Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty1/2014
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

1/2014

Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka

Changes of Polish Customers' Attitudes Towards Non-Ethical Activities of Food Producers
Article's goal: to identify and carry out a comparative analysis of the changes that occurred in opinions and attitudes of Polish final customers towards unfair activities addressed to them by food producers in the years 2010-2012. Those activities were divided into 3 groups: related to the product, its packaging and advertising.
Research approach: striving to achieve the main goal, the author used the analysis of findings of primary surveys, inclusive of the comparative analysis considering the time factor.
Basic research findings: based on the findings of primary surveys the author drew the conclusion of a definite growth of the respondents' radical attitudes in case of product-related activities, what indicates an increase in their sensitivity to such stimuli. At the same time, there took place an apparent growth in the respondents' tolerance towards controversial activities related to packaging many of which were not any longer considered by a significant part of people as non-ethical, though still more than half of respondents coined most of those activities as unethical.
Practical implications: results of the analysis of the changes taking place in the final customers' opinions and attitudes should direct producers' activities what is indispensable for implementation of the assumptions of the modern marketing orientation.
Social implications: the emphasised in the article divergence between the postulated in the subject literature partner-like approach to customers and the actual behaviour demonstrated by manufacturers, which is aggravated by their non-ethical actions, precludes joint achievement of aims, as it is not then possible to establish a marketing commonwealth of market partners comprising the offerer and customers.
Key words: final customer, producer, ethics, marketing, partnership.
JEL code: M31

Zmiany postaw polskich nabywców wobec nieetycznych działań producentów żywności
W artykule zaprezentowano opinie i postawy nabywców wobec nieuczciwych działań producentów żywności. Wskazano na lukę między teoretycznymi założeniami odnoszącymi się do partnerstwa z klientami a praktycznymi działaniami producentów. Na podstawie wyników badań terenowych dokonano analizy postaw respondentów wobec trzech grup działań rynkowych (odnoszących się do produktu, jego opakowania i reklamy). Dokonano również analizy zmian postaw respondentów od roku 2010 do 2012. Stanowiło to główny cel rozważań. Podstawowe wyniki dotyczyły poziomu radykalizmu w przypadku postaw wobec działań związanych z produktami oraz wzrostu poziomu tolerancji w przypadku postaw wobec działań odnoszących się do opakowań, tym niemniej nadal większość respondentów uznawała te bodźce za nieetyczne. Zmiany w postawach nabywców powinny być wskazówkami dla producentów, by zbliżać się do zasad orientacji marketingowej.
Słowa kluczowe: nabywca końcowy, producent, etyka, marketing, partnerstwo.
Kod JEL: M31

Изменения отношения польских покупателей к неэтическим действиям производителей продуктов питания
В своей статье автор представила мнения и отношения клиентов к нечестным действиям производителей продуктов питания. Указывается разрыв между теоретическими предпосылками, относящимися к партнерству с клиентами, и практическими действиями производителей. На основе результатов полевых исследований выявили и провели анализ отношений респондентов к трем группам рыночных действий (относящихся к продукту, его упаковке и рекламе). Провели тоже анализ изменений в отношениях респондентов от 2010 г. до 2012 г. Это была основная цель статьи. Основные результаты относились к уровню радикализма в случае отношения к связанным с продуктом действиям и повышения уровня толерантности в случае оношения к действиям, связанным с упаковкой; тем не менее большинство респондентов воспринимали эти стимулы как неэтические. Изменения в отношении покупателей должны стать для производителей указаниями, чтобы приблизиться к правилам маркетинговой ориентации.
Key words: конечный потребитель, производитель, этика, маркетинг, партнерство.
Код JEL: M31


Anna Skowronek-Mielczarek
IBRKK - Warszawa

Advantages and Disadvantages of Enterprise Activity in Network Organisations - Some Aspects
In her article, the author focused her attention on advantages and disadvantages of cooperation undertaken by enterprises operating within the framework of network organisations in the Polish economy. Establishing cooperation by enterprises may become nowadays one of the bases of formation of their development strategies. In the conditions of high variability of the environment, the growing uncertainty of enterprise activity, there gain in importance the concepts making use of definite relationships and partnership cooperation with other entities. There appear new forms of that cooperation, new organisational structures, inter alia, network organisations. Affiliation to them is connected with achievement by enterprises of definite benefits, while, on the other hand, it may result in occurrence of some threats. The empirical research carried out in 2013 in a group of 363 enterprises belonging to various network organisations conform that really enterprises achieve definite benefits carrying out their activities within the framework of network. And they are decidedly more emphasised than definite threats.
Key words: enterprises, network organisations, advantages, threats to functioning.
JEL codes: D20, D23, M21

Korzyści i wady działania przedsiębiorstw w organizacjach sieciowych - wybrane aspekty
W artykule skoncentrowano uwagę na korzyściach i wadach współpracy podejmowanej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach organizacji sieciowych w polskiej gospodarce. Nawiązywanie współpracy przez przedsiębiorstwa może stać się współcześnie jedną z podstaw tworzenia ich strategii rozwoju. W warunkach dużej zmienności otoczenia, rosnącej niepewności działania przedsiębiorstwa, zyskują na znaczeniu koncepcje wykorzystujące określone związki i partnerską współpracę z innymi podmiotami. Pojawiają się nowe formy tej współpracy, nowe struktury organizacyjne, m.in. organizacje sieciowe. Przynależność do nich wiąże się z osiąganiem przez przedsiębiorstwa określonych korzyści, z drugiej zaś strony może skutkować wystąpieniem określonych zagrożeń. Badania empiryczne przeprowadzone w 2013 r. w grupie 363 przedsiębiorstw należących do różnych organizacji sieciowych potwierdzają, iż rzeczywiście przedsiębiorstwa osiągają określone korzyści prowadząc działalność w ramach sieci. I są one zdecydowanie mocniej akcentowane niż określone zagrożenia.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, organizacje sieciowe, korzyści, zagrożenia funkcjonowania.
Kody JEL: D20, D23, M21

Выгоды и недостатки действия предприятий в сетевых организациях - избранные аспекты
В статье обратили внимание на выгоды и недостатки сотрудничества, к которому приступают предприятия, функционирующие в польской экономике в рамках сетевых организаций. Установление сотрудничества предприятиями может в настоящее время стать одной из основ формирования их стратегий развития. В условиях большой изменчивости окружающей среды, растущей неуверенности действий предприятий повышается значение концепций, использующих определенные связи и партнерское сотрудничество с другими субъектами. Появляются новые формы этого сотрудничества, новые организационные структуры, в частности, сетевые организации. Принадлежность к ним связана с достижением предприятиями определенных выгод, с другой же стороны она может вести к появлению определенных угроз. Эмпирические исследования, проведенные в 2013 году в группе 363 предприятий, относящихся к разным сетевым организациям, подтверждают, что действительно предприятия достигают определенных выгод, осуществляя деятельность в рамках сети. И они решительно больше подчеркиваются, нежели определенные угрозы.
Ключевые слова: предприятия, сетевые организации, выгоды, угрозы для функционирования.
Коды JEL: D20, D23, M21


Anna Dąbrowska
IBRKK - Warszawa

Upadłość konsumencka - ujęcie teoretyczno-empiryczne
Rosnące zadłużenia Polaków i niespłacane zobowiązania, 88 upadłości konsumenckich ogłoszonych w latach 2009-2013 skłoniły ustawodawców do ponownego przyjrzenia się treści ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim najważniejsze kwestie wynikające z obowiązującej ustawy i postulowane kierunki zmian. Podejście teoretyczne wzbogacono wynikami badania własnego, które zrealizowano w sierpniu 2013 roku na 1000 osobowej próbie dorosłych Polaków.
Słowa kluczowe: upadłość konsumencka, wyniki badania ilościowego, kierunki zmian.
Kody JEL: D11, D12

Consumer Bankruptcy - Theoretical and Empirical Approach
Rising debt and outstanding liabilities of Poles as well as 88 consumer bankruptcy declarations announced in 2009-2013 induced the lawmakers to review the content of the Law on Bankruptcy and Rehabilitation. The article is of the theoretical and empirical character. In her article, the author presents the main issues arising from the Law and recommended directions of changes. Theoretical approach is supplemented with the findings of the study which was carried out in August 2013 on a 1000-person sample of adult Poles.
Key words: consumer bankruptcy, quantitative research findings, directions of changes.
JEL codes: D11, D12

Потребительское банкротство - теоретико-эмпирическая трактовка
Увеличивающаяся задолженность поляков и непогашаемые финансовые обязательства, 88 потребительских банкротств, объявленных в 2009-2013 гг., заставили законодателей вновь обратить внимание на содержание Закона о банкротстве и исправительных мерах. Статья имеет теоретико-эмпирический характер. Автор представила в ней основные вопросы, вытекающие из действующего закона, и предлагаемые направления изменений. Теоретический подход обогащается результатами собственного исследования, которое провели в августе 2013 года на выборке взрослых поляков в 1000 человек.
Ключевые слова: потребительское банкротство, результаты количественного исследования, направления изменений.
Коды JEL: D11, D12


Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski

Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim
Część II. Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu detalicznego

Artykuł jest drugim z cyklu opracowań odnoszących się do problematyki dysproporcji w ofercie handlowej dla mieszkańców obszarów miast i wsi województwa podkarpackiego. W tej części przedstawiono preferencje nabywców dotyczące zakresu asortymentowego. Weryfikacji poddano ponadto stopień zgodności asortymentu dostępnego w placówkach handlu detalicznego w miejscu zamieszkania konsumentów z ich potrzebami. Przyjęto przy tym założenie badawcze o kategorycznie wyższym poziomie niezadowolenia w odniesieniu do stopnia dopasowania asortymentu do potrzeb klientów z obszarów wiejskich. W celu pogłębienia analizy w opracowaniu wykorzystano dodatkowo szereg innych kryteriów klasyfikacyjnych zakładając przy tym, że miejsce zamieszkania jest jednak czynnikiem w największym stopniu różnicującym opinie nabywców w tym zakresie. Dodatkowo analizie porównawczej klientów poddano zróżnicowanie w szerokości asortymentu i dostępności produktów renomowanych marek w sklepach na wsi i w mieście. Wnioski wyciągane w artykule bazują na wynikach badań własnych zrealizowanych na przełomie 2012 i 2013 roku z uczestnictwem 331 klientów handlu detalicznego zamieszkujących woj. podkarpackie.
Słowa kluczowe: handel detaliczny, dysproporcje regionalne, asortyment, towary markowe, opinie klientów.
Kody JEL: M31, L81, D12

Disparities in the Level of Retail Offer in Podkarpackie Voivodeship
Part II. Evaluation of Assortment Range in Retail Outlets

The study constitutes the second part from a papers cycle dealing with problems of disparities in retail offer for citizens from urban and rural areas in the Subcarpathian region. In this part, customers' preferences concerning range of assortment were presented. There was also verified a level of consistency of the assortment available in retail outlets in a place of customers' living with their needs. There was taken an assumption of an essentially higher dissatisfaction concerning consistency of the assortment with needs of customers from rural areas. To deepen the analysis a lot of additional classifying criteria were used in the study, assuming however that place of living is a factor differentiating the customers' opinions on assortment to the highest extent. Additionally, a comparative customers analysis concerned differences in a range of assortment and accessibility of products of respected brands in shops in rural and urban areas. Conclusions in the paper are based on the author's research realised in 2012-2013 with participation of 331 customers of retail trade who lived in Podkarpackie Voivodeship.
Key words: retail trade, regional disparities, assortment, branded goods, customers' opinions.
JEL codes: M31, L81, D12

Диспропорции в уровне торгового предложения в Подкарпатском воеводстве
Часть II. Оценка ассортиментного диапазона заведений розничной торговли
Статья - вторая из цикла разработок, касающихся проблематики диспропорций в торговом предложении для жителей городов и сел Подкарпатского воеводства. В этой части представили предпочтения покупателей, касающиеся ассортиментного диапазона. Кроме того верификации подвергли степень согласованности ассортимента, доступного в заведениях розничной торговли по месту жительства потребителей, с потребностями клиентов сельской местности. Для углубления анализа в разработке использовали дополнительно ряд других классификационных критериев, предполагая при этом, что местожительство все-таки является фактором, в наибольшей степени дифференцирующим мнения покупателей в этом отношении. Дополнительно сопоставительным анализом клиентов охватили дифференциацию ширины ассортимента и доступности продуктов известных марок в магазинах на селе и в городе. Выводы, к которым пришли в статье, основываются на результатах собственных исследований, осуществленных на рубеже 2012 и 2013 гг. с участием 331 клиента розничной торговли, проживающего в Подкарпатском воеводстве.
Ключевые слова: розничная торговля, региональные диспропорции, ассортимент, марочные товары, мнения клиентов.
Коды JEL: M31, L81, D12


Agnieszka Kozera, Cezary Kozera
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej
Celem rozważań jest identyfikacja zróżnicowania warunków mieszkaniowych ludności w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku. Zróżnicowanie to przedstawiono na podstawie wyodrębnionych, za pomocą miernika syntetycznego typów państw UE różniących się warunkami życia ludności w zakresie sytuacji mieszkaniowej. Miernik syntetyczny skonstruowano za pomocą klasycznej metody TOPSIS. Rozpatrywany problem badawczy został opracowany na podstawie danych Eurostatu. Artykuł ma charakter badawczy. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród 27 państw członkowskich w 2011 roku występowało duże zróżnicowanie w poziomie warunków mieszkaniowych ludności - miernik syntetyczny dla poszczególnych państw przyjmował wartości od 0,342 (Łotwa) do 0,799 (Malta).
Słowa kluczowe: warunki mieszkaniowe, warunki życia, metoda TOPSIS, kraje Unii Europejskiej.
Kody JEL: C38, D03, D12, D60

Housing Conditions of the Population in the European Union Countries
The aim the article was to identify the diversity of housing conditions of the population in the EU countries in 2011. The differentiation was presented on the basis of the types of EU countries with different living conditions of the population in terms of housing conditions. The types were extracted, using a synthetic measure. The synthetic measure was constructed by the classic TOPSIS method. The data used in the article come from the Eurostat database. The article has a research character. The study shows that among the 27 Member States in 2011 there were observed wide variations in the level of housing conditions of the population - the synthetic indicator for each country received values from 0.342 (Latvia) to 0.799 (Malta).
Key words: housing conditions, living conditions, TOPSIS method, European Union countries.
JEL codes: C38, D03, D12, D60

Жилищные условия населения в странах-членах Европейского Союза
Цель рассуждений - выявить дифференциацию жилищных условий населения в странах-членах Европейского Союза в 2011 г. Эту дифференциацию представили на основе выделенных с помощью синтетического измерителя типов государств-членов ЕС, отличающихся друг от друга условиями жизни населения в отношении жилищной ситуации. Синтетический измеритель построили с помощью классического метода TOPSIS. Рассматриваемая исследовательская проблема разработана на основе данных Евростата. Статья имеет исследовательский характер. Из проведенных исследований вытекает, что в числе 27 государств-членов ЕС в 2011 г. имела место большая дифференциация уровня жилищных условий населения - синтетический измеритель для отдельных государств составлял от 0,342 (Латвия) до 0,799 (Мальта).
Ключевые слова: жилищные условия, условия жизни, метод TOPSIS, страны-члены Европейского Союза.
Коды JEL: C38, D03, D12, D60


Wiesław Łukasiński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją
Zmienność i złożoność otoczenia stanowią wyzwania, którym muszą sprostać organizacje funkcjonujące w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. W publikacji autor prezentuje istotę optymalizacji jakości procesu zarządzania i funkcjonowania organizacji, poprzez wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności, ukazanie znaczenia trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Słowa klucze: rozwój, społeczna odpowiedzialność organizacji, proces zarządzania.
Kody JEL: M1, M14, A13, L15, L53

Social Responsibility versus Pro-qualitative Organisation Management
Changeability and complexity of the environment constitute challenges which should be dealt with by organisations functioning in the today's reality. In the article, the author presents the core of optimisation of the process of management and functioning of an organisation by means of the use of the concept of social responsibility. The aim of the article is to show sustainable development of an organisation.
Key words: development, organisation's social responsibility, management process.
JEL codes: M1, M14, A13, L15, L53

Социальная ответственность и прокачественное управление организацией
Изменчивость и сложность окружающей среды представляют собой вызовы, с которыми должны совладеть организации, функционирующие в нынешней экономической действительности. В статье автор представляет суть оптимизации качества процесса управления и функционирования организации посредством использования концепции социальной ответственности, представления значения устойчивого развития.
Ключевые слова: развитие, социальная ответственность организации, процесс управления.
Коды JEL: M1, M14, A13, L15, L53


Katarzyna Sempruch-Krzemińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Symboliczny i społeczny wymiar marki - wpływ na zachowania konsumentów odzieży
Podmiotem rozważań jest dyskusja nad symbolicznym oraz społecznym wymiarem współczesnych marek oraz jego wpływem na zachowania konsumentów odzieży. W artykule zaprezentowano rezultaty badań wtórnych - studiów literaturowych w obszarze współczesnego brandingu oraz zagadnień związanych z modą. Przegląd literatury uzupełniony został o przemyślenia autorki oraz przykłady rynkowe będące zobrazowaniem ujęcia teoretycznego.
Jak wynika z analizy literatury tematu, współczesne znaczenie towarów konsumpcyjnych polega głównie na zdolności do przenoszenia i komunikowania znaczenia kulturowego. Oznacza to, że czasy, kiedy kupowaliśmy towary ze względu na ich wartość funkcjonalną, dawno już minęły. Obecnie w swoich wyborach kierujemy się tym, co dany produkt czy marka mówią o nas samych, co oznaczają dla naszego otoczenia, jakie znaczenie się za nimi kryje. Ta ogólna konstatacja odnosi się do funkcji marki określanych mianem symbolizmu oraz społecznego wymiaru. Funkcje te od dawna figurują w literaturze tematu. Jednak obecne realia rynkowe i kierunek zmian społeczno-kulturowych powodują, że zyskują na znaczeniu. Dla marketerów oznacza to konieczność modyfikacji podejścia do zarządzania marką. Rozważania ujęte w artykule, poprzez pogłębioną analizę symbolicznego i społecznego wymiaru marki, sugerują kierunek tych modyfikacji.
Słowa kluczowe: marka, symbolizm marki, społeczny wymiar marki, zachowania konsumenta.
Kody JEL: D11

Symbolic and Social Dimension of the Brand - Impact on Apparel Users Behaviour
An issue of considerations is discussion on the symbolic and social dimension of contemporary brands and its impact on apparel consumers' behaviour. In her article, the author presented secondary research findings - literature studies in the area of contemporary branding and the issues related to fashion. The literature review was supplemented with author's reflections as well as market examples being an illustration of the theoretical approach.
As an analysis of the topic-related literature shows, the contemporary importance of consumer goods consists mainly in the ability to conveyance and communication of the cultural importance. This means that the times when we used to buy goods due to their functional value had long ago passed away. At present, we in our choices are guided by what a given product or brand say of ourselves, what they mean to our environment, what meaning they entail. This general statement refers to the brand's functions named symbolism and social dimension. These functions have for a long time been present in the subject literature. However, the present market realities and the direction of sociocultural changes cause that they gain in importance. For marketers, this means the need to modify the approach do brand management. The considerations presented in the article, through an in-depth analysis of the symbolic and social dimension of the brand, suggest the direction of those modifications.
Key words: brand, brand symbolism, brand's social dimension, consumer's behaviour.
JEL codes: D11

Символическое и общественное измерение бренда - влияние на поведение потребителей одежды
Предмет рассуждений - дискуссия о символическом и общественном измерении современных марок, а также о его влиянии на поведение потребителей одежды. В статье представили результаты вторичных исследований - анализа литературы в области современного брендинга, а также вопросов, связанных с модой. Обзор литературы дополнили результатами обдумывания автора и рыночными примерами, являющимися отображением теоретического подхода.
Как вытекает из анализа литературы по теме, современное значение потребительских благ состоит в основном в способности переноса и сообщения культурного значения. Это обозначает, что времена, когда покупали товары из-за их функциональной ценности, давно уже отошли в прошлое. В настоящее время в своих выборах мы руководствуемся тем, что данный продукт или бренд говорит о нас самих, что они обозначают для окружающей нас среды, какое значение скрывается за ними. Это общее утверждение относится к функциям бренда, именуемым символизмом и общественным измерением. Эти функции издавна выступают в литуратуре по теме. Однако настоящие рыночные реалии и направление общественно-культурных изменений приводят к тому, что их значение повышается. Для маркетеров это обозначает необходимость видоизменения подхода к управлению брендом. Рассуждения, представленные в статье, путем углубленного анализа символического и общественного измерения бренда, подсказывают направление этих модификаций.
Ключевые слова: бренд, символизм бренда, общественное измерение бренда, поведение потребителя.
Коды JEL: D11


Justyna Starostka
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Rola designera w procesie rozwoju nowego produktu
Celem rozważań jest zaprezentowanie zmieniającej się roli designera w procesie rozwoju nowego produktu. Tradycyjnie, rolą projektantów było nadawanie produktom odpowiedniego wyglądu zewnętrznego, estetyki. Takie rozumienie odpowiada definicji polskiego słowa „wzornictwo" lub „wzornictwo przemysłowe". W ostatnich latach zauważyć można jednak systematyczny wzrost zainteresowania designem, w znacznie szerszym rozumieniu tego pojęcia. Design to coraz częściej źródło innowacji, interpretacji zmian zachodzących na rynku, narzędzie budujące przewagę konkurencyjną firmy na rynku. Artykuł ma charakter koncepcyjny, jest oparty na przeglądzie literatury, prezentuje zmianę roli designerów podczas procesu rozwoju nowego produktu. Implikacje praktyczne to przede wszystkim dostarczenie wiedzy i narzędzi polskim menadżerom, chcącym rozpocząć pracę z projektantami, jak też dostarczenie informacji o korzyściach szerszego postrzegania roli projektanta w firmie. Implikacje społeczne to pomoc w komunikacji pomiędzy menadżerami a projektantami.
Słowa kluczowe: nowy produkt, design, design management, innowacja.
Kody JEL: O31

Role of Designer in the Process of New Product Development
An aim of considerations is to present the changing role of designer in the process of new product development. Traditionally, the role of designers was to assign products a new external appearance, aesthetics. Such an understanding corresponds with the definition of the terms ‘design' and ‘industrial design'. However, recently there can be observed a systematic growth of the interest in design in a much wider sense of this notion. Design more and more often is a source of innovation, of interpretation of the changes taking place in the market, a tool building company's competitive advantage in the market. The article is of the conceptual nature, it is based on the literature review, and it presents the change of the role of designers during the process of new product development. Practical implications mean, first of all, delivery of knowledge and tools to Polish managers, who want to start work with designers, as well as provision of information on benefits of a broader perception of the role of designers in a business. Social implications mean assistance in communication between managers and designers.
Key words: new product, design, design management, innovation.
JEL codes: O31

Роль дизайнера в процессе развития нового продукта
Цель рассуждений - представить изменяющуюся роль дизайнера в процессе развития нового продукта. Традиционно роль проектировщиков состояла в наделении продуктов соответствующим внешним видом, эстетикой. Такое понимание отвечает определению термина «дизайн» или «промышленный дизайн». В последние годы можно однако заметить систематический рост заинтересованности в дизайне в значительно более широком его понятии. Дизайн - все чаще источник инноваций, толкования изменений, происходящих на рынке, инструмент формирования конкурентного преимущества фирмы на рынке. Статья имеет концептуальный характер, она основана на обзоре литературы, представляет изменение роли дизайнеров по ходу процесса развития нового продукта. Практические импликации - это, прежде всего, предоставление знаний и инструментов польским менеджерам, которые хотят начать работу с проектировщиками, а также предоставление информации о выгодах более широкого восприятия роли проектировщика в фирме. Общественные импликации - помощь в общении между менеджерами и проектировщиками.
Ключевые слова: новый продукт, дизайн, управление дизайном, инновация.
Коды JEL: O31