Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójAbstrakty2/2012
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
Abstrakty
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Numery archiwalne
English

 

2/2012

CZESŁAW BYWALEC
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Polityka konsumpcji

Streszczenie
Przemiany gospodarcze i społeczne w świecie w ostatnich dekadach, a szczególnie dynamiczny wzrost produkcji, procesy globalizacji, zmiany systemów wartości oraz wzrost zamożności ludzi zrodziły tzw. masową konsumpcję. Zmiany te nie odbywają się jednak zgodnie z jakimiś świadomie wyznaczonymi przez ludzi wzorcami, lecz są na ogół spontaniczne i chaotyczne. Szybko rosnąca, i podporządkowana tylko prawom rynku, konsumpcja niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale i wielkie zagrożeń. W świetle tych ostatnich rysuje się konieczność aktywnych działań w zakresie kształtowania bieżącej i przyszłej konsumpcji, czyli potrzeba polityki konsumpcji. Podstawą polityki konsumpcji stanowić powinien tzw. perspektywiczny wzorzec konsumpcji. Głównym podmiotem tej polityki powinno być państwo - w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Przedmiot polityki konsumpcji stanowiłyby problemy zaspokojenia poszczególnych rodzajów potrzeb (żywieniowych, mieszkaniowych, edukacyjnych itp.). W celu realizacji celów polityki konsumpcji wykorzystać należy różnorakie narzędzia - ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz administracyjne.
Słowa kluczowe: konsumpcja, polityka konsumpcji, cel polityki konsumpcji, model konsumpcji, wzorzec konsumpcji, narzędzia polityki konsumpcji.
Kody JEL: D31, E21, H50

Consumption Policy

Summary
The economic and social developments in the world in the recent decades, and particularly the dynamic growth of production, globalisation processes, changes in the value systems as well as growth of people's wealth have given rise to the so-called mass consumption. However, those changes do not take place in accordance with any consciously fixed by people patterns but they usually are spontaneous and chaotic. The quickly growing and subordinated only to the market rules consumption entails not only benefits but many threats, too. In the light of the latter, there is the need for active actions in the area of formation of the current and future consumption, i.e. the need for consumption policy. The consumption policy's base should be the so-called perspective consumption pattern. The main subject of this policy should be the state - in the broad sense of this notion. The consumption policy's object would be problems of satisfying particular types of needs (nutritional, housing, educational, etc.). For the purpose of implementation of the consumption policy there should be used various tools: economic, socio-cultural and administrative.
Key words: consumption, consumption policy, consumption policy's goal, consumption model, consumption pattern, consumption policy's tools.
JEL codes: D31, E21, H50


LECHOSŁAW GARBARSKI
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Konsument a perspektywa instrumentalna i perspektywa klienta w koncepcji marketingu

Streszczenie
Marketing, po kilku latach stagnacji, jest obecnie intensywnie rozwijany. Pojawiają się nowe rozwiązania i idee, kształtowane są nowe narzędzia. Centralne miejsce konsumenta w logice myślenia marketingowego nie jest kwestionowane, ale w ostatnich latach konkluzja ta ulega pewnej erozji. Koncentracja uwagi na narzędziach (instrumentach) marketingu prowadzi niekiedy do swoistego rodzaju „rozmywania" marketingu. Artykuł analizuje te procesy z punktu widzenia dwóch perspektyw - instrumentalnej i klienta. Obie przyczyniają się do realizacji celów działania przedsiębiorstwa, inne są natomiast ich uwarunkowania i długookresowe efekty.
Słowa kluczowe: marketing, konsument, perspektywa instrumentalna, perspektywa klienta.
Kody JEL: D21, M31

Consumer and Instrumental Perspective and Consumer's Perspective in the Marketing Concept
Summary

After a few years of stagnation, marketing is now intensively developed. New solutions and ideas occur, new instruments are created. The central place of consumer in marketing logic isn't questioned but this conclusion is eroded during last few years. Attention paid to marketing instruments sometimes leads to a kind of marketing "erosion". The article analyses these processes from two points of view - instrumental and customer perspectives. Both of them have a positive influence on realisation of firms' goals, but their determinants and long-term effects are different.
Key words: marketing, consumer, instrumental perspective, customer perspective.
JEL codes: D21, M31


KAROLINA JANISZEWSKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Strategiczne znaczenie badań konsumenckich w kreowaniu tożsamości marki

Streszczenie
Celem publikacji jest wskazanie przesłanek konstytuujących strategiczną rolę badań konsumenckich oraz metod i technik przydatnych w kreowaniu tożsamości marki. Podkreśla się, że zdefiniowanie podstawowych elementów tożsamości marki (bez względu na przyjęty model opracowania) wymaga wnikliwego rozpoznania wartości, postaw i potrzeb grupy docelowej. Owe wartości, postawy i potrzeby ujmuje się w tzw. consumer insight. Właściwe sformułowanie consumer insight wymaga odrębnego podejścia do realizacji badań marketingowych. Wzrasta znaczenie triangulacji na poziomie typów i technik badawczych, w celu poznania możliwie szerokiego spektrum motywów zachowań konsumentów. Wskazuje się także na przydatność badań etnograficznych w definiowaniu tożsamości marki. Badania te są cennym źródłem informacji, które ze względu na sposób ich pozyskania podnoszą poziom wiarygodności marki.
Słowa kluczowe: consumer insight, badania konsumenckie, tożsamość marki, badania etnograficzne.
Kody JEL: C90, M31

Strategic Importance of Consumer Research in Creating Brand's Identity
Summary

An objective of the publication is to point out to the premises constituting the strategic role of consumer research as well as methods and techniques useful in creation of the brand image. There is emphasised that definition of the basic elements of brand identity (irrespective of the adopted development model) requires an insight in values, attitudes and needs of the target group. Those values, attitudes and needs are denoted as the co-called consumer insight. The proper formulation of consumer insight requires a discrete approach to marketing research accomplishment. There is growing the importance of triangulation at the level of research types and techniques, in order to recognise as wide spectre of consumers' behaviour motives as possible. The author also indicates the usefulness of ethnographic research in definition of the brand identity. That research is a valuable source of information, which, considering the way of their acquisition, raise the level of brand credibility.
Key words: consumer insight, consumer research, brand identity, ethnographic research.
JEL codes: C90, M31


GRZEGORZ MACIEJEWSKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa

Streszczenie
Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat ewolucji miejsca i roli konsumenta w strategiach współczesnych przedsiębiorstw. Pokazano w nim zmiany zachodzące w relacjach konsument - przedsiębiorstwo obserwowane na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Konsument z biernej, bezosobowej jednostki statystycznej staje się dla przedsiębiorstwa aktywnym i wymagającym partnerem, częścią tej samej tkanki społeczno-kulturowej. Wymaga to od przedsiębiorstw ponownego zdefiniowania modeli biznesowych zgodnie z nowym paradygmatem, głoszącym, że przedsiębiorstwo i konsument we wspólnym wysiłku tworzą wartość dla konsumenta w punktach wzajemnych interakcji.
Słowa kluczowe: konsument, przedsiębiorstwo, strategie.
Kody JEL: C90, D10, M31

Consumer in the Contemporary Enterprise's Strategy
Summary

The article is a theoretical discussion over the place and role of consumer in the strategies of contemporary companies. There have been shown changes appearing in consumer-company relations, which have been observed over the last 40 years. The consumer evolves from a passive, impersonal entity into an active and demanding partner, a part of the same socio-cultural tissue. From companies, it requires defining of business models according to the new paradigm, which says that a company and consumer both create value for the consumer in the points of common interactions.
Key words: consumer, enterprise/business, strategies.
JEL codes: C90, D10, M31


JADWIGA ODORZYŃSKA-KONDEK
IBRKK - Warszawa
Meandry dobra i zła. Rozważania na marginesie książek

Streszczenie
Artykuł zawiera rozważania na temat wartości w historii myśli ekonomicznej. Na podstawie książek T. Sedlacka i A. Glapińskiego zanalizowana została rola dobra i zła w tworzeniu pojęć i zasad gospodarowania w przekroju historycznym, aż do dzisiejszych podejść różnych szkół myśli ekonomicznej. Dyskusji poddano też różne drogi poszukiwań metodologii badań ekonomicznych, uwzględniające lub nie czynniki społeczno-psychologiczne w metodologii lub koncentrujące się jedynie na metodach statystycznych i matematycznych.
Słowa kluczowe: dobro i zło w ekonomii, historia myśli ekonomicznej, metodologia badań ekonomicznych.
Kody JEL: B00, E21, Y3

Meanders of the Good and the Bad. Reflections on the Margins of Books
Summary
The article comprises the deliberations on the issue of value in the history of economic thought. Based on the books of T. Sedlacek and A. Glapiński, the author analysed the role of right and wrong in creation of concepts and principles of management historically, till the today's approaches of various schools of the economic thought. She also discussed various ways of search for methodology of economic research taking or not into account the socio-psychological factors in the methodology or focusing only on the statistical and mathematical methods.
Key words: right and wrong in economics, history of economic thought, methodology of economic research.
JEL codes: B00, E21, Y3


GRAŻYNA ŚWIATOWY
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych

Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie kreatywnej roli gospodarstw domowych w rozwoju społecznym i ekonomicznym, co wynika przede wszystkim z ich istoty i pełnionych funkcji gospodarczych i społeczno-kulturowych. Polskie gospodarstwa domowe aktywnie uczestniczyły w procesie zmian transformacji ustrojowej, rozwijały przedsiębiorczość i wysoką skłonność do ponoszenia wydatków konsumpcyjnych. Istotnie ważna okazała się tu rola gospodarstw domowych w kształtowaniu kapitału ludzkiego oraz ich zapobiegliwość w tworzeniu materialnych podstaw bytu i skłonność do wydatków na cele konsumpcyjne. Konsumpcja gospodarstw domowych napędza produkcję i tym samym gospodarkę kraju. Jednocześnie zmienia się kondycja gospodarstw domowych i sposób gospodarowania ich zasobami, przy czym w podejmowanych decyzjach ważna jest suwerenność oraz skłonność do wywierania i przejmowania wpływów w otoczeniu rynkowym.
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, kapitał ludzki, konsumpcja, produkcja, rozwój społeczno-gospodarczy, skłonność do wydatków na cele konsumpcyjne.
Kody JEL: D11, D14, E21, J11

Household as a Creator of Socio-Economic Transformations
Summary

The creative role of households in socio-economic development is discussed, resulting from the essence and nature of economic and socio-cultural functions performed by households. Polish households played an active role in the process of systemic transformation, by stimulating the entrepreneurship and propensity to consume. Other significant factors include the role of households in human capital development and their prudence in satisfying material requirements of existence, as well as high propensity to consume. Household consumption boosts production and, consequently, the national economy. At the same time, the c ondition of households changes, together with preferences for resource management methods, while the decision-making process is invariably focused on sovereignty and strong inclination to influence and be influenced by the market.
Key words: household, human capital, consumption, production, socio-economic development, propensity to consume.
JEL codes: D11, D14, E21, J11


Magdalena Grębosz, Barbara Wrońska
Politechnika Łódzka
Sensory Impact on Customer Behaviour

Summary
The principal objective of this paper is to analyse the sensory impact on customer's behaviours as well as the limitations of its application. The analysis is based on the results of various international studies. It was proved that music and odours through their various characteristics may affect customers' perception of products and services as well as the perceived time passage and contribute to more money and time being spent in the establishment. The results of the study indicate that managers should allow their customers to tactually investigate their products. It was proved also that visual characteristics of an establishment and product may have an influence on customers' behaviour within the retail environment. The implementation of the sensory strategy would involve the introduction of musical, olfactory, visual and haptic cues into the brand design and/or the retailing atmosphere. However, from the environmental and social point of view, the existing law regulations ought to be taken into account while implementing such a solution.
Key words: sense, customer's behaviour, sensory marketing.
JEL codes: D19, M31

Wpływ zmysłów na zachowania konsumentów
Streszczenie

Zasadniczym celem artykułu jest analiza oddziaływania zmysłów na zachowania klientów, jak również ograniczenia jego stosowania. Analiza opiera się na wynikach różnych badań międzynarodowych. Wykazano, że muzyka i zapachy poprzez swe różne cechy mogą wpływać na percepcję przez klientów produktów i usług, jak również postrzeganego upływu czasu i przyczyniać się do tego, że w placówce wydaje się więcej pieniędzy i spędza więcej czasu. Wyniki badania wskazują, że menedżerowie powinni pozwalać swym klientom na dotykowe badanie swych produktów. Wykazano również, że wizualne cechy placówki i produktu mogą mieć wpływ na zachowanie klientów w środowisku placówek detalicznych. Wdrożenie strategii sensorycznej wiązałoby się z wprowadzeniem bodźców muzycznych, węchowych, wzrokowych i dotykowych do projektu marki i/lub klimatu w handlu detalicznym. Z drugiej strony, ze środowiskowego i społecznego punktu widzenia należałoby brać pod uwagę istniejące przepisy prawne w trakcie wdrażania takiego rozwiązania.
Słowa kluczowe: zmysł, zachowanie klientów, marketing sensoryczny.
Kody JEL: D19, M31


KRYSTYNA KUŚMIERCZYK, LUCYNA PISKIEWICZ
IBRKK - Warszawa
Konsumpcja w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Streszczenie
W artykule zaprezentowane zostały wybrane uwarunkowania spożycia i konsumpcji w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w skali makroekonomicznej i zmiany, jakie zaszły w tym zakresie na przestrzeni dziesięciu lat. Przedstawiono również skupienia krajów UE o zbliżonej strukturze konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych. W celu ich wygenerowania zastosowano metody analizy wielowymiarowej. Podstawę analiz stanowiły dane statystyczne Eurostatu za lata 2000 i 2010.
Słowa kluczowe: PKB, dochód do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych, spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych, struktura spożycia, zmiany w konsumpcji, kraje UE o zbliżonej strukturze spożycia.
Kody JEL: E01, E21, E31

Consumption in Poland against the Background of Other EU Countries
Summary

In their article, the authors present the selected determinants of consumption in Poland against the background of other countries of the European Union in the macroeconomic scale and changes that took place in this respect over the ten years. They also present the clusters of EU countries with an approximate consumption pattern in the sector of households. In order to generate them the authors applied the multivariate analysis methods. The basis for the analysis was Eurostat's statistical data for the years 2000 and 2010.
Key words: GDP, disposable income in the sector of households, individual consumption in the sector of households, consumption pattern, changes in consumption, EU countries with an approximate consumption pattern.
JEL codes: E01, E21, E31


MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO
SGH - Warszawie
Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przez polskie gospodarstwa domowe

Streszczenie
Charakteryzując kapitał ludzki podkreśla się, że jest on tym, co wytwarza się i dodaje do życia ludzkiego. Przejawia się on m.in. w umiejętnościach, wiedzy, zdolnościach, zdrowiu. Zasób ten może być większy lub mniejszy, można go kształtować i rozwijać poprzez inwestycje w człowieka, ale podlega on też deprecjacji. Rozważania w artykule koncentrują się na kwestiach związanych z inwestowaniem przez gospodarstwa domowe w kapitał swoich członków. To właśnie efektem działań podejmowanych przez gospodarstwo domowe związanych z potrzebami jego członków jest tworzenie kapitału ludzkiego zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Obszarami dokonywanych inwestycji, które uwzględniono w artykule, są edukacja, zdrowie i kultura.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, gospodarstwa domowe.
Kody JEL: D14, D19, I19, I29

Investing in Human Capital Development by Polish Households
Summary

While characterising the human capital, there is emphasised that it is what is produced and added to the human being's life, is manifested, inter alia, in skills, knowledge, abilities, health. This resource may be bigger or smaller, it can be formed and developed through investment in the human being but it also is subject to depreciation. The deliberations in the article are focused on the issues connected with investing by households in their members' capital. The very effect of activities undertaken by the household connected with its members' needs is creation of human capital both in quantitative and qualitative terms. The areas of carried out investments taken into account in the article are education, health and culture.
Key words: human capital, households.
Jel codes: D14, D19, I19, I29


TOMASZ ZALEGA
Uniwersytet Warszawski
Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego

Streszczenie
Kryzys finansowo-ekonomiczny wywiera bez wątpienia wpływ zarówno na poziom, jak i strukturę wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych. Dlatego pojawia się istotne pytanie: w jaki sposób zmiana warunków, w jakich na co dzień funkcjonują gospodarstwa domowe, rzutuje na ich konsumpcję? W artykule przeanalizowano zmiany i ograniczenia w bieżących wydatkach oraz skoncentrowano się na skali i ograniczeniach w wydatkach na zakup dóbr i usług, a także poziomie zaspokojenia potrzeb w badanych gospodarstwach domowych w okresie kryzysu.
Słowa kluczowe: wydatki konsumpcyjne, zachowania konsumpcyjne, gospodarstwo domowe, kryzys.
JEL: A10; D01; D12; E21.

Changes in Households' Consumption Expenditures in the Period of Financial and Economic Crisis
Summary

The financial and economic crisis undoubtedly exerts its impact both on the level and the Polish households' consumer spending pattern. Therefore, there appears a crucial question: How does the change of conditions, under which households carry out their everyday activities, affect their consumption? In his articles, the author analysed the changes and constraints in current expenditures and focused on the scale and constraints in expenses on purchases of goods and services as well as on the level of satisfaction of needs in the surveyed households in the period of crisis.
Key words: consumer spending, consumer behaviour, household, crisis.
JEL codes: A10; D01; D12; E21.


Anna Dąbrowska, Wojciech Trawnicki
SGH - Warszawa
Usługi e-administracji w ocenie przedsiębiorców

Streszczenie
W artykule zwrócono uwagę na usługi e-administracji, które spełniają ważną rolę, usprawniając kontakt między przedsiębiorstwem a urzędem, ale są także ważnym ogniwem w cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań ilościowych przeprowadzonych metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Ankieta zaadresowana była do wybranej grupy przedsiębiorców - 5000 firm, które korzystają przynajmniej z jednej usługi e-administracji. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2011 r. za pośrednictwem firmy IT-Services, właściciela unikalnego serwisu Centrum Badań Internetowych e-Ankieta.pl.
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują wiele obszarów funkcjonowania e-administracji, które wymagają usprawnienia lub upowszechnienia. Polska nie należy do grupy krajów o rozwiniętym poziomie e-administracji. Według raportu ONZ plasujemy się na dalszym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej i daleko w rankingu światowym. Trudno jednak nie dostrzec zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach.
Badania pozwoliły zdiagnozować, czego oczekują przedsiębiorcy od usług e-administracji, a także dokonać autorskiej segmentacji przedsiębiorców korzystających z tych usług.
Słowa kluczowe: e-administracja, poziom rozwoju, wyniki badania, oczekiwania.
Kody JEL: H83, M00

Services of E-Administration in the Opinion of Entrepreneurs
Summary

In their article, the authors pay attention to the e-government services that play an important role improving the contact between the enterprise and the office but they are also an important link in digitalisation of the economy and society. The objective of the article is to present the results of quantitative surveys carried out by the CAWI (Computer-Assisted Web Interviews) method. The questionnaire was addressed to a selected group of entrepreneurs - 5000 firms, which use at least one of the e-government service. The survey was conducted in August 2011 through the IT-Services company, an owner of the unique website Centrum Badań Internetowych e-Ankieta.pl.
The results of carried out survey point out to many areas of functioning of e-government, which require improvement or popularisation. Poland does not belong to the group of countries with high level of e-government development. According to the UN report, this country occupies in this respect a further place among the EU countries and far in the world's ranking. However, it is hard not to notice the changes that have occurred in recent years.
The surveys allowed making a diagnose what entrepreneurs expect from the e-government services as well as carrying out an author segmentation of the entrepreneurs using these services.
Key words: e-government, development level, research findings, expectations.
JEL codes: H83, M00