Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty1/2012
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

1/2012

URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA
IBRKK - Warszawa

Klastry - idea i praktyka w Polsce
Korzystając z dostępnej literatury dotyczącej klastrów, w artykule przedstawiono definicje klastrów, ich cechy i typy oraz korzyści wynikające z ich rozwoju. Wskazano czynniki, które są uznane za niezbędne do tworzenia klastrów. W sposób syntetyczny omówiono rozwój klastrów w Polsce i podano przykłady klastrów powstających w branżach nowoczesnych i tradycyjnych.
Słowa kluczowe: klaster, grona, partnerstwo przedsiębiorstw

Clusters - Idea and Practice in Poland
Using the accessible literature on clusters, the author presents in her article the definitions of clusters, their features and types as well as benefits issuing from their development. She points out to the factors considered as indispensable for cluster formation. In a synthetic manner, there is discussed development of clusters in Poland and provided examples of clusters emerging in modern and traditional branches.
Key words: cluster, bunches, enterprise partnership

Кластеры - идея и практика в Польше
Используя доступную литературу, касающуюся кластеров, автор в своей статье представляет определения класетров, их свойства и типы, а также пользу, вытекающую из их развития. Указываются факторы, которые признаются необходимыми для создания кластеров. Синтетическим образом обсуждается развитие кластеров в Польше и приводятся примеры кластеров, возникающих в современных и традиционных отраслях.
Ключевые слова: кластер, скопления, партнерство предприятий


PIOTR TARKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Koszty badań marketingowych a działania rynkowe przedsiębiorstw
Celem artykułu jest analiza kosztów badań marketingowych w kontekście prowadzonych przez przedsiębiorstwa działań rynkowych. W części pierwszej omówiono adaptacyjną i kreatywną koncepcję organizacji kosztów badań marketingowych w przedsiębiorstwach. Następnie zaprezentowano metody oraz możliwe formy klasyfikacji i prowadzenia ewidencji kosztów badań marketingowych w przedsiębiorstwach. W artykule zwrócono również uwagę na koszty badawcze z perspektywy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstw. W części końcowej skoncentrowano się na kryteriach kształtowania cenników badawczych przez podmioty zewnętrzne (tj. agencje badawcze) oraz zaprezentowano średnie szacunkowe koszty wybranych technik badań marketingowych.
Słowa kluczowe: badania marketingowe, koszty badawcze, działania rynkowe

Costs of Marketing Research and Enterprises' Market Actions
The objective of article is pertaining to diagnosis of marketing research costs and their description in context of market activities undertaken by companies. In the first row, adaptive and creative concept of marketing research costs was discussed. Next author presented methods and possible forms of costs identification and running their evidence. There were also depicted external and internal perspectives on marketing research costs. At last author has focused on criteria of setting price levels and their flexible configurations by external information providers, e.g., research agencies, where also some averaged estimates of marketing research costs according to selected research techniques were presented.
Key words: marketing research, research costs, market activities

Издержки маркетинговых исследований и рыночные действия предприятий
Цель статьи - анализ издержек маркетинговых исследований в контексте рыночных исследований, проводимых предприятиями. В первой части рассматривается адаптационная и созидательная концепция организации издержек маркетинговых исследований на предприятиях. Затем представляются методы и возможные формы классификации и проведения учета издержек маркетинговых исследований на предприятиях. В статье обращают тоже внимание на расходы на исследования из внешней и внутренней перспективы окружающей среды предприятий. В последней части внимание сосредоточивается на критериях формирования прейскурантов по проведению исследований внешними субъектами (т.е. исследовательскими агентствами), а также представляются средние приблизительные издержки в области избранных техник маркетинговых исследований.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, издержки исследований, рыночные действия


ANNA DĄBROWSKA, EWELINA STRZELECKA
SGH (Warsaw School of Economics) - Warsaw

Behaviour of Elderly People in the Tourist Services Market
This article presents the behaviour of senior citizens - elderly people aged 60-75 in the market of tourist services. As shown in the report of Future Traveller Tribes 2020, it is the group which in the next few years will have a decisive influence on the development of the tourism market, due to demographic, social and economic changes. This article presents the findings of the study conducted in 2011 in 5 market segments, including the elderly people. They accounted for 19% of the population being surveyed in the research.
Key words: consumers, tourist sector, elderly people, tourist market

Zachowanie osób starszych na rynku usług turystycznych
W artykule przedstawiono zachowania na rynku usług turystycznych seniorów, tj. osób starszych w wieku 60-75 lat, na podstawie wyników badania, które przeprowadzono w 2011 r. wśród 5 segmentów rynku, w tym osób starszych. Celem przeprowadzonego badania była próba identyfikacji zachowań na rynku usług turystycznych wśród wyodrębnionych segmentów: singli, osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim nie mających dzieci, osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim z dziećmi w wieku szkolnym, osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim z dorosłymi dziećmi (od 18 roku życia) na utrzymaniu, z którymi mieszkają i wspólnie spędzają wakacje, osób starszych (w wieku 60-75 lat). Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, oraz metodą PAPI (Paper&Pen Interwieving), tj. wywiadów bezpośrednich z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza, w lipcu 2011 r. Badanie zrealizowano na próbie 645 dorosłych mieszkańców Polski (w wieku 18-75 lat). Dobór próby był kwotowy. Ludzie starsi stanowili 19% badanej populacji. Do tego segmentu zaliczono osoby będące w związku małżeńskim lub partnerskim, bez dzieci (w ogóle lub które już się usamodzielniły). Osoby stanowiące jednoosobowe gospodarstwa domowe ujęto w grupie singli.
Z przeprowadzonego badania wynika, że:
• w ciągu ostatnich 3 lat prawie 60% osób starszych wyjeżdżała turystycznie 2-4 razy, a 29% wyjechało w tym czasie jeden raz,
• 28% respondentów poszukuje biura, które ma najbardziej atrakcyjną ofertę, natomiast 15% przy wyborze oferty korzysta z biur poleconych przez innych,
• osoby starsze wybierają głównie wyjazdy wakacyjne (74% odpowiedzi), znakomita większość osób starszych (80%) na urlop lub długi weekend zorganizowany przez biuro podróży wyjeżdża z partnerem/partnerką,
• 72% respondentów preferuje uprawianie turystyki biernej, zgodnej z ideą turystyki 3 x S (Sun, Sea, Sand - słońce, morze, piasek),
• najczęściej wymienianym powodem zmiany preferencji dotyczących wyboru rodzaju turystyki były powody zdrowotne, zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana sytuacji materialnej oraz pojawienie się partnera/partnerki bądź męża/żony,
• 48% osób starszych w 2010 r. swój co najmniej tygodniowy urlop spędziło za granicą, 31% - w kraju, a 18% - zarówno w kraju, jak i za granicą,
• największe znaczenie dla osób starszych przy wyborze biura podróży ma renoma i opinia o biurze (51% odpowiedzi),
• 88% respondentów twierdzi, że biura turystyczne mają raczej lub zdecydowanie atrakcyjną i bogatą ofertę, 80% uważa, że biura podróży coraz częściej dostosowują oferty do indywidualnych potrzeb klienta, 85% - że biura mają coraz ciekawsze formy promocji, atrakcyjne materiały reklamowe, 75% - że biura są coraz bardziej elastyczne przy kształtowaniu cen, 74% - że biura oferują atrakcyjne programy lojalnościowe, 88% - że obsługa biur podróży jest coraz bardziej profesjonalna i miła, a 73% - że biura respektują prawa konsumentów (dokonana przez osoby starsze ocena działalności biur podróży wskazuje na rzetelność biur podróży oraz wysoki poziom jakości usług oferowanych przez przedsiębiorstwa turystyczne, które są postrzegane przez starszych respondentów jako przyjazne klientowi),
• wśród motywów wyjazdów turystycznych najważniejszym motywem okazało się poznawanie walorów przyrodniczych, a następnie zwiedzanie ciekawych miejsc oraz chęć poprawienia kondycji, zdrowia,
• wśród sześciu głównych determinant wyboru miejsca wypoczynku, wyodrębnionych na potrzeby badania, zdecydowanie najważniejszą okazała się cena, a następnie warunki klimatyczne, łatwość dojazdu, warunki zakwaterowania, odległość od miejsca zamieszkania oraz obecność ciekawych obiektów zabytkowych i muzealnych,
• osoby starsze raczej obawiają się wystąpienia różnego rodzaju niekorzystnych sytuacji, które mogą zaistnieć w trakcie wyjazdu turystycznego, a najbardziej ryzyka ekonomicznego, związanego z możliwością wystąpienia sytuacji, że zapłacona cena okaże się zbyt wysoka w stosunku do faktycznej jakości wycieczki oraz że pojawią się dodatkowe, nieprzewidziane koszty,
• większość osób starszych przed dokonaniem wyboru oferty turystycznej zazwyczaj zbiera o niej informacje od rodziny czy znajomych, poszukuje informacji w Internecie,
• większość respondentów nie zna praw i obowiązków konsumentów usług turystycznych.
Wyniki badania jasno pokazują, że osoby starsze mają bardzo niski poziom świadomości konsumenckiej i dlatego nieodzowna wydaje się konieczność wzmożenia edukacji konsumenckiej w tej kwestii, ponieważ nieznajomość praw przysługujących konsumentom na rynku usług turystycznych może powodować wiele sytuacji, w których konsument, choć niezadowolony z usługi turystycznej, nie będzie umiał dochodzić swoich praw.
Słowa kluczowe: konsumenci, sektor turystyczny, ludzie starsi, rynek usług turystycznych

Поведение пожилых людей на рынке туристских услуг
Статья представляет поведение пожилых граждан, людей в возрасте 60-75 лет, на рынке туристских услуг. Как на это указывает отчет Future Traveller Tribes 2020, это группа, которая в течение нескольких ближайших лет будет оказывать решающее влияние на развитие рынка туризма, из-за демографических, социальных и экономических преобразований. Статья представляет результаты исследования, проведенного в 2011 г. в 5 сегментах рынка, включая пожилых людей. Они представляют 19% популяции, опрошенной по ходу исследования.
Ключевые слова: потребители, туристский сектор, пожилые люди, туристский рынок


EWA DUCHNOWSKA
IBRKK - Warszawa

Polityka cenowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych (wyniki badań empirycznych)
Celem artykułu jest prezentacja części wyników badania ankietowego, przeprowadzonego przez IBRKK w listopadzie 2010 r., dotyczącego polityki cenowej polskich firm przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych i jej zróżnicowania w zależności od wielkości przedsiębiorstw mierzonej liczbą zatrudnionych. Dotyczą one takich aspektów polityki cenowej, jak jej cele, czynniki wpływające na decyzje cenowe, metody konkurowania, metody ustalania cen, polityka standaryzacji i adaptacji cen, relacja między cenami w eksporcie a cenami konkurentów na rynkach zagranicznych oraz cenami na rynku krajowym.
Słowa kluczowe: ceny, rynki zagraniczne, cele polityki cenowej, determinanty decyzji cenowych, cenowe i pozacenowe metody konkurowania, metody ustalania cen

Pricing Policy of Manufacturing Enterprises in Foreign Markets (Empirical Research Results)
An objective of the article is to present part of results of the survey carried out by IBRKK
in November 2010 on the pricing policy of Polish manufacturing firms in foreign markets and its differences depending on the size of enterprise measured by the number of employees. They concern such aspects of the pricing policy as its goals, factors affecting price decisions, competing methods, pricing methods, policy of standardisation and price adaptation, relationship between prices in exports and prices of competitors in foreign markets as well as prices in the domestic market.
Key words: prices, foreign markets, pricing policy goals, price decision determinants, price and non-price methods of competing, pricing methods

Ценовая политика предприятий промышленной переработки на зарубежных рынках (результаты эмпирических исследований)
Цель статьи - представить часть результатов анкетного опроса, проведенного ИИРПДЦ (IBRKK) в ноябре 2010 г., касающегося ценовой политики польских фирм промышленной переработки на зарубежных рынках и ее дифференциации в зависимости от размера предприятий, измеряемого числом занятых людей. Они касаются таких аспектов ценовой политики, как ее цели, факторы, влияющие на ценовые решения, методы конкурирования, методы определения цен, политика стандартизации и адаптации цен, соотношение между ценами в экспорте и ценами конкурентов на зарубежных рынках, а также с ценами на внутреннем рынке.
Ключевые слова: цены, зарубежные рынки, цели ценовой политики, детерминанты ценовых решений, ценовые и неценовые методы конкурирования, методы определения цен


AGNIESZKA I. BARUK
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zachowania rynkowe nabywców jako następstwa nieetycznych działań handlowców
W artykule została przedstawiona problematyka następstw podejmowania przez handlowców działań sprzecznych z zasadami etyki. Na podstawie wyników pierwotnych badań empirycznych omówiono zakres najczęściej doświadczanych przez respondentów nieetycznych praktyk handlowych. Następnie poddano analizie zachowania ankietowanych będące konsekwencją nieuczciwości handlowców, rozpatrując zachowania respondentów w dwóch grupach: zachowań spontanicznych, podejmowanych od razu w placówce handlowej po zetknięciu się z nieetycznym działaniem oferenta oraz zachowań odroczonych w czasie, podejmowanych po opuszczeniu placówki handlowej. Wszystkie zachowania respondentów były rozpatrywane z perspektywy trzech parametrów: zakresu, zasięgu i stopnia aktywności badanych. Okazało się, że ich aktywność była ograniczona, zwłaszcza dotyczyło to zachowań spontanicznych, chociaż w odniesieniu do zachowań odroczonych w czasie można było wyraźnie zauważyć, że odsetek biernych respondentów był znacznie mniejszy. Warto podkreślić, że dwa nieetyczne działania handlowców wzbudzały największą aktywność respondentów zarówno spontaniczną, jak i odroczoną, co wskazuje, że były przez nich najdotkliwiej odczuwane.
Słowa kluczowe: działania handlowców sprzeczne z zasadami etyki, zachowania nabywców spontaniczne, zachowania nabywców odroczone w czasie

Purchasers' Market Behaviour as Consequences of Traders' Unethical Actions
In the article the problem of retailers' dishonesty was presented. On the base of the results of field researches the scope of non ethical retailers' activities experienced by respondents was described. In the next part of this article respondents' behaviors made in the influence of retailers' dishonesty were analyzed in the two groups: impulsive behaviors and moved in the time behaviors. Each described behavior was presented in the three areas: scope, distance and level. The results of researches showed that respondents' activity was limited, especially in the relation to their impulsive behaviors. Two dishonest retailers' practices caused the biggest respondents' impulsive and moved activities. These practices were the most problems for respondents.
Key words: traders' actions contradicting ethic principles, spontaneous purchasers' behaviour, purchasers' deferred behaviour

Рыночное поведение покупателей как следствия неэтичных действий торговцев
В статье представлена проблематика последствий предпринимаемых торговцами действий, противоречащих принципам этики. На основе результатов первичных эмпирических исследований обсуждается круг чаще всего воспринимаемых респондентами неэтичных торговых практик. Затем автор подвергает анализу поведение опрашиваемых, являющееся последствием нечестности торговцев, рассматривая поведение респондентов в двух группах: спонтанного поведения, предпринимаемого ими сразу же в торговом заведении после столкновения с неэтичным действием выступающего с предложением, а также отсроченного поведения, предпринимаемого после выхода из торгового заведения. Все виды поведения респондентов рассматривались из перспективы трех параметров: диапазона, охвата и степени активности обследуемых. Оказалось, что их активность была ограничена; это в особенности касалось спонтанного поведения, хотя по отношению к отсроченному поведению можно было отчетливо заметить, что процент пассивных респондентов был значительно меньше. Стóит подчеркнуть, что два вида неэтичного поведения торговцев возбуждали наибольшую активность респондентов, как спонтанную, так и отсроченную, что указывает на то, что они ими воспримались наиболее чувствительно.
Ключевые слова: действия торговцев, противоречащие принципам этики; спонтанное поведение покупателей, отсроченное поведение покупателей


ROBERT NOWACKI
IBRKK - Warszawa

Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce
Współczesne rynki charakteryzuje powszechnie obserwowana intensyfikacja procesów konkurencji. Zjawisko to nie omija również sektora usługowego. Wzrost znaczenia usług w gospodarce i zmiany zachodzące w sferze konsumpcji czynią ten sektor coraz bardziej atrakcyjnym. W konsekwencji rozwoju sektora usługowego rośnie na nim presja konkurencyjna, co wymusza na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zmierzających do kształtowania przewagi konkurencyjnej. Kluczem do tego jest właściwe wykorzystanie zasobów i instrumentów decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono problematykę istoty konkurencyjności, jej wyznaczników i instrumentów na rynku usług. Na podstawie wyników badań empirycznych prowadzonych wśród kadry menedżerskiej działających w Polsce przedsiębiorstw usługowych dokonano oceny znaczenia i stopnia stosowania instrumentów konkurowania oraz zdiagnozowano własną ocenę konkurencyjności tych podmiotów, z uwzględnieniem jej zmian w czasie spowolnienia gospodarczego lat 2008-2010.
Słowa kluczowe: konkurencja, konkurencyjność przedsiębiorstwa, instrumenty konkurowania, przedsiębiorstwo usługowe, konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych, spowolnienie gospodarcze

Service Enterprises' Competitiveness in Poland
The contemporary markets are characterised with the commonly observed intensification of competition processes. This phenomenon does not omit the service sector, either. Growth of importance of services in the economy and developments occurring in the sphere of consumption make this sector more and more attractive. In consequence of development of the service sector, there is growing competitive pressure in it what forces enterprises to undertake actions aimed at shaping competitive advantage. The key thereto is a proper use of the resources and instruments deciding enterprises' competitiveness. In his article, the author presents the issues of the essence of competitiveness, its determinants and instruments in the market for services. Based on the results of empirical research carried out among the managerial staff of service enterprises operating in Poland, there is made evaluation of the importance and degree of application of the instruments of competition as well as there is diagnosed their own evaluation of competitiveness of these entities, taking into account its developments during the economic slowdown of 2008-2010.
Key words: competition, enterprises competitiveness, competition instruments, service enterprise, service enterprise competitiveness, economic slowdown

Конкурентоспособность предприятий сферы услуг в Польше
Современным рынкам свойственна повсеместно наблюдаемая интенсификация процессов конкурирования. Это явление не обходит и сектора услуг. Рост значения услуг в экономике и изменения, происходящие в сфере потребления, делают этот сектор все более и более привлекательным. В результате развития сектора услуг на нем растет конкурентный нажим, что заставляет предприятия предпринимать действия, направленные на формирование конкурентного преимущества. Ключ к этому - правильное использование ресурсов и инструментов, решающих конкурентоспособность предприятий. В статье представлена проблематика сути конкурентоспособности, ее определителей и инструментов на рынке услуг. На основе результатов эмпирических исследований, проводимых среди управленчекого персонала действующих в Польше предприятий сферы услуг, проведена оценка значения и степени применения инструментов конкурирования и диагноз самооценки конкурентоспособности этих субъектов с учетом ее изменений во время экономического спада периода 2008-2010 гг.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, инструменты конкурирования, предприятие услуг, конкурентоспособность предприятий сферы услуг, экономический спад


MAŁGORZATA LISIŃSKA-KUŚNIERZ, AGNIESZKA KAWECKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw
Opakowania przeznaczone do żywności powinny być wyjątkowo bezpieczne. Czuwają nad tym instytucje administracji państwowej, a także instytucje normalizacyjne oraz stowarzyszenia i organizacje przedsiębiorców (producentów, dostawców) i konsumentów. W artykule przedstawiono wyniki badań procesu zapewnienia przez przedsiębiorstwa bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań z nich wykonanych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Słowa kluczowe: rynek opakowań, łańcuch dostaw opakowań, proces zapewnienia bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań

Ensuring Food Product Packaging Safety in Supply Chain
The packaging destined for foods should be exceptionally safe. This issue is watched by institutions of the state administration, standardisation institutions as well as entrepreneurs (producers, suppliers) and consumers associations and organisations. In their article, the authors present the results of surveys on the process of ensuring by enterprises safety of packaging material and packaging produced therefrom, destined for contact with foods.
Key words: packaging market, packaging supply chain, process of ensuring safety of packaging materials and packaging

Обеспечение безопасности упаковки продуктов питания в цепи поставок
Упаковка, предназначенная для пищевых продуктов, должна быть особо безопасной. Об этом заботятся органы государственного управления, а также учреждения по стандартизации и ассоциации и организации предпринимателей (производителей и поставщиков) и потребителей. В статье представлены результаты изучения процесса обеспечения предприятиями безопасности упаковочных материалов и выполненной из них упаковки, предназначенной для контакта с продуктами питания.
Ключевые слова: рынок упаковки, цепь поставок упаковки, процесс обеспечения безопасности упаковочных материалов и упаковки