Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznySpis treści numerów wg rocznikówSpis treści numerów z 2013 r.
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Spis treści numerów z 2016 r.
Spis treści numerów z 2015 r.
Spis treści numerów z 2014 r.
Spis treści numerów z 2013 r.
Spis treści numerów z 2012 r.
Spis treści numerów z 2011 r.
Spis treści numerów z 2010 r.
Spis treści numerów z 2009 r.
Spis treści numerów z 2008 r.
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Spis treści numerów z 2013 r.

 • Priorities for the EU Consumer Policy for 2014-2020 - Anna Dąbrowska - Nr 1
 • Skala pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych - Piotr Tarka, Mirosława Kaczmarek - Nr 1
 • Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce - Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Katarzyna Woźniak - Nr 1
 • Ocena założeń i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Magdalena Hryniewicka, Józef Niemczyk - Nr 1
 • Cykl konwersji gotówki w gospodarstwie rolnym - wybrane problemy na podstawie danych FADN dla krajów UE-27 z 2009 roku - Roma Ryś-Jurek - Nr 1
 • E-behaviour of Polish Consumers in the Market for Educational Services - Małgorzata Radziukiewicz - Nr 2
 • Wybrane aspekty kształtowania rynku pracy w Polsce w świetle nowej strategii gospodarczej „Europa 2020" - Barbara Pokorska, Bożena Słomińska - Nr 2
 • Rekomendacje na bazie product seeding - Joanna Sorokin - Nr 2
 • Mieszkanie i warunki mieszkaniowe w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce - ujęcie empiryczne - Tomasz Zalega - Nr 2
 • Postrzeganie przedsiębiorstwa mleczarskiego przez wybrane segmenty rynku - Anna Iwanicka - Nr 2
 • Rola samorządu w kształtowaniu struktury współczesnego rynku - Agnieszka Kaczorowska-Budek - Nr 2
 • Płeć a proces podejmowania decyzji w miejscu zakupu - Paweł Jurowczyk - Nr 2
 • Selected Aspects of Basic Dimensions of Sales Staff of the Slovak Industrial Enterprises - Jaroslav Kita, Katarína Máziková, Marta Grossmanová, Pavol Kita - Nr 3
 • Situation of People Aged 50+ in the Labour Market in Poland - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 3
 • Institutional Analysis of Ukrainian Monetary Sector's Influence on Economic Growth - Iryna Hrabynska, Olga Soltys - Nr 3
 • Konsumpcja i ceny żywności pod presją spowolnienia gospodarczego - Krystyna Świetlik - Nr 3
 • Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa - Andrzej Szromnik, Krzysztof P. Wojdacki - Nr 3
 • Strategie finansowania przedsiębiorstw handlowych w warunkach spowolnienia gospodarczego - Anna Skowronek-Mielczarek - Nr 3
 • Jakość obsługi klienta w urzędach administracji publicznej - Adam Rudzewicz, Jacek Michalak - Nr 3
 • Budowanie pozycji rynkowej i zdobywanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie Danone sp. z o.o. - Magdalena Cieślińska, Barbara Kowrygo - Nr 4
 • Marnowanie żywności jako problem społeczny - Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło - Nr 4
 • Assessment of Food Safety by Lithuanian Consumers - Honorata Danilcenko, Elvyra Jarienė, Jurgita Kulaitiene, Maria Jeznach - Nr 4
 • Porównanie dwóch wskaźników sytuacji społeczno-ekonomicznej i ich zastosowania w ocenie żywienia młodzieży - Anna Długosz, Lidia Wądołowska, Ewa Niedźwiedzka, Tomasz Długosz - Nr 4
 • Poziom życia ludności a wielkość i struktura spożycia żywności w aspekcie regionalnym - Krystyna Gutkowska, Anna Murawska - Nr 4
 • Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej pieczywa jasnego wzbogaconego w błonnik - Marzena Jeżewska-Zychowicz - Nr 4
 • Czynniki warunkujące wybór słonych przekąsek przez młodych konsumentów - Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski - Nr 4
 • Produkty bezglutenowe na rynku polskim - Ewa Lange - Nr 4
 • Ochrona konsumentów na rynku żywności w świetle zmieniających się regulacji prawnych - Irena Ozimek - Nr 4
 • Analiza rynku suplementów diety z astaksantyną w Polsce - Ewelina Pogorzelska, Jadwiga Hamułka - Nr 4
 • Jakość żywności i kierunki jej podwyższania w opinii konsumentów na przykładzie jogurtów - Marta Sajdakowska, Marta Szymborska - Nr 4
 • Popyt na żywność w Polsce w ostatnich latach - Krystyna Świetlik - Nr 4
 • Segmentacja konsumentów z uwzględnieniem skłonności do zaakceptowania innowacji w produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego - Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska, Marta Sajdakowska - Nr 4
 • Deprivation of Needs in Retirees' Households in Poland - Mirosława Janoś-Kresło - Nr 5
 • Poles' Attitudes towards the Fair Trade Idea and Products - Katarzyna Wasilik - Nr 5
 • Rozmyta metoda TOPSIS jako narzędzie identyfikacji determinant jakości usług i produktów - Bartłomiej Jefmański - Nr 5
 • Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5- i 7-stopniowych skalach ratingowych Likerta - Mirosława Kaczmarek, Piotr Tarka - Nr 5
 • Handel usługami w krajach Unii Europejskiej - analiza typologiczna - Małgorzata Kołodziejczak - Nr 5
 • Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych - Piotr Kafel, Paweł Nowicki, Tadeusz Sikora - Nr 5
 • Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Kliencka ocena relacji cenowo-jakościowych w sklepach detalicznych - Piotr Cyrek - Nr 5
 • Motivations for Foreign Direct Investment in the Ukraine's Economy - Ihor Hrabynskyi, Olga Negrych - Nr 6
 • Sprawiedliwy Handel na rzecz ograniczania ubóstwa w najbiedniejszych krajach - Małgorzata Radziukiewicz - Nr 6
 • Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów - Tomasz Szopiński - Nr 6
 • Smart shopping - nowy trend konsumencki - Tomasz Zalega - Nr 6
 • Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne - Iryna Manczak - Nr 6
 • Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów) - Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz - Nr 6
 • Cause-related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego - Tomasz J. Dąbrowski - Nr 6
 • Osoby trzeciego wieku jako wyodrębniony segment klientów hoteli w Polsce - Rafał Siemieniecki - Nr 6
 • Normatywny charakter koncepcji trwałego rozwoju a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych - Bogusław Fiedor - Nr 6A (tom 1)
 • Wyzwania cywilizacyjne a możliwości realizacji trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego - Kazimierz Górka - Nr 6A (tom 1)
 • Realizacja idei zrównoważonego rozwoju a niestabilność fiskalna w Polsce - Danuta Miłaszewicz - Nr 6A (tom 1)
 • Perspektywy zrównoważonego rozwoju w polityce monetarnej Banku Centralnego Szwecji w latach 2008-2011 - Marcin Brycz - Nr 6A (tom 1)
 • Doktryna ordoliberalna jako koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego - Marcin Łuszczyk - Nr 6A (tom 1)
 • Paradygmat zrównoważonego rozwoju w strategiach nowych państw członkowskich UE - Mariola E. Zalewska - Nr 6A (tom 1)
 • Wpływ adaptacji do zmian klimatu na rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej - Małgorzata Burchard-Dziubińska - Nr 6A (tom 1)
 • Dysfunkcje ładu instytucjonalnego w kontekście koncepcji dual state - Marian Kachniarz - Nr 6A (tom 1)
 • Efektywność kosztowa polityki ekologicznej - identyfikacja kosztów - Elżbieta Broniewicz - Nr 6A (tom 1)
 • Specjalizacje inteligentne w równoważeniu rozwoju regionu - Krzysztof Malik, Karina Bedrunk - Nr 6A (tom 1)
 • Strategia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym - Joanna Godlewska - Nr 6A (tom 1)
 • Wsparcie ekoinnowacyjności w polskich regionach jako element zrównoważonego rozwoju - Hanna Kruk - Nr 6A (tom 1)
 • Środowiskowe uwarunkowania zarządzania rozwojem turystyki zrównoważonej w wybranych gminach w latach 1996-2011 - Jan Cetner, Kazimierz Dyguś, Jerzy Wojtatowicz - Nr 6A (tom 1)
 • Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej - strategia rozwoju kraju 2020 a strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020 - Anna Gust - Nr 6A (tom 1)
 • Suburbanizacja a zrównoważony rozwój na przykładzie wybranego rynku lokalnego - Iwona Foryś - Nr 6A (tom 1)
 • Analiza wybranych wskaźników ładu środowiskowego w powiatach kartuskim i starogardzkim w aspekcie zrównoważonego rozwoju - Agnieszka Kałaska, Piotr Przybyłowski - Nr 6A (tom 1)
 • Ocena ekologicznych aspektów rozwoju turystyki w opinii mieszkańców województwa podlaskiego - Halina Kiryluk - Nr 6A (tom 1)
 • Wybrane działania wspomagające realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwie lubelskim - Jolanta Korkosz-Gębska - Nr 6A (tom 1)
 • Optymalizacja celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie rybactwa śródlądowego w Dolinie Baryczy - Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz - Nr 6A (tom 1)
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem. Przykład klastrów ekologicznych województwa łódzkiego - Agnieszka Rzeńca - Nr 6A (tom 1)
 • Wyzwania rozwojowe dla terenów wiejskich w świetle dokumentu „Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" - Katarzyna Kokoszka - Nr 6A (tom 1)
 • Rola partnerstwa i współpracy w realizacji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich - Beata Skubiak - Nr 6A (tom 1)
 • Tworzenie i działanie grup producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego w kontekście zrównoważonego rozwoju - Józef Hozer, Magdalena Lazarek-Janowska, Marian Malicki - Nr 6A (tom 1)
 • Wsparcie instytucjonalne rozwoju gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego - Łukasz Popławski - Nr 6A (tom 1)
 • Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w województwie śląskim - Arkadiusz Halama - Nr 6A (tom 1)
 • Rzeczowo-finansowy wymiar gospodarki wodnej w polsce w latach 2000-2011 - Lidia Kłos - Nr 6A (tom 1)
 • Ochrona jakości wód powierzchniowych w świadomości lokalnych społeczności - Krystyna Rauba - Nr 6A (tom 1)
 • Wyzwania i problemy zrównoważonego rozwoju w energetyce światowej w kontekście polityki energetycznej UE - Bartosz Fortuński - Nr 6A (tom 1)
 • Morskie farmy wiatrowe w kontekście zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce energetycznej - Agnieszka Sałek-Imińska - Nr 6A (tom 1)
 • Wybrane aspekty metodologiczne wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu na poziomie regionalnym - Adam Przybyłowski - Nr 6A (tom 1)
 • Porównanie wpływu cyklu życia benzyny silnikowej i bioetanolu na środowisko - Karina Frączek, Jerzy Śleszyński - Nr 6A (tom 1)
 • LNG jako alternatywne paliwo dla transportu - Urszula Motowidlak - Nr 6A (tom 1)
 • Infrastruktura kolejowa w województwie podlaskim - aspekty ekologiczne rozwoju linii kolejowej Rail Baltica - Anna Busłowska - Nr 6A (tom 1)
 • Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów - Barbara Kryk - Nr 6A (tom 2)
 • Powiązania poziomu i jakości życia ze zrównoważonym rozwojem w ujęciu teoretycznym i badawczym - Małgorzata Gotowska - Nr 6A (tom 2)
 • Determinanty różnicujące wiedzę i postawy w zakresie zrównoważonego rozwoju a jakość i poziom życia - Anna Jakubczak, Małgorzata Gotowska - Nr 6A (tom 2)
 • Subiektywna jakość życia w ocenie mieszkańców saksońsko-polskiego obszaru przygranicznego - Marta Kusterka-Jefmańska - Nr 6A (tom 2)
 • Zrównoważony rozwój turystyki a jakość życia społeczeństwa - Julia Wojciechowska-Solis - Nr 6A (tom 2)
 • Tendencje we współczesnej konsumpcji w dobie globalizacji i wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - Agnieszka Borowska - Nr 6A (tom 2)
 • Długookresowe zmiany konsumpcji a zrównoważony rozwój - Konrad Prandecki - Nr 6A (tom 2)
 • Zasoby kapitału ludzkiego w Polsce w latach 2007-2010 - Anetta Waśniewska - Nr 6A (tom 2)
 • Dysproporcje strukturalne lokalnego rynku pracy - studium rozwoju niezrównoważonego - Zbigniew Przybyła, Katarzyna Przybyła - Nr 6A (tom 2)
 • Funkcjonowanie rynków pracy w krajach UE w aspekcie paradygmatu zrównoważonego rozwoju - Janusz Rosiek - Nr 6A (tom 2)
 • Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej - Małgorzata Gajda-Kantorowska - Nr 6A (tom 2)
 • Wykorzystanie innowacji we wdrażaniu aktywnych form polityki rynku pracy - Katarzyna Tarnawska - Nr 6A (tom 2)
 • Kapitał kulturowy jako przedmiot i wyzwanie teorii zrównoważonego rozwoju - Dariusz Kiełczewski - Nr 6A (tom 2)
 • Źródła finansowania uczelni w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju - Stanisław Hońko - Nr 6A (tom 2)
 • Ekonomia społeczna a ograniczenie bezrobocia w kontekście zrównoważonego rozwoju - Anna Katoła - Nr 6A (tom 2)
 • Nierówności społeczne a kapitał społeczny i rozwój zrównoważony - ujęcie teoretyczne - Urszula Markowska-Przybyła - Nr 6A (tom 2)
 • Edukacja ekologiczna w obszarach recepcji turystycznej na rzecz kształtowania odpowiedzialnych zachowań turystycznych - Małgorzata Borkowska-Niszczota - Nr 6A (tom 2)
 • Dylematy ekologiczne w rozwoju społeczeństwa informacyjnego - Agnieszka Becla - Nr 6A (tom 2)
 • Szanse i zagrożenia środowiskowe cywilizacji z punktu widzenia ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju - Stanisław Czaja - Nr 6A (tom 2)
 • Zrównoważony rozwój - wyzwania w ramach wymiaru środowiskowego - Ewa Mazur-Wierzbicka - Nr 6A (tom 2)
 • Finansowanie ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim - Przemysław Łagodzki, Wojciech Zbaraszewski - Nr 6A (tom 2)
 • Przekształcenia funkcjonalne obszarów poprzemysłowych - Eleonora Gonda-Soroczyńska, Katarzyna Przybyła - Nr 6A (tom 2)
 • Systemy wsparcia decyzyjnego w planowaniu partycypacyjnym - Jan Kazak, Szymon Szewrański, Józef Sasik - Nr 6A (tom 2)
 • Definicje typu idealnego w ujęciu Webera w badaniach dotyczących konstruktów - Karol Kuczera - Nr 6A (tom 2)
 • Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w modelowaniu zrównoważonego rozwoju - Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska, Karol Kuczera - Nr 6A (tom 2)
 • Znaczenie wybranych uregulowań i standardów dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na przykładzie Francji - wnioski dla Polski - Katarzyna Czech - Nr 6A (tom 2)
 • Wybrane systemy wspomagające zarządzanie zrównoważonym rozwojem w małych i średnich przedsiębiorstwach - Maria Urbaniec - Nr 6A (tom 2)
 • Identyfikacja kluczowych obszarów strategii rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie koncepcji CSR - case study - Rafał Baum, Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk, Jarosław Wańkowicz - Nr 6A (tom 2)
 • System zarządzania środowiskowego EMAS jako przykład bezpieczeństwa ekologicznego - Małgorzata Kociszewska-Panaszek - Nr 6A (tom 2)
 • Benchmarking jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu - Agata Lulewicz-Sas - Nr 6A (tom 2)

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

 • Perspektywy rozwoju marketingu. Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (część III) - Sylwester Makarski, Piotr Cyrek - Nr 1
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce - Anna Szymańska - Nr 1
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Przedsiębiorstwa sektora handlu i usług w okresie spowolnienia gospodarki - Sławomir Tajer - Nr 2
 • Sprawozdanie z konferencji Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury (Poznań, 11 kwietnia 2013 roku) - Mirosława Kaczmarek - Nr 3
 • Sprawozdanie z konferencji pt. Kontrowersje wokół marketingu. Kreowanie wartości a wartość marketingu (Warszawa, 6-7 czerwca 2013 roku) - Chrystyna Misiewicz - Nr 3
 • Sprawozdanie z konferencji pt. Marketing w procesie internacjonalizacji rynku (Lwów, 26-28 września 2013 roku) - Ilona Bondos, Marcin Lipowski - Nr 5

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

 • Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych - Robert Nowacki - Nr 1
 • Grażyna Śmigielska, Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 5
 • Maria Sławińska, Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika - Zarządzanie - Procesy - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr
 • Bogdan Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy - Anna Dąbrowska - Nr 6

AKTUALNOŚCI

 • Powołanie Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług przy MG - Nr 3