Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty2/2012
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

2/2012

Wiesław Łukasiński, Mariusz Sołtysik
Uniwersytet Ekonomiczny - Kraków

Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji
W publikacji autorzy prezentują istotę optymalizacji procesu zarządzania organizacją z wykorzystaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ukazują jej wpływ na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność organizacji, proces doskonalenia.
Kody JEL: M1, M14, A13, L53, L15

THE PROCESS OF FORMATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
In their publication, the authors present the essence of optimisation of the process of organisation management with the use of the concept of corporate social responsibility. They show its influence on quality of its functioning and organisation's development.
Key words: corporate social responsibility, improvement process.
JEL codes: M1, M14, A13, L53, L15

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В публикации авторы представляют суть оптимизации процесса управления организацией с использованием концепции общественной ответственности бизнеса. Они указывают на ее влияние на качество функционирования и развитие организации.
Ключевые слова: общественная ответственность организации, процесс совершенствования.
Коды JEL: M1, M14, A13, L53, L15


Adam Rudzewicz, Emilia Jędrzejczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn

Postrzeganie zaufania w działalności gospodarczej
Celem autorów artykułu jest podkreślenie roli, którą w funkcjonowaniu biznesu odgrywa zaufanie oraz identyfikacja kluczowych czynników wpływających na zaufanie klientów do przedsiębiorstwa. Wyniki badań wskazują, że jakość produktów i usług oraz przejrzyste i szczere praktyki biznesowe są najważniejszym wymiarem reputacji przedsiębiorstwa. Są to czynniki nierozerwalnie związane z zaufaniem. Generalnie Polacy uważają, że nie należy ufać partnerom gospodarczym, aczkolwiek wizerunek przedsiębiorstwa godnego zaufania może znacznie ograniczyć niekorzystny wpływ złych informacji o firmie. W Polsce relacje oparte na zaufaniu zyskują coraz większą popularność.
Słowa kluczowe: zaufanie, biznes, reputacja firmy, partnerzy w interesach.
Kody JEL: A13, M14, Z13

PERCEPTION OF TRUST IN BUSINESS
This article aims to highlight the role of trust in the functioning of business and to identify the key factors affecting consumer confidence in the company. The results show that quality of products and services as well as transparent and honest business practices are the most important dimension of corporate reputation. These are factors inherent in the trust. Poles generally consider that one should not trust business partners, although the image of a trustworthy company can significantly reduce the negative impact of bad information about the company. Relations based on trust are becoming increasingly popular in Poland.
Key words: confidence, business, corporate reputation, business partners.
JEL codes: A13, M14, Z13

ВОСПРИЯТИЕ ДОВЕРИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель авторов статьи - подчеркнуть роль, которую играет доверие в функционировании бизнеса, и указать на ключевые факторы, влияющие на доверие клиентов к предприятию. Результаты исследований указывают, что качество продуктов и услуг, а также транспарантные
и честные бизнес-практики - самая важная мера репутации предприятия. Это факторы, неразрывно связанные с доверием. В основном, поляки считают, что не следует доверять бизнес-партнерам, хотя облик предприятия, заслуживающего доверие, может значительно ограничить неблагоприятное влияние плохой информации о фирме. В Польше отношения, основанные на доверии, завоевывают все бóльшую популярность.
Ключевые слова: доверие, бизнес, репутация фирмы, бизнес-партнеры.
Коды JEL: A13, M14, Z13

 


Dominik Zimon
Politechnika Rzeszowska - Rzeszów
Tadeusz Sikora
Uniwersytet Ekonomiczny - Kraków

 

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych
Przyjmuje się, że wdrażanie systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001 jest optymalną propozycją dla organizacji pragnących doskonalić wewnętrzne procesy zarządzania oraz cechujących się wysoką dbałością o poziom jakości wyrobów oraz potrzeby klienta. Niestety, nie zawsze implementacja wymagań systemu zarządzania jakością przynosi oczekiwane rezultaty. Celem autorów publikacji jest próba oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych.
Słowa kluczowe: ISO 9001, system zarządzania jakością, ocena funkcjonowania.
Kody JEL: L15

ASSESSMENT OF OPERATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN SMALL AND MEDIUM TRADE ORGANISATIONS
It's understood that implementation of the quality management system is an excellent proposition for the organisations that want to improve their internal processes and also characterised by a high level of attention to a product quality and customer needs. Unfortunately, not always the implementation of requirements of the quality management system delivers the wanted results. An idea of the publication is to try to assess functioning of the quality management system in small and medium trade organisations.
Key words: ISO 9001, quality management system, operation assessment.
JEL codes: L15

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Считают, что внедрение систем управления качеством по стандарту ISO 9001 - оптимальное предложение для организаций, которые хотят совершенствовать внутренние процессы управления и для которых характерна высокая забота об уровне качества изделий и о потребностях клиента. Увы, не всегда внедрение требований системы управления качеством приносит ожидаемые результаты. Цель публикации - попытка оценить функционирование системы управления качеством в мелких и средних торговых организациях.
Ключевые слова: ISO 9001, система управления качеством, оценка функционирования.
Коды JEL: L15


Bożena Słomińska
IBRKK - Warsaw

Activities of a Local Government and Growth of Competitiveness of Service and Commercial Enterprises
The objective of deliberations in the article is a diagnosis and exemplification of forms and areas of the desired by economic entities cooperation with local governments, setting forth conditions for growth of their competitiveness. A particular attention is paid to the possibility of affecting by municipalities, which have at their disposal a wide range of instruments in this respect. The grounds for analysis are data from the literature review on these subject matters, results of surveys carried out by various institutions and statistical material, including the data originating from local governments' budgets being an important source of information on the actions analysed. The research findings and budget analysis show that activity of local governments, directed to shaping the business climate and local entrepreneurship, has increased. This sets up grounds for good forecasts as regards growth of enterprises' and markets' competitiveness.
Key words: cooperation, supporting enterprise growth by local governments, specific role of municipalities in the process of growth of enterprise competitiveness.
JEL codes: R51, R58

DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH I HANDLOWYCH
Celem rozważań podjętych w artykule jest diagnoza oraz egzemplifikacja form i płaszczyzn pożądanej przez podmioty gospodarcze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), stwarzającej warunki do wzrostu ich konkurencyjności. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości oddziaływania ze strony gmin, które dysponują szerokim instrumentarium w tym zakresie. Podstawę analizy stanowią dane z przeglądu piśmiennictwa dotyczącego tej problematyki, wyniki badań różnych instytucji oraz materiały statystyczne, w tym dane pochodzące z budżetów JST stanowiące ważne źródło informacji o analizowanych działaniach. Wyniki badań oraz analiza budżetów wskazują, że aktywność JST ukierunkowana na kształtowanie klimatu gospodarczego i lokalnej przedsiębiorczości zwiększyła się. Stwarza to podstawy do dobrych rokowań w zakresie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i rynków.
Słowa kluczowe: współpraca, wspieranie rozwoju przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego, szczególna rola gmin w procesie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.
Kody JEL: R51, R58

ДЕЙСТВИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УСЛУГ И ТОРГОВЛИ
Цель рассуждений автора статьи - диагноз и экземплификация форм и плоскостей желательного для экономических субъектов сотрудничества с единицами местного самоуправления, создающего условия для роста их конкурентоспособности. Особое внимание обращается на возможности воздействия со стороны гмин (волостей), которые располагают широким набором инструментов в этом отношении. Основу анализа представляют данные обзора литературы по этой проблематике, результат исследований разных учреждений и статистические материалы, в том числе данные из бюджетов единиц местного самоуправления, представляющие собой важный источник информации об анализируемых действиях. Результаты исследований
и анализ бюджетов показывают, что активность единиц местного самоуправления, направленная на формирование экономического климата и местного предпринимательства, повысилась. Это создает основы для хороших прогнозов в отношении роста конкурентоспособности предприятий и рынков.
Ключевые слова: сотрудничество, поддержка развития предприятий единицами местного самоуправления, особая роль гмин (волостей) в процессе роста конкурентоспособности предприятий.
Коды JEL: R51, R58


Piotr Dominik
ALMAMER Szkoła Wyższa - Warszawa

Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem społecznej odpowiedzialności w biznesie
Celem autora niniejszej publikacji jest ukazanie postępowania proekologicznego w hotelarstwie jako działania zgodnego ze społeczną odpowiedzialnością w biznesie (Corporate Social Responsibility - CSR). Dla osiągnięcia tego celu posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu oraz analizą stanu faktycznego na rynku usług hotelarskich. Jak wynika z przedstawionego materiału, jednym z podstawowych przejawów społecznej odpowiedzialności w działalności hotelarskiej jest podejmowanie działań proekologicznych. Wiodące marki hotelowe angażują się w akcje, których celem jest zmniejszenie szkodliwej działalności hoteli oraz propagowanie idei odpowiedzialności za otaczające je środowisko. Wnioskiem wiodącym z opracowania może być stwierdzenie, iż hotelarstwo jest istotną gałęzią działalności gospodarczej w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Słowa kluczowe: CSR, odpowiedzialność społeczna, hotelarstwo, ekologia.
Kody JEL: M14

PRO-ECOLOGICAL CONDUCT IN THE HOTEL INDUSTRY AS AN EXPRESSION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
An objective of the author of this publication is to present the pro-ecological conduct in the hotel industry as an activity complying with the corporate social responsibility. In order to achieve the objective he used the method of analysis of the subject literature and analysis of the actual state in the market for hotel services. As the presented material shows, one of the basic symptoms of social responsibility in hotel industry's activities is undertaking pro-ecological actions. The leading hotel brands involve themselves in the actions whose objective is to reduce harmful activities of hotels and to propagate the idea of responsibility for the surrounding environment. A leading conclusion of the elaboration may be the statement that the hotel industry is an important branch of business in propagating the idea of corporate social responsibility.
Key words: CSR, social responsibility, hotel industry, ecology.
JEL codes: M14

ПРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В БИЗНЕСЕ
Цель автора публикации - указатьна проэкологическое поведение в гостиничном деле как действия, отвечающего общественной ответстсвенности в бизнесе. Для достижения этой цели был использовали метод анализа литературы предмета и анализ действительного состояния на рынке услуг гостиничного дела. Как вытекает из представленного материала, одним из основных проявлений общественной ответственности в гостиничной деятельности является предприятие проэкологических дейтвий. Ведущие гостиничные марки включаются в действия, цель которых - снижение вредной деятельности гостиниц и популяризация идеи ответственности за окружающую их среду. Основным выводом разработки можкт быть констатация, что гостиничное дело - существенная отрасль экономической деятельности в популяризации идеи общественной ответственности бизнеса.
Ключевые слова: общественная ответственность бизнеса (CSR), общественная ответственность, гостиничное дело, экология.
Коды JEL: M14


Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś
Uniwersytet Przyrodniczy - Poznań

Problemy gospodarstw domowych ze spłatą bieżących zobowiązań
W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników społeczno-ekonomiczno-demograficznych gospodarstw domowych w Polsce wpływających na pojawienie się problemu zalegania z bieżącymi płatnościami. W badaniach wykorzystano dane jednostkowe Diagnozy Społecznej. Do realizacji głównego celu zastosowano metodę regresji logistycznej.
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, problemy finansowe, zadłużenie gospodarstw domowych, regresja logistyczna.
Kody JEL: D14

HOUSEHOLDS' PROBLEMS WITH REPAYMENT OF THEIR CURRENT LIABILITIES
In their article, the authors undertook an attempt to identify the socio-economic-demographical factors of households in Poland affecting emergence of the problem of arrears with current payments. In their surveys, they used individual data of Diagnoza Społeczna (Social Diagnosis). In order to implement the goal they applied the method of logistic regression.
Key words: household, financial problems, households' indebtedness, logistic regression.
JEL codes: D14

ПРОБЛЕМЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ С ПОГАШЕНИЕМ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В статье предприняли попытку указать на общественно-экономико-демографические факторы домохозяйств в Польше, влияющие на появление проблемы опаздывания с текущими платежами. В исследовании использовали отдельные данные «Социального диагноза». Для осуществления основной цели применили метод логистической регрессии.
Ключевые слова: домохозяйство, финансовые проблемы, задолженность домохозяйств, логистическая регрессия.
Коды JEL: D14


Leszek Michalczyk
Uniwersytet Jagielloński - Kraków

Rynek PLP wielkopowierzchniowych detalistów sieciowych FMCG w Polsce
W artykule scharakteryzowano portfolio rynku PLP wielkopowierzchniowych detalistów w Polsce. Wielkopowierzchniowe, sieciowe sklepy na świecie odgrywają dominującą rolę na rynku PLP, głównie dzięki znaczącemu udziałowi w nim Wal-Mart. Również w Polsce marki własne detalistów dominują na rynku nieprzerwanie od co najmniej kilku lat. W artykule przedstawiono także definicję, historię oraz relacje marketingowe rynku PLP wielkopowierzchniowych detalistów.
Słowa kluczowe: produkty pod marką własną, wielkopowierzchniowe sieci detaliczne w Polsce.
Kody JEL: M39

PLP MARKET IN LARGE RETAIL FMCG OUTLETS IN POLAND
The article attempts a characterisation of the PLP market in large retail outlets in Poland. Large chain shops play a very important role in the PLP market, of which the main share belongs to Wal-Mart. In Poland, likewise, private labels have dominated the market for at least several years. The article discusses the definition and history of the PLP market in large retail and its marketing perspectives.
Key words: private label products, large retailing outlet chains in Poland.
JEL codes: M39

РЫНОК СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК КРУПНЫХ СЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ХОДКИМИ ТОВАРАМИ В ПОЛЬШЕ
В статье дается характеристика портфеля рынка собственных торговых марок крупных предприятий розничной торговли в Польше. Крупные сетевые магазины в мире играют доминирующую роль на рынке собственных (частных) торговых марок, в основном, благодаря значительной доле в нем фирмы Уол-Март (Wal-Mart). Также в Польше собственные марки розничных предприятий доминируют на рынке непрерывно по крайней мере в течение уже нескольких лет. В статье представили тоже определение, историю и маркетинговые отношения рынка частных торговых марок крупных розничных предприятий.
Ключевые слова: продукты под собственной торговой маркой, крупные розничные сети в Польше.
Коды JEL: M39