Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneInnowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe

W latach 2014-2015 pracownicy Zakładu Rynku Usług będą realizować projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 5) pt.: „Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - ujęcie modelowe". Kierownikiem projektu jest dr Lidia Kuczewska, a w realizacji udział weźmie dr Robert Nowacki.

Celem głównym projektu jest identyfikacja przejawów innowacyjności usług biznesowych jako czynników podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz motywów i zakresu korzystania z tych usług przez przedsiębiorstwa działające na polskim rynku, a także modelowego ujęcia współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi biznesowe i korzystającymi z tych usług w zakresie kreowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych.

Cele szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:

  • identyfikacja poziomu innowacyjności usług biznesowych i możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach świadczących usługi biznesowe,
  • rozpoznanie głównych czynników sprzyjających i ograniczających rozwój usług biznesowych służących podnoszeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych,
  • określenie stopnia świadomości firm korzystających z usług biznesowych o możliwościach wykorzystania ich do podnoszenia poziomu konkurencyjności oraz skali ich wykorzystania w tym celu,
  • rozpoznanie znaczenia (pozycji) usług biznesowych na tle innych narzędzi kształtowania konkurencyjności,
  • identyfikacja sposobów podnoszenia poziomu konkurencyjności dzięki wykorzystaniu usług biznesowych,
  • określenie rodzajów usług, które w największym stopniu mogą być wykorzystane do tego celu,
  • analiza i ocena modelu współpracy między firmami świadczącymi i korzystającymi z usług biznesowych oraz sposobów i możliwości jego doskonalenia.

Realizacja projektu badawczego pozwoli na zdobycie nowej wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w sektorze usług biznesowych, ich uwarunkowaniach, dynamice i perspektywach. Uzyskane zostaną odpowiedzi na ważne pytania dotyczące stanu wiedzy przedsiębiorstw o możliwościach innowacyjnego ich wykorzystania do kształtowania i podnoszenia pozycji konkurencyjnej.

Efektem końcowym projektu będzie identyfikacja znaczenia innowacyjnych usług biznesowych jako narzędzia/sposobu podnoszenia poziomu konkurencyjności firm oraz ocena istniejącego modelu współpracy między firmami świadczącymi innowacyjne usługi biznesowe i ich klientami wraz ze wskazaniem możliwości jego doskonalenia.


Dnia 9.02.2016 r. został zakończony projekt badawczy sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (przyznanych na podstawie decyzji numer 2013/09/B/HS4/02733), pt. Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - ujęcie modelowe. Wykonawcami projektu byli pracownicy Zakładu Rynku Usług Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur dr Lidia Kuczewska, prof. IBRKK - Kierownik projektu i dr Robert Nowacki - Główny wykonawca. Celem projektu była identyfikacja przejawów innowacyjności usług biznesowych jako czynników podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz motywów i zakresu korzystania z tych usług przez przedsiębiorstwa działające na polskim rynku, a także modelowe ujęcie współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi biznesowe i korzystającymi z tych usług w zakresie kreowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Na potrzeby projektu przeprowadzono dwa badania empiryczne, pierwsze w firmach świadczących usługi biznesowe, drugie - w przedsiębiorstwach korzystających z tych usług. Na ich podstawie określono poziom innowacyjności usług biznesowych, możliwości, źródła, obszary, cele i efekty wdrażania innowacji w firmach biznesowych oraz główne czynniki sprzyjające i ograniczające działalność innowacyjną. Ustalono stopień świadomości przedsiębiorstw korzystających z usług biznesowych na temat możliwości wykorzystania ich jako strategicznego instrumentu służącego podnoszeniu poziomu konkurencyjności. Rozpoznano znaczenie (pozycję) usług biznesowych na tle innych instrumentów konkurowania. Zidentyfikowano sposoby podnoszenia konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacyjnych usług biznesowych i określono, które usługi przyczyniają się do tego w największym stopniu. Dokonano analizy i oceny zasad współpracy między firmami świadczącymi usługi biznesowe i podmiotami korzystającymi z tych usług oraz wskazano sposoby dalszego ich doskonalenia.
Osiągnięte rezultaty badawcze mogą stanowić podstawę do dalszych badań dla ośrodków naukowych zainteresowanych zarówno problematyką innowacyjności, konkurencyjności, jak i usług biznesowych. Mogą być także wykorzystane przez podmioty świadczące i nabywające te usługi, zainteresowane poszerzaniem wiedzy i podnoszeniem kompetencji. Zostały one upowszechnione w postaci licznych artykułów oraz referatów wygłaszanych na konferencjach naukowych i publikowanych w materiałach pokonferencyjnych. Wkrótce ukaże się książka wydana przez PWE.