Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty4/2013
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

4/2013

Zmieniająca się rola Japonii w handlu międzynarodowym

Wojciech Mroczek

Do niedawna Japonia była postrzegana jako gospodarka wybitnie proeksportowa. I chociaż w dalszym ciągu należy do najważniejszych eksporterów na świecie, to analiza tradycyjnych statystyk handlu zagranicznego wskazuje na znaczne obniżenie się roli Japonii w międzynarodowym handlu. Równocześnie produkowane przez japońskie korporacje samochody, motocykle czy wyroby elektroniki użytkowej w dalszym ciągu utrzymują wysokie udziały na światowych rynkach. Ten pewnego rodzaju paradoks wynika z faktu, że coraz więcej „japońskich" produktów produkowanych jest poza Japonią.
Silny spadek udziału Japonii w światowym eksporcie uwarunkowany był w dużym stopniu przyspieszeniem procesu delokalizacji produkcji. W wyniku szybko rosnących inwestycji zagranicznych w przemyśle coraz większa część produkcji japońskich korporacji powstaje za granicą, zastępując eksport. Zagraniczne filie japońskich korporacji produkują zarówno na lokalne rynki, jak
i eksportują produkty do Japonii i krajów trzecich.
Zmiana modelu japońskiego eksportu spowodowała istotne zmiany w jego strukturze towarowej (wzrost znaczenia dóbr pośrednich) i geograficznej (wzrost udziału azjatyckich krajów rozwijających się). Udział wyrobów finalnych w strukturze japońskiego eksportu jest obecnie relatywnie niewielki. Niemniej znaczenie Japonii w światowym handlu jest wyraźnie większe niż mogłoby to wynikać z udziału tego kraju w wymianie międzynarodowej. Japonia stała się kluczowym dostawcą bardzo wyspecyfikowanych części.
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, Japonia, inwestycje, offshoring.
Kody JEL: F14, F23, F62.


Chorwacja nowym członkiem UE

Ewa Szymanik

Artykuł przedstawia w skrócie drogę, jaką Chorwacja przeszła od momentu rozpadu Jugosławii do chwili przystąpienia do Unii Europejskiej 1 lipca 2013 roku. Szczególny nacisk położono na przedstawienie sytuacji politycznej i gospodarczej kraju oraz warunków, w jakich prowadzono rokowania. Ukazane zostały w nim także wątpliwości związane z niepełnym wyjaśnieniem wszystkich spornych kwestii. Praca kończy się podsumowaniem sytuacji kraju tuż po wejściu w struktury unijne.
Słowa kluczowe: Chorwacja, akcesja do Unii Europejskiej, CEFTA.
Kod JEL: F15.


Strefa wolnego handlu UE-USA. Instrumenty chroniące rynki rolno-żywnościowe

Janusz Rowiński

Stany Zjednoczone i Unia Europejska, dwaj najwięksi światowi producenci, konsumenci i potęgi handlowe, silnie chronią swe rynki rolno-żywnościowe. Idea potencjalnej liberalizacji handlu rolno-żywnościowego w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, postulowana przez Grupę Roboczą Wysokiego Szczebla do Spraw Zatrudnienia i Wzrostu, budzi więc wiele emocji. W przypadku barier taryfowych liberalizacja ta, zgodnie zaleceniami Grupy, obejmowałaby zniesienie wszystkich ceł w handlu wzajemnym (poza cłami na towary najwrażliwsze). W artykule stwierdzono, że, wobec dużej przewagi rolnictwa USA, nieograniczony dostęp amerykańskich artykułów rolno-żywnościowych do unijnego rynku może stanowić duże zagrożenie dla gospodarki żywnościowej UE. Przypomniano wstrzemięźliwe dotychczas podejście UE do liberalizacji handlu rolnego, a także liczne spory toczone na forum WTO w kwestiach norm sanitarnych i fitosanitarnych (SPS), świadczące o odmiennym podejściu obu stron do niektórych spraw, ważnych nie tylko dla rolnictwa.
Słowa kluczowe: Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, rolnictwo, liberalizacja handlu, strefa wolnego handlu.
Kody JEL: F15, Q17.


Wsparcie grupowe w procesie restrukturyzacji europejskich instytucji bankowych

Michał Kruszka, Bartosz Godziszewski

W artykule przedstawiono problematykę związaną z nowymi regulacjami UE w zakresie łagodzenia negatywnych skutków kryzysów bankowych. Opracowanie przedstawia wybrane aspekty prawne regulujące wsparcie grupowe oraz analizuje wątpliwości związane z ich stosowaniem. Autorzy przedstawili również sytuację własnościową banków w nowych państwach członkowskich UE. Spojrzenie na regulacje w zakresie wsparcia grupowego przez pryzmat struktury akcjonariatu jest szczególnie istotne w przypadku takich krajów, jak Polska, w których większość aktywów sektora bankowego znajduje się w rękach kapitału zagranicznego. W artykule zwrócono uwagę na konieczność korekty aktualnych propozycji UE tak, aby zapewnić ochronę praw mniejszościowych akcjonariuszy, gdyż na obecnym etapie proponowane instrumenty wydają się nie być spójne zarówno z dobrymi praktykami corporate governance, jak i innymi regulacjami unijnymi dotyczącymi rynków kapitałowych.
Słowa kluczowe: sektor bankowy, restrukturyzacja, Unia Europejska, corporate governance, wsparcie.
Kody JEL: G34, G38.


Koncepcja mapy pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE w latach 2014-2020

Adam A. Ambroziak

Mapa pomocy regionalnej klasyfikuje regiony państw członkowskich według poziomu rozwoju regionalnego zarówno w porównaniu ze średnią UE-27, jak i pozostałymi obszarami w danym państwie członkowskim, oraz określa maksymalne dopuszczalne pułapy intensywności pomocy regionalnej. Komisja w nowych wytycznych na lata 2014-2020 utrzymała definicję obszarów „a", w których można udzielać najwięcej pomocy publicznej, jednakże wprowadziła nowy podział obszarów „c" na z góry zdefiniowane i niezdefiniowane z góry. Analizując wytyczne na lata 2014-2020 można stwierdzić, że przyjęte rozwiązania stanowią liberalizację dotychczasowych zasad udzielania krajowej pomocy regionalnej poprzez podniesienie progu i zwiększenie odsetka ludności zamieszkującej regiony objęte wsparciem, dopuszczenie udzielania pomocy dużym przedsiębiorcom w relatywnie bogatych regionach (regiony „c") oraz uelastycznienie podejścia do efektu zachęty.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, mapa pomocy regionalnej, polityka regionalna.
Kody JEL: F15, R58.


Świadczenia opieki pozaszpitalnej w dyrektywie 2011/24/UE oraz jej wdrożenie do prawa polskiego - krok wstecz dla pacjentów?

Marcin Kiełbasa

Problematyka ponadgranicznych świadczeń opieki pozaszpitalnej (ambulatoryjnej) stanowi istotną część prawa pacjenta do uzyskania opieki medycznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Co do zasady, tzw. rozporządzenia koordynacyjne UE, wydawane w związku z przepływem pracowników w ramach Unii, oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) przewidują swobodę w ich otrzymywaniu przez pacjentów. Dyrektywa 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej miała „skodyfikować" przedmiotową judykaturę TSUE oraz ustanowić zasady ułatwiające dostęp do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości w Unii.
Założeniem artykułu było zbadanie, czy swoboda pacjentów w ponadgranicznym korzystaniu z przedmiotowej kategorii usług medycznych w wyniku przyjęcia powyższej dyrektywy nie doznaje ograniczeń, które byłyby nie do pogodzenia z istniejącymi przepisami unijnego prawa. Analizie poddano zarówno proces prac nad dyrektywą, jak i jej ostateczny kształt. Prowadzi ona do wniosku, iż ten ostatni odbiega, ze szkodą dla praw pacjentów, od początkowych założeń, opartych na korzystnym dla nich orzecznictwie TSUE.
W artykule zbadano również założenia polskich przepisów, które mają wdrożyć dyrektywę 2011/24/UE do prawa polskiego. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że projektowana transpozycja tego unijnego aktu do polskiego systemu prawnego zmierza w podobnym do dyrektywy, niekorzystnym dla polskich pacjentów, kierunku.
Słowa kluczowe: transgraniczna opieka zdrowotna, pozaszpitalne świadczenia medyczne, dyrektywa o prawach pacjenta, transpozycja, uprzednia zgoda.
Kody JEL: H51, K33, K39.