Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójSpis treści numerów 1/2013
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Abstrakty
Numery archiwalne
English

 

1/2013

 • Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju - Leszek Żabiński 
 • Innowacje społeczne - Anna Olejniczuk-Merta 
 • Spożycie publiczne w Polsce. Ochrona zdrowia - Hanna Kuzińska 
 • Akceptacja bogactwa i ludzi zamożnych w Polsce - Małgorzata Radziukiewicz 
 • Implikacje doświadczania marki w zachowaniach konsumentów - Karolina Janiszewska 
 • The Entrepreneurial State? - Andrzej K. Koźmiński

Z badań

 • Uwarunkowania samooceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce w 2011 r. - Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak
 • Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE - Andrzej Szromnik, Elżbieta Wolanin-Jarosz
 • Postrzeganie innowacji przez konsumentów usług finansowych (na przykładzie odwróconej hipoteki) - Aniela Styś, Piotr Łyszczak Zachowania i preferencje klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług bankowych - zmiany i trendy - Katarzyna Walkowiak-Markiewicz
 • Informacyjne walory reklamy - mit czy rzeczywistość - Robert Nowacki
 • Prosumpcja i prosument na rynku e-usług - Robert Wolny

Omówienia i recenzje

 • Sandra M. Bates, The social innovation imperative. Create winning products, services and programs that solve society's most pressing chalenges, McGraw Hill 2012 - Anna Szymańska
 • Sprawozdanie z konferencji „Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce" (Warszawa, 14 stycznia 2013 r.) - Anna Szymańska, Dorota Szepieniec-Puchalska
 • Sprawozdanie z konferencji „Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury" (Poznań, 11 kwietnia 2013 r.) - Mirosława Kaczmarek

Contents
 • Innovative System Products and Their Consumption. Conditions and Mechanisms of Development - Leszek Żabiński
 • Social Innovation - Anna Olejniczuk-Merta
 • Public Consumption in Poland. Health Protection - Hanna Kuzińska
 • Acceptance of Wealth and Wealthy People in Poland - Małgorzata Radziukiewicz
 • Implications of Brand Experience in Consumers' Behaviour - Karolina Janiszewska
 • The Entrepreneurial State? - Andrzej K. Koźmiński

Research Outcomes

 • Determinants of Self-Assessment of Households' Material Situation in Poland in 2011 - Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak
 • The Diagnosis of the Level of Consumer Ethnocentrism of Poles Using
  the CETSCALE Method - Andrzej Szromnik, Elżbieta Wolanin-Jarosz
 • Perceiving Innovation by Consumers of Financial Services (on the Example
  of Reverse Mortgage) - Aniela Styś, Piotr Łyszczak
 • Behaviours and Preferences of Individual Clients with High Incomes as Regards Use of Banking Services - Changes and Trends - Katarzyna Walkowiak-Markiewicz
 • Information Values of Advertising - Myth or Reality? - Robert Nowacki
 • Prosumption and Prosumer in the Market for e-Services - Robert Wolny

Discussions and Reviews

 • Sandra M. Bates, The social innovation imperative. Create winning products, services and programs that solve society's most pressing chalenges, McGraw Hill 2012 - Anna Szymańska
 • Report on the Conference „Consumption in an Innovative Economy" (Warsaw, 14 January 2013) - Anna Szymańska, Dorota Szepieniec-Puchalska
 • Report on the Conference „Households' Behaviour under the Conditions of Economic Situation Changes" (Poznan, 11 April 2013) - Mirosława Kaczmarek