Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane z EFSProjekty zakończoneWpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie
Szukaj:   
 

 
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
Projekty zakończone
Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr
Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299
Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie
EFS - Regionalne zrónicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia

 

Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie (projekt nr DWF_2_1.1_289)

Celem projektu jest ocena wpływu przystąpienia Polski do strefy euro na podaż i popyt na pracę, a tym samym na zatrudnienie, bezrobocie i wynagrodzenia w Polsce. Zasadniczym elementem projektu będzie konstrukcja modelu równowagi ogólnej dla Polski z rozbudowanym modułem rynku pracy. Analizy przeprowadzane w ramach projektu pozwolą na sektorowa analizę wpływu zmian.

Data przystąpienia Polski do strefy euro nie została jeszcze wprawdzie określona, jednak w związku z zobowiązaniami traktatowymi oraz poprawiającą się stabilnością finansów publicznych należy oczekiwać, że wprowadzenie euro jest kwestią kilku najbliższych lat.Rezultaty projektu będą miały znaczenie dla instytucji rynku pracy i umożliwią sformułowanie szczegółowych wniosków dla polityki gospodarczej i polityki rynku pracy. Przedmiotem projektu jest przygotowanie ilościowej oceny konsekwencji gospodarczych wprowadzenia euro, co umożliwi instytucjom rynku pracy właściwe przygotowanie się do zbliżających się zmian. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Badań Strukturalnych.

Projekt finansowany przez: Europejski Fundusz Społeczny

 

Dostęp do wyników badań: Raport (w formacie PDF).

 

Projekt badawczy „Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie" realizowany był zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 nr DWF_2_1.1_289 w okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2008 r.

Realizacja projektu i planowanych działań przebiegała zgodnie z harmonogramem projektu.

W 2007 r. prace zespołu projektowego obejmowały następujące obszary badawcze: (1) projektowanie modelu DSGE (2) budowa strukturalnych modeli ekonometrycznych klasy BVAR (3) ekonometryczne szacowanie oddziaływania efektu Balassy-Sammuelsona na gospodarki krajów Europy Środkowej. (4) projektowanie modułu przepływów międzygałęziowych (5) opracowanie koncepcji szacowania kursu równowagi W obszarze (1) dokonano przeglądu literatury przedmiotu i zaprojektowano podstawową strukturę modelu DSGE, którego zasadniczym przeznaczeniem było oszacowanie skutków makroekonomicznych przyjęcia euro w Polsce. Model ten jest dynamicznym modelem równowagi ogólnej małego kraju zakładającym egzogeniczność zagranicy, należącym do klasy nowych modeli keynesowskich skalibrowanym i estymowanym na danych Polskich. Wstępny projekt modelu stworzony został wedle zasady zakładającej stworzenie relatywnie przejrzystej struktury teoretycznej, umożliwiającej klarowną identyfikację kanałów transmisji szoków. Dalsza rozbudowa modelu miała charakter iteracyjny - zakładano przy tym, że kolejne uogólnienia i modyfikacje będą miały na celu uzyskanie lepszych własności teoretycznych i empirycznych modelu. Uzupełnieniem prac w obszarze (1) były prace empiryczne z obszaru (2) i (3). Budowa modelu BVAR była w założeniu procesem pomocniczym wobec konstrukcji modelu DSGE. Jej celem było uzyskanie priorów odnośnie reakcji gospodarki na szoki uzyskanych na podstawie analizy danych empirycznych dla innych krajów. Podejście to było uzasadnione tym, że w związku z krótkimi szeregami czasowymi w Polsce bezpośrednia estymacja modelu DSGE na danych polskich może mieć co najwyżej charakter pomocniczy służący głównie do identyfikacji historycznych szoków makroekonomicznych. W ramach prac nad modelem BVAR (obszar (2)) dokonano przeglądu literatury przedmiotu i rozpoczęto budowę estymatorów panelowych typu B-VAR w postaci kodów języka Matlab oraz ich testowanie w oparciu o sztuczne dane empiryczne (symulacje Monte Carlo). Także prace dotyczące efektu Balassy-Sammuelsona (obszar (3)) mają charakter pomocniczy wobec estymacji i kalibracji modelu DSGE. Analiza ta powinna odpowiedzieć na pytanie o skutki makroekonomiczne wprowadzenia euro w sytuacji znaczącego realnego niedowartościowania waluty polskiej, w tym o skalę możliwej inflacji. W 2007 r. dokonano kompleksowego przeglądu literatury przedmiotu oraz estymacji wpływu efekty B-S na Realny kurs walutowy w krajach Europy Środkowej. W obszarze (4) którego celem było stworzenie modułu przepływów międzygałęziowych umożliwiającego transpozycję symulacji modelu DSGE na mniejsze dezagregacje (w tym zwłaszcza na różne sektory gospodarki) wykonanych zostało szereg prac przygotowawczych. Objęły one (a) przegląd literatury przedmiotu z zakresu modelowania CGE i przepływów międzygałęziowych; (b) analizę danych publikowanych przez GUS na poziomie sekcji i działów gospodarki, (c) analizę struktury, zawartości i metodologii publikowanych przez GUS tablic przepływów międzygałęziowych, (d) analizę publikacji statycznych Eurostatu pod kątem ich wykorzystania przy szacowaniu danych. W oparciu o te prace określono podział na sekcje i działy, który był uwzględniany w przyszłych pracach nad budową modułu przepływów międzygałęziowych, uzupełnionego o zestaw estymowanych funkcji produkcji dla wyznaczenia struktury zatrudnienia wg sekcji i działów w ocenie skutków zatrudnieniowych wprowadzenie euro w Polsce. Zasadniczym przeznaczeniem prac przewidzianych w obszarze (5) było określenie kursu równowagi oraz krótkoterminowych skutków przyjęcia euro przy kursie odbiegającym od tego poziomu. Model ten powinien być empirycznym modelem ekonometrycznym mającym oparcie w teorii ekonomicznej. W 2007 r. opracowano (w oparciu o kompleksowy przegląd literatury przedmiotu) dwie koncepcje podejścia do tego problemu: pierwsza opiera się na opracowanej przez J.L. Steina metodzie NATREX (Natural Real Equilibrium Exchange Rate) bazującej na teorii wzrostu; druga oparta jest o wielowymiarowy filtr Kalmana budujący model przestrzeni stanów, gdzie kurs równowagi jest kursem, który minimalizuje funkcję straty określoną przez sumę wariancji inflacji i PKB, pod warunkiem polityki pieniężnej: zgodnej z klasyczną regułą Taylora (równe wagi inflacji i PKB) lub przypisującej zmienne wagi inflacji i PKB lub bez reguły polityki pieniężnej. W trakcie dalszych prac koncepcje te zostały zweryfikowane przez porównanie z innymi rozwiązaniami - opartymi np. na koncepcji kursu równowagi FEER - Fundamental Equilibrium Exchange Rate. Do końca 2007 r. prace zespołu projektowego obejmowały następujące obszary badawcze: kontynuowanie prac w obszarze (1) projektowanie modelu DSGE, (2) budowa strukturalnych modeli ekonometrycznych klasy BVAR, (4) projektowanie modułu przepływów międzygałęziowych i (5) opracowanie koncepcji szacowania kursu równowagi. W zakresie obszaru (1) kontynuowana była iteracyjna budowa modelu DSGE w oparciu o rozwijane w Instytucie Badań Strukturalnych narzędzie FORMA. Model bazowy został skalibrowany i estymowany dla Polski. Następnie sekwencyjnie następowały modyfikacje i rozbudowa poszczególnych modułów modelu oraz jego reestymacja i kalibracja w celu uzyskania lepszych własności empirycznych i teoretycznych. Modyfikacje skupiały się na obszarze wzrostu, rynku pracy, sferze nominalnej oraz gospodarce otwartej. Na końcu wykorzystano wyniki symulacji modelu DGSE w module przepływów międzygałęziowych (częściowa integracja). W pracach nad kalibracją i re-estymacją modelu DSGE wykorzystywano wyniki prac empirycznych przewidzianych w obszarze (2) oraz już osiągnięte rezultaty z obszaru (3). W ramach prac w obszarach (4) i (5) trwała odpowiednio budowa modułu przepływów międzygałęziowych w synchronizacji z konstruowanym modelem DSGE oraz szacowanie kursu równowagi niezależnymi metodami wyłonionymi na podstawie sporządzonego do tej pory przeglądu literatury przedmiotu. Równolegle do postępu prac badawczych trwała budowa narzędzi wykorzystywanych w procesie estymacji modeli ekonometrycznych oraz symulacji, kalibracji i estymacji modeli DSGE i CGE. Narzędzia obejmowały estymatory systemów popytu i podaży, narzędzia do estymacji i identyfikacji modeli BVAR, narzędzia do symulacji modelu DSGE, narzędzia do analizy modeli DSGE (prognozowanie, dekompozycje wariancji, dekompozycje historyczne), narzędzia do kalibracji modeli oraz narzędzia do estymacji modeli DSGE.Ponadto rozpoczęto prace nad redakcją treści raportu. Realizacja projektu przebiegała prawidłowo zgodnie ze złożonym wnioskiem. Postęp prac gwarantował osiągnięcie celów projektu. Zrealizowano wszystkie działania, których realizację zakładano w 2007 r.

W 2008 r. prace zespołu projektowego obejmowały następujące obszary badawcze: (1) projektowanie modelu DSGE (2) budowa strukturalnych modeli ekonometrycznych klasy BVAR (4) projektowanie modułu przepływów międzygałęziowych (5) opracowanie koncepcji szacowania kursu równowagi. A także trwały prace nad redakcją raportu końcowego. Ukończono prace nad modelem DSGE. Przeprowadzone analizy i weryfikacja wyników modelu pozwoliła ostatecznie go zakodować (uzyskano finalną wersję). Ukończono prace i rozwiązano moduł przepływów międzygałęziowych. Przy pomocy ukończonego modelu i modułu przepływów międzygałęziowych została sporządzona szczegółowa ocena (prognoza) ilościowego wypływu euro na rynek pracy w Polsce, dodatkowo uzupełniona o analizę jakościową przygotowaną na podstawie doświadczeń innych krajów. Model DSGE i prace empiryczne NATREX przekazano do recenzji. Zakończono prace nad raportem końcowym, będącym wiarygodną, kompleksową i rzetelną metodologicznie oceną wpływu przystąpienia do strefy euro na podstawie wskaźników makroekonomicznych, w tym na podaż i popyt na pracę, a w szczególności szacunku dotyczącego zmian w zatrudnieniu, bezrobociu i dochodach ludności.

Do raportu wydanego w formie książkowej została dołączona płyta CD-ROM.

W dniu 11 czerwca 2008 r. w gmachu Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, odbyła się konferencja na temat „Wpływu wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie". Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań analitycznych z wykorzystaniem strukturalnego modelu klasy DSGE, analiz statystycznych i porównawczych oraz modelowania ekonometrycznego, przeprowadzonych na potrzeby wyżej wymienionego projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. Gośćmi konferencji byli m. in. przedstawiciele Sejmu, Senatu, Narodowego Banku Polskiego, instytucji rządowych, w tym Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a także przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia (wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy). Udział w konferencji wzięli naukowcy i eksperci zajmujący się problematyką rynku pracy oraz studenci uczelni ekonomicznych. Wśród przedstawicieli mediów obecni byli dziennikarze TV Biznes, PAP, Gazety Wyborczej, tygodnika Fakty i Mity.


Konferencja zrealizowana w ramach projektu nr DWF_2_1.1_289 

W dniu 11 czerwca 2008 r. w gmachu Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, odbyła się konferencja na temat „Wpływu wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie".

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu realizowanego przez Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Fundację Naukową Instytutu Badań Strukturalnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań analitycznych z wykorzystaniem strukturalnego modelu klasy DSGE, analiz statystycznych i porównawczych oraz modelowania ekonometrycznego, przeprowadzonych na potrzeby wyżej wymienionego projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1.

Gośćmi konferencji byli m. in. przedstawiciele Sejmu, Senatu, Narodowego Banku Polskiego, instytucji rządowych, w tym Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a także przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia (wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy). Udział w konferencji wzięli wybitni naukowcy, eksperci zajmujący się problematyką rynku pracy oraz studenci uczelni ekonomicznych. Wśród przedstawicieli mediów obecni byli dziennikarze TV Biznes, PAP, Gazety Wyborczej, tygodnika Fakty i Mity.

***

PROGRAM KONFERENCJI

10:00-10:30 Rejestracja i kawa powitalna

10:30-10:40 Otwarcie konferencji, wprowadzenie
dr hab. Ryszard Michalski - Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

10:40-11:00 Ekonomiczny sens integracji monetarnej - kiedy warto ujednolicać walutę?
dr Jakub Growiec (pobierz plik w PDF)

11:00-11:20 Doświadczenia europejskie integracji monetarnej - czy Polska ma od kogo się uczyć?
dr Jan Piotrowski (pobierz plik w PDF) i Dorota Pelle (pobierz plik w PDF )

11:20-11:35 Kurs równowagi. Czy mocny złoty szkodzi gospodarce?
dr Jan Przystupa (pobierz plik w PDF)

11:35-11:50 Strukturalna dekompozycja zatrudnienia w modelowaniu skutków wejścia Polski do strefy euro
dr Krzysztof Barteczko (pobierz plik w PDF )

11:50-12:05 Przerwa kawowa

12:05-13:35 Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie w świetle przewidywań modelu DSGE gospodarki polskiej dużej skali
dr Maciej Bukowski - Prezes Instytutu Badań Strukturalnych, Sebastian Dyrda, Paweł Kowal (pobierz plik w PDF )

13:35-14:20 Dyskusja

14:20-14:30 Podsumowanie
dr Maciej Bukowski

14:30-15:10 Lunch