Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneIdentyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej

W latach 2014-2015 pracownicy Zakładu Konkurencyjności Przedsiębiorstw będą realizować dwuletni grant badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 5) pt.: „Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej". W pracach badawczych udział wezmą: prof. dr Tadeusz Smuga (kierownictwo), prof. dr hab. Kazimierz Kloc (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr Katarzyna Bachnik, mgr Wanda Karpińska-Mizielińska, mgr Grzegorz Konat.

Celem projektu badawczego jest wyodrębnienie szkół myśli ekonomicznej w największym stopniu reprezentowanych w polskiej ekonomii, identyfikacja dominujących wśród polskich ekonomistów obszarów zainteresowań w celu porównania ich ze strukturą przynależności do szkół ekonomicznych, a także określenie zmiennych determinujących świadomość zawodową ekonomistów akademickich i związków przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy nimi a formułowanymi poglądami. Badania dadzą podstawę diagnozy stanu świadomości naukowej badanej grupy ekonomistów i pozwolą na zarysowanie portretu współczesnego badacza zjawisk gospodarczych.