Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane z EFSProjekty zakończoneMasterpress - doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr
Szukaj:   
 

 
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
Projekty zakończone
Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr
Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299
Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie
EFS - Regionalne zrónicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia

 

Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr

Celem przedsięwzięcia było podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadr Masterpress Sp. z o.o. poprzez inwestycje w kadry. Zarządzanie kadrami jest priorytetem Spółki, w celu podniesienia jej konkurencyjności oraz zapewnienia klientom klompleksowej obsługi. Działanie na szybko zmieniającym się rynku poligraficznym wymusza ciągłe szkolenie pracowników, a stosowane technologie i zaawansowane produkty oferowane przez Spółkę wymagają kompleksowej wiedzy dotyczącej kompetencji miękkich oraz zarządzania projektami.

Program szkoleniowy zawierający 19 tematów szkoleń miał umożliwić uzyskanie potrzebnej wiedzy i umiejętności. Formą wsparcia w projekcie były szkolenia ogólne. W ramach projektu zostało przeszkolonych 100 pracowników Masterpress Sp. z o.o.: osoby zarządzające, przedstawiciele handlowi, księgowi, pracownicy produkcyjni. Szkolenia odbywały się w 1,2,4 i 5-dniowych sesjach w okolicach Piszu, Białegostoku i Olsztyna. Łącznie odbyło się 66 dni szkoleniowych i 480 dwugodzinnych zajęć językowych. tematyka szkoleń była bardzo zróżnicowana - od szkoleń "miękkich", przez tematy z księgowości, z technologii druku i zarządzania procesami, po zajęcia z języka angielskiego.

Projekt realizowany w okresie 01.10.2006-28.02.2008.

Projekt dofinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny.

 


Opis przebiegu realizacji projektu

1. Szkolenia zamknięte ogólne realizowane były w ramach Projektu nr SPORZL-2.3a-3-14-197/0103 dla firmy Masterpress S.A. z sektora MŚP.
Zgodnie z umową o dofinansowanie (zgoda nr 5 z dnia 28 grudnia 2008 r.) całkowite wydatki projektu wynoszą 934 098,72 PLN, wartość dofinansowania 781 172,20 PLN, co stanowi 83,63% całkowitych wydatków projektu. Wkład własny w postaci gotówki oraz wynagrodzeń pracowników Masterpress S.A biorących udział w projekcie wynosi 152 926,52 PLN.

2. Realizacja projektu i planowanych działań przebiegała bez zastrzeżeń i zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
Zgodnie z zakładanymi we wniosku o dofinansowanie rezultatami miękkimi dzięki przeprowadzonym szkoleniom kadra firmy Masterpress S.A jest lepiej wykwalifikowana, co umożliwi podniesienie konkurencyjności firmy, jakości pracy i zwiększy skuteczność realizacji działań strategicznych firmy.
Wprowadzenie nowych sposobów komunikowania się, budowania zespołów i ich współdziałania spowoduje wzrost kooperacji pracowników oraz wzrost wydajności pracy.
Uczestnictwo w szkoleniach dało pracownikom firmy szansę na podniesienie samooceny, motywacji oraz wzrost bezpieczeństwa zawodowego.

W czasie trwania projektu realizowano następujące działania:
Administracja stroną www Projektu.
Rekrutacja pracowników na szkolenia w firmie Masterpress.
Zatrudnianie trenerów i wynajmowanie sal wraz ze sprzętem multimedialnym na szkolenia.
Zapewnienie uczestnikom szkoleń wyżywienia, cateringu, a także noclegów.
Przygotowywanie materiałów szkoleniowych na szkolenia.
Uaktualnienie programu harmonogramu szkoleń i realizację szkoleń przesuniętych na termin późniejszy.
Przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników szkoleń.
Bieżąca sprawozdawczość z realizacji szkoleń.
Spotkania pracowników biura projektu w celu kontroli przeszłych działań, monitoringu bieżących i planowania przyszłych.
Utrzymywanie stałego kontaktu z beneficjentami i bieżąca analiza potrzeb szkoleniowych na podstawie rozmów i wyników ankiet.
Rozliczanie ponoszonych wydatków.

3. Organizacja szkoleń.
Przeprowadzono i ukończono 58 szkoleń:

1.Język angielski (grupa 1/ Olsztyn) (I semestr) - 9.11-19.12.2006
2.Język angielski (grupa 2/ Olsztyn) (I semestr) - 9.11-19.12.2006
3.TPM - SMED - 13-14.11.2006
4.Modele systemów zarządzania procesami produkcyjnymi - 17.11.2006
5.Zagadnienia księgowe związane z ZUS - 24.11.2006
6.Język angielski (grupa 3/ Olsztyn) (I semestr) - 4.12-18.12.2006
7.TPM - VSM - 11-13.12.2006
8.Zagadnienia księgowe związane z funkcjonowaniem Zakładów Pracy Chronionej - 28.12.2006
9.Język angielski gr. I/Olsztyn (zakończono 19.12.2007)
10.Język angielski gr. II/Olsztyn (zakończono 19.12.2007)
11.Język angielski gr. III/Olsztyn ((zakończono 19.12.2007)
12.Język angielski gr. V/Białystok (zakończono 19.12.2007)
13.Język angielski gr. VI/Białystok (zakończono 19.12.2007)
14.Język angielski gr. IV/Białystok - 15.11.2006- 16.02.2007
15.Tworzywa sztuczne gr. I- 24.11.2006- 08.03.2007
16.Szkolenie z zakresu doskonalenia obsługi programu księgowego „Symfonia"- 15.12.2006-12.01.2007
17.TPM- Administrative Process Improvement- 10-12.01.2007
18.Modele systemów zarządzania procesami produkcyjnymi (gr. II)- 16.01.2007
19.Zagadnienia sporządzania bilansu- 16.01.2007-17.01.2007
20.Proces produkcyjny i proces technologiczny- 06.02.2007
21.Motywowanie pracowników- TPM- 07.02.2007-09.02.2007
22.Podatek dochodowy i inne obciążenia podatkowe- 20.02.2007
23.Podstawy zarządzania zespołem- 22.02.2007-23.02.2007
24.Tworzywa sztuczne gr. II- 7.02-09.03.2007
25.Podatek VAT- 15.03.2007
26.Środki trwałe, inwentaryzacja- 15.03.2007
27.Wprowadzenie do zarządzania barwą- 24-25.03.2007
28.Symulacje Lean Manufacturing TPM gr. I- 26.03.2007
29.Symulacje Lean Manufacturing TPM gr.II-27.03.2007
30.Budowanie relacji z klientami- 29-30.03.2007
31.Negocjacje -12-13.04.2007
32.Przywództwo- 19.20.04.2007
33.Język angielski gr.1/Olsztyn- 23.01- 28.06.2007
34.Język angielski gr. 2/Olsztyn- 23.01-28.06.2007
35.Język angielski gr. 3/Olsztyn-22.01.-27.06.2007
36.Język angielski gr.4/Białystok- 06.03-26.06.2007
37.Rozwijanie kompetencji podwładnych przez menedżera- 14-15.06.2007
38.TPM-Symulacje Manufacturing 08.10.2007
39.TPM-Symulacje Manufacturing 09.10.2007
40.TPM-Symulacje Manufacturing 16.10.2007
41.TPM-Symulacje Manufacturing 17.10.2007
42.TPM-Symulacje Manufacturing 29-30.10.2007
43.TPM-VSM 08.-14.11.2007
44.TPM-Symulacje Manufacturing 08.11.2007
45.TPM-Symulacje Manufacturing 09.11.2007
46.TPM- 5S 15.11.2007
47.TPM-AM 20-21.11.2007
48.TPM-Symulacje Manufacturing 22.11.2007
49.TPM- Kazein Blitz 04-06.12.2007
50.TPM -SMED 09-10.01.2008
51.TPM - Kazein Blitz 21-23.01.2008
52.TPM - AM 28-29.01.2008
53.TPM - Techniki zespołowego rozwiązywania problemów 05.02.2008
54.TPM - Techniki zespołowego rozwiązywania problemów 06.02.2008
55.TPM - AM 07-08.02.2008
56.TPM - AM 11-12.02.2008
57.TPM - Kazein Blitz 13-15.02.2008
58.TPM - SMED 18-19.02.2008
Dla uczestników szkoleń przygotowano i wydano certyfikaty potwierdzające zakończenie udziału w szkoleniach.

W trakcie realizacji projektu zweryfikowano harmonogram szkoleń i dostosowano go do bieżących potrzeb. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności niektóre szkolenia zostały przesunięte w czasie i przeprowadzone w innych dniach niż było to pierwotnie planowane, jednak nie spowodowało to zakłócenia realizacji projektu.

Szkolenie z Technologii drukowania ze szczególnym uwzględnieniem fleksografii, które pierwotnie w założeniu miało zostać przeprowadzone w okresie kwiecień - lipiec 2007 dla dwóch grup, z uwagi na „napięty" plan produkcyjny (moce produkcyjne firmy Masterpress wykorzystywane są w 100%, a załoga aby zrealizować zamówienia kontrahentów pracuje również w soboty i niedziele), szkolenie zostało to przełożone na okres wrzesień-październik. Jednak szkolenie to nie odbyło się w założonym terminie. Szkoleniowcy, którzy zadeklarowali chęć prowadzenia tego szkolenia, z uwagi na przesunięcia zajęć na macierzystej uczelni, zostali zmuszeni do rezygnacji z przeprowadzenia tych warsztatów. Środki pieniężne przeznaczone na to szkolenie zostały przesunięte do pozycji 1.3.7.1_ cykl szkoleń z TPM.

Szkolenie z TPM - AM (Autonomous Maintenance) zostało przesunięte na termin późniejszy. Z uwagi na fakt, iż było to kolejne szkolenie z cyklu TPM, zdecydowano, aby pracownicy wykorzystali wiedzę nabytą podczas wcześniejszych szkoleń, a następnie wszelkie sugestie dotyczące usprawnienia organizacji pracy oraz maszyn wykorzystano podczas tego szkolenia. Szkolenie to zostało przesunięte z kwietnia-maja na październik 2007.

W ramach niewykorzystanych kosztów ze szkoleń oraz oszczędności w Projekcie- zwrócono się z prośbą do PARP o możliwość przeprowadzenia dodatkowych szkoleń z cyklu TPM. Uzyskano zgodę, dzięki temu zrealizowano dodatkowe szkolenia dla nowych grup uczestników, jak również nowe szkolenia z zakresu TPM: TPM-5S, TPM - Techniki zespołowego rozwiązywania problemów - które zostaną wykazane w kolejnym okresie sprawozdawczym. W listopadzie 2007 roku zwrócono się do PARP z prośbą o możliwość przedłużenia realizacji projektu do końca lutego 2008 r. Zmiana ta spowodowana była niemożnością przeprowadzenia wszystkich szkoleń do końca 2007 roku. Wynikało to zarówno z braku czasu leżącej po stronie pracowników skupionych na działaniach operacyjnych oraz innych szkoleniach jak i trenerów. W grudniu 2007 uzyskano zgodę na wydłużenie trwania projektu.

Od początku realizacji projektu zostały przeprowadzone 3 wizyty monitorujące szkoleń w dniach 14.06.2007 w Piszu; 09.10.2007 w Białymstoku oraz 05.12.07 w Białymstoku.
Szkolenia były przeprowadzone prawidłowo. 100% frekwencja uczestnictwa. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ewaluacja:
Zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie przeprowadzono analizę rezultatów szkoleń wśród uczestników, na podstawie zebranych ankiet.
I tak dla przykładu, szkolenia zrealizowane dla kadry menadżerskiej oscylowały na poziomie (skala ocen 1-5):
„Podstawy zarządzania zespołem"- 4,33;
„Rozwijanie kompetencji przez podwładnych"- 4,46;
„Przywództwo"- 4,43.
Wysokie noty otrzymały szkolenia przeprowadzone dla działu księgowości/kadr, np.:
„Podatek dochodowy i inne obciążenia podatkowe"- 4,82;
„Zagadnienia księgowe związane z ZPCH"- 4,73;
„ Zagadnienia księgowe związane z ZUS"- 4,87;
„Środki trwałe. Inwentaryzacja"- 4,92.
Średnia ocen ze szkoleń przeznaczonych dla działu handlowego wynosiła:
„Negocjacje"- 4,85;
„Budowanie relacji z klientami"- 4,73.
Ocena zadowolenia ze szkoleń dla działów produkcja/przygotowanie produkcji kształtowała się na poziomie, np.:
„Wprowadzenie do zarządzania barwą"- 4,34;
„Tworzywa sztuczne"- 4,15;
„Modele systemów zarządzania procesami produkcyjnymi"- 4,05;
„ Proces produkcyjny i proces technologiczny"- 3,77.
Średnia wybranych szkoleń z cyklu TPM- wynosiła:
TPM-SMED- 4,80;
TPM-VSM- 4,71;
TPM-Symulacje- 4,62;
TPM- Kazein Blitz- 4,73;
TPM- AM- 4,48;
TPM- API- 4,86;
TPM- Techniki zespołowego rozwiązywania problemów- 4,46.

Szkolenia „Proces produkcyjny i proces technologiczny" oraz „Modele systemów zarządzania procesami produkcyjnymi" otrzymały najniższe noty spośród zrealizowanych szkoleń ( 3,77; 4,05). W związku z powyższym zarząd Firmy Masterpress podjął decyzję, iż w przyszłości tego typu szkolenia, na których uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zasadami działalności przedsiębiorstw, nie podnoszącymi ich umiejętności zawodowych, nie będą realizowane.
Projekt umożliwił ciągłe doskonalenie się pracowników, zdobycie im nowych umiejętności, podwyższenie kwalifikacji. Tak, jak przewidziano, pracownicy sami byli bardzo zainteresowani udziałem w szkoleniach, by móc podnieść swoje kwalifikacje i efektywność pracy.