Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty6/2013
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

6/2013

Ihor Hrabynskyi, Olga Negrych
Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine)

Motivations for Foreign Direct Investment in the Ukraine's Economy
The peculiarities of Ukraine's investment climate and the main obstacles that foreign investors face during their capital investment realisation are analysed in the article. An analysis of foreign investment inflow by sectors in the Ukrainian economy during the preceding 10 years is described in the article and the per cent inter-temporal changes in foreign investment inflow by sectors are formed and analysed here. It can help to determine foreign investors' preferences in relation to industries of the Ukrainian economy. On the basis of analysis of organisational, economic and legal principles of investment climate strengthening as well as foreign investors' motivation, the methods of improvement of the mechanisms of foreign direct investment attraction into the Ukrainian economy were offered by authors.
Key words: foreign direct investments, investors' motivations, investment climate, state regulation, investment attractiveness.
JEL codes: F21

Motywacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkę Ukrainy
W artykule dokonano analizy cech klimatu inwestycyjnego na Ukrainie oraz głównych barier napotykanych przez inwestorów zagranicznych przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach. W celu określenia preferencji inwestorów zagranicznych co do sektorów gospodarki ukraińskiej sporządzono analizy sektorowe dynamiki procentowej napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie w ciągu ostatnich 10 lat. Autorzy na podstawie analizy organizacyjno-ekonomicznych i prawnych zasad umocnienia klimatu inwestycyjnego, a także motywacji inwestorów zagranicznych proponują metody poprawy mechanizmów ściągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainę.
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, motywacje inwestorów, klimat inwestycyjny, regulacja państwowa, atrakcyjność inwestycyjna.
Kody JEL: F21

Мотивации для осуществления прямых зарубежных инвестиций в экономику Украины
В статье провели анализ свойств инвестиционного климата в Украине, а также основных барьеров, с которыми сталкиваются зарубежные инвесторы при принятии решений об инвестициях. Для определения предпочтений зарубежных инвесторов в отношении секторов украинской экономики провели секторные анализы выраженной в процентах динамики притока прямых зарубежных инвестиций в Украине в течение последних 10 лет. Авторы на основе анализа организационно-экономических и правовых принципов укрепления инвестиционного климата, а также мотиваций зарубежных инвесторов предлагают методы улучшения механизмов привлечения прямых зарубежных инвестиций в Украину.
Ключевые слова: прямые зарубежные инвестиции, мотивации инвесторов, инвестиционный климат, государственная регулировка, инвестиционная привлекательность.
Коды JEL: F21


Małgorzata Radziukiewicz
IBRKK - Warszawa


Sprawiedliwy Handel na rzecz ograniczania ubóstwa w najbiedniejszych krajach
W artykule zwrócono uwagę na skalę działań podejmowanych przez Polaków oraz społeczności krajów członkowskich UE wspierających rozwój krajów najsłabiej rozwiniętych. Artykuł ma charakter przeglądowy. Obok informacji o wielkości pomocy udzielanej przez nasz rząd i UE przedstawiono również opinie Polaków i Europejczyków na temat dziedzin i sposobów pomocy oraz ich akceptacji. Szczególną uwagę zwrócono na działania pomocowe w zakresie ograniczania ubóstwa. Możliwości rozwojowe krajów najsłabiej rozwiniętych (KNR) - zwłaszcza ograniczanie ubóstwa - determinowane są między innymi rozwojem rolnictwa oraz uczestnictwem tych krajów w handlu światowym. Stąd w artykule, celem uwidocznienia problemów gospodarek KNR, przedstawiono ich udziały w handlu międzynarodowym oraz zaprezentowano wyniki badań dotyczących znajomości idei Sprawiedliwego Handlu wśród polskich i europejskich konsumentów, a także stopnia jej poparcia, zwłaszcza skłonności do zakupu produktów z krajów najbiedniejszych.
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań: TNS Polska, Eurobarometr oraz własnych zrealizowanych w ramach projektu badawczego MNiSW nr 2011/03/B/HS4/03727 pt. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce, finansowanego przez NCN.
Słowa kluczowe: ubóstwo, pomoc rozwojowa, Sprawiedliwy Handel, zachowania konsumentów.
Kody JEL: D6, I3, F13, F18, F35

Fair Trade for Reduction of Poverty in the Poorest Countries
In her article, the author paid attention to the scale of actions made by Poles and the communities of the EU member states supporting development of the least developed countries. The article is of the review nature. Besides the information on the volume of assistance provided by the Polish government and by the EU, she also presented opinions of Poles and other Europeans on the areas and ways of assistance as well as acceptance thereof. A particular attention was paid to the assistance measures as regards poverty reduction. The least developed countries' developmental possibilities, and particularly poverty reduction, are determined, among other things, by development of agriculture and those countries' participation in the global trade. Hence, in the article, for the purpose of exposure of the problems of the least developed countries' economies, the author presented their shares in the international trade as well as findings of the research on the Fair Trade idea awareness among Polish and European consumers as well as the degree of support to thereof, especially the propensity to buy products from the poorest countries.
The analysis was carried out on the basis of results of the surveys: TNS Polska, Eurobarometer as well as authors own surveys implemented within the framework of the research project of the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) No. 2011/03/B/HS4/03727 Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce [Market for Fair Trade products in Poland], financed by the National Science Centre (NCN).
Key words: poverty, development assistance, fair trade, consumers' behaviour.
JEL codes: D6, I3, F13, F18, F35


Справедливая торговля для ограничения нищеты в самых бедных странах
В статье обратили внимание на масштаб действий, предпринимаемых поляками и сообществами стран-членов ЕС, по поддержке развития наименее развитых стран. Статья имеет обзорный характер. Наряду с информацией об объеме помощи, оказываемой нашим правительством и ЕС, представили также мнения поляков и европейцев об областях и способах оказания помощи, а также об их одобрении. Особое внимание обратили на действия по оказанию помощи в области ограничения нищеты. Возможности развития в случае наименее развитых стран (НРС), в особенности ограничения нищеты, предопределяются, в частности, развитием сельского хозяйства и участием этих стран в мировой торговле. И потому в статье, для указания проблем экономик НРС, представили их долю в международной торговле и результаты исследований, касающихся знания идеи Справедливой торговли среди польских и европейских потребителей, а также степени ее поддержки, в особенности склонности к покупке продуктов из самых бедных стран.
Анализ провели на основе результатов исследований: ТНС Польша (TNS Polska), Евробарометр, а также собственных исследований автора статьи, осуществленных в рамках исследовательского проекта Министерства науки и высшего образования (MNiSW) № 2011/03/B/HS4/03727 Рынок продуктов Справедливой торговли в Польше, финансируемого Польским центром науки (NCN).
Ключевые слова: нищета, помощь в развитии, справедливая торговля, поведение потребителей.
Коды JEL: D6, I3, F13, F18, F35


Tomasz Szopiński
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów
Celem rozważań jest przedstawienie czynników wpływających na decyzje konsumenckie związane z nabywaniem towarów i usług przez Internet. W tym celu autor pracy wykorzystał literaturę polską oraz anglojęzyczną. Autor artykułu analizuje czynniki determinujące nabywanie towarów i usług przez Internet, a także czynniki wpływające na wybór sklepu internetowego przez internautów. Konsumenci korzystający z handlu elektronicznego coraz częściej zaczynają zwracać uwagę na czynniki pozacenowe, takie jak np. bezpieczeństwo zakupów, wiarygodność sklepu internetowego. Coraz częściej poszukują w Internecie informacji w celu optymalizacji swoich decyzji konsumenckich. Z kolei sprzedawcy powinni mieć świadomość, że dystrybucja towarów za pośrednictwem Internetu powinna wspierać sprzedaż prowadzoną za pośrednictwem punktów stacjonarnych.
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, handel elektroniczny, usługi elektroniczne, sklepy internetowe.
Kody JEL: D11, D12, R21

Factors Determining the Use of Electronic Commerce by Consumers
An aim of considerations is to present the factors affecting consumer decisions connected with purchasing goods and services via Internet. For this purpose, the author of the study used the Polish and English-language literature. The author of the article analyses the factors determining purchasing goods and services via Internet as well as the factors affecting the choice of Internet shop by Internet users. Consumers using e-commerce more and more often begin to pay attention to non-price factors such as, for example, shopping security, Internet shop's reliability. More and more often they seek on Internet for information in order to optimise their consumer decisions. In turn, sellers should be aware that distribution of goods via Internet ought to support the sales carried out through stationary POS.
Key words: consumers' behaviour, e-commerce, e-services, Internet shops.
JEL codes: D11, D12, R21

Факторы, определяющие пользование потребителями услугами электронной торговли
Цель рассуждений - представить факторы, влияющие на решения потребителей, связанные с приобретением товаров и услуг по Интернету. Для этого автор разработки использовал польскую и англоязычную литературу. Автор статьи анализирует факторы, определяющие приобретение товаров и услуг по Интернету, а также факторы, влияющие на выбор интернет-магазина интернавтами. Потребители, пользующиеся услугами электронной торговли, все чаще начинают обращать внимание на другие факторы, нежели цена, такие, как, например, безопасность покупок, надежность интернет-магазина. Все чаще они ищут в Интернете информацию для оптимизации своих потребительских решений. В свою очередь, продавцы должны отдавать себе отчет в том, что распределение товаров через Интернет должно поддерживать продажу, осуществляемую через стационарные точки.
Ключевые слова: поведение потребителей, электронная торговля, электронные услуги, интернет-магазины.
Коды JEL: D11, D12, R21


Tomasz Zalega
Uniwersytet Warszawski

Smart shopping - nowy trend konsumencki
Celem rozważań jest uchwycenie istoty smart shoppingu jako nowego trendu konsumenckiego w zachowaniach miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu z jednej strony, oraz reakcji sieci handlowych na ten trend z drugiej.
W celu zebrania pełnych informacji na temat nowych trendów w konsumpcji (zwłaszcza smart shoppingu) nabierających na sile w okresie kryzysu gospodarczego, w badaniu bezpośrednim zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego na próbie 1135 respondentów.
Proces badania nowych trendów w gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu podzielono na dwa zasadnicze obszary. I tak, w pierwszym obszarze skoncentrowano się głównie na rozpoznaniu nowych trendów, zaś w drugim - skupiono się przede wszystkim na ocenie zachowań konsumenckich gospodarstw domowych w okresie kryzysu gospodarczego.
W artykule podjęto próbę spojrzenia na zagadnienie zmian w zachowaniach nabywczych miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. W wyniku przeprowadzonych badań uchwycono kluczowe konsekwencje kryzysu gospodarczego odczuwane przez miejskie gospodarstwa domowe. Przeanalizowano także smart shopping w ankietowanych gospodarstwach domowych oraz strategie marketingowe podejmowane przez duże sieci handlowe i małe sklepy osiedlowe w okresie kryzysu gospodarczego.
Artykuł ma charakter badawczy. Z wyjściowej liczby kwestionariuszy wywiadów wynoszącej 1214, zakwalifikowano 1135 kwestionariuszy, co stanowi 93,5% całości próby. W dalszym postępowaniu zostały one poddane procesowi kodowania, natomiast utworzony na ich bazie zbiór danych przetworzono pakietem statystycznym.
Słowa kluczowe: smart shopping, konsumpcja, zachowania konsumpcyjne, gospodarstwa domowe, kryzys gospodarczy.
Kody JEL: A12; C18; C46; D03; D12; D18

Smart Shopping - a New Trend in Consumption
The economic crisis has significantly changed the level and pattern of consumption of Polish households, as well as their consumption behaviours. It is undeniable that the rate of economic growth declining in Poland since 2008 has deteriorated the labour market situation, affecting consumers' incomes and, consequently, bringing down the level of households' consumption and making its pattern less favourable. The article discusses smart shopping as a new consumption trend in the behaviour of Polish urban households in the period of crisis, as well as retail networks' response to it. After the research methodology and a brief description of the sample are presented, the next section focuses on the economic crisis impacts on urban households. The article also analyses how smart shopping manifests itself in the surveyed households, as well as the marketing strategies followed by large retailers and small local shops in the period of economic crisis.
Key words: smart shopping, consumption, consumption behaviours, households, economic crisis.
JEL codes: A12, C18, C46, D03, D12, D18

«Smart shopping» - новый потребительский тренд
Экономический кризис значительно изменил уровень и структуру потребления польских домохозяйств, а также их потребительское поведение. Неопровержимо, что темп экономического роста, снижающийся в Польше с 2008 года, ухудшил положеение на рынке труда, влияя на доходы потребителей и, впоследствии, снижая уровень потребления домохозяйств и ухудшая его структуру. В своей статье автор обсуждает smart shopping в качестве нового тренда в потреблении в поведении польских городских домохозяйств в период кризиса, а также реакцию на это сетей розничной торговли. После представления методики исследования и краткого описания выборки в очередном разделе автор сосредоточивает свое внимание на влиянии экономического кризиса на городские домохозяйства. Статья анализирует тоже, как smart shopping проявляет себя в обследуемых домохозяйствах, а также маркетинговые стратегии, которых придерживаются крупные розничные продавцы и мелкие местные магазины в период экономического кризиса.
Ключевые слова: smart shopping, потребление, потребительское поведение, домохозяйства, экономический кризис.
Коды JEL: A12, C18, C46, D03, D12, D18


Iryna Manczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne
Przedmiotem rozważań jest zagadnienie identyfikacji segmentów rynku turystycznego miasta. Artykuł ma charakter koncepcyjny. W pierwszej jego części dokonano interpretacji terminu segmentacji rynku. W tym celu posłużono się dorobkiem literatury marketingowej charakteryzującej niniejszy proces w odniesieniu do przedsiębiorstw. W kolejnej części wyszczególniono kluczowe zagadnienia wiązane z identyfikacją segmentów rynku turystycznego miasta. Ponadto wskazano na wybrane metody pozwalające zidentyfikować segmenty rynkowe (m.in. metoda grupowania, analiza hierarchii cech). Zwrócono uwagę na sposoby pomiaru rynku turystycznego miasta, które pozwalają przeprowadzić poprawną segmentację rynku, a jednocześnie skuteczną praktycznie. Ostatecznie zaprezentowano procedury segmentacji rynku turystycznego miasta. Zaproponowane procedury korespondują z koncepcjami mającymi zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw, jak również uwzględniają specyfikę rynku turystycznego miasta.
Słowa kluczowe: segmentacja, procedury segmentacji, marketing docelowy, metody pomiaru rynku.
Kody JEL: C18, L83, M31

Identification of Segments of the Urban Tourist Market - Conceptual Assumptions
A subject of considerations is the issue of identification of segments of the urban tourist market. The article is of the conceptual nature. In its first part, the author interpreted the term ‘market segmentation'. For this purpose, she used achievements of the marketing literature characterising this process in relation to enterprises. In the next part, she specified the key issues connected with identification of segments of the urban tourist market. Moreover, she indicated the selected methods allowing identification of the market segments (inter alia, the method of grouping, feature hierarchy analysis). She paid attention to the ways of urban tourist market measuring, which allows carrying out the correct market segmentation and, at the same time, practically efficient. Finally, the author presented the procedures of urban tourist market segmentation. The proposed procedures correspond to the concepts used in the case of enterprises as well as they take into consideration the specificity of urban tourist market.
Key words: segmentation, segmentation procedures, target marketing, market measuring methods.
JEL codes: C18, L83, M31

Выявление сегментов туристического рынка города - концептуальные предпосылки
Предметом рассуждений является вопрос выявления сегментов туристического рынка города. Статья имеет концептуальный характер. В первой ее части автор дает толкование термина «сегментация рынка». Для этого она использовала результаты маркетинговой литературы, характеризующей данный процесс по отношению к предприятиям. В дальнейшей части указываются ключевые вопросы, связанные с выявлением сегментов туристического рынка города. Кроме того автор указывает избранные методы, позволяющие выявлять рыночные сегменты (в частности, метод группирования, анализ иерархии свойств). Она обратила внимание на способы измерения туристического рынка города, которые позволяют провести правильную сегментацию рынка, а заодно практически действенную. В итоге она представила процедуры сегментации туристического рынка города. Предложенные процедуры соотносимы с концепциями, применяемыми в случае предприятий, а также они учитывают специфику туристического рынка города.
Ключевые слова: сегментация, процедуры сегментации, целевой маркетинг, методы измерения рынка.
Коды JEL: C18, L83, M31


Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów)
Koncepcja marketingu sensorycznego jest efektywnym narzędziem strategii marketingowej szczególnie wykorzystywanym w obszarze marketingu w handlu, w którym duże znaczenie mają instrumenty wpływające na doznania zmysłowe klientów. Instrumenty marketingu sensorycznego aktywizują klientów do dokonania zakupu przez oddziaływanie na zmysł wzroku, słuchu, zapachu, smaku i dotyku. Konsument, który zaangażuje więcej zmysłów do oceny oferty produktowej firmy, lepiej utrwali w pamięci informacje o danym produkcie lub placówce handlowej.
Słowa kluczowe: marketing sensoryczny, zmysły, opinie klienta, rodzaj produktu.
Kody JEL: D12, F19, L14, M31, N70

Influence of Sensory Marketing on Consumers' Decisions
The concept of sensory marketing is an effective tool for marketing strategy, specifically used in the field of marketing in commerce where the tools are used to affect customers' senses. Tools of sensory marketing activate customers to purchase through its impact on the people sense of sight, hearing, smell, taste, and touch. The consumer who engages more of the senses to rate the company's product offering, will better memorise the information about a given product or commercial institution.
Key words: sensory marketing, senses, customer's opinions, product type.
JEL codes: D12, F19, L14, M31, N70

Влияние сенсорного маркетинга на решения потребителей (значение чувств)
Концепция сенсорного маркетинга - эффективный инструмент маркетинговой стратегии, в особенности используемый в области маркетинга в торговле, где большое значение имеют инструменты, влияющие на чувственные ощущения клиентов. Инструменты сенсорного маркетинга активизируют клиентов к совершению покупки путем воздействия на чувство зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Потребитель, который включит больше чувств для оценки продуктового предложения фирмы, лучше зафиксирует в памяти информацию о данном продукте или торговом заведении.
Ключевые слова: сенсорный маркетинг, чувства, мнения клиента, вид продукта.
Коды JEL: D12, F19, L14, M31, N70


Tomasz J. Dąbrowski
SGH w Warszawie

Cause-related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego
Przedsiębiorstwa przejawiają rosnącą troskę dotyczącą zarządzania kwestiami społecznymi. Znajduje to odzwierciedlenie w podejmowaniu wielu szeregu inicjatyw pozwalających na łączenie potrzeb organizacji z potrzebami społecznymi. Celem rozważań jest przedstawienie różnic między cause-related marketingiem i strategiczną filantropią jako narzędziami marketingu społecznego przedsiębiorstwa. Zrozumienie tych różnic jest ważne dla menadżerów, ponieważ pozwala im wykorzystywać omawiane narzędzia w sposób bardziej odpowiedni. Artykuł dostarcza ram koncepcyjnych dla efektywnego rozwijania działań z zakresu marketingu społecznego.
Słowa kluczowe: społeczne zaangażowanie, cause-related marketing, filantropia, strategiczna filantropia, marketing społeczny.
Kody JEL: M31

Cause Related Marketing and Strategic Philanthropy as Instruments of Social Marketing
Corporations are increasingly concerned about managing social issues. This is reflected in several types of initiatives that combine the organisational needs and social needs. An aim of the article is to present differences between cause related marketing and strategic philanthropy as tools of corporate social marketing. Understanding of these differences is important to managers because it allows them to use the tools in a proper way. The article provides a conceptual framework for developing social marketing activities in a more effective manner.
Key words: corporate citizenship, cause related marketing, philanthropy, strategic philanthropy, social marketing.
JEL codes: M31

Социально обоснованный маркетинг и стратегическая филантропия как инструменты социального маркетинга
Предприятия проявляют все бóльшую заботу об управлении социальными вопросами. Это находит свое отражение в ряде инициатив, позволяющих объединять потребности организации с социальными потребностями. Цель рассуждений - представить отличия между социально обоснованным маркетингом и стратегической филантропией как инструментами социального маркетинга предприятия. Осознание этих отличий важно для менеджеров, поскольку оно позволяет им использовать обсуждаемые инструменты более соответствующим образом. Статья предоставляет концептуальные рамки для эффективного развития действий в области социального маркетинга.
Ключевые слова: социальная вовлеченность, социально обоснованный маркетинг, филантропия, стратегическая филантропия, социальный маркетинг.
Коды JEL: M31


Rafał Siemieniecki
SGH w Warszawie

Osoby trzeciego wieku jako wyodrębniony segment klientów hoteli w Polsce
Przedmiotem rozważań są wyodrębnione przez przedsiębiorstwa osoby trzeciego wieku jako odrębna grupa klientów. Artykuł ma charakter empiryczny. W pierwszej części artykułu omówiono kwestię starzenia się polskiego społeczeństwa i dokonano porównania z innymi krajami. Druga część artykułu służy przedstawieniu wyników badania przeprowadzonego w polskich obiektach hotelarskich. Obserwując zmiany zachodzące w strategiach marketingowych obiektów hotelarskich można zauważyć, iż część z nich dostrzega już osoby starsze jako ważnych i atrakcyjnych klientów, co przejawia się większym udziałem tych osób wśród wszystkich klientów obiektów.
Słowa kluczowe: osoby trzeciego wieku, strategia marketingowa, obiekty hotelarskie.
Kody JEL: M31, J14

Third Age People as a Separated Segment of Hotel Clients in Poland
The subject of considerations is individuals of the third age singled out by enterprises as a separate group of clients. The article is of the empirical nature. In the first part of the article, the author discussed the issue of ageing of the Polish society and carried out a comparison with other countries. The second part of the article serves presentation of findings of the research carried out at Polish hotel facilities. Observing the changes occurring in the marketing strategies employed by hotel facilities, one may notice that part of them have already perceived elder people as important and attractive clients what is manifested in a higher share of those people among all clients of facilities.
Key words: third age people, marketing strategy, hotel facilities.
JEL codes: M31, J14

Лица третьего возраста как выделенный сегмент клиентов гостиниц в Польше
Предмет рассуждений - выделенные предприятиями лица третьего возраста как отдельная группа клиентов. Статья имеет эмпирический характер. В первой части статьи обсудили вопрос старения польского общества и провели сравнение с другими странами. Вторая часть статьи служит представлению результатов исследования, проведенного в польских гостиничных объектах. Наблюдая изменения, происходящие в маркетинговых стратегиях гостиничных объектов, можно заметить, что часть из них уже видит пожилых лиц как важных и привлекательных клиентов, что проявляется в большей доле этих лиц в числе всех клиентов объектов.
Ключевые слова: лица третьего возраста, маркетинговая стратегия, гостничные объекты.
Коды JEL: M31, J14