Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójSpis treści numerów 2/2012
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Abstrakty
Numery archiwalne
English

 

2/2012

 • Polityka konsumpcji - Czesław Bywalec
 • Konsument a perspektywa instrumentalna i perspektywa klienta w koncepcji marketingu - Lechosław Garbarski
 • Strategiczne znaczenie badań konsumenckich w kreowaniu tożsamości marki - Karolina Janiszewska
 • Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa - Grzegorz Maciejewski
 • Meandry dobra i zła. Rozważania na marginesie książek - Jadwiga Odorzyńska-Kondek
 • Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych - Grażyna Światowy
 • Sensory Impact on Customer Behaviour - Magdalena Grębosz, Barbara Wrońska

Z badań

 • Konsumpcja w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej - Krystyna Kuśmierczyk, Lucyna Piskiewicz
 • Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przez polskie gospodarstwa domowe - Mirosława Janoś-Kresło
 • Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego - Tomasz Zalega
 • Usługi e-administracji w ocenie przedsiębiorców - Anna Dąbrowska, Wojciech Trawnicki

Omówienia i recenzje

 • Megachange. The world in 2050, (ed.) D. Franklin, J. Andrews, The Economist
 • in association with Profile Books Ltd, London 2012 - Anna Szymańska
 • Debata wokół problemów marketingu, handlu i konsumpcji - Piotr Cyrek

Contents

 • Consumption Policy - Czesław Bywalec
 • Consumer and Instrumental Perspective and Consumer's Perspective in the Marketing Concept - Lechosław Garbarski
 • Strategic Importance of Consumer Research in Creating Brand's Identity - Karolina Janiszewska
 • Consumer in the Contemporary Enterprise's Strategy - Grzegorz Maciejewski
 • Meanders of the Good and the Bad. Reflections on the Margins of Books - Jadwiga Odorzyńska-Kondek
 • Household as a Creator of Socio-Economic Transformations - Grażyna Światowy
 • Sensory Impact on Customer Behaviour - Magdalena Grębosz, Barbara Wrońska

Research Outcomes

 • Consumption in Poland against the Background of Other EU Countries - Krystyna Kuśmierczyk, Lucyna Piskiewicz
 • Investing in Human Capital Development by Polish Households - Mirosława Janoś-Kresło
 • Changes in Households' Consumption Expenditures in the Period of Financial and Economic Crisis - Tomasz Zalega
 • Services of E-Administration in the Opinion of Entrepreneurs - Anna Dąbrowska, Wojciech Trawnicki

Discussions and Reviews

 • Megachange. The world in 2050, (ed.) D. Franklin, J. Andrews, The Economist
 • in association with Profile Books Ltd, London 2012 - Anna Szymańska
 • Debate around the Problems of Marketing, Trade and Consumption - Piotr Cyrek