Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i RozwójAbstrakty1/2013
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
Abstrakty
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012
1/2012
1/2011
Numery archiwalne
English

 

1/2013

LESZEK ŻABIŃSKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju 

Streszczenie
W artykule identyfikuje się, w płaszczyźnie teoretyczno-opisowej, istotę, węzłowe uwarunkowania i mechanizmy rozwoju nowej dziedziny produktów, tzw. produktów systemowych i ich konsumpcji. Te wielordzeniowe złożone produkty zaspokajają jednocześnie wiele potrzeb konsumenta, z różnych poziomów potrzeb (według modeli ERG). Stanowią przełom w dziedzinie konsumpcji, jak również w tworzeniu (projektowaniu) produktów i usług. W artykule omówiono zarówno węzłowe mikrouwarunkowania, jak i uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju tych produktów. Te ostatnie przedstawiono na tle stadiów rozwoju i konkurencyjności współczesnych gospodarek rynkowych. Ustosunkowano się również do problemu ewentualnego spowolnienia rozwoju i upowszechniania produktów systemowych w okresie obecnego światowego kryzysu ekonomicznego.
Słowa kluczowe: produkty systemowe, modele innowacji, stadia rozwoju gospodarek rynkowych, hiperkonkurencja, innowacyjna konsumpcja.
Kody JEL: D11, 031, 012, F63, D11

Innovative System Products and Their Consumption. Conditions and Mechanisms of Development
Summary

The paper identifies the essence, key conditions and mechanisms of development of a new branch of products, i.e. the so-called system products and their consumption. This is done in their theoretical-descriptive aspect. These multi-core and complex products satisfy numerous needs of the consumer at the same time and from different levels of needs (according to ERG models). They are a breakthrough both in the field of consumption and in creation (designing) of products and services. The paper discusses both key micro-conditions and macroeconomic conditions of development of such products. The latter are discussed against the background of stages of development and competitiveness of the present-day market economies. The issue of possible slowing down of development and spread of system products in the period of the present-day global economic crisis is also taken into consideration.
Key words: system products, innovation models, stages of development of market economies, hypercompetition, innovative consumption.
JEL codes: D11, 031, 012, F63, D11


ANNA OLEJNICZUK-MERTA
IBRKK - Warszawa
Innowacje społeczne

Streszczenie
Rozważania w artykule koncentrują się na próbie weryfikacji różnego postrzegania roli innowacji w przedsiębiorstwie w zależności od poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju otoczenia. Odnoszą się do następującego stwierdzenia: Schumpeter widział w innowacjach szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorstw, Freeman postrzegał stosowanie innowacji jako konieczność dla utrzymania się przedsiębiorstw na rynku, zaś współcześnie niezbędne są innowacje społeczne jako wpływające na przetrwanie biznesu.
Słowa kluczowe: innowacje, innowacje społeczne, rodzaje innowacji.
Kody JEL: D00, D24, D61, D69

Social Innovation
Summary

The deliberations in the article are focused on an attempt to verify various perceptions of the role of innovation at the enterprise depending on the level of socioeconomic development of the environment. They refer to the following statement: Schumpeter saw in innovation opportunities and possibilities for development of enterprises, Freeman perceived the use of innovation as the necessity to remain in the market, while contemporarily there is the need for social innovation as affecting business survival.
Key words: innovation, social innovation, types of innovation.
JEL codes: D00, D24, D61, D69


HANNA KUZIŃSKA
Akademia Leona Koźmińskiego
Spożycie publiczne w Polsce. Ochrona zdrowia

Streszczenie
W Polsce ok. 10% łącznego popytu stanowi indywidualne spożycie publiczne. Najważniejszym segmentem tego spożycia jest opieka zdrowotna. Znaczenie sektora zdrowotnego będzie coraz większe, na co wskazują tendencje światowe. Reforma ochrony zdrowia w 1999 r. niezbyt trafnie skupiła się na utworzeniu wyodrębnionego publicznego płatnika - NFZ, a później na przekształceniach własnościowych. Mają one ustrzec władzę publiczną przed finansową odpowiedzialnością za długi powstające w tym sektorze. Po latach można już zauważyć, że sposób finansowania NFZ jest nieprzejrzysty, co wyraża się w pomijaniu w Rocznikach Statystycznych GUS danych finansowych dotyczących NFZ i nakierowaniu czytelników do statystyk odrębnych - Narodowych Rachunków Zdrowia. Finanse ochrony zdrowia można uczynić bardziej przejrzyste, zlikwidować składkę zdrowotną i zadania finansować wprost z budżetu państwa i budżetów samorządowych. Prywatne podmioty lecznicze finansowane również ze środków publicznych powinny mieć status instytucji non-profit, po to, by przekształcenia własnościowe w ochronie zdrowia nie spychały na margines pacjentów opłacanych z tego źródła.
Słowa kluczowe: Popyt krajowy, spożycie, spożycie ogólnospołeczne, ochrona zdrowia, finansowanie ochrony zdrowia, przejrzystość finansów publicznych, statystyka publiczna, Narodowy Fundusz Zdrowia, składka zdrowotna, dostępność usług zdrowotnych.
Kody JEL: H41, H44, H51, H60, H83, I13, I14, I18

Public Consumption in Poland. Health Protection
Summary

In Poland, approximately 10% of the aggregate demand is constituted by public individual consumption. The most important segment of this consumption is healthcare. The financial importance of the healthcare sector will be growing what is indicated by the global trends. The 1999 healthcare reform not accurately focused on establishing a separate public payer, the National Health Fund (NFZ), and later on ownership transformations. They are to safeguard the public authority against financial responsibility for debts occurring in this sector. After years, one can already notice that the way of financing NFZ is not transparent what is expressed in omitting in the CSO's Statistical Yearbooks of the financial data concerning NFZ and directing the reader to separate statistics - National Health Accounts. Health care finance can be made more transparent, there can be liquidated the health care contribution and the tasks may be financed directly from the state budget and self-governmental budgets. Private medical entities also financed by public funds should have the status of non-profit institution in order to prevent the situation where ownership transformations in health care marginalise the patients paid from this source.
Key words: domestic demand, consumption, collective consumption, health care, healthcare financing, public finance transparency, public statistics, National Health Fund, healthcare contribution, healthcare services accessibility.
JEL codes: H41, H44, H51, H60, H83, I13, I14, I18


MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ
IBRKK - Warszawa
Akceptacja bogactwa i ludzi zamożnych w Polsce 

Streszczenie
Na samym szczycie piramidy społecznej sytuują się ludzie najbogatsi. W dziedzinie nauk społecznych (w szczególności ekonomia) nadal stosunkowo niewielki jest dorobek badawczy, na temat elit majątkowych. Empiryczne instrumentarium staje się nieprzydatne do badań, trudno bowiem dowiedzieć się od elit o ich finanse. Artykuł pokazuje badania tylko z jednej perspektywy, a mianowicie rezultaty obserwacji ludzi zamożnych przez różne grupy społeczne. Analiza dotyczy postrzegania bogactwa i ludzi bogatych, przekonań oraz reakcji Polaków na nierówności dochodów na przestrzeni ostatnich dekad.
Słowa kluczowe: bogactwo, majątek, zamożność, nierówność bogactwa, gospodarstwo domowe wysoko-dochodowe.
Kody JEL: D3, D6, I3

Acceptance of Wealth and Wealthy People in Poland
Summary

At the top of the social pyramid there are situated the richest people. In the field of social sciences (in particular economics), there have still been relatively modest research achievements dealing with property elites. The empirical set of instruments becomes useless for research as it is difficult to learn anything about their finance from elites. The article shows research only from one perspective, namely the results of observation of wealthy people by various social groups. The analysis concerns perception of wealth and wealthy people, convictions and reactions of Poles to income inequalities over the recent decades.
Key words: wealth, property, affluence, wealth inequality, high-income household.
JEL codes: D3, D6, I3

 


KAROLINA JANISZEWSKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Implikacje doświadczania marki w zachowaniach konsumentów

 

Streszczenie

Artykuł przedstawia główne przesłanki rozwoju koncepcji doświadczania marki i koncentruje się na wskazaniu implikacji tej koncepcji w zachowaniach konsumentów. Prezentuje przegląd literatury, wskazując na wielowymiarowość i złożoność koncepcji, która jest analizowana przez filozofów, kognitywistów oraz ekonomistów. Zidentyfikowane obszary zachowań konsumentów wrażliwe na zmiany wywołane doświadczaniem marki wskazują na szeroki zakres oddziaływania doznań. Zatem koncepcja ta wymaga holistycznego ujęcia, które uwzględni różne aspekty zachowań konsumentów.
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, marka, doświadczanie marki.
Kod JEL: M31

Implications of Brand Experience in Consumers' Behaviour
Summary
The article presents the main premises of development of the concept of brand experience and focuses on indication of this concept's implications in consumers' behaviour. It presents a review of literature, pointing out to multi-dimensionality and complexity of the concept which is analysed by philosophers, cognitivists and economists. The identified areas of consumers' behaviour sensitive to the changes caused by experiencing the brand indicate a wide range of feelings impact. Therefore, this concept requires a holistic approach which will take into account various aspects of consumers' behaviour.
Key words: consumers' behaviour, brand, brand experiencing.
JEL code: M31


ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI
Akademia Leona Koźmińskiego
The Entrepreneurial State?  

Summary
Entrepreneurship understood as creating something from nothing and undertaking the risk in order to achieve extraordinary benefits is the decisive basis and source of innovation as well as the foundation of the innovative economy and modernising society. In the contemporary world, the state plays the role of stabilising and promoting growth macro regulator, intervenes and undertakes entrepreneurial actions at the mezzo level (branches of the economy or region) and micro (individual firms, organisations or economic ventures). The entrepreneurial state plays its roles through public governance and industrial policy. In his article, the author undertook the issues of the so understood state's entrepreneurial activity with the proviso that it is strongly involved and determined politically, and is not subject to exclusively rules of the economic or managerial rationality.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial state, industrial policy, public governance, governance effectiveness.
JEL codes: E60, E61, H70, H83

Przedsiębiorcze państwo?
Streszczenie

Przedsiębiorczość rozumiana jako tworzenie czegoś z niczego i podejmowanie ryzyka w celu osiągnięcia nadzwyczajnych korzyści jest decydującą podstawą i źródłem innowacji oraz fundamentem innowacyjnej gospodarki i modernizującego się społeczeństwa. We współczesnym świecie państwo spełnia rolę stabilizującego i promującego wzrost makroregulatora, interweniuje i podejmuje działania przedsiębiorcze na poziomie mezzo- (gałęzi gospodarki lub regionu) i mikro- (konkretnych firm, organizacji czy przedsięwzięć ekonomicznych). Państwo przedsiębiorcze pełni rolę poprzez zarządzanie publiczne i politykę przemysłową. W artykule podjęta została problematyka tak rozumianej działalności przedsiębiorczej państwa, z zastrzeżeniem, że jest ona silnie uwikłana i uwarunkowana politycznie i nie podlega wyłącznie regułom racjonalności ekonomicznej czy menedżerskiej.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorcze państwo, polityka przemysłowa, zarządzanie publiczne, efektywność zarządzania.
Kody JEL: E60, E61, H70, H83

 


KRYSTYNA HANUSIK, URSZULA ŁANGOWSKA-SZCZĘŚNIAK
Uniwersytet Opolski
Uwarunkowania samooceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce w 2011 r.

 

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badań gospodarstw domowych dotyczących wybranych uwarunkowań samooceny ich sytuacji materialnej. W tym celu przeprowadzono analizę porównawczą relacji między subiektywną oceną sytuacji materialnej gospodarstw domowych i ich dochodami, wydatkami oraz poziomem wykształcenia głowy gospodarstwa domowego w Polsce. Analiza ekonometryczna wykazała, że istnieje silna zależność oceny własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych od uzyskiwanych dochodów, jak i wydatków oraz wyraźne zróżnicowanie samooceny od poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa domowego. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej i modelowanie ekonometryczne. W artykule wykorzystano źródłowe dane z badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce prowadzonych przez GUS w 2011 r.
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, dochody gospodarstw domowych, sytuacja materialna gospodarstw domowych.
Kody JEL: D12, P46

Determinants of Self-Assessment of Households' Material Situation in Poland in 2011
Summary

In the article, there are presented findings of households surveys related to some determinants of self-assessment of their material situation. For this purpose, there was conducted a comparative analysis of relationships between a subjective assessment of the material situation of households and their incomes, expenses as well as the level of education of the head of household in Poland. The econometric analysis showed that there exists a strong dependence of one's assessment of the material situation of households on incomes obtained as well as expenses and a clear differentiation of self-assessment depending on the level of education of the head of household. In surveys, there were applied methods of the statistical analysis and econometric modelling. In the article, there are used source data from surveys of budgets of households in Poland carried out by the Central Statistical Office (GUS) in 2011.
Key words: households, households' incomes, households' material situation.
JEL codes: D12, P46


ANDRZEJ SZROMNIK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ELŻBIETA WOLANIN-JAROSZ
Katolicki Uniwersytet Lubelski/WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim
Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE  

Streszczenie
W artykule omówiono istotę etnocentryzmu konsumenckiego. Zaprezentowano metodologię badawczą tego zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem CETSCALE, i dokonano przeglądu wybranych badań empirycznych prowadzonych wśród konsumentów polskich. Szczególną uwagę poświęcono badaniom bezpośrednim (wywiad indywidualny) zrealizowanym w regionie Podkarpacia na próbie 400 respondentów.
Na kanwie przeprowadzonych analiz można wyciągnąć wniosek, że Polacy w swoich wyborach rynkowych wykazują postawy etnocentryczne. Widoczny jest również wpływ cech społeczno-ekonomicznych na poziom etnocentryzmu konsumenckiego badanej grupy.
Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, kwestionariusz CETSCALE, badanie empiryczne (wywiad indywidualny).
Kody JEL: D12, M31

The Diagnosis of the Level of Consumer Ethnocentrism of Poles Using the CETSCALE Method
Summary

This article discusses the nature of consumer ethnocentrism. The research methodology of this phenomenon with a particular emphasis on CETSCALE has been presented and a review of selected empirical studies conducted among Polish consumers has been done. A particular attention is paid to empirical research (individual interviews) conducted in the Podkarpacie region on the sample of 400 people. In general, based on the carried out analyses, it can be concluded that Poles in their market choices have ethnocentric attitudes. There has also been a clear effect of socio-economic characteristics on the level of consumer ethnocentrism of the group surveyed.
Key words: consumer ethnocentrism, CETSCALE questionnaire, empirical study (personal interview).
JEL codes: D12, M31


ANIELA STYŚ
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
PIOTR ŁYSZCZAK
Euro Bank SA Wrocław
Postrzeganie innowacji przez konsumentów usług finansowych (na przykładzie odwróconej hipoteki)

Streszczenie
W artykule zaprezentowano główne problemy dotyczące innowacji w systemie usług finansowych na przykładzie odwróconej hipoteki. Przedstawiono doświadczenia krajów wyżej rozwiniętych, a także sytuację na rynku polskim oraz wyniki badań bezpośrednich dotyczące postrzegania usługi odwróconej hipoteki w Polsce. Mogą one być pomocne w procesie zarządzania tą innowacją w instytucjach ją oferujących.
Słowa kluczowe: innowacja, odwrócona hipoteka, proces decyzyjny konsumentów.
Kody JEL: M31

Perceiving Innovation by Consumers of Financial Services (on the Example of Reverse Mortgage)
Summary

In the article, there are presented the main problems concerning innovation in the system of financial services on the example of reverse mortgage. There are presented experience of more developed countries as well as the situation in the Polish market and results of direct research concerning perception of the service of reverse mortgage in Poland. They may be helpful in the process of managing this innovation at institutions offering it.
Key words: innovation, reverse mortgage, consumers' decision-making process.
JEL codes: M31


KATARZYNA WALKOWIAK-MARKIEWICZ
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zachowania i preferencje klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług bankowych - zmiany i trendy

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja tendencji w zakresie korzystania z usług bankowych przez klientów indywidualnych o wysokich dochodach (affluent segment) oraz zmian ich potrzeb finansowych i przyczyn tego zjawiska.
Zaobserwowano, że duży wpływ na zachowania i preferencje klientów zamożnych w zakresie korzystania z produktów bankowych ma ich skłonność do ryzyka i do inwestowania. Zdecydowana większość zamożnych klientów nie jest skłonna do ponoszenia ryzyka - zachowuje ostrożność i stara się więcej oszczędzać, niż inwestować.
Polacy są coraz bardziej otwarci na kredyty i zadłużanie się przestaje być dla nich problemem. Coraz częściej inwestują swoje pieniądze bez pośrednictwa banków - najczęściej w nieruchomości oraz w rozwój własnej działalności gospodarczej. Najpopularniejszym rodzajem kredytu wśród tej grupy klientów jest niezmiennie kredyt hipoteczny, ale jego popularność, podobnie jak innych form kredytowania, spada.
Słowa kluczowe: segmentacja, usługi bankowe, kanały dystrybucji usług bankowych, zachowania konsumentów, affluent segment.
Kody JEL: G02, G11, G14, G21

Behaviours and Preferences of Individual Clients with High Incomes as Regards Use of Banking Services - Changes and Trends
Summary

The aim of the article is to identify trends as regards the use of banking services by individual clients with high incomes (the affluent segment) as well as changes in their financial needs and reasons of this phenomenon. It is observed that a great impact on affluent clients' behaviours and preferences as regards the use of banking products has their propensity to risk and to investing. The overwhelming majority of affluent clients are not prone to incur a risk - they are on their guard and try to save more than to invest. Poles are more and more open to credits, and getting into debt stops to be a problem for them. More and more often they invest their money without banks' intermediary - most often in real estate and in development of their own business. The most popular type of credit among this group of clients is unalterably mortgage credit, but its popularity, as of other forms of crediting, has been declining.
Key words: segmentation, banking services, banking services distribution channels, consumers' behaviour, affluent segment.
JEL codes: G02, G11, G14, G21


ROBERT NOWACKI
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Informacyjne walory reklamy - mit czy rzeczywistość 

Streszczenie
We współczesnym świecie, charakteryzującym się bogactwem oferty produktowej i wszechobecną konkurencją, przedsiębiorstwa poszukują dróg podniesienia własnej konkurencyjności. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi jej kształtowania należy reklama. Działania reklamowe przedsiębiorstw zorientowane są na dostarczanie konsumentom wiedzy i wywieranie dzięki temu wpływu na zachowania rynkowe. Celem artykułu jest analiza postrzegania przez konsumentów treści informacyjnych reklamy i ocena ich znaczenia w procesach decyzyjnych. Artykuł ma charakter badawczy. Podstawą rozważań są wyniki badań ilościowych prowadzonych przez autora w 1999 i 2009 roku. Pokazują one zmiany, jakie zachodzą w sferze zaufania do informacji reklamowych - w większości obserwuje się zwiększenie krytycyzmu w ich odbiorze, co jednak wcale nie oznacza, że spada zakres wykorzystywania reklamy w procesie dokonywania wyborów rynkowych.
Słowa kluczowe: reklama, komunikacja marketingowa, wartość informacyjna reklamy, wpływ reklamy na zachowania konsumenta.
Kody JEL: D12, M37

Information Values of Advertising - Myth or Reality?
Summary

In the contemporary world, characterising by an opulence of the product offer and omnipresent competition, enterprises are looking for ways of raising their own competitiveness. The most often used tools of its shaping are advertising. Enterprises' advertising actions are oriented on providing consumers with knowledge and exerting, owing to that, impact on their market behaviour. The aim of the article is to analyse perception by consumers of advertising information contents and to evaluate their importance in the decision-making processes. The article is of a research nature. The grounds for deliberations are findings of quantitative research carried out by the author in 1999 and 2009. They show the changes occurring in the sphere of confidence in advertising information - there is mostly observed an increase of criticism in their perception what, however, does not mean at all that there is decreasing the range of the use of advertising in the process of making market choices.
Key words: advertising, marketing communication, advertising information value, advertising impact on consumer's behaviour.
JEL codes: D12, M37


ROBERT WOLNY
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prosumpcja i prosument na rynku e-usług

Streszczenie
Zjawisko prosumpcji określane jest jako splatanie się procesów konsumpcji i produkcji, aż do zatarcia się różnic między nimi. W dobie społeczeństwa informacyjnego wzrost zachowań prosumenckich nie byłby możliwy bez rozwoju technologii ICT. Interaktywność współczesnych mediów sprzyja rozwojowi zjawiska prosumpcji. Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące zjawiska prosumpcji, w tym determinanty rozwoju prosumpcji, charakterystykę prosumpcji na rynku
e-usług, a także wybrane wyniki badań dotyczące zachowań prosumenckich na rynku e-usług. Badania wykorzystane w pracy zostały przeprowadzone techniką ankiety on-line (WEB) we wrześniu 2012 r. na ogólnopolskiej próbie 1200 konsumentów (w ramach grantu NCN).
Słowa kluczowe: prosumpcja, prosument, e-usługi.
Kody JEL: D11, L86, M31

Prosumption and Prosumer in the Market for e-Services
Summary

The phenomenon of presumption is described as intertwining of the processes of consumption and production, till an erase of differences between them. In the epoch of information society, growth of prosumer's behaviour would not possible without development of ICT. Interactivity of the contemporary media facilitates development of the phenomenon of prosumption. The article presents the basic issues concerning the phenomenon of prosumption, including the determinants of presumption development, characteristics of presumption in the market for e-services as well as chosen results of research relating to prosumers' behaviour in the market for e-services. The research used in the work was carried out by the method of on-line (WEB) questionnaire in September 2012 on a nation-wide sample of 1200 consumers (within the framework of NCN grant).
Key words: prosumption, prosumer, e-services.
JEL codes: D11, L86, M31