Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty2/2013
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

2/2013

Małgorzata Radziukiewicz
IBRKK - Warszawa

E-behaviour of Polish Consumers in the Market for Educational Services
In the first decade of the 21st century, we have been observing an intense process of "education internetisation", i.e. broader and broader penetration and use of Internet in various phases of the educational process. Education via Internet in Poland becomes more and more popular, and there is strong evidence that popularity of this form of education will systematically grow. In her article, the author presented a comparative analysis of online services connected with education in Poland and the European Union countries. She particularly focused on pointing out to Internet users' involvement in their own process of online education, inter alia, on seeking by them for information on the education offer, independent communication and learning (participation in e-courses, use of the contents provided by other net users: Wikipedia, blogs, etc.).
Key words: education, educational services, e-learning, m-learning, Internet users, e-courses.
JEL codes: I21, L86, N3

E-zachowania polskich konsumentów na rynku usług edukacyjnych
W pierwszej dekadzie XXI wieku obserwujemy intensywny proces "internetyzacji edukacji", czyli coraz szersze wnikanie i stosowanie Internetu w różnorodnych fazach procesu kształcenia. Nauka przez Internet w Polsce staje się coraz bardziej popularna, i wszystko wskazuje, że popularność tej formy edukacji będzie systematycznie rosła. W artykule przedstawiono analizę porównawczą usług online związanych z edukacją w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Skoncentrowano się zwłaszcza na ukazaniu zaangażowania internautów we własny proces kształcenia online, m.in. poszukiwaniu przez nich informacji na temat oferty edukacyjnej, samodzielnej komunikacji i uczeniu się (udział w e-kursach, wykorzystywanie treści dostarczanych przez innych użytkowników sieci: Wikipedii, blogów itp.).
Słowa kluczowe: edukacja, usługi edukacyjne, e-learning, m-learning, użytkownicy Internetu, e-kursy
Kody JEL: I21, L86, N3

Э-поведение польских потребителей на рынке услуг обучения
В первой декаде XXI века наблюдается интенсивный процесс «интернетизации обучения», т.е. все более широкое проникновение и использование Интернета в разновидных фазах процесса обучения. Наука через Интернет в Польше становится все более популярной, и, судя по всему, популярность этой формы обучения будет систематически повышаться. В статье представили сопоставительный анализ услуг онлайн, связанных с обучением в Польше и в странах Европейского Союза. В особенности сосредоточились на указании включения интернавтов в собственный процесс обучения онлайн, в частности, на поиске ими информации о предложении по обучению, самостоятельной коммуникации и учебе (участие в э-курсах, использование содержания, предоставляемого другими пользователями сети: Википедии, блогов и т.п.).
Ключевые слова: обучение, услуги обучения, электронное обучение (э-обучение), мобильное обучение (м-обучение), пользователи Интернета, э-курсы.
Коды JEL: I21, L86, N3

 


Barbara Pokorska, Bożena Słomińska
IBRKK - Warszawa

Wybrane aspekty kształtowania rynku pracy w Polsce w świetle nowej strategii gospodarczej „Europa 2020"
W artykule dokonano przeglądu koncepcji kształtowania rynku pracy w Unii Europejskiej oraz podejmowanych przez Polskę działań zmierzających do wdrażania wytycznych w tym zakresie. Omówiono etapy ewolucji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz jej założenia w nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej na lata 2010-2020 pod nazwą „Europa 2020", w tym dwa kluczowe projekty dla polityki rynku pracy: Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz Mobilna Młodzież. W ramach charakterystyki krajowych dostosowań przedstawiono dokumenty stanowiące wkład Polski w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz programy i działania na rzecz doskonalenia polityki zatrudnienia w Polsce.
Słowa kluczowe: Europejska Strategia Zatrudnienia, program „Europa 2020", Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Mobilna Młodzież, Krajowa Strategia Zatrudnienia, Krajowy Program Reform.
Kody JEL: E2, J2, J4

Some Aspects of Formation of the Labour Market in Poland in the Light of New Economic Strategy "Europe 2020"
In their article, the authors carried out a review of the concepts of formation of the labour market in the European Union and the actions undertaken by Poland aimed at implementation of the directives in this respect. They discussed the stages of evolution of the European employment strategy and its assumptions in the new economic strategy of the European Union for the years 2010-2020 entitled "Europe 2020", including the two key for the labour market policy projects: Agenda for new skills and jobs and Youth on the Move. Within the framework of description of the national adjustments, they presented the documents constituting Poland's contribution to fulfilment of the European employment strategy as well as programmes and actions for improvement of the employment policy in Poland.
Key words: European employment strategy, "Europe 2020" programme, Agenda for new skills and jobs, Youth on the Move, national employment strategy, national reform programme.
JEL codes: E2, J2, J4

Избранные аспекты формирования рынка труда в Польше в свете новой экономической стратегии «Европа 2020»
В статье провели обзор концепций формирования рынка труда в Европейском Союзе и предпринимаемых Польшей действий, направленных на внедрение директив в этом отношении. Обсудили этапы эволюции «Европейской стратегии занятости» и ее предпосылки в новой экономической стратегии Европейского Союза на 2010-2020 гг. под названием «Европа 2020», в том числе два ключевых для политики рынка труда проекта: «Программа для новых квалификаций и занятости» и «Мобильная молодежь». В рамках характеристики национальных приспособлений представили документы, представляющие собой вклад Польши в осуществление «Европейской стратегии занятости», а также программы и действия для совершенствования политики занятости в Польше.
Ключевые слова: «Европейская стратегия занятости», программа «Европа 2020», «Программа для новых квалификаций и занятости», «Мобильная молодежь», «Национальная стратегия занятости», «Национальная программа реформ».
Коды JEL: E2, J2, J4

 


Joanna Sorokin
Automatika Sp. z o.o., GRUPA AZOTY

Rekomendacje na bazie product seeding
Proces marketingowej komunikacji z klientem przechodzi transformację. W dzisiejszych czasach nie wystarcza już reklama w telewizji i stos ulotek, by firma mogła mówić o efektywnym dialogu z klientem. Dialog pojawia się dopiero wtedy, gdy nie tylko firma, ale i klient ma głos. Dostępność nowych technologii sprawia, że ten głos częściej niż dotychczas ma postać słów pisanych na portalach społecznościowych, forach internetowych czy na ekranach nowoczesnych smartfonów. Dzięki powszechnej komunikacji wielu osób i przetwarzaniu informacji na różne sposoby firma i jej produkt mogą stać się z dnia na dzień numerem jeden na liście najbardziej pożądanych. I to właśnie jest marketing szeptany, czyli nowoczesna technika komunikacji marketingowej. Celem rozważań jest poznanie jednego z narzędzi marketingu szeptanego - product seeding, który odpowiada na potrzeby konsumenta stroniącego od nowych technologii, ale jednocześnie umożliwiającego mu włączenie się w ideę marketingu szeptanego. Przeprowadzone przez autorkę artykułu badania ankietowe definiują, czy i w jakim stopniu rekomendacje oparte na product seeding są skutecznym narzędziem tego typu komunikacji marketingowej firmy z klientem.
Słowa kluczowe: WOMMA (Word of Mouth Marketing), product seeding, marketing szeptany, rekomendacje, komunikacja marketingowa.
Kody JEL: M31

Recommendations Based on Product Seeding
The process of marketing communication with the customer undergoes the transformation. Nowadays, advertising on TV and a pile of leaflets are not sufficient for the company to speak of any affective dialogue with the customer. Dialogue occurs only when not only the company but also the customer has their voice. Accessibility of new technologies causes that this voice more often than hitherto has the form of words written on social portals, Internet forums or on displays of modern smartphones. Owing to the universal communication between many people and information processing in various ways, the company and its product may have become from one day to another the number one in the list of those most desired. And this is the word of mouth marketing, or a modern technique of marketing communication. The objective of deliberations is to get known one of the word of mouth marketing - product seeding, which replies to the needs of the consumer shunning from new technologies, but, at the same time, enables them being included into the idea of word of mouth marketing. The surveys carried out by the author of the article define whether and to what degree the recommendations based on product seeding are an efficient tool of this type of marketing communication with the customer.
Key words: WOMMA (word of mouth marketing), product seeding, recommendations, marketing communication.
JEL codes: M31

Рекомендации на базе размещения продукта
Процесс маркетинговой коммуникации с клиентом проходит трансформацию. Сегодня недостаточны уже реклама по телевидению и ярус листовок, чтобы фирма могла говорить об эффективном диалоге с клиентом. Диалог появляется лишь тогда, когда слово имеет не только фирма, но и клиент. Доступность новых технологий приводит к тому, что возможность высказываться чаще, нежели до сих пор, имеет форму слов, которые пишут на социальных порталах, интернет-форумах или же на экранах современных смартфонов. Благодаря всеобщей коммуникации многих людей и обработке информации различными способами фирма и ее продукт могут стать изо дня в день номером один в списке наиболее желательных. Цель рассуждений - ознакомиться с одним из инструментов сарафанного радио - с размещением продукта (продакт плейсмент или продакт сидинг), который отвечает на потребности потребителя, избегающего новых технологий, но заодно предоставляет ему возможность включиться в идею «маркетинга из уст в уста». Проведенные автором статьи опросы определяют, являются ли и в какой степени рекомендации, основанные на размещении продукта, эффективным инструментом такого рода маркетинговой коммуникации фирмы с клиентом.
Ключевые слова: «маркетинг из уст в уста» (WOMMA, word of mouth marketing), размещение продукта (product seeding), сарафанное радио, рекомендации, маркетинговая коммуникация.
Коды JEL: M31

 


Tomasz Zalega
Uniwersytet Warszawski

Mieszkanie i warunki mieszkaniowe w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce - ujęcie empiryczne
Celem rozważań jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej oraz zadowolenia z warunków lokalowych i miejsca zamieszkania w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce.
W celu zebrania pełnych i aktualnych informacji na temat warunków mieszkaniowych, zadowolenia z miejsca zamieszkania i oceny warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych wielkomiejskich, w badaniu bezpośrednim zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego na próbie 1896 respondentów.
Proces badania warunków mieszkaniowych, zadowolenia z miejsca zamieszkania i oceny warunków mieszkaniowych wielkomiejskich gospodarstw domowych w Polsce podzielono na dwa zasadnicze obszary. I tak, w pierwszym obszarze skoncentrowano się głównie na rozpoznaniu sytuacji mieszkaniowej i warunków lokalowych, zaś w drugim - skupiono się przede wszystkim na ocenie zadowolenia z warunków lokalowych i miejsca zamieszkania wielkomiejskich gospodarstw domowych.
W artykule podjęto próbę spojrzenia na zagadnienie zmian w zachowaniach nabywczych wielkomiejskich gospodarstw domowych w Polsce. W wyniku przeprowadzonych badań uchwycono sytuację mieszkaniową, warunki lokalowe i rodzaj zajmowanego mieszkania oraz zadowolenie z miejsca zamieszkania w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce.
Artykuł badawczy. Z wyjściowej liczby kwestionariuszy wywiadów wynoszącej 1900 respondentów zakwalifikowano 1896 kwestionariuszy, co stanowi 99,8% całości próby. W dalszym postępowaniu zostały one poddane procesowi kodowania, natomiast utworzony na ich bazie zbiór danych przetworzono pakietem statystycznym.
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, mieszkanie, warunki mieszkaniowe, miejsce zamieszkania.
Kody JEL: A12; C18; C46; D03; D12; D18

Flat and Housing Conditions in Metropolitan Households in Poland - Empirical Approach
An objective of the author's deliberations is to show the housing situation as well as satisfaction with the housing conditions and place of residence in metropolitan households in Poland.
In order to collect full and up-to-date information on housing conditions, satisfaction of the place of residence and assessment of housing conditions of metropolitan households, in the direct survey there was used the method of questionnaire-based interview on the sample of 1896 respondents.
The process of surveying housing conditions, satisfaction with the place of residence and assessment of housing conditions of metropolitan households in Poland was divided into two essential areas. Thus, in the first area, the focus was mainly put on recognition of the housing situation and housing conditions, while in the second one - the focus was made, first of all, on assessment of satisfaction with the housing conditions and place of residence of metropolitan households.
In his article, the author undertook an attempt to look at the issue of changes in purchasing behaviour of metropolitan households in Poland. In result of the carried out surveys, there was taken into account the housing situation, housing conditions and type of the flat occupied as well as satisfaction with the place of residence in metropolitan households in Poland.
A research article. Out of the initial number of interview questionnaires accounting for 1900 respondents, there were qualified 1896 questionnaires what accounts for 99.8% of the entire sample. In a further procedure, they were subjected to the process of coding, while the set of data created on their base was processed with a statistical package.
Key words: household, flat, housing conditions, place of residence.
JEL codes: A12; C18; C46; D03; D12; D18

Жилье и жилищные условия в крупногородских домохозяйствах в Польше - эмпирический подход
Цель рвссуждений - указать жилищную ситуацию и удовлетворение от жилищных условий и местожительства в крупногородских домохозяйствах в Польше.
Для накопления полной и актуальной информации о жилищных условиях, удовольствии от местожительства и об оценке жилищных условий кроупногородских домохозяйств в прямом обследовании применили метод опроса на выборке в 1896 респондентов.
Процесс изучения жилищных условий, удовольствия от местожительства и оценки жилищных условий крупногородских домохозяйств в Польше разделили на две основные области. Итак, в первой области сосредоточили внимание в основном на выявлении жилищной ситуации и жилищных условий, а во второй внимание сосредоточили прежде всего на оценке удовлетворения жилищными условиями и местожительством крупногородских домохозяйств.
В статье предприняли попытку посмотреть на вопрос изменений в покупательском поведении крупногородских домохозяйств в Польше. В результате проведенных исследований выявили жилищную ситуацию, жилищные условия и вид занимаемой квартиры, а также удовлетворение от метожительства в крупногородских домохозяйствах в Польше.
Исследовательская статья. Из исходного числа вопросников интервью, составляющего 1900 респондентов, приняли 1896 вопросников, что составляет 99,8% целой выборки. В дальнейшей процедуре они были подвергуты процессу кодирования, а созданный на их основе набор данных обработали статистическим пакетом.
Ключевые слова: домохозяйство, квартира, жилищные условия, местожительство.
Коды JEL: A12; C18; C46; D03; D12; D18

 


Anna Iwanicka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Postrzeganie przedsiębiorstwa mleczarskiego przez wybrane segmenty rynku
W artykule szczegółowo zdefiniowano pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa, jak również czynników na niego wpływających. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych określono różnicę w postrzeganiu czynników wpływających na wizerunek przedsiębiorstwa mleczarskiego wśród wyodrębnionych pod względem kryterium wieku segmentów rynku. Na wizerunek przedsiębiorstwa mleczarskiego w opiniach respondentów w wieku 18-35 lat najbardziej wpływały elementy w postaci informacji nieobligatoryjnych zamieszczanych przede wszystkim na opakowaniach produktów mleczarskich, zaś dla ankietowanych w wieku 36 lat i powyżej wpływ miały przede wszystkim elementy związane z atrakcyjnością sensoryczną produktu.
Słowa kluczowe: postrzeganie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo mleczarskie, nabywcy finalni.
Kody JEL: M31

Perception of a Dairy Company by the Selected Market Segments
The article is aimed at defining the image of a company as well as its representing factors. On the ground of the results of empiric research, the difference in perception of the image of a dairy company is presented from the final purchasers' point of view; the age of the respondents was taken into consideration. According to the respondents aged 18-35, the image is created by non-obligatory information presented first and foremost on the packaging of the product. According to the respondents aged 36 and more, the image is mostly influenced by sensory attractiveness of the product.
Key words: perception of a company, dairy company, final purchasers.
JEL codes: M31

Восприятие молочного предприятия избранными сегментами рынка
В статье подробно определили понятие имиджа предприятия, а ткже влияющих на него факторов. На основе проведенных опросов определили разницу в восприятии факторов, влияющих на имидж молочного предприятия, среди выделенных по критерию возраста сегментов рынка. На имидж молочного предприятия по мнению респондентов в возрасте 18-35 лет больше всего влияли элементы в виде необязательной информации, помещаемой прежде всего на упаковке молочных продуктов, а для опрошенных в возрасте 36 дет и больше - прежде всего элементы, связанные с сенсорной привлекательностью продукта.
Ключевые слова: восприятие предприятия, молочное предприятие, конечные покупатели.
Коды JEL: M31

 


Agnieszka Kaczorowska-Budek
SGH - Warszawa

Rola samorządu w kształtowaniu struktury współczesnego rynku
Po dwóch dekadach polskich doświadczeń można dokonać wstępnych podsumowań dotyczących teorii i praktyki zarządczej w polskich miastach i gminach, a także zbadać, czy i w jaki sposób polskie samorządy korzystają z teorii marketingu terytorialnego, która jest najbardziej spójną teorią zarządzania JST. Jednostka samorządu terytorialnego jest przedmiotem i jednocześnie podmiotem rynku i ma wpływ na jego strukturę. Potencjał samorządów jest do wykorzystania w animowaniu szczególnie sektora MSP, który jest istotnym kreatorem współczesnego rynku.
W artykule przedstawiono jak samorządowe władze identyfikują potrzeby swoich klientów i jak kształtują dostarczany produkt, m.in. wpływając na strukturę lokalnego rynku tak, aby zaspokoić rozpoznane oczekiwania.
Słowa kluczowe: samorząd, rynek, marka, marketing terytorialny, zarządzanie gminą.
Kody JEL: H7, H72, M39, R1, R3, R 51, R59

Role of Self-Government in Shaping the Contemporary Market Structure
Following the two decades of Polish experience, one may make preliminary summing up relating to the management theory and practice in Polish towns and municipalities as well as survey whether and how Polish self-governments make use of the theory of territorial marketing, which is the most coherent theory of local self-governmental unit management. The local self-government unit is an object and, at the same time, a subject of the market and it affects its structure. The self-governments' potential is to be used in animating particularly the sector of SMEs which is a substantial creator of the contemporary market. In her article, the author presented how self-governmental authorities identify needs of their clients and how they shape the product delivered, inter alia, affecting the structure of the local market in such a way that the recognised expectations could be satisfied.
Key words: self-government, market, brand, territorial marketing, municipality management.
JEL codes: H7, H72, M39, R1, R3, R 51, R59

Роль самоуправления в формировании структуры современного рынка
По истечении двух десятилетий польского опыта можно подвести предварительные итоги, касающиеся теории и практики управления в польских городах и гминах (муниципалитетах), а также изучить, пользуются ли и каким образом польские органы самоуправления теорией территориального маркетинга, которая является наиболее стройной теорией управления единицами местного самоуправления. Единица местного самоуправления - предмет и одновременно субъект рынка, и она влияет на его структуру. Потенциал самоуправлений может использоваться в оживлении в особенности сектора МСП, который является существенным созидателем современного рынка. В статье представили, как органы самоуправления выявляют потребности своих клиентов и как формируют поставляемый продукт, в частности, влияя на структуру местного рынка таким обоазом, чтобы удовлетворить выявленные ожидания.
Ключевые слова: самоуправление, рынок, бренд, территориальный маркетинг, управление гминой.
Коды JEL: H7, H72, M39, R1, R3, R 51, R59

 


Paweł Jurowczyk
ABR SESTA Sp. z o.o. - Agencja Badania Rynku

Płeć a proces podejmowania decyzji w miejscu zakupu
W opracowaniu ukazane zostały różnice w procesie podejmowania decyzji w miejscu zakupu między kobietami a mężczyznami. Przytoczono wybrane analizy i ogólne wnioski z badań środowiska zakupowego. W pierwszej części artykułu opisano przemiany w sferze biznesu umożliwiające między innymi rozwój nauk o zarządzaniu. Przybliżony został termin „zarządzanie kategorią" jako szansa zwiększenia sprzedaży w miejscu zakupu. W drugiej części przedstawione zostały hipermarkety i supermarkety jako miejsce zakupów kompleksowych. Opisano zabiegi marketingowe sieci handlowych oraz bodźce, którym poddawani są klienci sklepów wielkopowierzchniowych. W kolejnych częściach autor przedstawił wyniki najnowszych badań rynkowych oraz starał się wyjaśnić różnice w zachowaniu kobiet i mężczyzn.
Słowa kluczowe: zarządzanie kategorią, decyzje zakupowe, kobieta, mężczyzna.
Kody JEL: J16

Sex and the Process of Decision Making at the Place of Purchase
In his study, the author presented the differences in the process of decision making at the place of purchase between women and men. He referred to the selected analyses and general conclusions from the research of the purchasing environment. In the first part of the article, there are described transformations in the business sphere enabling, inter alia, development of the management sciences. The author looked closer at the term "category management" as a chance to increase sales at the place of purchase. In the second part, there were presented hypermarkets and supermarkets as the place of complex purchases. The author described the marketing procedures applied by commercial chains as well as the stimuli to which customers of large stores are subjected. In further parts, the author presented findings of the recent market surveys and he tried to explain the differences in women's and men's behaviour.
Key words: category management, purchasing decisions, woman, man.
JEL codes: J16

Пол и процесс принятия решений по месту покупки
В разработке указываются отличия в процессе принятия решений по месту покупки между женщинами и мужчинами. Приведены избранные анализы
и общие выводы из изучения закупочной среды. В первой части статьи описали изменения в сфере бизнеса, способствующие, в частности, развитию наук об управлении. Приблизили термин «управление категорией» как шанс на повышение продаж по месту покупки. Во второй части представили гипермаркеты и супермаркеты как место комплексных закупок. Описали маркетинговые приемы торговых сетей, а также стимулы, которым подвергаются клиенты крупных торговых объектов. В очередных частях автор представил результаты новейших исследований рынка и старался выяснить разницы в поведении женщин и мужчин.
Ключевые слова: управление категорией, решения о покупке, женщина, мужчина.
Коды JEL: J16