Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty5/2013
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

5/2013

Mirosława Janoś-Kresło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Deprivation of Needs in Retirees' Households in Poland
In Poland, as in other countries, we can observe the process of ageing of the society. This is evidenced by the growing number of elder people as well as the per cent they constitute in the society. An aim of the article is to show the scope of deprivation of needs of retirees' households in Poland. The grounds for the carried out analysis were data received from the CSO's household budget surveys as well as author's own research findings. The results of the analysis showed that the income situation of the average retirees' household was relatively good. The households having financial difficulties reduced their expenses or were buying cheaper products and services. In the subjective income and material evaluation, there prevailed positive opinions.
Key words: ageing of the society, deprivation of needs.
JEL codes: J14

Deprywacja potrzeb w gospodarstwach domowych emerytów w Polsce
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa. Wyrazem tego jest rosnąca liczba osób starszych oraz procent, jaki stanowią oni w społeczeństwie. Celem artykułu jest ukazanie zakresu deprywacji potrzeb gospodarstw domowych emerytów w Polsce. Podstawą dla przeprowadzonej analizy były dane z badań budżetów gospodarstw domowych GUS oraz wyniki badania własnego. Wyniki analizy pokazały, że sytuacja dochodowa przeciętnego gospodarstwa domowego emerytów jest relatywnie dobra. Gospodarstwa domowe odczuwające trudności finansowe ograniczały wydatki lub kupowały tańsze produkty i usługi. W subiektywnej ocenie sytuacji dochodowej i materialnej przeważały opinie pozytywne.
Słowa kluczowe: starzenie społeczeństwa, deprywacja potrzeb.
Kody JEL: J14

Отчуждение потребностей домохозяйств пенсионеров в Польше
В Польше, так же как и в других странах, наблюдается процесс старения населения. Это отражается в возрастающем числе пожилых людей, а также в проценте, какой они составляют в обществе в целом. Цель статьи - указать масштаб лишения потребностей домохозяйств пенсионеров в Польше. Основой для проведенного анализа были данные из обследований бюджетов домохозяйств ЦСУ и результаты собственного исследования. Результаты анализа показали, что положение в отношении доходов среднего домашнего хозяйства пенсионеров относительно хорошее. Домохозяйства, сталкивающиеся с финансовыми трудностями, ограничивали расходы или покупали более дешевые продукты и услуги. В субъективной оценке финансово-материального положения преобладали положительные мнения.
Ключевые слова: старение населения, отчуждение потребностей.
Коды JEL: J14


Katarzyna Wasilik
IBRKK - Warszawa

Poles' Attitudes towards the Fair Trade Idea and Products
The main aim of the article is to identify the level of consumers' awareness as regards the idea of Fair Trade and to learn Poles' propensity towards consumer ethical behaviour. In her article, the author presented the Fair Trade movement assumptions, its mechanism of operation, and Fair Trade products accessibility in various distribution channels. She discussed the present state of this movement in Poland against the background of other European Union countries, and the ways of Fair Trade idea development, as well as she characterised the development tendencies of this idea in this country. In order to identify the young Poles' attitudes towards the Fair Trade idea and products there was conducted a research of the survey nature. The conclusion of author's own surveys and desk research will serve further scientific research on the issue of Poles' attitudes towards the Fair Trade idea and products.
Key words: Fair Trade, consumer behaviour.
JEL codes: F13, Q56

Postawy Polaków wobec idei i produktów Sprawiedliwego Handlu
Głównym celem artykułu jest identyfikacja poziomu świadomości konsumentów w zakresie idei Sprawiedliwego Handlu oraz poznanie skłonności Polaków do etycznych zachowań konsumenckich. W artykule przedstawiono założenia ruchu Sprawiedliwego Handlu, jego mechanizm działania oraz poziom dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu w różnych kanałach dystrybucji. Omówiono stan obecny ruchu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz sposoby rozwoju idei Fair Trade, jak również scharakteryzowano tendencje rozwojowe tej idei w naszym kraju. W celu identyfikacji postaw młodych Polaków wobec idei i produktów Sprawiedliwego Handlu przeprowadzono badania o charakterze pilotażowym. Wnioski z badań własnych i desk research posłużą do dalszych dociekań naukowych na temat postaw Polaków wobec idei i produktów Sprawiedliwego Handlu.
Słowa kluczowe: Sprawiedliwy Handel, zachowania konsumenckie
Kody JEL: F13, Q56

Отношение поляков к идее и продуктам Справедливой торговли
Основная цель статьи - выявить уровень осведомленности потребителей в отношении идеи Справедливой торговли и узнать склонности поляков к этичному потребительскому поведению. В статье представили предпосылки движения Справедливой торговли, его механизм действия и уровень доступности продуктов Справедливой торговли в разных каналах распределения. Определили также нынешнее состояние движения Справедливой торговли в Польше на фоне стран-членов Европейского Союза и способы развития идеи Справедливой торговли, а также дали характеристику тенденций развития этой идеи в нашей стране. Для выявления позиций молодых поляков в отношении идеи и продуктов Справедливой торговли провели исследования зондажного характера. Выводы из собственных исследований и кабинетного исследования послужат дальнейшим научным изысканиям по вопросу об отношении поляков к идее и продуктам Справедливой торговли.
Ключевые слова: Справедливая торговля, потребительское поведение.
Коды JEL: F13, Q56


Bartłomiej Jefmański
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rozmyta metoda TOPSIS jako narzędzie identyfikacji determinant jakości usług i produktów
Metoda TOPSIS należy do metod porządkowania liniowego, których zadaniem jest ustalenie hierarchii obiektów wielowymiarowych ze względu na przyjęte kryterium syntetyczne. Nowym zastosowaniem tej metody jest możliwość ustalenia kluczowych atrybutów jakości usługi bądź produktu, które decydują o ogólnej ocenie jakości, traktowanej w tym przypadku właśnie jako kryterium syntetyczne. Celem rozważań jest charakterystyka sposobu identyfikacji determinant jakości usług i produktów z zastosowaniem rozmytej metody TOPSIS. Przedstawiono podejście do transformacji punktów skali porządkowej do postaci zbiorów rozmytych, uwzględniając w ten sposób niejednoznaczność i nieprecyzyjność opinii respondentów. Artykuł ma charakter metodologiczny. Użyteczność proponowanego podejścia zaprezentowano na przykładzie oceny jakości strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Ze względu na to, że otrzymywane z zastosowaniem proponowanego podejścia wyniki badań mają postać rankingów, artykuł może stanowić inspirację do dalszych zastosowań rozmytej metody TOPSIS, szczególnie w obszarze badań porównawczych jakości usług i produktów.
Słowa kluczowe: rozmyta metoda TOPSIS, liczby rozmyte, WebQual.
Kody JEL: C38, C44, C46, L15, L86, M31

The Fuzzy TOPSIS Method as a Tool for Identification of Services and Products Quality Determinants
The TOPSIS method belongs to the linear ordering methods whose task is to determine the multidimensional objects hierarchy by the adopted synthetic criterion. A new application of this method is a possibility to determine the key attributes of quality of the service or product that decide an overall assessment of quality being treated here as a synthetic criterion. An aim of the deliberations is to describe the way of identification of the determinants of quality of services and products applying the fuzzy TOPSIS method. The author presents an approach to transformation of the points of the order scale to the form of fuzzy sets, thus considering ambiguity and imprecision of respondents' opinions. The article is of a methodological nature. Usefulness of the proposed approach is presented on the example of assessment of quality of the website of the Central Statistical Office in Poland. Having in mind that the research findings obtained with the use of the proposed approach have the form of rankings, the article may be an inspiration for further applications of the fuzzy TOPSIS method, particularly in the area of comparative surveys of services and products quality.
Key words: fuzzy TOPSIS method, fuzzy numbers, WebQual.
JEL codes: C38, C44, C46, L15, L86, M31

Нечеткий (размытый) метод TOPSIS как инструмент выявления детерминантов качества услуг и продуктов
Метод TOPSIS относится к классу методов линейного упорядочивания, задача которых состоит в определении иерархии многомерных объектов по принятому синтетическому критерию. Новым применением этого метода является возможность определения основных атрибутов качества услуги или продукта, которые решают вопрос об общей оценке качества, воспринимаемого в этом случае именно в качестве синтетического критерия. Цель рассуждений - характеристика способа выявления детерминантов качества услуг и продуктов с применением нечеткого (размытого) метода TOPSIS. Представлен подход к преобразованию точек порядковой (ранговой) шкалы в вид нечетких множеств, учитывая таким образом необнозначность и неточность мнений респондентов. Статья имеет методологический характер. Пригодность предлагаемого подхода представили на примере оценки качества вебсайта Центрального статистического управления Польши. Учитывая, что получаемые с применением предлагаемого подхода результаты исследований имеют вид рейтингов, статья может представлять собой инспирацию к дальнейшим применениям размытого метода TOPSIS, в особенности в области сопоставительных исследований качества услуг и продуктов.
Ключевые слова: нечеткий (размытый) метод TOPSIS, нечеткие числа, WebQual.
Коды JEL: C38, C44, C46, L15, L86, M31


Mirosława Kaczmarek, Piotr Tarka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5- i 7-stopniowych skalach ratingowych Likerta
Celem rozważań jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych w ramach przeprowadzonej analizy porównawczej na 5- i 7-stopniowych skalach ratingowych Likerta z uwagi na dwie niezależne metody gromadzenia danych pierwotnych od respondentów z dwóch różnych źródeł. Autorzy przeprowadzili eksperyment na 130 osobowej grupie respondentów. Jako przykład empiryczny do porównania uzyskanych wyników z dwóch różnych skal wybrano pomiar postaw młodzieży wobec posiadanego przez nich systemu wartości, w szczególności zaś postaw dotyczących ich „hedonistyczno-utylitarnego stylu życia".
Słowa kluczowe: skala ratingowa Likerta, pomiar, metoda ankiety internetowej i audytoryjnej.
Kody JEL: M31, C18

Method of Data Collection and Scores Equivalence in Reference to the Value System Measurement Based on 5- and 7-Point Likert Rating Scales
An objective of the article is to present the results of empirical research based on the comparative analysis of 5- and 7-point Likert rating scales, including two independent methods of primary data collection. The authors conducted an experiment with a 130-person group of respondents. As an empirical example, there were considered attitudes of young people towards their value system, in particular their attitudes to "hedonistic-utilitarian way of life".
Key words: Likert rating scale, measurement, method of online survey and auditorium.
JEL codes: M31, C18

Метод накопления данных и эквиваленция результатов измерения системы ценностей на 5- и 7-балльных рейтинговых шкалах Лайкерта
Цель рассуждений - представить результаты эмпирических исследований в рамках проведенного сравнительного анализа на 5- и 7-балльных рейтиновых шкалах Лайкерта ввиду двух независимых методов накопления первичных данных, получаемых от респондентов из двух различных источников. Авторы провели эксперимент на группе респондентов в 130 человек. В качестве эмпирического примера для сравнения полученных результатов из двух разных шкал избрали измерение установок молодежи по исповедуемой ею системе ценностей, в особенности же отношений, касающихся ее «гедонистично-утилитарного образа жизни».
Ключевые слова: рейтинговая шкала Лайкерта, измерение, метод онлайн-анкетирования и аудиторного анкетирования.
Коды JEL: M31, C18


Małgorzata Kołodziejczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Handel usługami w krajach Unii Europejskiej - analiza typologiczna
W opracowaniu przedstawiono typologię krajów Unii Europejskiej opartą na kryteriach dotyczących wartości eksportu w wybranych branżach usług oraz na ich udziale w całkowitej wartości usług eksportowanych z UE. Badanie wykonano z zastosowaniem metody analizy porównawczej, a grupy typologiczne krajów Unii Europejskiej wyodrębniono metodą Warda. Wskazano na wysokie obroty szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej oraz na dominujące znaczenie w strukturze zarówno eksportu, jak i importu usług, we wszystkich analizowanych branżach, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Stwierdzono również, że nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej dotychczas w znaczącym stopniu nie wyspecjalizowały się w handlu usługami.
Słowa kluczowe: międzynarodowy handel usługami, typologia, metoda Warda, kraje Unii Europejskiej.
Kody JEL: N74, G20, L80

Trade in Services in the European Union Countries - a Typological Analysis
In her study, the author presented a typology of the European Union countries based on the criteria related to value of exports in the selected service industries and on their share in the total value of services exported from the EU. The research was carried out with application of the method of comparative analysis, while the typological groups of the European Union countries were selected by the Ward's method. The author pointed out to high sales particularly in the highly developed states of Western Europe as well as to the prevailing importance in the structure of both exports and imports of services, in all the service industries in question, of Germany and the United Kingdom. She also ascertained that the new European Union Member States from the region of Central and Eastern Europe have so far not specialised to any significant degree in trade in services.
Key words: international trade in services, typology, Ward's method, European Union countries.
JEL codes: N74, G20, L80

Торговля услугами в странах-членах Европейского Союза - типологический анализ
В разработке представили типологию стран-членов Европейского Союза, основанную на критериях, касающихся стоимости экспорта в избранных отраслях услуг, а также на их доле в совокупной стоимости услуг, экспортируемых из ЕС. Изучение провели, применяя метод сопоставительного анализа, а типологические группы стран-членов Европейского Союза выделили по методу Уорда. Указали высокий товарооборот в особенности в высокоразвитых странах Западной Европы, а также превалирующее значение в структуре как эскспорта, так и импорта услуг во всех анализируемых отраслях, Германии и Великобритании. Констатировали тоже, что новые страны-члены Европейского Союза из региона Центрально-Восточной Европы до сих пор в значительной степени не специализировались в торговле услугами.
Ключевые слова: международная торговля услугами, типология, метод Уорда, страны-члены Европейского Союза.
Коды JEL: N74, G20, L80


Piotr Kafel, Paweł Nowicki, Tadeusz Sikora
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych
Celem przeprowadzonych badań, było zweryfikowanie na poziomie sieci handlowych sposobu podejścia do zagadnień związanych z żywnością wysokiej jakości. Badania miały charakter studium przypadków. W trzech polskich sieciach handlowych przeprowadzono wywiady z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemów zarządzania oraz pracownikami odpowiedzialnymi za zakupy. Badania przeprowadzono w formie wywiadów pogłębionych. Przeprowadzono również obserwacje w dwóch placówkach handlowych z każdej sieci. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wiedza dotycząca systemów wysokiej jakości produktów żywnościowych jest niewielka wśród przedstawicieli badanych sieci. Dotyczy to w szczególności produktów wytwarzanych w krajowych systemach jakości. Oznaczenia znajdujące się na produktach spożywczych sugerujące wyższą jakość lub też miejsce pochodzenia, nie są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia danego produktu do sieci sprzedaży. Wizyty przeprowadzone bezpośrednio w placówkach handlowych wskazują na niewystarczające przeszkolenie pracowników sklepów związane z wysokiej jakości produktami spożywczymi. Praktyczne implikacje uzyskanych wyników wskazują na konieczność prowadzenia akcji informacyjnych dotyczących systemów wysokiej jakości produktów oraz zwiększenia nadzoru nad rynkiem przez organy administracji państwowej. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: systemy wysokiej jakości, produkty ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne, sieci handlowe.
Kody JEL: L81

High-Quality Products in Polish Trade Chains
An aim of the carried out surveys was to verify, at the level of trade chains, the manner of approaching the issues related to high-quality food. The surveys were of the case-study nature. In three Polish trade chains, there were carried out interviews with the individuals responsible for management systems operation as well as with the employees responsible for purchases. The surveys were carried out in the form of in-depth interviews. There were also carried out observations in two commercial outlets from every chain. In result of the carried out surveys, there authors ascertained that the knowledge of the systems of high-quality food products is minor among representatives of the chains in question. It concerns in particular the products manufactures within the national quality systems. Markings on food products suggesting a higher quality or a place of origin are not taken into consideration while making decisions on introduction of a given product to the sale chain. The visits paid directly the commercial outlets indicate an insufficient training of shop attendants related to high-quality food products. The practical implications of the obtained results indicate the need to conduct information actions on the systems of high-quality products as well as an increase of supervision over the market by the state administration bodies. The article is of the research nature.
Key words: high-quality systems, organic products, traditional and regional products, trade chains.
JEL codes: L81

Высококачественные продукты в польских торговых сетях
Цель проведенных исследований - проверить на уровне торговых сетей способ подхода к вопросам, связанным с продуктами питания высокого качества. Исследования имели характер анализа конкретных экономических проблем. В трех польских торговых сетях провели интервью с лицами, ответственными за функционирование систем управления, и с работниками, ответственными за закупки. Исследования провели в форме углубленных интервью. Провели также наблюдения в двух торговых точках из каждой сети. В результате проведенных исследований констатировали, что знания, касающиеся систем высококачественных продуктов, невелики среди представителей обследуемых сетей. Это в особенности касается продуктов, производимых в национальных системах качества. Маркировка, помещенная на продуктах питания, указывающая на более высокое качество или же на место происхождения, не принимается во внимание при принятии решений, касающихся ввода данного продукта в торговую сеть. Визиты, осуществленные непосредственно в торговых точках, указывают недостаточное обучение работников магазинов, связанное с высококачественными продуктами питания. Практические импликации полученных результатов указывают необходимость проведения информационных мероприятий, касающихся систем продуктов высокого качества, а также повышения контроля за рынком органами государственной администрации. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: системы высокого качества, экологические продукты, традиционные и региональные продукты, торговые сети.
Коды JEL: L81


Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski

Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim
Kliencka ocena relacji cenowo-jakościowych w sklepach detalicznych

Opracowanie stanowi pierwszy z cyklu trzech artykułów odnoszących się do problematyki zróżnicowania w poziomie zaspokojenia potrzeb klientów na usługi w zakresie handlu detalicznego. W artykule analizie poddano konsumenckie oceny polityki cenowej przyjmowanej przez podkarpackie placówki handlu detalicznego żywnością. Aspekt ten zestawiono z poglądami na temat jakości produktów oferowanych przez podmioty sprzedaży detalicznej. Za główną płaszczyznę analizy przyjęto poglądy klientów realizujących zakupy w podkarpackich sklepach, którzy dokonali relatywnej oceny firm działających na obszarach miejskich i wiejskich. Podstawą wnioskowania są wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród klientów handlu detalicznego w województwie podkarpackim na przełomie lat 2012 i 2013.
Słowa kluczowe: handel detaliczny, dysproporcje regionalne, ceny, jakość, opinie klientów.
Kody JEL: M31, L81, D12

Disparities in a Level of Retail Provision at Urban and Rural Areas of Podkarpacie
Customers' Evaluation of Price-quality Relations in Retail Outlets
The study constitutes the first of the series of three articles dealing with the problems of disparities in a level of meeting needs of customers that concern services of retail trade. In this paper, the consumers' evaluation of price policies adopted by retail outlets offering food in Podkarpacie was analysed. This aspect was connected with opinions about quality of products offered by retail sale units. As a main dimension of the analysis there were adopted opinions of customers who realise purchases in shops in Podkarpacie and assessed enterprises that conduct their activities in urban and rural areas. The bases for conclusions are created by results of the author's research conducted with the use of a questionnaire interview among customers of retail trade in Podkarpacie at the turn of 2012-2013.
Key words: retail trade, regional disparities, prices, quality, consumers' opinions.
JEL codes: M31, L81, D12

Диспропорции в уровне торгового снабжения в Прикарпатском воеводстве
Оценка клиентами соотношений между ценой и качеством в розничной торговле
Разработка представляет собой первую из серии трех статей, касающихся проблематики дифференциации в уровне удовлетворения потребностей клиентов в услугах в сфере розничной торговли. В статье провели анализ потребительских оценок ценовых политик, принимаемых прикарпатскими заведениями розничной торговли продуктами питания. Этот аспект сопоставили с мнениями насчет качества продуктов, предлагаемых субъектами розничной продажи. Основной отправной точкой анализа приняли мнения клиентов, осуществляющих закупки в прикарпатских магазинах, которые провели релятивную оценку фирм, действующих в городах и на селе. Основу для умозаключения представляют результаты собственных исследований, проведенных по методу анкетного опроса среди клиентов розничной торговли Прикарпатского воеводства на рубеже 2012 и 2013 гг.
Ключевые слова: розничная торговля, региональные диспропорции, цены, качество, мнения клиентов.
Коды JEL: M31, L81, D12