса управления рекламой. Стремясь достичь поставленной цели, провели эмпирические исследования среди представителей 168 действующих в Польше обслуживающих предприятий. Они касались обусловленностей, хода и оценки процесса управления рекламной деятельно-стью. В статье представлен синтез основных результатов этих исследований наряду с возникающими на этой основе выводами. На основе представленных рассуждений следует отметить, что процессы управления рекламной деятельностью на предприятиях сферы услуг протекают в принципе в соответствии с представленными в литературе концепциями, хотя можно заметить некоторые несовершенства в этом отношении. В самой большой степени они касаются двух этапов: определения конечных покупателей и их предпочтений, а также оценки результативности и эффективности рекламных действий. Оба этапа требуют существенного внедрения исследовательских процедур, которые явно недооцениваются представителями обслуживающих предприятий. В значительно большей, нежели менеджеры других предприятий, степени они базируются на собственных знаниях и интуиции, считая сферу исследований в качестве потенциальной области экономии финансовых средств, и потому масштаб проводимых исследований значительно меньше, чем это бы вытекало из сопоставления с другими действиями. Положительно же следует оценить весьма большую вовлеченность и гибкость в отношении других этапов, способствующие достижению положительных рекламных эффектов.
Ключевые слова: реклама, управлениe рекламной деятельностью, предприятия сферы услуг.
Коды JEL: M37, M31, D21


Agnieszka Kozera, Cezary Kozera
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zróżnicowanie warunków i jakości życia ludności państw Unii Europejskiej
W opracowaniu podjęto próbę oceny obiektywnych warunków z życia i ich wpływu na subiektywną ocenę jakości życia ludności państw Unii Europejskiej. Do oceny warunków życia, ze względu na złożoność zagadnienia, wykorzystano klasyczną metodę TOPSIS. Wyznaczony syntetyczny miernik poziomu życia porównano następnie z subiektywną oceną jakości życia zbadaną przez Eurofound i opublikowaną w raporcie EQLS.
Słowa kluczowe: warunki życia, poziom życia, jakość życia, metoda TOPSIS.
Kody JEL: C38, E21, E29

Diversity of Living Conditions and Quality of Life of the Population of the European Union Member States
In their work, the authors undertook an attempt to evaluate the living conditions and their influence on a subjective assessment of quality of life of the population of the European Union member states. For the purposes of evaluation of living conditions, due to complexity of the issue, there was used the classic method TOPSIS. The determined composite measure of the living standard is then compared with the subjective assessment of quality of life examined by the Eurofound and published in the report of EQLS.
Key words: living conditions, standard of living, quality of life, TOPSIS method.
JEL codes: C38, E21, E29

Дифференциация условий и качества жизни населения государств Европейского Союза
В разработке предприняли попытку оценить объективные условия жизни и их влияние на субъективную оценку качества жизни населения государств Европейского Союза. Для оценки условий жизни, ввиду сложности вопроса, использовали классический метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным решением (англ. TOPSIS). Определенный синтетический показатель уровня жизни затем сравнили с субъективной оценкой качества жизни, обследованной организацией Eurofound и опубликованной в отчете EQLS.
Ключевые слова: условия жизни, жизненный уровень, качество жизни, метод TOPSIS.
Коды JEL: C38, E21, E29


Marcin Komor
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Planowanie działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw na eurorynku - rozważania teoretyczne
W artykule podjęto rozważania dotyczące planowania działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw na obszarze eurorynku. Omówiono zagadnienia związane z pojęciem planowania marketingowego jako jednej z części składowych controllingu marketingowego. Przedstawiono i wyjaśniono pojęcia planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego w działalności na eurorynku. Ponadto, autor przedstawił powstanie i funkcjonowanie Europejskiego Rynku Wewnętrznego, koncepcję euromarketingu oraz szanse polskich przedsiębiorstw na eurorynku. Zaprezentowano również i omówiono rolę oraz znaczenie poszczególnych instrumentów planowania i sterowania w działalności zagranicznej na eurorynku.
Słowa kluczowe: polskie przedsiębiorstwa, eurorynek, marketing, planowanie działalności przedsiębiorstw, controlling.
Kody JEL: M16, M31, F15

Planning Marketing Activities of Polish Enterprises in the Euromarket - Theoretical Deliberations
In his article, the author undertook deliberations on planning marketing activities of Polish enterprises in the area of Euromarket. There are discussed the issues connected with the notion of marketing planning as one of the components of marketing controlling. There are presented and explained the notions of strategic, tactical and operational planning in activities carried out in the Euromarket. Moreover, the author presented the emergence and functioning of the European internal market,
the concept of Euromarketing and chances of Polish enterprises in the Euromarket. There are also presented and discussed the role and importance of individual instruments for planning and steering in foreign activities in the Euromarket.
Key words: Polish enterprises, Euromarket, marketing, planning of enterprises' activities, controlling.
JEL codes: M16, M31, F15

Планирование маркетинговой деятельности польских предприятий на еврорынке - теоретические рассуждения
В статье представлены рассуждения насчет планирования маркетинговой деятельности польских предприятий на еврорынке. Обсуждены вопросы, связанные с понятием маркетингового планирования в качестве одной из составных частей маркетингового контролинга. Представлены и объяснены понятия стратегического, тактического и оперативного планирования в деятельности на еврорынке. Кроме того, автор представил возникновение и функционирование европейского внутреннего рынка, концепцию евромаркетинга, а также шансы польских предприятий на еврорынке. Представлены также и обсуждены роль и значение отдельных инструментов планирования в зарубежной деятельности на еврорынке.
Ключевые слова: польские предприятия, еврорынок, маркетинг, планирование деятельности предприятий, контролинг.
Коды JEL: M16, M31, F15


Aleksandra Czerw
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wpływ cen i polityki cenowej państw Unii Europejskiej na import równoległy produktów leczniczych
Cel: wyjaśnienie pojęcia importu równoległego na rynku farmaceutycznym, opisanie procesów jego funkcjonowania oraz przedstawienie mechanizmu wpływu ceny produktów leczniczych i polityki lekowej państw Unii Europejskiej na import równoległy leków.
Wynik: czynnikiem wywołującym zjawisko importu równoległego jest różnica cenowa tych samych medykamentów w różnych krajach Unii Europejskieju. Przykładowo, w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Holandii ceny farmaceutyków są znacznie wyższe niż w Grecji czy Hiszpanii.
Wniosek: różnice cen leków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz zjawisko dyskryminacji cenowej trzeciego stopnia są bezpośrednimi i głównymi ekonomicznymi przyczynami umożliwiającymi występowanie importu równoległego produktów leczniczych.
Słowa kluczowe: import równoległy farmaceutyków, handel produktami leczniczymi, dyskryminacja cenowa trzeciego stopnia.
Kody JEL: F13, F15, I18

Impact of Prices and the European Union Countries Policy on the Parallel Imports of Medicinal Products
Objective: to explain the notion of parallel imports in the market for pharmaceuticals, to describe the processes of its functioning and to present the mechanism of impact of the price for medicinal products and drug policy of the European Union member states on parallel imports of medicines.
Result: the factor causing the phenomenon of parallel imports is the price difference of the same medicines in various countries of the European Union. For example, in Germany, the United Kingdom or the Netherlands, prices for pharmaceuticals are considerably higher than in Greece or Spain.
Conclusion: differences in prices for medicines in individual countries of the European Union and the phenomenon of third degree price discrimination are the direct and main economic reasons enabling the occurrence of parallel imports of medicinal products.
Key words: parallel imports of pharmaceuticals, trade in medicinal products, third degree price discrimination.
JEL codes: F13, F15, I18

Влияние цен и политики государств Европейского Союза в области медикаментов на параллельный импорт медикаментов
Цель: объяснить понятие параллельного импорта на фармацевтическом рынке, описать процессы его функционирования и представить механизм влияния цены лекарственных средств и политики в области медикаментов государств-членов Европейского Союза на параллельный импорт лекарств.
Результат: фактором, вызывающим явление параллельного импорта, является разница в цене одних и тех же медикаментов в разных странах Евросоюза. Примерно в Германии, Великобритании или Нидерландах цены фармацевтиков значительно выше, чем в Греции или Испании.
Вывод: разницы в цене лекарств в отдельных странах Евросоюза, а также явление ценовой дискриминации третьей степени - непосредственные и основные экономические причины, способствующие появлению параллельного импорта лекарственных средств.
Ключевые слова: параллельный импорт фармацевтических средств, торговля лекарственными средствами, ценовая дискриминация третьей степени.
Коды JEL: F13, F15, I18


Bogdan Mróz
SGH - Warszawa

Sposoby ograniczania szarej strefy w Internecie
Zwalczanie szarej strefy w Internecie wymaga współpracy różnych agend, instytucji i organizacji. Dynamika zmian zachodzących w sieci, transgraniczny charakter Internetu oraz ogromna liczba transakcji zachodzących w przestrzeni wirtualnej stwarzają duże pole do nadużyć wiążących się z naruszaniem praw własności intelektualnej i uzyskiwaniem w ten sposób nierejestrowanych dochodów.
W artykule dokonano charakterystyki sposobów ograniczania szarej strefy w Internecie oraz przeglądu inicjatyw i przedsięwzięć wiążących się z monitorowaniem sieci pod kątem wychwytywania transakcji naruszających prawa autorskie. Zwrócono uwagę na fakt, że działania represyjne i nowe regulacje prawne nie wystarczą do ograniczenia nierejestrowanej działalności gospodarczej w Internecie. Konieczne jest poszukiwanie nowych modeli biznesowych godzących interesy wielkich korporacji z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników sieci.
Słowa kluczowe: szara strefa, piractwo, Internet, e-commerce, prawa własności intelektualnej.
Kody JEL: H26, H3, O17, O34.

Ways of Reduction of the Grey Market on Internet
Combatting the grey market on Internet requires cooperation of various agencies, institutions and organisations. The dynamics of development taking place on the net, trans-border nature of Internet and an enormous number of transactions occurring in the virtual space create a large area for abuse connected with infringement of intellectual property and achievement this way of unregistered incomes.
In his article, the author characterises the ways of reducing the grey market on Internet and reviews the initiatives and ventures related to monitoring the net from the point of view of capturing the transactions entailing copyright infringement. He points out that repressive measures and new legal regulations are not sufficient to reduce unregistered business activities on Internet. There is the need to look after new business models matching the interests of large corporations with the needs and expectations of net users.
Key words: grey market, "piracy", Internet, e-commerce, intellectual property.
JEL codes: H26, H3, O17, O34

Способы ограничения теневой экономики в Интернете
Борьба с теневой экономикой в Интернете требует сотрудничества разных органов, учреждений и организаций. Динамика изменений, происходящих в сети, трансграничный характер Интернета и оргомное количество сделок, осуществляемых в виртуальном пространстве, создают широкие возможности для злоупотреблений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности и получением таким образом нерегистрированных доходов.
В статье проведены характеристика способов ограничения теневой экономики в Интернете и обзор инициатив и мероприятий по мониторингу сети с точки зрения выявления сделок, нарушающих авторские права. Обращается тоже внимание на тот факт, что репрессии и новые правовые урегулирования недостаточны для ограничения нерегистрированной экономической деятельности в Интернете. Необходим поиск новых бизнес-моделей, согласующих интересы крупных корпораций с нуждами и ожиданиями пользователей сети.
Ключевые слова: теневая экономика, «пиратство», Интернет, э-торговля, интеллектуальная собственность.
Коды JEL: H26, H3, O17, O34