Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty2/2013
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

2/2013

Malejący udział Unii Europejskiej w eksporcie - dezintegracja czy efekt zmian w brytyjskim modelu eksportu?

Wojciech Mroczek

Według szacunków Eurostatu, w 2012 r. wartość eksportu towarów Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej po raz pierwszy była mniejsza niż wartość jej eksportu poza UE. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy świadczy to o postępującej dezintegracji brytyjskiej gospodarki z Unią, czy jest raczej następstwem głębokich zmian strukturalnych, które dokonywały się w ostatnich latach w tym kraju. Do zmian tych zaliczono m.in. systematyczne zmniejszanie się znaczenia towarów w eksporcie na rzecz usług, wysoki poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych połączony z przenoszeniem całych procesów produkcji do krajów trzecich. Przenoszeniu produkcji na duże odległości (zwłaszcza do azjatyckich krajów rozwijających się) sprzyjały struktura sektorowa brytyjskiej produkcji (mniejszy udział produktów o wysokich kosztach transportu) oraz brak w najbliższym otoczeniu krajów o znacznie niższych kosztach wytwarzania. W rezultacie wyroby brytyjskich firm sprzedawane na rynku europejskim produkowane są w innych krajach UE lub w azjatyckich krajach rozwijających się (statystyki handlu zagranicznego wskazują zatem już na inne kraje ich pochodzenia).
Słowa kluczowe: Wielka Brytania, Unia Europejska, handel, zmiany strukturalne.
Kody JEL: F14, F15

 

Konsolidacja wydatków publicznych w Unii Europejskiej w latach 2010-2011

Magdalena Kąkol

Przyjęta przez Radę Europejską w 2010 r. unijna strategia „Europa 2020" zobowiązuje państwa członkowskie UE do konsolidacji fiskalnej w celu poprawy sytuacji finansów publicznych, nadszarpniętych kryzysem gospodarczo-finansowym z lat 2007-2009. Z uwagi na trwalszy charakter konsolidacji i relatywnie mniej dotkliwe skutki dla wzrostu gospodarczego w średnim i długim okresie, zobowiązuje ona państwa głównie do ograniczania wydatków. Jednocześnie, za priorytetowe uznaje utrzymanie poziomu finansowania tych kategorii wydatków, które służą wzrostowi gospodarczemu. Przeprowadzona przez autorkę analiza dostępnych danych statystycznych dotyczących wydatków budżetowych w latach 2010-2011 pozwala pozytywnie ocenić wysiłki konsolidacyjne państw członkowskich po stronie wydatkowej, a także pokazać ich wpływ na zmiany struktury wydatków publicznych państw członkowskich, w szczególności zwiększenia roli wydatków socjalnych, niekiedy jednak kosztem wydatków uznawanych za prowzrostowe.
Słowa kluczowe: konsolidacja fiskalna, finanse publiczne, Unia Europejska.
Kody JEL: H50, H61, E63

 

Federalizm fiskalny w Unii Europejskiej. Czego Europejczycy mogą nauczyć się z doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki?

Rafał Riedel

Artykuł przedstawia w skrócie ewolucję amerykańskiego federalizmu fiskalnego i odnosi ją do aktualnej sytuacji w Europie. Rekonstrukcja najważniejszych elementów konstytuujących unię amerykańską pozwala wyciągnąć wnioski istotne z punktu widzenia obecnej fazy procesu integracji europejskiej. Rozważania prowadzone są w kontekście teorii federalistycznych. W zakończeniu sformułowano kilka postulatów badawczych, wskazując dziedziny wymagające głębszych badań, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji w unii gospodarczej i walutowej oraz w Unii Europejskiej w ogóle.
Słowa kluczowe: federalizm fiskalny, strefa euro, Stany Zjednoczone, Unia Europejska.
Kody JEL: E63, H70, H77


Dyferencjacja współpracy krajów WNP z Unią Europejską

Krzysztof Falkowski

Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw zajmują ważne miejsce w zewnętrznych stosunkach Unii Europejskiej. Jednocześnie dla wielu krajów WNP Unia Europejska jest bardzo atrakcyjnym partnerem do współpracy, zwłaszcza gospodarczej. Relacje poszczególnych krajów WNP z UE zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i ekonomicznej, są bardzo zróżnicowane. W artykule zidentyfikowano oraz syntetycznie omówiono wspomnianą dyferencjację. Wskazano podstawy formalno-prawne współpracy krajów WNP i Unii Europejskiej, a następnie przedstawiono różnice we wzajemnej współpracy występujące na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej (wymiana handlowa i współpraca inwestycyjna). W konkluzji stwierdzono, że zdecydowanie najbardziej rozwinięta jest współpraca między Rosją a Unią Europejską, zwłaszcza w sferze gospodarczej, bowiem w sferze politycznej wyraźnie widoczna jest silna rywalizacja. Większość pozostałych krajów WNP stara się możliwie ściśle współpracować z UE, widząc w niej przede wszystkim poważnego partnera gospodarczego. Najmniej zaangażowani we współpracę polityczną i gospodarczą z Unią Europejską są Tadżykistan i Kirgistan.
Słowa kluczowe: Wspólnota Niepodległych Państw, Unia Europejska, dialog polityczny, współpraca gospodarcza
Kody JEL: F15, F21, F50


Kooperacja w działalności innowacyjnej - rzeczywistość i szanse rozwoju

Marlena Piekut

Współczesna gospodarka wymaga kooperacji. W artykule analizowane są powiązania kooperacyjne przedsiębiorców z innymi jednostkami w działalności innowacyjnej w krajach Unii Europejskiej. Z badań prowadzonych w ramach międzynarodowego programu badań statystycznych innowacji (Community Innovation Survey) wynika, że wśród unijnych przedsiębiorców najchętniej podejmują działania kooperacyjne: Cypryjczycy, Finowie, Szwedzi, Słowacy i Węgrzy. Stosunkowo najmniej przedsiębiorców podejmuje współpracę na Malcie, w Hiszpanii, Rumunii i we Włoszech. Na tle innych państw członkowskich UE skłonność do współpracy polskich przedsiębiorców jest niska. Środki finansowe z funduszy unijnych oraz coraz bardziej rozbudowywana infrastruktura otoczenia biznesu w Polsce stwarzają nowe szanse rozwoju powiązań kooperacyjnych.
Słowa kluczowe: współpraca, innowacyjność, przedsiębiorstwa, Unia Europejska, transfer technologii, franczyza.
Kody JEL: D21, D22, M59

 

Środki unijne finansujące polską gospodarkę żywnościową w latach 2014-2020 - wstępna ocena

Janusz Rowiński

Na posiedzeniu w dniach 8-9 lutego 2013 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Stworzyło to podstawę do uzgodnień z Parlamentem Europejskim, którego zgoda jest niezbędna do ostatecznego przyjęcia budżetu wieloletniego, co powinno nastąpić w czerwcu 2013 roku. Wydatki na wspólną politykę rolną stanowią dużą część całego budżetu i tym samym przedmiot burzliwych sporów między państwami członkowskimi. W artykule analizowano wielkość i strukturę tych wydatków pod kątem znaczenia dla polskiej gospodarki żywnościowej.
Słowa kluczowe: wieloletnie ramy finansowe, wspólna polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich, Unia Europejska, Polska.
Kody JEL: F15, F36, O18